Presentation laddar. Vänta.

Presentation laddar. Vänta.

Länsstyrelsens fyra roller i samhällsplaneringen

Liknande presentationer


En presentation över ämnet: "Länsstyrelsens fyra roller i samhällsplaneringen"— Presentationens avskrift:

1 Länsstyrelsens fyra roller i samhällsplaneringen
Rådgivningsrollen Samordningsrollen Myndighetsrollen Tillsynsrollen Länsstyrelsen ska tillhandahålla planerings- och kunskapsunderlag, ge råd om tillämpningen av plan-  och bygglagen, föra ut riksdagens beslut och regeringens mål samt ge en regional överblick. Länsstyrelsen ska som statens företrädare ta till vara, samordna och väga samman olika statliga intressen Länsstyrelsen ska pröva överklagade detaljplaner och medverka i prövningen av överklagade bygglov samt besluta i strandskyddsfrågor. Länsstyrelsen ska verka för en god livsmiljö, bevaka att lagar följs och ingripa vid överträdelser. Länsstyrelsen har enligt plan- och bygglagen tillsyn över länets kommuner i den fysiska planeringen. Normalt sker detta genom rådgivning. En enskild kan anmäla till länsstyrelsen om han/hon anser att en kommun inte skött sina uppgifter enligt plan- och bygglagen. Länsstyrelsen handlägger ärendet och meddelar kommunen sin bedömning. Ytterligare möjlighet till påföljder saknas.

2 MAPP: O:\Stationär Data\Strandskydd

3 Samråd med länsstyrelsen kan föranledas av olika anledningar:
Länsstyrelsens roll i förrättningsärenden (407) Allmänbevakning. *Länsstyrelsen ska alltid underrättas om förrättningsbeslut om det inte är inom detaljplan. *Godkännande av förrättning. En förrättning kan normalt inte registreras förrän efter överklagandetidens utgång. Förrättningen kan dock registreras omgående om samtliga som har rätt att överklaga godkänner förrättningen. Ett ”godkännande” av länsstyrelsen innebär att länsstyrelsen avsäger sig rätten att överklaga förrättningen. Samråd. Samråd med länsstyrelsen kan föranledas av olika anledningar: Krav på samråd eller tillstånd är reglerat i lag, t ex behov av strandskyddsdispens, förvärvstillstånd, anmälan för samråd enligt 12:6 MB. b) Önskemål från länsstyrelsen att få ärenden för samråd som berör allmänna intressen. c) Önskemål från LM att få stöd av länsstyrelsen som företrädare för statliga sektorsmyndigheter för att kunna bedöma tillåtligheten av en åtgärd. Länsstyrelsen ansvarar för bevakning av allmänintressen i lantmäteriärenden. Vid förrättningar enligt fastighetsbildningslagen, anläggningslagen och ledningsrättslagen ska Lantmäterimyndigheten samråda med de myndigheter som berörs av åtgärderna. En av samrådsmyndigheterna är Länsstyrelsen. Länsstyrelsen lämnar underlagsmaterial angående bland annat riksintresseområden till länets lantmäterimyndigheter. I förrättningar som berör känsliga områden sker samråd mellan länets lantmäterimyndigheter och Länsstyrelsen i varje enskilt ärende. I förrättningar rörande jordbruks- och skogsfastigheter krävs också samråd med Länsstyrelsen i vissa fall. Det kan t ex handla om frågor rörande delningar av skogsfastigheter eller skogsskiften. Ett ärende kan exempelvis gälla avstyckning av en bostadsfastighet med befintliga byggnader från en lantbruksfastighet. Området kan t ex ligga inom område av riksintresse för natur- och kulturminnesvård, beröra fornlämningar och omfattas av strandskydd. Förrättningen kan också strida mot jord- eller skogsbrukets skyddsvillkor. Om Länsstyrelsen finner att tillstånds- eller fastighetsbildningsbeslut efter samråd strider mot allmänt intresse kan Länsstyrelsen överklaga beslutet till fastighetsdomstol.

4 Överenskommelse om PRINCIPER FÖR SAMRÅD I FÖRRÄTTNINGAR VÄSTERNORRLAND
Principer för hantering av ärenden kopplade till i första hand olika områdesskydd.

5 Var gäller strandskydd?
Vi anonyma har ett GIS-skikt som dock har mycket stora brister. För att säkerställa att man inte missar strandskydd, får man kontrollera diverse ärenden på karta och då ser man om ett vattendrag finns i närheten. Vi har en praxis att strandskydd inte hävdas kring tekniska anläggningar, dvs vägdiken, bevattningsdammar, simbassänger, olika typer av industridammar osv, såvida det inte finns höga naturvärden i anläggningen. Det är av praktiska skäl för att slippa rent löjliga dispensärenden där det helt uppenbart varken finns rekreationella eller ekologiska värden. Var gäller strandskydd? Vi i X har ett GIS-skikt som visar strandskyddets utbredning. Det är buffrat så att det utvisar 100-metersgräns från den strandlinje som är markerad på kartan vilken man får förutsätta visar någon slags medel- /normalvattenstånd. Vi i Y har bara GIS-skikt för utökat strandskydd. Eftersom vi inte har något undantag för mindre vatten gäller strandskyddet om vattendraget finns på karta. Kartskalan vi normalt använder är 1:50 000, dvs terrängkartan. Det kan hända att de allra minsta vattendragen inte finns på denna kartskala men vi bedömer att vi inte missar något väsentligt. Länsstyrelsen Dalarna gör bedömningen att med hänsyn till lagstiftningen och den rådande rättstillämpningen bör kommunen i första hand ha databasen för terrängkartan, tidigare topografiska kartan, i skala 1: som utgångspunkt för sin bedömning om var strandskydd råder. Länsstyrelsen Dalarna bedömer att grävda eller anlagda avvattningsdiken för infrastruktur (väg och järnväg), jordbruksmark, skogsmark och i tätort normalt inte berörs av strandskyddsbestämmelserna även om de är redovisade på terrängkartan. I Östergötland upphävde i våras vårt avgränsningsbeslut om vart strandskydd gäller. Så numera råder det generella strandskyddet vid kusten, sjöar och vattendrag plus i ett antal områden utvidgat strandskydd om 150 m. Vi ansåg inte att vi hade stöd för vår tidigare avgränsning. I Västmanland har vi ett beslut om vart strandskyddet gäller. Vi har även ett GIS-skikt, som tyvärr inte är helt uppdaterat.

6


Ladda ner ppt "Länsstyrelsens fyra roller i samhällsplaneringen"

Liknande presentationer


Google-annonser