Presentation laddar. Vänta.

Presentation laddar. Vänta.

Länsstyrelsens fyra roller i samhällsplaneringen Rådgivningsrollen Samordningsrollen Myndighetsrollen Tillsynsrollen.

Liknande presentationer


En presentation över ämnet: "Länsstyrelsens fyra roller i samhällsplaneringen Rådgivningsrollen Samordningsrollen Myndighetsrollen Tillsynsrollen."— Presentationens avskrift:

1 Länsstyrelsens fyra roller i samhällsplaneringen Rådgivningsrollen Samordningsrollen Myndighetsrollen Tillsynsrollen

2 MAPP: O:\Stationär Data\Strandskydd

3 Allmänbevakning. *Länsstyrelsen ska alltid underrättas om förrättningsbeslut om det inte är inom detaljplan. *Godkännande av förrättning. En förrättning kan normalt inte registreras förrän efter överklagandetidens utgång. Förrättningen kan dock registreras omgående om samtliga som har rätt att överklaga godkänner förrättningen. Ett ”godkännande” av länsstyrelsen innebär att länsstyrelsen avsäger sig rätten att överklaga förrättningen. Samråd. Samråd med länsstyrelsen kan föranledas av olika anledningar: a)Krav på samråd eller tillstånd är reglerat i lag, t ex behov av strandskyddsdispens, förvärvstillstånd, anmälan för samråd enligt 12:6 MB. b) Önskemål från länsstyrelsen att få ärenden för samråd som berör allmänna intressen. c) Önskemål från LM att få stöd av länsstyrelsen som företrädare för statliga sektorsmyndigheter för att kunna bedöma tillåtligheten av en åtgärd. Länsstyrelsens roll i förrättningsärenden (407)

4 Överenskommelse om PRINCIPER FÖR SAMRÅD I FÖRRÄTTNINGAR VÄSTERNORRLAND Principer för hantering av ärenden kopplade till i första hand olika områdesskydd.

5 Var gäller strandskydd? Vi i X har ett GIS-skikt som visar strandskyddets utbredning. Det är buffrat så att det utvisar 100-metersgräns från den strandlinje som är markerad på kartan vilken man får förutsätta visar någon slags medel- /normalvattenstånd. Vi anonyma har ett GIS-skikt som dock har mycket stora brister. För att säkerställa att man inte missar strandskydd, får man kontrollera diverse ärenden på karta och då ser man om ett vattendrag finns i närheten. Vi har en praxis att strandskydd inte hävdas kring tekniska anläggningar, dvs vägdiken, bevattningsdammar, simbassänger, olika typer av industridammar osv, såvida det inte finns höga naturvärden i anläggningen. Det är av praktiska skäl för att slippa rent löjliga dispensärenden där det helt uppenbart varken finns rekreationella eller ekologiska värden. Vi i Y har bara GIS-skikt för utökat strandskydd. Eftersom vi inte har något undantag för mindre vatten gäller strandskyddet om vattendraget finns på karta. Kartskalan vi normalt använder är 1:50 000, dvs terrängkartan. Det kan hända att de allra minsta vattendragen inte finns på denna kartskala men vi bedömer att vi inte missar något väsentligt. Länsstyrelsen Dalarna gör bedömningen att med hänsyn till lagstiftningen och den rådande rättstillämpningen bör kommunen i första hand ha databasen för terrängkartan, tidigare topografiska kartan, i skala 1:50 000 som utgångspunkt för sin bedömning om var strandskydd råder. Länsstyrelsen Dalarna bedömer att grävda eller anlagda avvattningsdiken för infrastruktur (väg och järnväg), jordbruksmark, skogsmark och i tätort normalt inte berörs av strandskyddsbestämmelserna även om de är redovisade på terrängkartan. I Östergötland upphävde i våras vårt avgränsningsbeslut om vart strandskydd gäller. Så numera råder det generella strandskyddet vid kusten, sjöar och vattendrag plus i ett antal områden utvidgat strandskydd om 150 m. Vi ansåg inte att vi hade stöd för vår tidigare avgränsning. I Västmanland har vi ett beslut om vart strandskyddet gäller. Vi har även ett GIS-skikt, som tyvärr inte är helt uppdaterat.

6


Ladda ner ppt "Länsstyrelsens fyra roller i samhällsplaneringen Rådgivningsrollen Samordningsrollen Myndighetsrollen Tillsynsrollen."

Liknande presentationer


Google-annonser