Presentation laddar. Vänta.

Presentation laddar. Vänta.

1 2008-05 Välkommen till STs utbildning för nya förtroendevalda! Steg 1: Meningen med fackföreningar och arbetsgivarföreningar STs och arbetsgivarens organisation.

Liknande presentationer


En presentation över ämnet: "1 2008-05 Välkommen till STs utbildning för nya förtroendevalda! Steg 1: Meningen med fackföreningar och arbetsgivarföreningar STs och arbetsgivarens organisation."— Presentationens avskrift:

1 1 2008-05 Välkommen till STs utbildning för nya förtroendevalda! Steg 1: Meningen med fackföreningar och arbetsgivarföreningar STs och arbetsgivarens organisation Rollen som förtroendevald – gentemot medlemmar och arbetsgivare Förtroendemannalagen (FML) Medbestämmandelagen (MBL) /Samverkan Arbetsmiljölagen (AML)

2 2 2008-05 Meningen med fackföreningar och arbetsgivarföreningar

3 3 2008-05 STs motparter på central nivå Arbetsgivarverket: Skatteverket CSN Konsumentverket Rikspolisstyrelsen Arbetsförmedlingen Domstolsverket Försäkringskassan Luftfartsverket ALMEGA: SJ Posten Lernia Veolia

4 4 2008-05 ”Det goda arbetet” Att känna förväntan inför dagen när man vaknar, att vara till nytta och glädje för andra genom det man gör, att ha en lön man är nöjd med, att kunna bestämma över hur det man gör ska göras, att få utvecklas för och genom det man gör, att känna tillförsikt och trygghet, att njuta av ledigheten i vetskap om att man gjort sitt bästa - det är det goda arbetet. Jan Berglund till STs kongress 1991

5 5 2008-05 STs ideologi STs ideologi bygger på att vinna människor för en idé och en tro att framtiden är påverkbar och kan formas efter gemensamma idéer. STs ideologi utgår från vad en enskild person inte klarar ensam kan många klara tillsammans, genom solidaritet, ömsesidigt bistånd, gemensamt agerande och samverkan. ST är partipolitiskt obundet, men tar ställning i för medlemmarna viktiga politiska frågor.

6 6 2008-05 Varför just ST? En arbetsplats, ett fack ger styrka och gemenskap. Erfarenhet och kunskap om olika yrken och arbetsplatser är en stor tillgång, till skillnad från rena yrkesförbund. Stark lokal förankring på arbetsplatserna. Stor del av medlemsavgiften används för det lokala fackliga arbetet. 100 000 medlemmar ger en stark röst i statligt finansierade bolag, på myndigheter, i affärsverk, på försäkringskassor och i statligt finansierade stiftelser.

7 7 2008-05 Viktiga frågor för ST medlemsrekrytering för ökad organisationsgrad och representativitet anställningsvillkor rättvis och attraktiv lönepolitik inflytande i frågor som rör den egna arbetsplatsen trygghet och utveckling i anställningen bra arbetsmiljö jämställdhet och mångfald internationellt arbete utveckling av det fackliga arbetet ett attraktivt fack för välutbildade och yngre

8 8 2008-05 STs uppbyggnad

9 9 2008-05 Medlemsavgiften till ST?

10 10 2008-05 Fackliga centralorganisationer TCO partipolitiskt obundet vertikala organisationer (en arbetsplats - ett fack) mångfald och yrkesidentitet ST, SKTF, HTF, SIF, Lärarförbundet, Tull-Kust, Vårdförbundet, Teaterförbundet, Journalistförbundet till exempel LO av tradition knutet till socialdemokraterna Metall, Kommunal, SEKO till exempel SACO partipolitiskt obundet utbildnings-/yrkesförbund utbildningsbakgrunden viktigare än arbetsplatsen Läkarförbundet, JUSEK, CF, SSR, Lärarnas riksförbund, DIK till exempel

11 11 2008-05 Det fackliga uppdraget … handlar om möten med människor

12 12 2008-05 Vad gör en förtroendevald i ST? lyssnar på medlemmarna ger information om ST är samarbetspartner till lokala fackets styrelse rekryterar medlemmar till ST tipsar om bra ST-utbildningar är med i samverkan på arbetsplatsen mellan samtliga anställda och chefer deltar i lokala förhandlingar på egna arbetsplatsen samarbetar med skyddsombudet i arbetsmiljöfrågor arbetar för en jämlik och jämställd arbetsplats

13 13 2008-05 … medlemmarna … ”väder- och vindsamtal” i korridoren frågor om lön, anställningsvillkor och avtal rådgivning vid olika problem information om avtal och förhandlingar … fackliga kollegor … informella kontakter sammanträden kurser och konferenser … arbetsgivaren … informella och formella möten

14 14 2008-05 Ett nytt synsätt på det fackliga arbetet! INFORMERA FÖRVALTA AVVAKTA REAGERA KOMMUNICERA UTVECKLA DELTA AKTIVT AGERA

15 15 2008-05 Facket förändras! arbetsgivare förtroendevald påverkar arbetsgivare medlemmar påverkar själva genom samverkan (till exempel APT och löne- och utvecklingssamtal) förtroendevalda stöttar och stärker medlemmarna medlemmar blir företrädda

16 16 2008-05 Bra kontaktvägar inom ST för dig som förtroendevald! din egen avdelning/sektion/klubb förtroendevaldasidorna på www.st.org STs regionala kontor ST Direkt (020-578 578) STs a-kassa (08-534 809 20) ST Rapport (tidningen för förtroendevalda) ST Press (medlemstidningen)

17 17 2008-05 Hur får ”mina” medlemmar information om och från ST? info direkt på arbetsplatsen (ST-anslagstavla där info från både ST och från avdelningen/sektionen/klubben kan finnas; intranät om det finns) ST Direkt (020-578 578) medlemssidorna på www.st.org STs regionala kontor STs a-kassa (08-534 809 12) ST Press (medlemstidningen) direktkontakt med förtroendevalda på arbetsplatsen (så klart)

18 18 2008-05 STs regionala kontor

19 19 2008-05 STs arbetslöshetskassa medlemskap söks separat – speciella medlemsvillkor (reguljärt arbete om minst 17 timmar per vecka) medlemsavgift 84 kr per månad (2005) STs arbetslöshetskassa finns i Stockholm telefon 08-534 80 920 eller fax 534 80 912 hemsida: www.stakassa.st.orgwww.stakassa.st.org

20 20 2008-05 Förtroendemannalagen (FML) Facklig förtroendevald är utsedd av medlemmarna och anmäld som sådan till arbetsgivaren. KOM IHÅG att avanmäla dig som förtroendevald när du inte längre är det. dina rättigheter: rätt att sköta det fackliga uppdraget inte få försämrade anställningsvillkor rätt till ledighet för uppdraget rätt att ha kvar förmåner (inget löneavdrag) och skyldigheterna … ?

21 21 2008-05 dina skyldigheter: tala om för din närmsta chef om du måste lämna tjänsten för fackliga uppdrag avsätt rimlig tid för fackligt arbete skilj på din och dina medlemmars rätt till ledighet för fackligt arbete KOM IHÅG! tala om för din arbetsgivare när du lämnar ditt fackliga uppdrag

22 22 2008-05 Medbestämmandelagen (MBL) både arbetstagare och arbetsgivare har rätt att organisera sig medbestämmandelagen ger de fackliga organisationerna en allmän rätt att förhandla när arbetstagarorganisationen påkallar det ska arbetsgivaren ska förhandla innan beslut verkställs arbetsgivaren är skyldig att i god tid informera, och förhandla om större förändringar möjlighet att begära central förhandling vid oenighet kollektivavtal är ett skriftligt avtal mellan arbetsgivarorganisation eller arbetsgivare och arbetstagarorganisation om anställningsvillkor för arbetstagare möjlighet att teckna kollektivavtal om utökad medbestämmanderätt

23 23 2008-05 Medbestämmandelagen (MBL - viktigaste paragraferna) § 7 Både arbetstagare (at) och arbetsgivare (ag) har rätt att organisera sig § 10 MBL ger de fackliga organisationerna en allmän rätt att förhandla § 11 Ag förhandla innan beslut verkställs § 19 Ag är skyldig att i god tid ge information före beslut § 12 Arbetstagarorganisation har rätt att begära förhandling § 14 Möjlighet att begära central förhandling vid oenighet § 23 Kollektivavtal är ett skriftligt avtal mellan ag och at.organisation § 32 Möjligheten att teckna kollektivavtal om utökad medbestämmanderätt

24 24 2008-05 Vad är samverkan? Samverkan är ett utvecklat system för inflytande på den egna arbetsplatsen med - samverkansgrupper på olika nivåer - arbetsplatsträffar - utvecklingssamtal - lönesamtal - arbetsmiljökommitté Dessa arbetsformer regleras i ett lokalt avtal. Samverkan ska vara ett partsgemensamt utvecklingsarbete som är naturlig del av det dagliga arbetet, utan att ge avkall på de formella möjligheter att hantera oenighet som MBL ger.

25 25 2008-05 Arbetsmiljölagen (AML) Lagens ändamål är att förebygga ohälsa och olycksfall i arbetet. Arbetsförhållandena ska anpassas till människors olika förutsättningar (fysiskt och psykiskt). Teknik, arbetsorganisation och arbetsinnehåll ska utformas så att ohälsa inte uppstår.

26 26 2008-05 Arbetsgivaren ska vidta alla åtgärder som behövs för att förebygga att arbetstagaren utsätts för ohälsa eller olycksfall. Arbetsgivare och arbetstagare ska samverka för att åstadkomma en god arbetsmiljö. Skyddsombud ska utses av arbetstagarorganisation/- erna. Skyddskommitté ska finnas på arbetsplatser med mer än 50 anställda. Tillsyn av lagen görs av Arbetsmiljöverket.

27 27 2008-05 Systematiskt arbetsmiljöarbete ska fungera så här: MÅL långsiktiga (övergripande) och kortsiktiga (handlingsinriktade) mål ska finnas PLANER årliga handlingsplaner ska göras upp - i handlingsplanen ska framgå vad som ska göras och när DOKUMENTATION rutiner för utredning, årlig statistik och riskanalys

28 28 2008-05 LEDNING skriftlig delegering av chefers arbets- miljöuppgifter (kompetens och befogenheter) UPPFÖLJNING årlig genomgång av det systematiska arbetsmiljöarbetet

29 29 2008-05 Steg 2: mer om lagar och avtal arbetsmiljö MBL och samverkan jämställdhet och diskriminering löner och anställningsvillkor rekrytering


Ladda ner ppt "1 2008-05 Välkommen till STs utbildning för nya förtroendevalda! Steg 1: Meningen med fackföreningar och arbetsgivarföreningar STs och arbetsgivarens organisation."

Liknande presentationer


Google-annonser