Presentation laddar. Vänta.

Presentation laddar. Vänta.

Miljömålen Vems mål? Vems ansvar?

Liknande presentationer


En presentation över ämnet: "Miljömålen Vems mål? Vems ansvar?"— Presentationens avskrift:

1 Miljömålen Vems mål? Vems ansvar?
Anita Lundmark Tel

2 En hållbar utveckling är en utveckling som tillfredsställer dagens behov utan att äventyra kommande generationers möjligheter att tillfredsställa sina behov (Brundtland-kommissionen, Rio-konferensen 1992) Vi ska till nästa generation lämna över ett samhälle där de stora miljöproblemen i Sverige är lösta, utan att orsaka ökade miljö- och hälsoproblem utanför Sveriges gränser (Sveriges Riksdag, Sveriges miljömål 1999 & 2010)

3 Sveriges 16 miljömål Begränsad klimatpåverkan 9. Grundvatten av god kvalitet Frisk luft Hav i balans samt levande kust och skärgård Bara naturlig försurning Myllrande våtmarker Giftfri miljö Levande skogar Skyddande ozonskikt 13. Ett rikt odlingslandskap Säker strålmiljö Storslagen fjällmiljö Ingen övergödning God bebyggd miljö Levande sjöar och Ett rikt växt- och djurliv vattendrag

4 Miljömålen - allas ansvar
Myndigheter Organisationer Företag Frivilliga organisationer Länsstyrelser Regionförbund Kommuner Enskilda individer Regeringen Riksdagen Vid uppdateringen 2005 gjordes en del mindre justeringar av målen, men inriktningen är densamma som tidigare. Den största förändringen var det nya sextonde miljömålet Ett rikt växt- och djurliv som man valde att lägga till för att framhålla betydelsen av den biologiska mångfalden. 4

5 Dialog med olika sektorer Dalarnas miljömål 3.0 klara 2013
Revidering Dialog med olika sektorer Dalarnas miljömål 3.0 klara 2013

6 Internationell turism - prognos

7

8 Höjning av trädgränsen med 500 meter:
Årsmedeltemperaturen i fjällen kan stiga med cirka 3 grader under kommande hundra år om utsläppen av växthusgaser fortsätter att öka. En uppvärmning med 3–4 grader vore nog för att höja trädgränsen med 500 m. På lång sikt kommer fjälltrakterna i Dalarna, Härjedalen och delar av Jämtland att växa igen och kalfjället försvinner helt.

9 Agenda för en hållbar och konkurrenskraftig europeisk turism KOM (2007) 621
Europa är världens attraktivaste resmål, och turismen bidrar starkt till tillväxten och skapandet av arbetstillfällen i EU. Sektorns konkurrenskraft hänger dock nära samman med dess hållbarhet, eftersom resmålens kvalitet i hög grad är beroende av den naturliga miljön och lokalsamhället. Det är därför nödvändigt att anta ett helhetsinriktat tillvägagångssätt med sikte på såväl ekonomiskt välstånd för sektorn som social sammanhållning och skydd av miljö och kultur på de europeiska resmålen.

10 Målen för agendan är ekonomiskt välstånd, social rättvisa och sammanhållning samt skydd av miljö och kultur. Sektorn ställs inför flera utmaningar, bl.a. Se till att turisterna och lokalsamhällena är trygga och säkra. Skydda natur- och kulturtillgångar på resmålen. Minimera resursanvändningen och föroreningen på turistorterna. Hantera förändringar på bästa sätt för samhällets välbefinnande. Minska den säsongsbetingade variationen i efterfrågan. Ta itu med miljöpåverkan från transporter som är kopplade till turism. Göra turistupplevelser tillgängliga för alla utan åtskillnad. Förbättra kvaliteten på arbetstillfällena i turistnäringen.

11 För att skapa en konkurrenskraftig och hållbar turism föreslår kommissionen följande principer
Skapa ett helhetsinriktat och samordnat tillvägagångssätt för att åstadkomma en välbalanserad turism som tar hänsyn till samhället och miljön. Planera långsiktigt, med hänsyn till såväl kommande generationers behov som våra egna. Nå en lämplig utvecklingstakt, dvs. en takt som tar hänsyn till resmålens egenart. Engagera alla berörda parter. Utnyttja bästa tillgängliga information och sprida den i hela Europa. Minimera och hantera riskerna (försiktighetsprincipen), dvs. vidta förebyggande åtgärder för att undvika att miljön eller samhället skadas. Låta kostnaden återspegla inverkan (principen om att användaren och förorenaren betalar) – priserna bör i högre grad återspegla samhällskostnaderna för konsumtion och produktion. Sätta och iaktta gränser där så är lämpligt – det är ibland nödvändigt att bedöma bärförmågan hos resmålen och begränsa turistnäringens utveckling. Genomföra kontinuerlig övervakning – hållbarhet kräver ständig uppmärksamhet.

12 Vem ska göra jobbet? Alla aktörer inom EU:s turistnäring uppmanas att bidra till genomförandet av agendan: de olika förvaltningsnivåerna, företag, turister, utbildnings- och forskningsinstitutioner, fackföreningar, konsumentorganisationer, icke-statliga organisationer och internationella organisationer.

13 Världsnaturfondens 10 ”budord” för miljöanpassad turism (1995)
Använd resurserna på ett uthålligt sätt Minska överkonsumtionen och föroreningar Bevara mångfalden Integrera turismen i lokal och nationell planering Gynna de lokala ekonomierna Samarbeta med lokalbefolkningen Rådgör med alla intressegrupper Utbilda personalen Marknadsför turismen på ett ansvarsfullt sätt Genomför och följ upp undersökningar

14

15

16 Miljömålen - nyheter Riksdagen beslutar Regeringen beslutar Delmål
29 mars 2012 Delmål 16 miljö- kvalitets-mål Preciseringar Delmål Delmål Löpande fr.o.m. 2012 Etappmål Delmål T.o.m. 2011 Fr.o.m. 2012


Ladda ner ppt "Miljömålen Vems mål? Vems ansvar?"

Liknande presentationer


Google-annonser