Presentation laddar. Vänta.

Presentation laddar. Vänta.

Förbättringsarbete division medicin, KPP/DRG

Liknande presentationer


En presentation över ämnet: "Förbättringsarbete division medicin, KPP/DRG"— Presentationens avskrift:

1 Förbättringsarbete division medicin, KPP/DRG
Vad är KPP? Hur gick vi tillväga – och var befinner vi oss nu Brister - vad måste vi utveckla Reflektioner

2 KPP = patientrelaterad kostnads-redovisning
En metod för beräkning av sjukvårdens kostnad för varje enskild vårdkontakt Varje patient får bära kostnaderna för sina vårdkontakter Alla relevanta sjukvårdkostnader utfördelas på de vårdtjänster som utförs på ett sjukhus

3 Relevant sjukvårdskostnad
I princip alla kostnader för att ”producera” sjukvård ska ingå. Följande kostnader/ verksamheter exkluderas: Kostnader för politisk organisation, beställarorganisation FoU Externt sålda tjänster Hjälpmedelscentraler Ambulans, sjuktransporter, sjukresor Riks- och regionsjukvård Större engångskostnader (t ex större utrangeringar) Läkemedel öppenvård (principiellt bör det medtas men idag inte realistiskt)

4 KPP system Kostnadsberäknade vårdtjänster i NLL: Patientdata från VAS:
Besöksminuter (planerade besök) Besök (akuta besök) Labprover Röntgenundersökningar Operationsminuter Dyrt operationsmaterial Uva-minuter Vårddagar VTL-poäng (IVA) Patientdata från VAS: P-nr, kön, ålder, klinik, sjukhus, in- och utskrivningsdata, utskrivningssätt, huvuddiagnos, bidiagnoser, op-koder, åtgärdskoder, Drg-kod Matchning av vårdtjänster och patientdata till vårdkontakt i VKS systemet

5 DRG =diagnosrelaterade grupper
Principen är att medicinskt likartade vårdkontakter, som dessutom är lika resurskrävande, sorteras in i samma Drg kod Förutsätter att patienterna/vårdkontakterna har blivit primärklassificerade (huvuddiagnos, bidiagnoser mm) och åtgärdskodade (KVÅ) Ett instrument för mer överskådlig verksamhetsbeskrivning - ett sätt att beskriva sjukhusets patientsammansättning (casemix)

6 Hur gick vi tillväga? Bjöd in verksamhetschefer, läkare och läkarsekr - vad är KPP? - vikten av kvalité i diagnossättning/kodning Arbetsrutin, klassificering av diagnoser - läkarens ansvar - läkarsekreterarens ansvar Gemensam läkarsekreterarutbildning - alla verksamheter på våra 5 sjukhus

7 Hur gick vi tillväga? Kodarorganisation - läkarsekreterare, alla sjukhus i länet/VO - mandat från divisionsledningen Uppdrag Att klassificera dikterade diagnoser enl SoS anvisningar att utbilda och sprida information granska alla kostnadsytterfall Rutindokument för granskning

8 Kostnadsytterfall Kostnadsytterfall är vårdtillfällen som är väsentligt dyrare än genomsnittet för respektive Drg Ca 5 % av vårdtillfällena är sk ytterfall Ytterfall tas ej med när viktlistan skapas För varje DRG sätts en ytterfallsgräns Kostnadsytterfall kan återspegla kvalitetsbrister i diagnossättning/kodning och är därför viktiga att följa upp

9 Årlig granskningsprocess ytterfall DRG
8. Rapportering av resultat & åtgärder 1. Lista med ytterfall per inrättning och klinik 2. Kodnings-granskning enl protokoll 7. Beslut om åtgärder/ förbättringar Ansvar Verksamhetschef Sekreterare & ekonomer 3. Rättning i system 6. Sammanställning av resultat 4. Kvarstående ytterfall 5. Medicinsk granskning enl protokoll (ekonom granskar kostnaderna)

10 Hur ska vi använda KPP/DRG till?
Jämföra - med sig själv över tiden - med andra sjukhus i NLL - med KPP-databasen - med annat sjukhus i KPP databasen Frågor att ställa sig - har vi tillräckligt kostnadseffektiv produktion? - vad i vår produktion är dyrare och varför? - hur kan vi sänka kostnaderna? Belysa skillnader i behandlingskostnader

11

12 Vad skall vi använda det till?
Identifiera förbättrings- och utvecklingsområden - granska kostnadsytterfall, där kan finnas kvalitetsbrister - högre andel kostnadsytterfall kan betyda att vi vårdar mer vårdtunga patienter eller att vi har en högre kostnadsbild än andra eller att vi har brister i diagnossättning/kodning Uppföljning av hur genomförda förändringar/ förbättringar fallit ut

13 forts Genom att använda KPP/DRG data tillsammans med data från kvalitetsregister kan vi jämföra vårdresultat med insatta resurser dvs mäta effektivitet

14

15 Hur införa KPP/DRG så att verksamheterna använder det i sin ledning och styrning?
Presentera KPP/DRG och visa VKS systemet och hur det kan användas Ledningen ställa krav på förbättringsarbete Ledningen fastställa mål (t ex för kostnad/poäng, mål för ytterfall etc)

16 Brister – vad måste vi utveckla
Kvalitetssäkra inmatning av verksamhetsuppgifter Läkemedelskostnader på individnivå Vårdtyngdsmätning på Hia och neonatalvård Bättre registrering av åtgärder på IVA

17 Reflektioner Bra samarbete med div Opererande Divisionsövergripande
För att kunna effektivisera måste vi våga tänka i nya banor!


Ladda ner ppt "Förbättringsarbete division medicin, KPP/DRG"

Liknande presentationer


Google-annonser