Presentation laddar. Vänta.

Presentation laddar. Vänta.

PR-team : modell för samordnad rehabiliteringsutredning på vårdcentraler i Jönköpings län Pia Bülow & Camilla Seitl Hälsohögskolan, Högskolan i Jönköping.

Liknande presentationer


En presentation över ämnet: "PR-team : modell för samordnad rehabiliteringsutredning på vårdcentraler i Jönköpings län Pia Bülow & Camilla Seitl Hälsohögskolan, Högskolan i Jönköping."— Presentationens avskrift:

1

2 PR-team : modell för samordnad rehabiliteringsutredning på vårdcentraler i Jönköpings län Pia Bülow & Camilla Seitl Hälsohögskolan, Högskolan i Jönköping Bo Rolander Futurum, Landstinget i Jönköpings län

3 Syfte Övergripande syfte att beskriva och värdera PR-team som modell för utredning av rehabiliteringsbehov Specifikt avser projektet värdera utfallet av modellen PR-team i relation till eventuella förändringar av patienternas sjukskrivningsgrad och återgång till arbete samt beskriva patientgruppen för vilka modellen används. beskriva och analysera den interaktiva process där bedömningen av patienters resurser och hinder vägs samman vid multiprofessionella möten - så kallade PR-team möten. analysera den sammanvägda bild av rehabiliteringsutredningens resultat som dokumentation från PR-team möten redovisar.

4 Tre frågor – tre delstudier Delstudie 1 Vem blir aktuell för PR-team utredning? Delstudie 2 Hur gestaltar sig ett PR-teammöte? Delstudie 3 Vilka slags bedömningar görs av ett PR-team?

5 Metod & Material Delstudie 1 Statistiska analyser (SPSS) av data från landstingets register Mått och Analys (MoA) för sjukskrivna personer som genomgått rehabiliterings-utredningar genom PR-team 2010-10-01 – 2011-03-31 Delstudie 2 Kvalitativa analyser av interaktion och innehåll från observationer av fem PR-teammöten (fyra videoinspelade, ett med enbart ljudupptagning) 12 intervjuer med PR-teamens medlemmar (psykolog, arbetsterapeut, sjukgymnast, läkare och rehabiliteringssamordnare) om mötet Delstudie 3 Dokumentanalys (innehåll) av den sammanvägda bedömning av rehabiliteringsutredningen vid PR-team från 2011-01-01 – 2011-09-30 vid samtliga inrapporterande vårdcentraler

6 Resultat delstudie 1 PR-teambedömningar - 1 oktober 2010 – 31 mars 2011 Totalt redovisas PR-team för 116 personer 35 genomfördes kvartal 4, 2010 och 81 kvartal 1, 2011 80 (69%) PR-team på VC inom LJ och 36 (31%) på VC i privat regi Exakt lika många PR-team (58) för män och kvinnor. Medelåldern var 46 år (den yngsta 23 år och den äldsta 62 år) Sjukskrivningsgrad: 75% var sjukskrivna på heltid Diagnosgrupp: rörelseapparaten 71 personer (61%) psykisk ohälsa 22 personer (19%) övrigt 22 personer (19%)

7 När i sjukskrivningsprocessen görs PR-team? Antal dagar mellan sjukskrivningsdatum och PR-team FrekvensProcent 0 - 90 dagar 2723,3 91 - 180 dagar 2319,8 181 - 365 dagar 1210,3 Mer än 366 dagar 4236,2 Total 10489,7 PR-team före sjukskrivn. 1210,3 Total 116100,0

8 Vad händer efter PR-team? Anledning till avslut FrekvensProcent Arbete 3530,2 Arbete + sjukersättning 32,6 Arbetssökande 1412,1 ej känt 2521,6 pågående/nyligen avslutat 2017,2 Sjukersättning 43,4 Sjukskriven av annan instans 43,4 Studier 32,6 Övrigt 86,9 Total 116100,0

9 Noterat: Andelen män ökade kraftigt under mätperioden - från 31 % kvartal 4, 2010 till 58% kvartal 1, 2011 Ingen skillnad mellan könen vad gäller diagnoser Andelen patienter tillhörande diagnosgruppen ”övrigt” är signifikant högre vid vårdcentraler i privat regi. Tendens att andelen sjukskriva för mentala problem är något större inom landstingsägda vårdcentraler. Tydligt högre andel män genomgår rehabiliteringsutredning vid privata vårdcentraler. Tydlig tendens att patienter efter PR-teamutredning vid landstingsdriven VC avslutas mot arbete jämfört med efter utredning vid privata VC.

10 Den ”typiske” PR-team patienten Kvinna 45 år Sjukskriven 100% pga. problem i rörelseapparaten PR-team på VC i landstingets regi under dag 1-90 Arbete anledning till avslut Man 47 år Sjukskriven 100% pga. problem i rörelseapparaten PR-team på VC i landstingets regi mer än 1 år efter sjukskrivningsdag Anledning till avslut ej känt

11 Anmärkningsvärt är: att PR-team redovisas för 12 personer före datum för sjukskrivning att 24 personer avslutat sin sjukskrivning vid tillfället för PR-teammöte samt att en av dessa genomgick PR-team före sjukskrivningsdatum

12 Delstudie 1 Slutsats och övergripande resultat Data från MoA är alltför ojämn och osäker för att kunna följa upp modellen på ett systematiskt sätt vad gäller utfall. Förändringar av t.ex. sjukskrivningsgrad efter genomförd PR-teamutredning går inte att följa pga. frivillighet att fylla i variabeln. Värden för många viktiga variabler är sporadiskt ifyllda. Modellens betydelse för individers rehabilitering och återgång till arbete kan därmed bara uppskattas.

13 Resultat delstudie 2 Observationer: Fem PR-team-möten (vid fyra vårdcentraler) har varit föremål för observation Totalt består de observerade teamen av 6 män och 19 kvinnor Inom ramen för projektet har 24 olika deltagare träffats (i fyra olika kommuner). Intervjuer : Intervjuer med mötesdeltagare som medverkat i de PR-team-möte Bland de intervjuade finns sjukgymnast, arbetsterapeut, kurator, psykolog och läkare representerade. Totalt har tre män och nio kvinnor intervjuats.

14 Urval och bortfall Strategiskt urval utifrån antal utförda PR-teambedömningar Norra sjukvårdsdistriktet Rosenhälsan, Öxnehaga, Wetterhälsan Östra sjukvårds­distriktet Nässjö vårdcentral och Nässjö läkarhus Södra sjukvårds­distriktet Vråen och Gislaved (Två av dessa totalt sju vårdcentraler är privata) Bortfall Data saknas från tre av sju utvalda vårdcentraler på grund av: att patienten avböjde PR- teambedömning (1) att inga PR-team-möten ägt rum inom ramen för studiens genomförande (2).

15 PR-teamets sammansättning Fem deltagare, varav en rehabsamordnare Tvärprofessionellt Alltid: läkare, sjukgymnast och arbetsterapeut. Variation mellan psykolog och kurator. Två av vårdcentralerna hade en rehabsamordnare med tydlig roll att leda PR-team-mötet. Vid resterande VC fungerade rehabsamordnaren mer som en ”backup” för PR-teamet, främst i mötesformaliteter.

16 PR-teammötet Varierar i längd och diskussionens innehåll. Variation fanns i vad som diskuterades och hur man valde att genomföra sin PR-teambedömning. Variation fanns i mötesdeltagarnas förberedelser och ifyllande av PR-teamblanketten

17 V ad diskuteras vid ett PR-team-möte? Fyra olika huvudinriktningar i diskussionerna vid de observerade samtalen: Formuläret (PR-teamblanketten) Bedömningen av patienten Kunskapsutbyte Social diskussion

18 Fokus i samtalet vid PR-teambedömning Bedömning (B)

19 Vilket resultat upplever deltagarna själva genom användningen av PR-team som arbetsmodell? Bra möten Ökat samarbete mellan professionerna Ökad möjlighet till helhetssyn på patienten och hans/hennes situation – en bredare blid Ökad förståelse för patientens problematik Möjlighet att föra fram information till hela gruppen (till flera professioner) Att ta del av information som sådant som inte finns nerskrivet En bättre utredning och diskussion kring sjukskrivningsförfarande Större möjlighet att hjälpa patienten Tryggare att påbörja en åtgärd/rehabilitering Patientens upplevelse av att flera professioner hjälps åt och ”tar tag i” problemet Patienten får möjlighet att på att naturligt sätt knyta kontakt med olika professioner (t ex psykolog, vilket kanske inte hade skett)

20 Forts. - deltagarnas upplevelser av resultatet av PR-team som modell Risk för ”överdiagnostisering”. Några tillfällen har funnits då man kanske har utrett onödigt mycket. Resurs och sårbarhet ska fyllas i – kan ske kan detta ge en annan vilken vilket kanske färgar utredningen. ”Man är skolad så… att rutorna helst inte ska vara tomma”. Man förutsätter att vissa situationer i patientens liv är problematiska – man ”fiskar lite” eftersom blanketten är utformad som den är… Patienten förstår kanske inte varför jag ska prata om hur de mår (förstår kanske inte att det kan finnas ett sammanhang) Tveksamt om försäkringskassan har nytta av alla dessa uppgifter

21 Delstudie 3 Resultat kommer att inriktas på följande delar av dokumentationen från PR-teamutredningen: Diagnos – huvuddiagnos och samsjuklighet Sjukhistoria Förutsättningar för återgång i arbete Nuläge Prognos Förslag till åtgärder/behandling


Ladda ner ppt "PR-team : modell för samordnad rehabiliteringsutredning på vårdcentraler i Jönköpings län Pia Bülow & Camilla Seitl Hälsohögskolan, Högskolan i Jönköping."

Liknande presentationer


Google-annonser