Presentation laddar. Vänta.

Presentation laddar. Vänta.

Barnhälsodataprojektet Skånepilot – mål enligt uppdragsbeskrivning  Kartlägga nuvarande - informationsutbyte mellan BHV och SHV  Kartlägga behovet av.

Liknande presentationer


En presentation över ämnet: "Barnhälsodataprojektet Skånepilot – mål enligt uppdragsbeskrivning  Kartlägga nuvarande - informationsutbyte mellan BHV och SHV  Kartlägga behovet av."— Presentationens avskrift:

1 Barnhälsodataprojektet Skånepilot – mål enligt uppdragsbeskrivning  Kartlägga nuvarande - informationsutbyte mellan BHV och SHV  Kartlägga behovet av - kvalitetssäkrad identitetsdata - gemensamma IT-infrastrukturtjänster för att uppfylla kraven för anslutning till IT-säkerhetstjänster  Analysera förutsättningar för en - länsgemensam modell mellan BHV och SHV  Beskriva och formulera - förslag till realisering av modell för säkert informationsutbyte

2 Barnhälsodataprojektet Nuvarande informationsutbyte BHV – SHV (kommun/friskola) Stor osäkerhet kring  Journalkopior och ”äganderätt till journalinformation  Skyddad identitet/adresskydd  Rutiner för samtycke  ”Samtycke” enligt nya patientdatalagen  Arkivering  Mycket stort intresse för gemensam lösning där informationen följer barnet/eleven

3 Barnhälsodataprojektet Identitetshantering – anställda - kommuner  Otydliga/osäkra rutiner  Kvalitetssäkring av namnuppgifter saknas  Uppgifterna ”ägs” vertikalt – horisontella processer saknas  Oklar ansvarsfördelning mellan PA – IT – Verksamhet  Stort behov av en utveckling av ”Identitetshantering” med processkartläggning och automatiserade metakataloger  Stort behov av kvalitetssäkring av namn – ca 40% felaktiga uppgifter i PA-system  Stort behov av gemensamma tjänster – ”Samverkanslager”

4 Säkerhetslösningar Regionalt - Samverkanslager  IT-säkerhetsinfrastruktur mellan Region Skåne – Kommun – Friskola - privata vårdgivare Ett antal funktioner för hantering av identiteter, behörigheter, kvalitetssäkring  ca 40% felaktiga namnuppgifter i befintliga PA-system ……! Automatisk kvalitetssäkring av HSA-uppgifter Kvalitetssäkring mot Navet (Befolkningsregister) Funktion för att skapa unika ID-nycklar (HSA-ID) Internet som kommunikationsbärare  Kommer att tillhandahållas som en tjänst till kommunerna av Region Skåne

5 Säkerhetslösningar Samverkanslager Manuell metodver 1.0  Internet  Kvalitetssäkring  HSA-id  HSA-admin i varje kommun Automatiserad metod  Internet  Web Service  Standardiserad reglering i lokala regelverk

6 Säkerhetslösningar Samverkanslager  December 2008 -> Juni 2009 (BP4 12/6-2009)  Beslut om pilotinstallation juli -09  Arbetet med pilotinstallation startade v35  Preliminär drift av samverkanslager ver 1.0 = Januari-Februari 2010

7 Barnhälsodataprojektet Nuläge informationsutbyte BHV - SHV BHV – Region SkåneSHV – kommuner SHV – Friskolor Delvis manuella rutiner Digital informationslagring I huvudsak manuella rutiner Mycket manuellt informationsutbyte inom och mellan huvudmän Samordnade informationsmodeller saknas Samordnad IT-säkerhetsinfrastruktur saknas Autentisering, roll/behörighet och åtkomstkontroll ägs av respektive systemleverantör - unikt för varje verksamhetssystem

8 Barnhälsodataprojektet Målbild informationsutbyte BHV – Region SkåneSHV – kommuner SHV – Friskolor Transparent information inom och mellan vårdgivare Information som följer barnet/eleven Tillgång till information enligt ”sammanhållen journal” Uppfyller patientdatalagens krav  Skapa e-tjänster för vårdgivare/elev/förälder/ - medborgare

9 Barnhälsodataprojektet Hur når vi målbilden – steg 1 BHV – Region SkåneSHV – kommuner SHV – Friskolor Digital informationslagring I huvudsak manuella rutiner 2009 – 2011 … BHV–Region Skåne har upphandlat ett journalsystem för Primärvården Samordning av informationsmodeller och IT-säkerhetsinfrastruktur  Mål = En enhetlig informationsstruktur för BHV

10 Barnhälsodataprojektet Hur når vi målbilden – steg 2 BHV – Region SkåneSHV – kommuner SHV – Friskolor 2010 – 2011 Gemensam upphandling av SHV för kommuner + friskolor Finansieringsmodell som möjliggör deltagande för mindre vårdgivare Samordning av informationsmodeller och IT-säkerhetsinfrastruktur Skapa volym som ekonomiskt kan bära omstrukturering och förvaltning  Mål = En enhetlig informationsstruktur för SHV

11 Barnhälsodataprojektet Hur når vi målbilden – steg 3 BHV – Region SkåneSHV – kommuner SHV – Friskolor NPÖ – Nationell PatientÖversikt Nationell BHV - SHV  NPÖ–Nationell PatientÖversikt används för att integrera informationsutbyte BHV-SHV

12 Barnhälsodataprojektet Förslag till arbetsmodell 2009 – 2010 SHV Inventering nuläge och nuvarande kostnad för informationshantering inom kommunernas SHV PENG-analys för en kostnads-/intäktsanalys  Förvaltningscheferna BoU positiva  Beslutspunkt Kravställning av samordnad informationsmodell Kravställning av separerad/gemensam behörighetsmodell Möjligheter till statistik utifrån regler och lagar Förslag till upphandlingsmodell - förvaltningsmodell  Beslutspunkt Fullmakt från kommuner – friskolor Upphandling

13 Barnhälsodataprojektet IT-infrastruktur – Nuläge - kommuner  Internet-generellt för extern kommunikation  ”Fasta samarbeten” mellan kommuner/org VPN-tunnlar över Internet QoS – Packetshaping  Webbaserade tjänster https-protollet QoS – Packetshaping Mobila anslutningar  Ingen Skåne-kommun har eller planerar anslutning till Sjunet

14 Barnhälsodataprojektet IT-infrastruktur - Nuläge - kommuner  Kommunikationsgränssnitt = säkerhetsnivå  Enkla e-tjänster till medborgare  Roll- och behörighetshantering är leverantörsstyrda stuprör  Strukturerad och processorienterad ID-hantering saknas  Åtkomstkontroll är leverantörsbunden för varje verksamhetssystem

15 Barnhälsodataprojektet IT-infrastruktur – Mål o utveckling - kommuner  Informationsinnehåll avgör säkerhetsnivå  Mobila kommunikationskanaler kommer att öka  Separerad roll- och behörighetshantering är högt prioriterat  Kvalitetssäkrad och processorienterad ID-hantering införs  Separerad och helst generell åtkomstkontroll måste införas

16 Rekommendationer BHD-projekt Kommunikationsbärare extern kommunikation Kravställning på leverantör av verksamhetssystem - samtliga gränssnitt mot användare ska vara webbaserade. Generellt kommunikationsprotokoll för all webbaserad kommunikation skall vara enligt standard för https-protokoll Mobila terminaler som ansluter över ex 3G-nät skall använda https-protokoll Vid behov av annat administrationsgränssnitt från huvudman skall detta realiseras med VPN-tunnlar över Internet som kommunikationsbärare och enbart med åtkomst från förutbestämt internt kommunikationsnät hos respektive huvudman.

17 Rekommendationer BHD-projekt Autentisering Nationell e-ID (för närvarande Telia e-ID) Kompletterad med SITHS/BIF för BHD  Generella användningsområden  Visuell id-handling  Säker autentisering i egna interna nät  Säker autentisering av distansarbetsplatser över öppna nät  Inloggning till IT-system med "Single-Sign-On”  Inpasseringskontroll  Kompletterad med extra certifikat (SITHS)  SVPL  Journalinformationsutbyte Vård- och Omsorg  Stark autentisering mot Apotekets e-dos  Elektroniskt signerade journalhandlingar  Säkra överföringar av medicinsk information

18 Rekommendationer BHD-projekt Roll- och behörighetshantering - åtkomstkontroll HSA – gemensam roll- behörighetskatalog Samverkanslager  Access över Internet  SITHS/BIF (IM) för autentisering o åtkomstkontroll  Kvalitetssäkring mot Navet, kodregister, HSA-ID  Möjlighet att automathantera via kommunal metakatalog BIF – åtkomstkontroll för BHD  Autentisering och åtkomstkontroll – generellt behov Separerad behörighetshantering  Ett absolut måste – strategi behövs – upphandl/avtal ?  Kravställning enligt BIF specifikation för BHD – generellt ?  Autentisering och åtkomstkontroll – ev specifikation en delmängd av BIF för generell användning i kommuner ?


Ladda ner ppt "Barnhälsodataprojektet Skånepilot – mål enligt uppdragsbeskrivning  Kartlägga nuvarande - informationsutbyte mellan BHV och SHV  Kartlägga behovet av."

Liknande presentationer


Google-annonser