Presentation laddar. Vänta.

Presentation laddar. Vänta.

PRODIS – PReventiOn av Dopning I Sverige. STAD:s uppdrag från FHI 1. STAD fått ett uppdrag av FHI att samordna det nationella nätverket PRODIS 2. Aktörerna.

Liknande presentationer


En presentation över ämnet: "PRODIS – PReventiOn av Dopning I Sverige. STAD:s uppdrag från FHI 1. STAD fått ett uppdrag av FHI att samordna det nationella nätverket PRODIS 2. Aktörerna."— Presentationens avskrift:

1 PRODIS – PReventiOn av Dopning I Sverige

2 STAD:s uppdrag från FHI 1. STAD fått ett uppdrag av FHI att samordna det nationella nätverket PRODIS 2. Aktörerna i PRODIS (de gamla och de nya) kommer att få stöd för sina insatser via de medel (4 milj/år i 3 år) som STAD erhåller för PRODIS-nätverket. Dvs, STAD fördelar pengar till de övriga aktörerna i PRODIS för tjänster och insatser (majoriteten av insatserna kommer att ske gemensamt). 3. STAD skall skicka in en ny ansökan för PRODIS till FHI senast den 1/9 som inkluderar de nya projekten, vilka insatser som skall göras samt en ny budget för de tre åren.

3 Ett nationellt samverkansprojekt mot dopning S.A.N.N - Samverkan Antidoping Nätverk Norrbotten Dopingfritt i Kronobergs län Kalmar växer utan dopning och Linnéuniversitetet Arbetsgruppen mot hormondopning i Malmö 100 % ren hårdträning - STAD Rena Gym (Östergötland) Dopningsfritt i Örebro län Kungsbacka mot dopning & våld Dopningsfritt Värmland (”Against Doping”) Kraftag mot doping- Ett antidopingnätverk i Västernorrland Dopingjouren Statens Folkhälsoinstitut, Rikskriminalpolisen, Tullverket

4 PRODIS Utveckla, sprida och utvärdera en nationell arbetsmodell för att förebygga användningen av anabola androgena steroider med utgångspunkt från det arbete som under de senaste åren har bedrivits i ett antal kommuner/län i Sverige ”Community Intervention” – forskning och praktik hör ihop, alla insatser ska bedrivas genom nära samspel mellan praktik och forskning Samarbete mellan kommuner/län för att utveckla en gemensam utvärderingsmodell och kunskapsuppbyggnad PRODIS syfte:

5 PRODIS Utbildning a)Utbildningsinsatser för ägare, träningsansvariga och instruktörer samt andra nyckelpersoner på träningsanläggningar (privata, kommunala, föreningar) b)Utbildningsinsatser för personal inom polis, landsting, kommun, åklagarmyndigheten, skola mfl. Kriterier för att bli ett 100% gym: a)Policy, handlingsplan och medlemsavtal b)Utbildat nyckelpersoner inom träningsanläggningarna och utsett en antidopningsansvarig c)Utformning av träningsmiljön d)Samverkan med polisen och/eller RF Insatser:

6 PRODIS Arbeta för att tillsyn/tester sker på anläggningarna Information a)Ren träning – en handbok för träningsanläggningar b)Affischer och broschyrer c)Utveckla internetbaserade informationskanaler d)Gemensamt kampanjmaterial e)Nätverksträffar och konferenser Insatser: Skapa en aktiv samverkan mellan de aktörer som redan idag arbetar med frågorna

7 PRODIS Projektmål : 1.Efter år ett ska ett gemensamt utbildningsmaterial vara utvecklat 2.Efter år ett skall det finnas uppbyggda internetbaserade informationskanaler 3.Efter år tre ska samtliga träningsanläggningar/föreningar som är med i satsningen ha utbildat sin personal och har en ansvarig för antidopningsarbetet 4.Efter år tre ska samtliga träningsanläggningar/föreningar som är med i satsningen ha uppfyllt kraven för att bli ett diplomerat 100% gym 5.Under projektperioden ska utbildningsinsatser genomföras för personal inom polisen, åklagarmyndigheten, landstinget och kommunen 6. Under projektperioden skall det regelbundet genomföras gemensamma informationssatsningar 7.Efter år tre ska det i varje kommun/län finnas minst en person inom polisen och idrottsförbundet som är kontaktperson för tillsynsarbetet och testverksamheten på träningsanläggningar

8 PRODIS Projektmål : 8. Efter år tre ska ett samarbete mellan polismyndigheten och Riksidrottsförbundet vara utvecklat gällande tester 9. Efter år tre ska samtliga träningsanläggningar ha fått tagit del av kampanjmaterialet 100 % ren hårdträning samt annat informationsmaterial som tas fram inom ramen för satsningen

9 PRODIS Den baslinjemätning som ska genomföras i alla medverkande projekt är en gemensam enkätstudie för att kartlägga användningen av aas, alkohol, narkotika och kosttillskott bland tränande. Baslinjemätningen skall ligga till grund för en utvärdering av hela det nationella arbetsmodellen efter projekttidens slut. Utvärdering och forskning: Ytterligare en studie kommer att genomföras: Intervjustudie med användare av aas kommer att genomföras under ledning av Linnéuniversitetet.

10 10 Vad ger deltagandet? Delaktighet i processen Erfarenhetsutbyte Stöd i form av: Utbildningar, utbildningsmaterial och utbildning av utbildare Gemensamma kriterier för diplomering Informationsmaterial, kampanjmaterial och Internetbaserade informationskanaler Nätverksträffar och konferenser Kartläggning, utvärdering/forskning Nätverk/samarbete

11 Vilka kriterier vill vi att projekten skall uppfylla som ska ingå i PRODIS Arbetet förankrat i kommunen/länet/idrottsförbundet Kommunen/länet/idrottsförbundet är beredd att samverka med andra kommuner/län/idrottsförbund En lokal projektledare för varje projekt En lokal projektarbetsgrupp/referensgrupp Att projektledaren deltar i arbetsmöten ca 4/år Deltagande i nätverksträffar ca 2/år Arbeta utifrån den ”community intervention” modell som erbjuds inom ramen för samarbetet. Dock kan modellen anpassas utifrån lokala förhållanden

12 Organisation Arbetsgruppen för PRODIS Arbetsgruppen utgörs av projektledaren för PRODIS, projektledare/representanter från samtliga medverkande antidopningsprojekt och Dopingjouren. Det är arbetsgruppen som leder och driver arbetet framåt. S.A.N.N 100 % ren hårdträning Kalmar växer utan Dopning och Linnéuniversitetet Arbetsgruppen mot hormondopning i Malmö Dopingfritt i Kronobergs län Dopningsfritt Värmland Kungsbacka mot dopning & våld Dopningsfritt i Örebro län Rena Gym (Östergötland) Kraftag mot doping- Ett antidopingnätverk i Västernorrland Dopingjouren Projektledare PRODIS Arbetsgruppen träffas ca 4 gånger/år

13 Nationell expertgrupp En expertgrupp på nationell nivå med förslagsvis följande aktörer: FHI, Rikskriminalpolisen, Tullverket, Riksidrottsförbundet, Ren Idrott, forskare från olika universitet/högskolor, ANDT-kansliet, SKL, branschorganisation, Livsmedelsverket, Läkemedelsverket mfl. 10 lokala arbetsgrupper / referensgrupper I respektive deltagande kommun/län bildas en arbetsgrupp/styrgrupp/referensgrupp som ansvarar för och planerar insatserna lokalt (finns till delar redan idag). Nätverksträffar arrangeras regelbundet ca 1-2 ggr/år för representanter från arbetsgrupperna/referensgrupperna i respektive projekt, den nationella referensgruppen, forskare, Nätverket mot anabola androgena steroider och andra intressenter. Organisation forts Nätverksträffar

14 Finansierade insatser: Framtagande av utbildningsmaterial för nyckelpersoner och annat material Utbildningskostnader för polis lansting, socialtjänst mfl Träffar för arbetsgrupp, nätverksträffar och referensgrupp Spridning av framtaget kampanjmaterial Uppbyggnad och underhåll av Internetbaserade informationskanaler Konferenser, mässor och festivalaktiviteter Enkätstudie på träningsanläggningar Intervjustudie med AAS-missbrukare Resekostnader för projektledare, forskare, arbetsgrupp till gemensamma möten och konferenser Stöd av central projektledare


Ladda ner ppt "PRODIS – PReventiOn av Dopning I Sverige. STAD:s uppdrag från FHI 1. STAD fått ett uppdrag av FHI att samordna det nationella nätverket PRODIS 2. Aktörerna."

Liknande presentationer


Google-annonser