Presentation laddar. Vänta.

Presentation laddar. Vänta.

Naturvårdsverket | Swedish Environmental Protection Agency 60 Att välja efterbehandlingsåtgärd Utredningsprocessen 2009-09-29 Kommunträff.

Liknande presentationer


En presentation över ämnet: "Naturvårdsverket | Swedish Environmental Protection Agency 60 Att välja efterbehandlingsåtgärd Utredningsprocessen 2009-09-29 Kommunträff."— Presentationens avskrift:

1 Naturvårdsverket | Swedish Environmental Protection Agency 60 Att välja efterbehandlingsåtgärd Utredningsprocessen 2009-09-29 Kommunträff

2 Naturvårdsverket | Swedish Environmental Protection Agency 61 Åtgärdsutredning Syfte −Att utvärdera möjliga åtgärdsalternativ för efterbehandling av ett förorenat område Metod −Stegvis utvärdering och sållning av åtgärdsalternativen genom jämförelse av olika kriterier som visar alternativens för- och nackdelar Resultat −Ett mindre antal åtgärdsalternativ som går vidare till riskvärderingsmomentet 2009-09-29 Kommunträff

3 Naturvårdsverket | Swedish Environmental Protection Agency 62 Åtgärdsalternativ Består av en eller flera åtgärdsmetoder, som i sin tur består av en eller flera åtgärdstekniker Åtgärderna kan vara av olika slag −Reducerar föroreningskällan (föroreningshalter eller föroreningsmängder minskar) −Begränsar spridning och exponering (skyddsåtgärder) −Utgör administrativa åtgärder (ej avhjälpande enligt MB) 2009-09-29 Kommunträff

4 Naturvårdsverket | Swedish Environmental Protection Agency 63 Väg till tänkbara åtgärdsalternativ Utred normalt: −nollalternativet (inga åtgärder vidtas) −maxalternativet (fullständig riskreduktion) −bästa teknikalternativet −alternativ med lägre förväntansnivåer 2009-09-29 Kommunträff

5 Naturvårdsverket | Swedish Environmental Protection Agency 64 Analys av åtgärdsalternativ Baseras på en jämförelse av utvärderingskriterier Inledande alternativanalys A.Uppfyllelse av övergripande åtgärdsmål B.Intressenternas förutsättningar (markanvändning, preferens för olika åtgärdsmetoder, finansiering, tidsramar, prövningsplikt, ny teknik, planer, policies) C.Teknisk genomförbarhet D.Förväntade resultat (minskning av mängder, halter, spridning, exponering, toxicitet, mobilitet och volym, beständighet) Fördjupad alternativanalys E.Kostnader F.Risker under och efter genomförandet G.Störningar orsakade av genomförandet Acceptabla åtgärdsalternativ till riskvärderingen 2009-09-29 Kommunträff

6 Naturvårdsverket | Swedish Environmental Protection Agency 65 Sättet att reducera risker −reducera föroreningskällan i första hand −välj i andra hand skyddsåtgärder −administrativa åtgärder kan också behövas ibland Hantering av föroreningar −måste utredas från fall till fall −destruktion i första hand – deponering eller inneslutning i sista hand −preferensordning däremellan vägledande i de flesta fall Åtgärder – hur bör man prioritera 1.Destruktion – endast möjligt för organiska ämnen 2.Separation och koncentration till en mindre volym som vidarebehandlas eller slutomhändertas 3.Omvandling till mindre farliga ämnen, helst genom icke reversibla processer 4.Fastläggning – ofta i kombination med inneslutning eller deponering 5.Deponering eller inneslutning av obehandlat material 2009-09-29 Kommunträff

7 Naturvårdsverket | Swedish Environmental Protection Agency 66 Några ”att tänka på” i åtgärdsutredningen (utöver Naturvårdsverket utgångspunkter för efterbehandling) Reducera risker så långt det är tekniskt möjligt och ekonomiskt rimligt Bästa tillgängliga teknik utan orimliga kostnader Åtgärder bör vara av engångskaraktär Hushålla med naturresurser Så få begränsningar i markanvändning som möjligt Minimera risk för återförorening Utför åtgärder innan situationen förvärras Omöjliggör inte ytterligare efterbehandling om föroreningar lämnas kvar 2009-09-29 Kommunträff

8 Naturvårdsverket | Swedish Environmental Protection Agency 67 Åtgärdsalternativ till riskvärderingen Redovisa åtgärdsalternativen utifrån förväntansnivå (vilka åtgärdsmål som kan uppnås) Beskriv minst följande för respektive åtgärdsalternativ, som underlag till riskvärderingen: −Förväntade effekter och konsekvenser för hälsa och miljö, naturresurser, ekonomi och andra intressen −Eventuella svårigheter och risker −Vilka säkerhetsåtgärder som bör vidtas −Osäkerheterna 2009-09-29 Kommunträff

9 Naturvårdsverket | Swedish Environmental Protection Agency 68 Att välja efterbehandlingsåtgärd Utredningsprocessen 2009-09-29 Kommunträff

10 Naturvårdsverket | Swedish Environmental Protection Agency 69 Riskvärdering En avvägning mellan relevanta aspekter inom miljö, teknik, ekonomi och andra intressen, till exempel: −Måluppfyllelse avseende hälsa och miljö −Kostnadseffektivitet −Teknisk lämplighet −Behov av framtida restriktioner och underhåll −Estetiska och psykologiska faktorer Underlag från riskbedömningen och åtgärdsutredningen Riskvärdering bör utföras i nära samråd mellan huvudman, tillsynsmyndighet och andra berörda, i vissa fall också med allmänheten Riskvärdering i efterbehandlingssammanhang är ett område under utveckling, vägledningen ger exempel på tillvägagångssätt 2009-09-29 Kommunträff

11 Naturvårdsverket | Swedish Environmental Protection Agency 70 Förslag till metodik för riskvärdering Typ av multikriterieanalys −utvärdering med hjälp av urvalskriterier −utvecklad utifrån metodik som beskrivs i Kvalitetsmanualen för bidragsobjekt Urvalskriterierna speglar åtgärdsalternativens för- och nackdelar gällande måluppfyllelse, tekniska och ekonomiska frågor samt allmänna och enskilda intressen Riskvärdering kan fördjupas med hjälp av olika verktyg (t.ex. kostnads-nyttoanalys) Omfattning och ambitionsnivå anpassas till det specifika objektet Definition av urvalskriterier Gradering och värdering Sammanställning och sammanvägning Förslag till val av åtgärdsalternativ 2009-09-29 Kommunträff

12 Naturvårdsverket | Swedish Environmental Protection Agency 71 Urvalskriterierna Ger indikation om vilka åtgärder som är acceptabla −Viktigt att alla intressenter är överens om val och definition av kriterierna samt om hur dessa ska utvärderas och vägas samman Bör ta hänsyn till så många av åtgärdsalternativens miljökonsekvenser som möjligt −T.ex. resursanvändning, klimatpåverkan, utsläpp −Dock utan orimlig arbetsinsats i riskvärderingen 2009-09-29 Kommunträff

13 Naturvårdsverket | Swedish Environmental Protection Agency 72 Exempel på vanliga typer av urvalskriterier Måluppfyllelse avseende riskreduktion −inklusive belastning och risker under åtgärdsgenomförandet Måluppfyllelse avseende skydd av naturresurser och övriga intressen −t.ex. kultur- och naturmiljö, markanvändning, resurs- och energihushållning Tekniska aspekter −inklusive tillgänglighet, genomförbarhet, beständighet, reparerbarhet, kontrollerbarhet, etc. Ekonomiska aspekter −inklusive investerings-, drifts- och underhållskostnader, totalkostnader, eventuella intäkter samt kostnadseffektivitet ”Mjuka” parametrar −t.ex. inverkan på allmänna och enskilda intressen, estetiska och psykologiska aspekter 2009-09-29 Kommunträff

14 Några exempel på urvalskriterier för måluppfyllelse avseende… Riskreduktion Naturvårdsverket | Swedish Environmental Protection Agency 732009-09-29 Kommunträff

15 Några exempel på urvalskriterier för måluppfyllelse avseende… Skydd av naturresurser och övriga intressen Naturvårdsverket | Swedish Environmental Protection Agency 742009-09-29 Kommunträff

16 Några exempel på urvalskriterier för måluppfyllelse avseende… Tekniska aspekter Naturvårdsverket | Swedish Environmental Protection Agency 752009-09-29 Kommunträff

17 Några exempel på urvalskriterier för måluppfyllelse avseende… Totalkostnader Marginalkostnader Naturvårdsverket | Swedish Environmental Protection Agency 762009-09-29 Kommunträff

18 Några exempel på urvalskriterier för måluppfyllelse avseende… ”Mjuka” parametrar Naturvårdsverket | Swedish Environmental Protection Agency 772009-09-29 Kommunträff

19 Gradering och värdering Komplettera gradering och värdering av urvalskriterierna med dokumentation av resonemanget Kvantitativa kriterier kan jämföras direkt (t.ex. avlägsnad mängd förorening) Kvalitativa kriterier behöver beskrivas i ord eller med hjälp av skala, till exempel −”ja…kanske…nej” −”minskar…oförändrad…ökar” −”5…3…1” Naturvårdsverket | Swedish Environmental Protection Agency 782009-09-29 Kommunträff

20 Exempel på värdering av kriterium för… Uppfyllelse av övergripande åtgärdsmål Naturvårdsverket | Swedish Environmental Protection Agency 792009-09-29 Kommunträff

21 Exempel på värdering av kriterium för… Reduktion av föroreningskällan Naturvårdsverket | Swedish Environmental Protection Agency 802009-09-29 Kommunträff

22 Sammanställning Sammanställ åtgärdsalternativen och konsekvenserna utifrån urvalskriterierna överskådligt, till exempel i en matris Naturvårdsverket | Swedish Environmental Protection Agency 812009-09-29 Kommunträff

23 Sammanvägning Ibland kan urvalskriterierna behöva vägas mot varandra (är ett kriterium viktigare än ett annat och hur mycket viktigare), till exempel genom: −viktning −sammanvägning i flera steg (kriterier som värderas i senare steg har högre prioritet) Olika intressenter kan ha olika syn på hur kriterierna ska vägas samman – enas om hur sammanvägningen ska gå till Att hitta balansen är en av riskvärderingens viktigaste uppgifter! Naturvårdsverket | Swedish Environmental Protection Agency 822009-09-29 Kommunträff

24 Fördjupad riskvärdering Ibland finns behov av att fördjupa riskvärderingen −omfattande underlag krävs ofta Exempel på verktyg −kostnads-nyttoanalyser −kostnadseffektivitetsanalyser −livscykelanalyser −multikriterieanalyser −multiattributstekniker −analytisk-hierarkisk process Se bl.a. rapporter från kunskapsprogrammet Hållbar sanering (www.naturvardsverket.se/hallbarsanering) Naturvårdsverket | Swedish Environmental Protection Agency 832009-09-29 Kommunträff

25 Naturvårdsverket | Swedish Environmental Protection Agency 84 Val av åtgärdsalternativ Riskvärderingen resulterar i förslag till val av åtgärdsalternativ Om de övergripande åtgärdsmålen inte fullt ut kan uppnås –komplettera åtgärdsutredningen med andra teknikalternativ eller –förstärk finansieringen eller –omformulera åtgärdsmålen 2009-09-29 Kommunträff

26 Naturvårdsverket | Swedish Environmental Protection Agency 85 Att välja efterbehandlingsåtgärd Utredningsprocessen 2009-09-29 Kommunträff

27 Mätbara åtgärdsmål för valt åtgärdsalternativ Formulera minst ett och ofta flera mätbara åtgärdsmål Tydlig koppling mellan mätbara och övergripande åtgärdsmål Måluppfyllelsen bör kunna verifieras −till exempel genom kontrollprogram för utförande- och omgivningskontroll Naturvårdsverket | Swedish Environmental Protection Agency 862009-09-29 Kommunträff

28 Formulering av mätbara åtgärdsmål Kan följa samma upplägg som för övergripande åtgärdsmål och till exempel uttryckas som: −riskreduktion för människor, miljö och naturresurser −reduktion av föroreningsmängd eller volym −reduktion av föroreningsspridning till omgivningen −minskad exponering −skydd av naturresurser −skydd av markanvändning och andra intressen Naturvårdsverket | Swedish Environmental Protection Agency 872009-09-29 Kommunträff

29 Olika sätt att reducera risk och uttrycka mätbara åtgärdsmål Naturvårdsverket | Swedish Environmental Protection Agency 882009-09-29 Kommunträff

30 Exempel på mätbara åtgärdsmål avseende… Riskreduktion Reduktion av föroreningsmängd eller volym Naturvårdsverket | Swedish Environmental Protection Agency 892009-09-29 Kommunträff

31 Exempel på mätbara åtgärdsmål avseende… Reduktion av föroreningsspridning till omgivningen Minskad exponering Naturvårdsverket | Swedish Environmental Protection Agency 902009-09-29 Kommunträff

32 Exempel på mätbara åtgärdsmål avseende… Skydd av naturresurser Skydd av markanvändning och andra intressen Naturvårdsverket | Swedish Environmental Protection Agency 912009-09-29 Kommunträff

33 Åtgärdmål blir till åtgärdskrav När man valt ett åtgärdsalternativ tar förberedelsefasen vid, med bland annat: −planering −projektering −formulering av åtgärdskrav (mätbara och kalkylerbara) −anmälan eller tillståndsprövning Åtgärdskravens syfte −vägleda entreprenörens i utförandet av efterbehandlingen −säkerställa att de övergripande och mätbara åtgärdsmålen uppfylls Naturvårdsverket | Swedish Environmental Protection Agency 922009-09-29 Kommunträff

34 Uppföljning och dokumentation Dokumentera hela processen med att välja efterbehandlingsåtgärd Dokumentera även uppföljning och utvärdering av åtgärden utifrån: −tekniska aspekter −naturvetenskapliga aspekter −ekonomi −övriga aspekter (t.ex. myndighetsbeslut och administrativa åtgärder och restriktioner) Naturvårdsverket | Swedish Environmental Protection Agency 932009-09-29 Kommunträff

35 Kommunikation och information Hur uppfattar man en risk? −frivillig/påtvingad, känd/okänd, ständig/engångsföreteelse Hur kommunicerar och informerar man om risker? −var väl förberedd −identifiera målgrupper −planera kommunikationsinsatser −identifiera ev. konfliktorsaker Öppenhet och transparens Dialog med olika aktörer Naturvårdsverket | Swedish Environmental Protection Agency 942009-09-29 Kommunträff

36 Praktiskt exempel forts. Naturvårdsverket | Swedish Environmental Protection Agency 952009-09-29 Kommunträff


Ladda ner ppt "Naturvårdsverket | Swedish Environmental Protection Agency 60 Att välja efterbehandlingsåtgärd Utredningsprocessen 2009-09-29 Kommunträff."

Liknande presentationer


Google-annonser