Presentation laddar. Vänta.

Presentation laddar. Vänta.

Kompensationsåtgärder för natur och rekreation

Liknande presentationer


En presentation över ämnet: "Kompensationsåtgärder för natur och rekreation"— Presentationens avskrift:

1 Kompensationsåtgärder för natur och rekreation
Erik Hansson Utredare, Plan- och trafikavdelningen, Miljöförvaltningen Christian Schiötz Projektledare, Exploateringsavdelningen, Fastighetskontoret

2

3 Ur motionen ”Sans och balans”
Syftet … värna ekologiska och hälsomässiga funktioner vid detaljplanläggning och exploatering. … ingrepp som inte kan undvikas ska kompenseras med konkreta åtgärder. … kan resultera i avtal om åtgärder i samband med genomförandebeskrivningar av detaljplaner.

4 En frivillig överenskommelse om att ersätta natur- och rekreationsvärden som skadas eller försvinner när detaljplaner genomförs.

5 Kompensation – sista utvägen!
Kompensera Minimera Undvika

6

7 Kompensationsåtgärder
Ersätta värden som förloras Höja befintliga värden på annan plats Förlorade värden behöver inte ersättas i anslutning till varandra

8 Närhetsprincipen Tid Nära i Plats Värde

9 Vad ska kompenseras? Prata också om funktion och värde här

10

11 Ekonomi och juridik Vem betalar kompensationsåtgärden?
Hur säkras genomförandet? Kan vi ”tvinga” exploatörerna att betala eller utföra?

12 Två huvudfall Kommunen är markägare
Marken ägs av en exploatör (byggherre/privatperson)

13 Fall 1: Kommunen är markägare
Fastighetskontoret är exploatör och betalar gator, park, kompensationsåtgärder m.m. som hör till områdets behov ”för områdets behov” – fastighetsnämnden betalar utanför områdets behov – fastighetsnämnden får inte betala enligt budgetordningen. Reavinsten disponeras inte av fastighetsnämnden. -Fullmäktige betalar (särskild investeringsberedning, SIV)

14 Skillnad i genomförande?
Vissa kompensationsåtgärder utlovas (de där fastighetsnämnden finansierar. De ska genomföras om planen vinner laga kraft) Andra kompensationsåtgärder genomförs endast om KF skjuter till pengarna Skillnaden måste beskrivas tydligt i planbeskrivning, genomförandebeskrivning och i plankartan

15 Fall 2: Privat exploatör är markägare
Överenskommelse med exploatören om att bekosta eller utföra kompensationsåtgärder Regleras i exploateringsavtal

16 Har vi lagstöd? Miljöbalken 7:7 och 7:29
Intrång i naturreservat och Natura 2000-områden Endast mycket starka skäl Dispenser får meddelas endast om intrånget i naturvärden kompenseras i skälig utsträckning OK att kräva kompensationsåtgärder i avtal Mycket ovanlig exploateringssituation

17 Har vi lagstöd? Enligt MB 16:9 får tillstånd, godkännande eller dispenser enlig MB förenas med krav på kompensationsåtgärder Exv. Markavvattning, tillstånd till vattenverksamhet, strandskyddsdispenser, vattenskydsåtgärder Något vanligare exploateringssituation OK med avtal

18 Har vi lagstöd? MB kapitel 2 De allmänna hänsynsreglerna
”Försiktighetsprincipen” ”Skälighetsregeln” ”Förorenaren-betalar-principen”

19 Allmänna hänsynsreglerna
MB 2:3 (förorenaren-betalar , försiktighet) ”Alla som bedriver eller avser att bedriva en verksamhet eller vidta en åtgärd - skall utföra de skyddsåtgärder, iaktta de begränsningar och vidta de försiktighetsmått i övrigt - som behövs för att förebygga , hindra eller motverka - att verksamheten eller åtgärden medför skada eller olägenhet - för människors hälsa eller miljön”

20 Allmänna hänsynsreglerna
MB 2:7 (skälighetsregeln) Kraven i MB 2:3 (m.fl.) gäller: ”om det inte anses orimligt att uppfylla” ”Vid denna bedömning skall särskilt beaktas nyttan av skyddsåtgärder och andra försiktighetsmått jämfört med kostnaderna för sådana åtgärder”

21 Allmänna hänsynsreglerna
De allmänna hänsynsreglerna ger visst lagstöd Men…

22 Allmänna hänsynsreglerna
De allmänna hänsynsreglerna ger visst lagstöd Men de är mycket allmänt hållna Praxis saknas Göteborg kommer att vara väldigt försiktiga med tvingande avtal

23 Frivilliga avtal målet
Tradition av gott samarbete med exploatörerna ”Vi bygger staden tillsammans” Good-will effekter för exploatörerna Göteborg har stort markinnehav – markanvisningarna är viktiga för de återkommande exploatörerna – miljöansvar ger ”pluspoäng” hos våra politiker

24

25 Frågor? Erik.Hansson@miljo.goteborg.se


Ladda ner ppt "Kompensationsåtgärder för natur och rekreation"

Liknande presentationer


Google-annonser