Presentation laddar. Vänta.

Presentation laddar. Vänta.

Metsä Tieto Osaaminen Hyvinvointi En hållbar och mångsidig användning av skogarna skapar en bestående grund för finländarnas välfärd skog välfärd kunskap.

Liknande presentationer


En presentation över ämnet: "Metsä Tieto Osaaminen Hyvinvointi En hållbar och mångsidig användning av skogarna skapar en bestående grund för finländarnas välfärd skog välfärd kunskap."— Presentationens avskrift:

1 Metsä Tieto Osaaminen Hyvinvointi En hållbar och mångsidig användning av skogarna skapar en bestående grund för finländarnas välfärd skog välfärd kunskap kompetens

2 3/28/2015 2 Uppgifter Metla är ett statligt forskningsinstitut, som producerar vetenskaplig kunskap om skogsmiljön, skogarnas olika användningsformer och skogsbruket. Metla erbjuder tjänster och fungerar som expert i frågor som berör skoglig statistik, uppföljning och kontroll. Forskningen har organiserats som projekt med ansvariga ledare. Alla projekt genomgår en sakkunning utvärdering åtminstone vart tredje år.

3 De strategiska genomslagsområdena 1)skogsbaserad företags- och näringsverksamhet 1)skogarna och samhället 2)hållbara skogsodlingskedjor och 3)skogsbrukets och skogsmiljöns informationslager

4 Forskningsprogram Renewing wood product value chains andtimber procurement solutions (2009-2013) Welfare effects of forests (2008-2012) Cost-efficiency and quality in silvicultural operations (2007-2011) Functioning of forest ecosystems and use of forest resources in changing climate (2007-2011) Bioenergy from Forest (2007-2011) Production forestry in drained peatlands (2007-2010)

5 Organisation

6 Regionenheter Södra Finlands regionenhet Center i regionenheten är Vanda Västra Finlands regionenhet Center I regionenheten är Parkano Östra Finlands regionenhet Center I regionenheten är Joensuu Norra Finlands regionenhet Center I regionenheten är Rovaniemi Metlas ledning och konserntjänster har sina säten I Vanda

7 Forskningsskogar Det riksomfattande nätet av forskningsskogar omfattar för närvarande cirka 30 000 hektar mark- och vattenområden i olika vegetations- och klimatzoner. De första forskningsskogarna inrättades på 1920- talet. De äldsta uppgifterna om skogarnas historia och behandlingen av dem samt om försök som anlagts i områdena är från 1800-talet. Forskningsskogarna förvaltades och sköttes i många årtionden av Metla, men sedan början av 2008 förvaltas områdena av Forststyrelsen medan verksamheten i dem följer Metlas anvisningar.

8 Myndighetsuppgifter Uppföljning av skogstillgångarna och skogarnas hälsotillstånd Inventeringen av växthusgaser National skogsinventering Skogsstatistisk information Kontroll av bekämpningsmedel Registrering av handeln med skogsodlingsmaterial Uppgifter som virkesmätningslagen föreskriver Skogsgenetiska registret Utredning av grunderna för skogsbeskattningen Skogsträdsförädling

9 Finansiering & personal Forskningsverksamheten finansieras huvudsakligen genom statliga budgetmedel. År 2010 den direkta budgetfinansieringen var cirka 45 miljoner euro. År 2010 från övriga finansieringskällor (Finlands Akademi, Tekes, ministeriernas gemensamma forskningsmedel, EU -programmen, stiftelser och fonder osv.) kom ungefär 10 miljoner euro. Personal På Metla jobbar nära 800 anställda varav 370 personer är forskare.

10 Kundfinansierad verksamhet Tjänster som Metla erbjuder Beställningsuppdrag och experthjälp Statistisk informationsservice Datasystem och metodologisk service Försäljning av Metlas publikationer Utvärdering av miljöpåverkan Laboratorietjänster Skogsbruksmodeller och -analyser Know-how och utbildning

11 Publikationsverksamhet Metla publicerar i samarbete med Finska Forstsamfundet: Silva Fennica en internationell skogsvetenskaplig tidskrift på engelska Metsätieteen aikakauskirja en inhemsk skogsvetenskaplig tidskrift på finska och svenska Metla publicerar samt nätpublikation Working Papers, med preliminär forskningsresultat, kongressrapporter och föredrag Dissertationes Forestales (forstliga dissertation serie tillsammans med Joensuu och Helsinki universitet)


Ladda ner ppt "Metsä Tieto Osaaminen Hyvinvointi En hållbar och mångsidig användning av skogarna skapar en bestående grund för finländarnas välfärd skog välfärd kunskap."

Liknande presentationer


Google-annonser