Presentation laddar. Vänta.

Presentation laddar. Vänta.

Patientsäkerhet Övergripande gemensamma mått Landstinget i Jönköpings län Göra rätt från början Patientsäkerhet handlar om att vi inom hälso- och sjukvården.

Liknande presentationer


En presentation över ämnet: "Patientsäkerhet Övergripande gemensamma mått Landstinget i Jönköpings län Göra rätt från början Patientsäkerhet handlar om att vi inom hälso- och sjukvården."— Presentationens avskrift:

1 Patientsäkerhet Övergripande gemensamma mått Landstinget i Jönköpings län Göra rätt från början Patientsäkerhet handlar om att vi inom hälso- och sjukvården vill arbeta för patienternas bästa. Vår vision är att skapa förutsättningar att göra rätt från början. Viktiga delmål på vägen är: förebygga uppkomst av fel göra uppkomna fel synliga för lärande förhindra oönskade konsekvenser av uppkomna problem http://www.lj.se/index.jsf?nodeId=31594&nodeType=12#

2 Patientskador/1000 vårddagar, somatisk slutenvård Övergripande resultatmått: Påverkansanalys Patientsäkerhet Primära påverkansfaktorer Säkert genomförande Erfarenheter Funktionalitet/teknik Resurser Målområde Bästa möjliga patientsäkerhet Synergianmälningar RJL Vårdrelaterade infektioner Avlidna inom 28 dagar efter hjärtinfarkt Andel patienter i slutenvård med trycksår, PPM, SKLAndel patienter i slutenvård med trycksår, PPM, SKL Personer 80-w som använder 10 eller fler läkemedel samtidigtPersoner 80-w som använder 10 eller fler läkemedel samtidigt Självmord och dödsfall med oklart uppsåt, antal/100 00 invSjälvmord och dödsfall med oklart uppsåt, antal/100 00 inv Antal fall, trycksår, viktminskningar > 5%, Landstinget i Jönköpings länAntal fall, trycksår, viktminskningar > 5%, Landstinget i Jönköpings län Säkerställa preventivt arbete Säkerställa rätt åtgärd vid risk/behov Patienterfarenheter Personalerfarenheter NPÖ Synergi MJG Samverkansrutiner mellan vårdnivåer Mallar och checklistor Väldimensionerad bemanning Väldimensionerade lokaler Kompetens utifrån behov

3 Säkert genom- förande Funktionalitet/teknik Resurser Säkerställa rätt åtgärd vid risk/behovSäkerställa preventivt arbete Välinformerad och trygg patient/närstående* Personalerfarenheter Samverkansrutiner mellan vårdnivåer Säkra välfungerande IT- system Bemanning i förhållande till beläggning/vårdtillfällen/ besök Resultattavla Patientsäkerhet LJ Mallar och checklistor Erfarenheter (patient/personal) Checklistor, patientsäkerhetspusslet Väldimensionerad bemanning Väldimensionerade lokaler Kompetens utifrån behov Överbeläggningar och utlokaliserade patienter, Landstinget per månad (nytt fönster)Överbeläggningar och utlokaliserade patienter, Landstinget per månad (nytt fönster) Avvikelsehantering - Synergi MJG Antibiotikaförskrivning Följsamhet till basala hygienrutiner och klädregler, Landstinget i Jönköpings länFöljsamhet till basala hygienrutiner och klädregler, Landstinget i Jönköpings län Förebygga läkemedelsfel i slutenvård Förebygga läkemedelfel i öppenvård Läkemedelslista på vårdcentral Följsamhet till åtgärder, ”KAD bara när det behövs”Följsamhet till åtgärder, ”KAD bara när det behövs” Vårdprevention - fall, trycksår, undernäring och ohälsa i munnenVårdprevention - fall, trycksår, undernäring och ohälsa i munnen Synergianmälningar RJL Vårdrelaterade infektioner Avlidna inom 28 dagar efter hjärtinfarkt Andel patienter i slutenvård med trycksår, PPM, SKLAndel patienter i slutenvård med trycksår, PPM, SKL Personer 80-w som använder 10 eller fler läkemedel samtidigtPersoner 80-w som använder 10 eller fler läkemedel samtidigt Självmord och dödsfall med oklart uppsåt, antal/100 00 invSjälvmord och dödsfall med oklart uppsåt, antal/100 00 inv Antal fall, trycksår, viktminskningar > 5%, Landstinget i Jönköpings länAntal fall, trycksår, viktminskningar > 5%, Landstinget i Jönköpings län ”Oönskade händelser” Patientskador/1000 vårddagar, somatisk slutenvård

4 Primära påverkansfaktorerSekundära påverkansfaktorer Säkert genomförande Följsamma till riktlinjer – andel pusselbitar där följsamhet är säkrad Antibiotikaförskrivning Säkerställa preventivt arbete Säkerställa rätt åtgärd vid risk/behov Följsamhet till basala hygienrutiner och klädregler, Landstinget i Jönköpings länFöljsamhet till basala hygienrutiner och klädregler, Landstinget i Jönköpings län Förebygga läkemedelsfel i slutenvård Förebygga läkemedelfel i öppenvård Läkemedelslista på vårdcentral Följsamhet till åtgärder, ”KAD bara när det behövs” Vårdprevention - fall, trycksår, undernäring och ohälsa i munnenVårdprevention - fall, trycksår, undernäring och ohälsa i munnen Rökning inför operation Tillbaka Patientsäkerhetspusslet

5 Primära påverkansfaktorer Sekundära påverkansfaktorer Erfarenheter Personalerfarenheter Patienterfarenheter Patientsäkerhetskultur, resultat från nationell mätningPatientsäkerhetskultur, resultat från nationell mätning Patientupplevd kvalitet, Nationell patientenkät Patientinvolvering Aktivt ledarskap, pusselbit 12 Tillbaka

6 Primära påverkansfaktorer Sekundära påverkansfaktorer Funktionalitet/ teknik Mål Samverkansrutiner mellan vårdnivåer MJG Säkra välfungerande IT-system Synergi - avvikelsehantering Synergi Mallar och checklistor Checklistor, patientsäkerhetspusslet Markörbaserd journalgranskning, SKL NPÖ Cosmic Tillbaka

7 Primära påverkansfaktorer Sekundära påverkansfaktorer Resurser Väldimensionerade lokaler Väldimensionerad bemanning Kompetens utifrån behov Överbeläggningar och utlokaliserade patienter, Landstinget per månad (nytt fönster)Överbeläggningar och utlokaliserade patienter, Landstinget per månad (nytt fönster) Tillbaka

8 Ur Kolada 2015-02-10 Bergeling, Qulturum Tillbaka Daschboard

9 Tillbaka Ur Kolada 2015-02-10 Bergeling, Qulturum Daschboard

10 Goda resultat Resultat med behov av åtgärder TillbakaDaschboard

11 Tillbaka Ur Kolada 2015-02-10 Bergeling, Qulturum Daschboard

12 Granskningen genomförs av utbildade granskare Genomförs för patient inskriven >24 tim över 18 år, exkl psykiatri vid länets tre sjukhus, totalt 70 journaler/månad (Höglandssjukhuset i Eksjö 20, Länssjukhuset Ryhov 30 och Höglandssjukhuset 20) Rapporteras tertialvis för landstinget totalt och för respektive sjukhus Även sjukhusvisa granskningar genomförs och utifrån dessa genomförs analyser *Fr o m 2013-01-01 enligt MJG (Markörbaserad journalgranskning, SKL), tidigare enligt GTT (Global Trigger Toal)Markörbaserad journalgranskning, SKL Strukturerad journalgranskning* Tillbaka Daschboard

13 Patient/kundperspektiv TillbakaDaschboard


Ladda ner ppt "Patientsäkerhet Övergripande gemensamma mått Landstinget i Jönköpings län Göra rätt från början Patientsäkerhet handlar om att vi inom hälso- och sjukvården."

Liknande presentationer


Google-annonser