Presentation laddar. Vänta.

Presentation laddar. Vänta.

Patientsäkerhet Övergripande gemensamma mått

Liknande presentationer


En presentation över ämnet: "Patientsäkerhet Övergripande gemensamma mått"— Presentationens avskrift:

1 Patientsäkerhet Övergripande gemensamma mått
Göra rätt från början Patientsäkerhet handlar om att vi inom hälso- och sjukvården vill arbeta för patienternas bästa. Vår vision är att skapa förutsättningar att göra rätt från början. Viktiga delmål på vägen är: förebygga uppkomst av fel göra uppkomna fel synliga för lärande förhindra oönskade konsekvenser av uppkomna problem Patientsäkerhet Övergripande gemensamma mått Landstinget i Jönköpings län

2 Påverkansanalys Patientsäkerhet
Primära påverkansfaktorer Målområde Säkert genomförande Säkerställa preventivt arbete Säkerställa rätt åtgärd vid risk/behov Bästa möjliga patientsäkerhet Övergripande resultatmått: Erfarenheter Patientskador/1000 vårddagar, somatisk slutenvård Patienterfarenheter Personalerfarenheter Synergianmälningar RJL Vårdrelaterade infektioner Avlidna inom 28 dagar efter hjärtinfarkt Andel patienter i slutenvård med trycksår, PPM, SKL Personer 80-w som använder 10 eller fler läkemedel samtidigt Självmord och dödsfall med oklart uppsåt, antal/ inv Antal fall, trycksår, viktminskningar > 5%, Landstinget i Jönköpings län Funktionalitet/teknik NPÖ Synergi MJG Samverkansrutiner mellan vårdnivåer Mallar och checklistor Resurser Väldimensionerad bemanning Väldimensionerade lokaler Kompetens utifrån behov

3 Bemanning i förhållande till beläggning/vårdtillfällen/ besök
Resultattavla Patientsäkerhet LJ Säkerställa preventivt arbete Säkerställa rätt åtgärd vid risk/behov Följsamhet till basala hygienrutiner och klädregler, Landstinget i Jönköpings län Förebygga läkemedelsfel i slutenvård Förebygga läkemedelfel i öppenvård Läkemedelslista på vårdcentral Följsamhet till åtgärder, ”KAD bara när det behövs” Vårdprevention - fall, trycksår, undernäring och ohälsa i munnen Antibiotikaförskrivning Säkert genom-förande Välinformerad och trygg patient/närstående* Personalerfarenheter ”Oönskade händelser” Patientskador/1000 vårddagar, somatisk slutenvård Erfarenheter (patient/personal) Avvikelsehantering - Synergi Samverkansrutiner mellan vårdnivåer Synergianmälningar RJL Vårdrelaterade infektioner Avlidna inom 28 dagar efter hjärtinfarkt Andel patienter i slutenvård med trycksår, PPM, SKL Personer 80-w som använder 10 eller fler läkemedel samtidigt Självmord och dödsfall med oklart uppsåt, antal/ inv Antal fall, trycksår, viktminskningar > 5%, Landstinget i Jönköpings län Säkra välfungerande IT-system Mallar och checklistor Checklistor, patientsäkerhetspusslet MJG Funktionalitet/teknik Väldimensionerad bemanning Väldimensionerade lokaler Kompetens utifrån behov Bemanning i förhållande till beläggning/vårdtillfällen/ besök Överbeläggningar och utlokaliserade patienter, Landstinget per månad (nytt fönster)  Resurser

4 Säkerställa preventivt arbete Säkerställa rätt åtgärd vid risk/behov
Primära påverkansfaktorer Sekundära påverkansfaktorer Säkerställa preventivt arbete Följsamhet till basala hygienrutiner och klädregler, Landstinget i Jönköpings län Förebygga läkemedelsfel i slutenvård Förebygga läkemedelfel i öppenvård Läkemedelslista på vårdcentral Följsamhet till åtgärder, ”KAD bara när det behövs” Vårdprevention - fall, trycksår, undernäring och ohälsa i munnen Rökning inför operation Säkert genomförande Följsamma till riktlinjer – andel pusselbitar där följsamhet är säkrad Säkerställa rätt åtgärd vid risk/behov Patientsäkerhetspusslet Antibiotikaförskrivning Tillbaka

5 Personalerfarenheter
Primära påverkansfaktorer Sekundära påverkansfaktorer Aktivt ledarskap, pusselbit 12 Personalerfarenheter Patientsäkerhetskultur, resultat från nationell mätning Erfarenheter Patienterfarenheter Patientupplevd kvalitet, Nationell patientenkät Patientinvolvering Tillbaka

6 Mål Samverkansrutiner mellan vårdnivåer Synergi Funktionalitet/ teknik
Primära påverkansfaktorer Sekundära påverkansfaktorer Samverkansrutiner mellan vårdnivåer Synergi Mål Synergi - avvikelsehantering Funktionalitet/ teknik MJG Markörbaserd journalgranskning, SKL Säkra välfungerande IT-system NPÖ Cosmic Mallar och checklistor Checklistor, patientsäkerhetspusslet Tillbaka

7 Resurser Väldimensionerad bemanning Väldimensionerade lokaler
Primära påverkansfaktorer Sekundära påverkansfaktorer Väldimensionerad bemanning Resurser Väldimensionerade lokaler Överbeläggningar och utlokaliserade patienter, Landstinget per månad (nytt fönster)  Kompetens utifrån behov Tillbaka

8 Tillbaka Ur Kolada Bergeling, Qulturum Daschboard

9 Tillbaka Ur Kolada Bergeling, Qulturum Daschboard

10 Goda resultat Resultat med behov av åtgärder Daschboard Tillbaka

11 Tillbaka Ur Kolada Bergeling, Qulturum Daschboard

12 Strukturerad journalgranskning*
Granskningen genomförs av utbildade granskare Genomförs för patient inskriven >24 tim över 18 år, exkl psykiatri vid länets tre sjukhus, totalt 70 journaler/månad (Höglandssjukhuset i Eksjö 20, Länssjukhuset Ryhov 30 och Höglandssjukhuset 20) Rapporteras tertialvis för landstinget totalt och för respektive sjukhus Även sjukhusvisa granskningar genomförs och utifrån dessa genomförs analyser *Fr o m enligt MJG (Markörbaserad journalgranskning, SKL) , tidigare enligt GTT (Global Trigger Toal) Tillbaka Daschboard

13 Patient/kundperspektiv
Daschboard Tillbaka


Ladda ner ppt "Patientsäkerhet Övergripande gemensamma mått"

Liknande presentationer


Google-annonser