Presentation laddar. Vänta.

Presentation laddar. Vänta.

Patientsäkerhet Övergripande gemensamma mått Landstinget i Jönköpings län Göra rätt från början Patientsäkerhet handlar om att vi inom hälso- och sjukvården.

Liknande presentationer


En presentation över ämnet: "Patientsäkerhet Övergripande gemensamma mått Landstinget i Jönköpings län Göra rätt från början Patientsäkerhet handlar om att vi inom hälso- och sjukvården."— Presentationens avskrift:

1 Patientsäkerhet Övergripande gemensamma mått Landstinget i Jönköpings län Göra rätt från början Patientsäkerhet handlar om att vi inom hälso- och sjukvården vill arbeta för patienternas bästa. Vår vision är att skapa förutsättningar att göra rätt från början. Viktiga delmål på vägen är: förebygga uppkomst av fel göra uppkomna fel synliga för lärande förhindra oönskade konsekvenser av uppkomna problem

2 Patientskador/1000 vårddagar, somatisk slutenvård Övergripande resultatmått: Påverkansanalys Patientsäkerhet Primära påverkansfaktorer Säkert genomförande Erfarenheter Funktionalitet/teknik Resurser Målområde Bästa möjliga patientsäkerhet Synergianmälningar RJL Vårdrelaterade infektioner Avlidna inom 28 dagar efter hjärtinfarkt Andel patienter i slutenvård med trycksår, PPM, SKLAndel patienter i slutenvård med trycksår, PPM, SKL Personer 80-w som använder 10 eller fler läkemedel samtidigtPersoner 80-w som använder 10 eller fler läkemedel samtidigt Självmord och dödsfall med oklart uppsåt, antal/ invSjälvmord och dödsfall med oklart uppsåt, antal/ inv Antal fall, trycksår, viktminskningar > 5%, Landstinget i Jönköpings länAntal fall, trycksår, viktminskningar > 5%, Landstinget i Jönköpings län Säkerställa preventivt arbete Säkerställa rätt åtgärd vid risk/behov Patienterfarenheter Personalerfarenheter NPÖ Synergi MJG Samverkansrutiner mellan vårdnivåer Mallar och checklistor Väldimensionerad bemanning Väldimensionerade lokaler Kompetens utifrån behov

3 Säkert genom- förande Funktionalitet/teknik Resurser Säkerställa rätt åtgärd vid risk/behovSäkerställa preventivt arbete Välinformerad och trygg patient/närstående* Personalerfarenheter Samverkansrutiner mellan vårdnivåer Säkra välfungerande IT- system Bemanning i förhållande till beläggning/vårdtillfällen/ besök Resultattavla Patientsäkerhet LJ Mallar och checklistor Erfarenheter (patient/personal) Checklistor, patientsäkerhetspusslet Väldimensionerad bemanning Väldimensionerade lokaler Kompetens utifrån behov Överbeläggningar och utlokaliserade patienter, Landstinget per månad (nytt fönster)Överbeläggningar och utlokaliserade patienter, Landstinget per månad (nytt fönster) Avvikelsehantering - Synergi MJG Antibiotikaförskrivning Följsamhet till basala hygienrutiner och klädregler, Landstinget i Jönköpings länFöljsamhet till basala hygienrutiner och klädregler, Landstinget i Jönköpings län Förebygga läkemedelsfel i slutenvård Förebygga läkemedelfel i öppenvård Läkemedelslista på vårdcentral Följsamhet till åtgärder, ”KAD bara när det behövs”Följsamhet till åtgärder, ”KAD bara när det behövs” Vårdprevention - fall, trycksår, undernäring och ohälsa i munnenVårdprevention - fall, trycksår, undernäring och ohälsa i munnen Synergianmälningar RJL Vårdrelaterade infektioner Avlidna inom 28 dagar efter hjärtinfarkt Andel patienter i slutenvård med trycksår, PPM, SKLAndel patienter i slutenvård med trycksår, PPM, SKL Personer 80-w som använder 10 eller fler läkemedel samtidigtPersoner 80-w som använder 10 eller fler läkemedel samtidigt Självmord och dödsfall med oklart uppsåt, antal/ invSjälvmord och dödsfall med oklart uppsåt, antal/ inv Antal fall, trycksår, viktminskningar > 5%, Landstinget i Jönköpings länAntal fall, trycksår, viktminskningar > 5%, Landstinget i Jönköpings län ”Oönskade händelser” Patientskador/1000 vårddagar, somatisk slutenvård

4 Primära påverkansfaktorerSekundära påverkansfaktorer Säkert genomförande Följsamma till riktlinjer – andel pusselbitar där följsamhet är säkrad Antibiotikaförskrivning Säkerställa preventivt arbete Säkerställa rätt åtgärd vid risk/behov Följsamhet till basala hygienrutiner och klädregler, Landstinget i Jönköpings länFöljsamhet till basala hygienrutiner och klädregler, Landstinget i Jönköpings län Förebygga läkemedelsfel i slutenvård Förebygga läkemedelfel i öppenvård Läkemedelslista på vårdcentral Följsamhet till åtgärder, ”KAD bara när det behövs” Vårdprevention - fall, trycksår, undernäring och ohälsa i munnenVårdprevention - fall, trycksår, undernäring och ohälsa i munnen Rökning inför operation Tillbaka Patientsäkerhetspusslet

5 Primära påverkansfaktorer Sekundära påverkansfaktorer Erfarenheter Personalerfarenheter Patienterfarenheter Patientsäkerhetskultur, resultat från nationell mätningPatientsäkerhetskultur, resultat från nationell mätning Patientupplevd kvalitet, Nationell patientenkät Patientinvolvering Aktivt ledarskap, pusselbit 12 Tillbaka

6 Primära påverkansfaktorer Sekundära påverkansfaktorer Funktionalitet/ teknik Mål Samverkansrutiner mellan vårdnivåer MJG Säkra välfungerande IT-system Synergi - avvikelsehantering Synergi Mallar och checklistor Checklistor, patientsäkerhetspusslet Markörbaserd journalgranskning, SKL NPÖ Cosmic Tillbaka

7 Primära påverkansfaktorer Sekundära påverkansfaktorer Resurser Väldimensionerade lokaler Väldimensionerad bemanning Kompetens utifrån behov Överbeläggningar och utlokaliserade patienter, Landstinget per månad (nytt fönster)Överbeläggningar och utlokaliserade patienter, Landstinget per månad (nytt fönster) Tillbaka

8 Ur Kolada Bergeling, Qulturum Tillbaka Daschboard

9 Tillbaka Ur Kolada Bergeling, Qulturum Daschboard

10 Goda resultat Resultat med behov av åtgärder TillbakaDaschboard

11 Tillbaka Ur Kolada Bergeling, Qulturum Daschboard

12 Granskningen genomförs av utbildade granskare Genomförs för patient inskriven >24 tim över 18 år, exkl psykiatri vid länets tre sjukhus, totalt 70 journaler/månad (Höglandssjukhuset i Eksjö 20, Länssjukhuset Ryhov 30 och Höglandssjukhuset 20) Rapporteras tertialvis för landstinget totalt och för respektive sjukhus Även sjukhusvisa granskningar genomförs och utifrån dessa genomförs analyser *Fr o m enligt MJG (Markörbaserad journalgranskning, SKL), tidigare enligt GTT (Global Trigger Toal)Markörbaserad journalgranskning, SKL Strukturerad journalgranskning* Tillbaka Daschboard

13 Patient/kundperspektiv TillbakaDaschboard


Ladda ner ppt "Patientsäkerhet Övergripande gemensamma mått Landstinget i Jönköpings län Göra rätt från början Patientsäkerhet handlar om att vi inom hälso- och sjukvården."

Liknande presentationer


Google-annonser