Presentation laddar. Vänta.

Presentation laddar. Vänta.

Edita Bobergs AB Rapport från:

Liknande presentationer


En presentation över ämnet: "Edita Bobergs AB Rapport från:"— Presentationens avskrift:

1 Edita Bobergs AB Rapport från:
Periodisk revision ISO :2004 (/Amd ) Verksamhet: Production of forms and direct mail Datum: 26 oktober 2009 Ort: Falun Revisionsledare: Per Aviander DNV kontakt: Per Aviander , Maltvägen 3 Hammarö

2 Fokusområde: Processtyrning mot CGP-kraven
Edita Bobergs AB Rapport från PA1 ISO 12647:2004 Fokusområde: Processtyrning mot CGP-kraven Positiva iakttagelser Enkelt och tydligt underhållssystem för verifiering av mätningar. Att beakta Ta fram smidiga rutiner för dokumentation av all kvalitetspåverkande mätning för att erhålla statistik Hög Låg Grad av styrning PRJC MSC-SWE Report, RA, TA, PA Swedish

3 Edita Bobergs AB Helhetsintryck Positiva iakttagelser
Rapport från PA1 ISO 12647:2004 Helhetsintryck Positiva iakttagelser Förbättringar i tryckeriet med fuktvattenrening samt nya instrument för presskontroll PRJC MSC-SWE Report, RA, TA, PA Swedish

4 Avvikelser och andra iakttagelser
Edita Bobergs AB Rapport från PA1 ISO 12647:2004 Avvikelser och andra iakttagelser Antal avvikelser efter denna revision: Antal allvarliga: 0 Antal mindre: 3 Kvarstående avvikelser från föregående revision: 0 (även inräknat ovan) Sammanställning av avvikelser, observationer, förbättringsmöjligheter och positiva iakttagelser bifogas. Under revisionen deltog representanter från ledningen, arbetsledning samt arbetstagare. Slutsatser Certifikatet är fortsatt giltigt Analys av avvikelser, korrigerande åtgärder och redovisning av dessa ska genomföras inom tre arbetsmånader PRJC MSC-SWE Report, RA, TA, PA Swedish

5 Edita Bobergs AB Nästa steg Periodisk revision på ort: Falun
Rapport från PA1 ISO 12647:2004 Nästa steg Periodisk revision på ort: Falun Standarder: ISO :2004 Datum: 9 november 2010 Fokusområden för nästa revision (förslag) Implementeringen av Xeikonpressen 8000 PRJC MSC-SWE Report, RA, TA, PA Swedish

6 Edita Bobergs AB Sekretess Bilagor
Rapport från PA1 ISO 12647:2004 Sekretess Innehållet i denna rapport, inklusive anteckningar och övrig information från revisionen kommer att hanteras konfidentiellt och kommer inte att visas för någon annan part om inte annat överenskoms med kunden. Enda undantaget kan vara om ackrediteringsmyndigheten så erfordrar. Bilagor Revisionsprogram Sammanställning av iakttagelser PRJC MSC-SWE Report, RA, TA, PA Swedish

7 Villkor för avvikelsehantering
Avhjälpande åtgärder/korrigeringar skall genomföras omedelbart för att undanröja risk för att produkt, tjänst, yttre miljö eller arbetsmiljö påverkas negativt. Orsaksanalys, redogörelse för förslag på korrigerande åtgärder, uppgift om ansvarsfördelning och datum för genomförande samt verifikat på genomförda åtgärder lämnas till revisionsledaren inom 13 veckor. För allvarliga avvikelser kan revisionsledaren begära en snabbare hantering. Avvikelse stängs baserat på tillfredsställande verifikat. För allvarliga avvikelser genomförs normalt uppföljningsrevision på plats. Mindre avvikelse skall stängas senast vid nästa periodiska revision (för revisioner med 6 månaders intervall kan avvikelserna även stängas vid påföljande revision). Inför beslut om certifiering skall allvarliga avvikelser vara stängda och för mindre avvikelser skall revisionsledaren ha accepterat insänd dokumentation enligt ovan. För TS16949 och AS9100 skall alla avvikelser vara stängda. Vid ”multi-site” certifiering där ”sampling” har tillämpats, krävs att korrigerande åtgärder genomförs på alla platser som berörs av avvikelsen. Om avvikelser inte besvaras inom frister enligt ovan vid certifierings- eller förnyelserevision, skall revisionen göras om. Vid periodisk revision initieras temporär indragning av certifikat. (En förlängning med 4 veckor kan beviljas om särskilda skäl föreligger). Om åtgärderna bedöms ineffektiva i samband med certifierings- eller förnyelserevision, görs revisionen om när det avser allvarliga avvikelser. Mindre avvikelser eskaleras till allvarliga avvikelser och därefter görs uppföljningsrevision. Om åtgärder bedöms ineffektiva i samband med periodisk revision, genomförs en oannonserad revision eller certifikatet dras temporärt in när det avser allvarliga avvikelser. Mindre avvikelser eskaleras till allvarliga avvikelser.


Ladda ner ppt "Edita Bobergs AB Rapport från:"

Liknande presentationer


Google-annonser