Presentation laddar. Vänta.

Presentation laddar. Vänta.

Våra planerade arbetssätt - Våra processer

Liknande presentationer


En presentation över ämnet: "Våra planerade arbetssätt - Våra processer"— Presentationens avskrift:

1 Våra planerade arbetssätt - Våra processer
Stödprocesser (Inköp/FUH/Personal) Ledningsprocessen Kund Offertprocessen Produktionsprocessen Beredningsprocessen

2 Revisionsiaktagelser
Revisionsbegrepp Uppdragsgivaren Revisions- objekt Revisions- kriterier Mål för revisionen Revision Revisions- program Revisionsobjekt = Reviderad verksamhet. Revisionsiakttagelser är resultatet av de samlade revisionsbeläggen (bevisen) som visar statusen mot revisionskriterierna. Visar antingen överensstämmelse med eller avvikelse från revisionskriterierna eller på möjlig förbättring. Revisionsbelägg = Revisionsbevis kan vara redovisande dokument eller annan fakta som är relevant m h t revisionskriterierna och som är verifierbara. Revisions- bevis Revisionsiaktagelser Revisionsslutsatser SOLUTION CENTER

3 Planera Genomföra Analysera och rapportera Följa upp SOLUTION CENTER

4 Utvärdera process KRITERIER Mognads- nivå Beskrivning av nivå
KRITERIER Mognads- nivå Beskrivning av nivå Visade resultat Angreppsätt och tillämpning för förbättring Angreppssätt och tillämpning för planering och styrning 1 Inget formellt Otillfredställande Oförutsägbara Inget tydligt systematiskt Ad hoc 2 Reaktivt Minimal information tillgänglig om resultat av förbättringar Systematiskt baserat på hantering av problem eller korrigerande åtgärder Återkommande brister i styrning 3 Stabilt formellt system Information tillgänglig om överensstämmelse med mål och förbättrings-trender Tidigt skede av systematiska förbättringar Systematiskt process-angreppssätt (ISO 9001 nivå) 4 Ständiga förbättringar betonas Goda Bestående trender Förbättringsprocess i användning Hög grad av förebyggande insatser 5 Bäst i klassen Visade resultat av jämförelser visar bäst i klassen Starkt integrerad förbättringsprocess Prestation på systemets delar (processperspektiv) Syftet med utvärdering av systemets delar är att gemensamt (revisor och processägare) bedöma nivån på processen i syfte att ha en gemensam referensram för potential för förbättring och kunna följa takten i förbättring. Ett annat sätt att uttrycka det är att verifiera i vilken grad vi har en styrd process. ISO 9004:2004 ger vägledning för hur en sådan modell skulle kunna se ut. Kraven på denna modell är att den ska vara generellt tillämpbar på alla processer, kunna utföras på kort tid samt ge värdefull information som är relevant både för de som verkar i processen och de som ansvarar för den övergripande nivån på systemet (företaget). Modellen är indelad i 5 mognadsnivåer där 1 är den lägsta och 5 är den högsta och motsvarar bäst i klassen. Resultat Resultat är grundläggande. Detta är det resultat som förväntas av processen. Att leverera felfria produkter (underlag) i rätt tid kan vara en utgångspunkt för att identifiera vilka resultat man kan utvärdera. En förutsättning för att kunna utvärdera resultat är att det finns mätbara resultat över tid, till exempel leveransprecision, reklamationsutfall från processen. Andra resultat kan vara avvikelser, resultat från processtyrning (SPS). Fokus bör vara på resultat som visar att processen är verkningsfull, det vill säga att den har förmåga att ge resultat som uppfyller de krav som ställs på utfallet ur processen. Förbättring Angreppssätt och tillämpning för förbättring är ett eget kriterieområde. Tanken bakom detta är att sättet man använder för att införa förbättringar är väsentligt för att åstadkomma förbättrade resultat. Till exempel kan ett angreppssätt vara att man förbättrar sig genom att lösa problem genom återkommande brandkårsutryckningar (nivå 2). Planering Angreppssätt och tillämpning för planering och styrning. En skillnad är att förtydliga utvärdering av planering och styrning där nivå 3 motsvarar en nivå som uppfyller kraven i ISO 9001:2000. SOLUTION CENTER

5 Underlag för planering
Protokoll från Ledningens genomgång Underlag från uppföljning av kundtillfredsställelse (KT) Processprestanda Grad av KT hos den reviderades ”kund” Grad av måluppfyllelse Status hos korrigerande och förebyggande åtgärder Tidigare revisionsresultat Effektivitet i avvikelsehantering mot intern ”kund”; tid & kvalitet Omvärldsförändringar av betydelse SOLUTION CENTER

6 Processinriktat angreppssätt
1 Vilka är gränssnitten? Ansvar/befogenheter? (5.5.1, 6.2.2) Vilka är kraven på process/ aktivitet? (7) 4 2 Vilka är kunderna/ intressenterna? 3 Vilka krav finns på produkten? 5 Vilka är kraven på leverantören? (7.4) 6 Är förutsättningar identifierade och införda? (4.2.3, 4.2.4, 5.3, 5.5, , ) 7 Är processen styrd? P-D-C-A! (5.4.1, , 8.2.3, 8.2.4, 8.3, 8.5.2, 5.6) 8 Sker ständig förbättring? (8.5.1) SOLUTION CENTER

7 Sammanfattning av ”ändrat fokus”
Planering Utifrån In Från helhet till delar. Genomförande Utifrån In. Från problem till lösning. Redovisning. Inifrån Ut Från delar till helhet SOLUTION CENTER

8 Stående Checklista Var i processen förlorar vi ledtid?
Var i processen finns flaskhalsar? Var i processen har vi kvalitetsproblem? Utförs icke värdeskapande aktiviteter? Sker dubbelarbete någonstans i processen? SOLUTION CENTER


Ladda ner ppt "Våra planerade arbetssätt - Våra processer"

Liknande presentationer


Google-annonser