Presentation laddar. Vänta.

Presentation laddar. Vänta.

– Gunnar Olausson Skolinspektionen, Linköping

Liknande presentationer


En presentation över ämnet: "– Gunnar Olausson Skolinspektionen, Linköping"— Presentationens avskrift:

1 2011-05-11 – Gunnar Olausson Skolinspektionen, Linköping
Riktad tillsyn, handläggning och utredning inför beslut om mottagande i särskolan – Gunnar Olausson Skolinspektionen, Linköping

2 Skolinspektionens uppdrag
Anmälningsärenden Tillståndsprövning Barn – och elevombudet Skolväsendets överklagandenämnd Kvalitetsgranskning Regelbunden/Riktad tillsyn 11 maj, 2011

3 Allmän bakgrund Vilka går i särskolan
Ökning – utplaning – vilka grupper Bristfälliga underlag Lätt utvecklingsstörda Barn med diagnosen autism Annat ursprung 11 maj, 2011

4 Antal elever i särskolan åk 1-10
11 maj, 2011

5 Andel elever i särskola
11 maj, 2011

6 Bakgrund till den riktade tillsynen
Signaler från regelbunden tillsyn och tidigare utbildningsinspektion Kontroll av rutiner - kommunernas utsagor Kvalitetsgranskning av den pedagogiska verksamheten i särskolan 11 maj, 2011

7 Bakgrund till den riktade tillsynen
Genomgång av 16 elevakter i en Örebroskola Kontrollera kommunens rutiner och handläggning inför mottagandet i särskolan (förvaltningsrättsligt) Delegation, dokumentation och information, vårdnadshavarnas medgivande Bedöma om utredningarnas kvalitet är tillräcklig Tränga bakom dokument och rutiner Stora brister blottlades 11 maj, 2011

8 Riktad tillsyn, handläggning och utredning inför beslut om mottagande i särskolan
Kunde det vara så att resultaten i Örebro inte var unika Beslut om att genomföra en riktad tillsyn Samverka med Socialstyrelsen och SPSM Information till slumpvis utvalda kommuner (18/6) Underlag, rutiner mm från kommunerna en månad senare Elevakter (800 elever) ytterligare en månad senare 11 maj, 2011

9 Urval av kommuner och elever
Slumpmässigt urval utifrån SCB:s kommungruppsindelning – 30 kommuner 800 elevakter, slumpade ur kommunernas elevförteckningar 11 maj, 2011

10 Regeringsuppdrag (26 aug.)
I princip det samma som i vår projektplan Analys av orsakerna till eventuella brister Förslag till förändringar Avrapportering till regeringen 31 januari Utreda i samverkan med andra myndigheter - Skolinspektionen Socialstyrelsen SPSM Skolverket 11 maj, 2011

11 Projektgruppen Projektledning: - Carin Holtz, avdelningsjurist - Gunnar Olausson, enhetschef Utredargrupp Skolinspektionen - Lena Stadler, utredare - Ewa Pettersson, undervisningsråd - Sofia Lindstrand, jurist - Christina Aro Östgren, jurist Utredargrupp Socialstyrelsen - Ulf Westgren, läkare - Elisabeth Fernell, läkare Nils Lundin, läkare Håkan Nyman, psykolog 11 maj, 2011

12 Skolinspektionens tillsyn
Beslut med krav om åtgärder till varje kommun Information till kommunen i vilka fall det krävs komplettering, utredning eller förnyad prövning Våra lokala avdelningar kommer att följa upp 11 maj, 2011

13 Kommunikation till föräldrar och huvudmännen
Brev till samtliga berörda vårdnadshavare Direktkontakt med respektive huvudman Webbinformation; information om uppdraget och om särskolan, FAQ, jourtfn. och kommunbesluten 11 maj, 2011

14 Vad har granskningen visat?
Brister i handläggning goda rutiner som inte följs beslut saknas besluten saknar motivering vårdnadshavarnas medgivande osäkerhet leder inte till omprövning diarieföring 11 maj, 2011

15 Vad har granskningen visat?
Brister i utredningsunderlagen 11 maj, 2011

16 Vad har granskningen visat?
Pedagogiska utredningar - finns i de flesta fall men är bristfälliga Mer kartläggning än utredning Beskrivning av delar eller vissa områden Ingen analys av vidtagna åtgärder Ingen bedömning av om eleven har förmåga att uppnå grundskolans kunskapsmål 11 maj, 2011

17 Vad har granskningen visat?
Psykologiska utredningar - finns i de flesta fall och är av acceptabel kvalitet Stor spännvidd, många gränsfall Många saknar en tydlig diagnos Osäkerhet i utredningen leder inte till ny utredning Lindrig utvecklingsstörning svårdiagnostiserad, kräver stor kompetens av beslutsfattaren 4 % av ärendena saknar psykologisk utredning 11 maj, 2011

18 Vad har granskningen visat?
Medicinska utredningar – saknas eller är bristfälliga i vart annat ärende Fastställer inte diagnos utan skolform Samordnade utlåtanden håller hög kvalitet Osäkerhet bland läkare vad som ska bedömas och framgå av utlåtandet 11 maj, 2011

19 Vad har granskningen visat?
Sociala utredningar – finns i 30 % av ärendena Förekommer ibland i de medicinska och psykologiska utredningarna Inte enbart vid social utsatthet Som grund för att forma utbildningen Särskilt viktigt i svårbedömda fall, t.ex. lätt utvecklingsstörning eller barn med annan bakgrund Underlag för uppföljning och omprövning 11 maj, 2011

20 11 maj, 2011

21 Elever med autism Den nya skollagen medför förändringar, elever med diagnos autism eller motsv. som inte har en utvecklingsstörning ska inte gå i särskolan Inga övergångsbestämmelser Vilka lösningar finns? Svårast för de äldre eleverna i den obligatoriska särskolan 11 maj, 2011

22 Förslag till åtgärder Elever som felaktigt tagits emot i särskolan
Aktivt informera om rätten att få ett beslut om mottagande omprövat Landstinget bör genomföra medicinska och psykologiska utredningar Samråd inför beslut med elevhälsan Revidera de allmänna råden – Skolverket och Socialstyrelsen gemensamt 11 maj, 2011

23 Förslag till åtgärder Kontinuerlig uppföljning och prövning av beslut om mottagande i särskolan Utvecklande stödinsatser av SPSM Skolverket bör klarlägga andelen elever med utländsk bakgrund i särskolan Riktade informationsinsatser för ökad rättssäkerhet Kompetensutvecklingsinsatser 11 maj, 2011

24 Allmän bakgrund Skolverkets allmänna råd Kommuners rutiner
Motiv för besluten Vårdnadshavarnas medgivande Kontinuerlig prövning Utredningsunderlagen Den nya skollagen 11 maj, 2011


Ladda ner ppt "– Gunnar Olausson Skolinspektionen, Linköping"

Liknande presentationer


Google-annonser