Presentation laddar. Vänta.

Presentation laddar. Vänta.

Högre yrkeshögskolexamen

Liknande presentationer


En presentation över ämnet: "Högre yrkeshögskolexamen"— Presentationens avskrift:

1 Högre yrkeshögskolexamen
Camilla Wikström-Grotell FT, HVL, Avdelningschef

2 Presentationens innehåll
Bakgrund Allmänt om högre yrkeshögskolexamen Högre yrkeshögskolexamen i hälsofrämjande vid Arcada cwg vt2006

3 Bakgrund Examensreformen och Bologna
Utvecklingen i Europa har påskyndat examensreformen i Finland Dualt system med två cykler Yrkeshögskolexamen poäng på bachelornivå Högre yrkeshögskolexamen på masternivå 3,5 – ,5 år Den högre yrkeshögskolexamen inom yrkehögskola och universitet utgör en examen på samma nivå men med olika profilering Försöksperiod Lag om högre yrkeshögskoleutbildning Målet 2000 nybörjarplatser sammanlagt 2008 (UVM) ECTS-stämpel 2004 - 3 utbildningsområden / 300 nybörjar platser - KKA toteutti jatkotutkintokokeilun arvioinnin - Kansainvälinen loppuarviointi valmistui marraskuussa 2004: AMK-jatkotutkintojen koulutusohjelmat tulisi vakinaistaa lainsäädännön keinoin Koulutusohjelmat vastaavat vaatimustasoltaan muiden maiden samankaltaisia jatkotutkinto-ohjelmia Kaikkien amk:n tulisi saada hakea lupaa järjestää jatkotutkinto-ohjelmia kaikilla perustutkintoon oikeuttavilla aloillaan Työ- ja elinkeinoelämän kehittyminen ja kasvavat vaatimukset ammatillisesta osaamisesta Amk-tutkinnon suorittaneille haluttiin avata mahdollisuus työelämäläheisiin ja ammatillista osaamista syventäviin opintoihin. Tieteellisesti suuntautuneet yliopisto- opinnot eivät vastaa näihin tarpeisiin Ammattikorkeakoulujen osaamistason nostaminen ja kehittyminen työelämäläheisinä korkeakouluina Laki ammattikorkeakoululain muuttamisesta astui voimaan - Ammattikorkeakouluissa suoritettavat tutkinnot: ammattikorkeakoulututkinnot ja ylemmät ammattikorkeakoulututkinnot Lakiin sisältyvät perussäännökset tutkinnoista ja niiden perusteista, koulutusohjelmista ja opiskeluoikeudesta Ylemmät amk-tutkinnot laajuudeltaan 1- 1,5 lukuvuotta (60-90 opintopistettä) Opinnot järjestetään ammattikorkeakoulujen suunnittelemissa ja OPM:n vahvistamissa koulutusohjelmissa cwg vt2006

4 Gemensam struktur för utbildningsprogrammen inom social- och hälsovård
cwg vt2006

5 Allmänna studier 30 sp Språk Juridik Ledarskap och organisationsteori
Kunskapsteori cwg vt2006

6 Kärnkompetensområden
Hälsokartläggningar och bedömning av hälsa Hälsopromotion Akutvård Sjukvård Hälsovård Mentalvård Klinisk vård Rehabilitering Äldrevård Socialt och pedagogiskt arbete Ledarskap Problembaserat lärande som arbetslivsresurs cwg vt2006

7 Allmänt om högre yrkeshögskolexamen
sådana omfattande och ingående kunskaper om branschen som utvecklandet av arbetslivet förutsätter samt sådana teoretiska kunskaper som behövs för att kunna arbeta i krävande expert- och ledaruppgifter inom hälsofrämjande verksamhet en ingående uppfattning om branschen, dess ställning i arbetslivet och betydelse i samhället samt förutsättningar att följa och specificera utvecklingen inom forsknings- och yrkespraxis förutsättningar för livslångt lärande och kontinuerlig utveckling av den egna yrkesskickligheten sådana goda kommunikativa färdigheter och språkkunskaper som krävs i arbetslivet sådana färdigheter som förutsätts för internationell växelverkan och yrkesverksamhet. (L 2005/423 § 7a) cwg vt2006

8 Allmänt om högre yrkeshögskolexamen i Arcada
Arcadas ambition är att erbjuda en högre YH-examen som utgör ett komplement till de traditionella magistersprogrammen utan att ge avkall varken på kravet på expertis eller akademisk nivå cwg vt2006

9 Attribut för HYH i Arcada
Innehållet, d.v.s. teorin och kunskapsinnehållet, bör vara baserat på det pågående forskningsarbetet inom Arcada och därmed utgöra en integrerad del av högskolans kunskapsutveckling. Kunskapssynen bör vara baserad på ett holistiskt – inte summativt – paradigm. Programmen fokuserar på undervisningsmetoder som tränar förmågan att förändra och utveckla, dvs innovativ verksamhet med proaktiv ansats. Arbetslivets behov bör beaktas utgående från högskolans långsiktiga bedömning av kommande efterfrågan och inte i form av kortsiktig beställningsutbildning på uppdrag av dominerande arbetsgivare. Programmen bör positioneras omsorgsfullt både vad gäller innehållsmässig nisch och val av partners. Innehållet styr nationellt, regionalt och internationellt samarbete. Studenterna förutsätts utveckla sin förmåga till självständig reflektion och begreppsligt tänkande. Dessa färdigheter bör också höra till antagningskriterierna. Programmen bör ha som genomgående tema att öva förståelsen för olika personers roll i större arbetsgrupper och att ge kompetens för intersektoriellt och multiprofessionellt arbete cwg vt2006

10 Utbildningsprogrammet i hälsofrämjande
Målet är att utbilda sakkunniga för utvecklingsuppdrag inom hälsofrämjande verksamhet och produktion av välfärdsservice och –tjänster Utbildningsprogrammet utgår från förståelse för och kunskap om den vuxna människans hälsa i olikartade livssituationer och kontexter inom hälso-, sjuk- och socialvård. Lärandet fokuserar på strategier och evidensbaserad praxis för att befrämja hälsa och välfärd på individgrupp- och populationsnivå och stöds av ett proaktivt forsknings- och utvecklingssamarbete med företag, myndigheter och organisationer Examensarbetet inriktas på utvecklingsfrågor som förankras i specifika problem i arbetslivet. cwg vt2006

11 Målgrupper Programmet förverksligas som vuxenstudier i en virtuell miljö. Programmet är uppbyggt på tvärvetenskaplig och mångprofessionell grund för socionomer fysioterapeuter ergoterapeuter sjukskötare geronomer och idrottsinstruktörer. cwg vt2006

12 Arbetslivsorientering
Programmet svarar mot ett behov av experter med kunnande i hälsofrämjande, rehabiliterande och preventivt arbete med fokus på upprätthållande och befrämjandet av arbetshälsa. Utbildningen svarar mot behov av arbetskraft speciellt inom företagshälsovård och den privata sektorn. Arcada har hälsofrämjande verksamhet, tidig rehabilitering och förståelse för det privata tjänsteproduktionssystemet som ett centralt tyngdpunktsområde inom samtliga program inom social-, hälsovårds- och idrottsbranschen. Ett brett nätverk för samarbete gällande arbetspraktik och kunskapsutveckling har etablerats inom detta område. Specialiseringsstudier inom företagshälsovård på multiprofessionell bas pågår. Studenterna kan sysselsätts både inom kommunerna och inom den privata branschen för planerings- och utvecklinguppgifter gällande hälsofrämjande verksamhet samt inom företag för att utveckla hälsofrämjande strategier inom olika arbetsmiljöer. Programmet fokuserar också på förståelse för olika tjänsteproduktionsformer och tjänsternas lönsamhet, varför också grundandet av egna företag är en karriärsutvecklingsmöjlighet. Studenterna är också attraktiva inom den privata sektorn eftersom programmet fokuserar på ett innovativt och forskningsbaserat arbetssätt och konkret utvecklande av nya välfärdstjänster och –marknader, vilket leder till att nya systeminnovationer och hälsotjänster kan utvecklas och tas i bruk inom företagen och den offentliga sektorn i de svenskspråkiga regionerna. Behovet av svenskspråkig personal inom den privata rehabiliteringsbranschen är stort och ökar i framtiden pga av åldersstrukturen både bland privat och offentligt anställda i branschen. cwg vt2006

13 Fou-drivet program Forskningsprogram med forskningschef
Behov av kunskapsutveckling i arbetslivet – applikationsforskning Nätverkstänkande och projektledarskap Living – lab miljö cwg vt2006

14 Förslag till struktur för läroplan
Metodik 30 sp Ledarskap inom hälsofrämjande verksamhet 15 sp -projektledarskap, att leda förändringsprocesser, tjänsteinnovation Kvantitativ och kvalitativ forskningsmetodik 10sp -fokus på applikationsforskning inom hälsofrämjande seminarier 5 sp Examensarbete 3o p Hälsofrämjande verksamhet 30 sp Introduktion till hälsofrämjande som vetenskapsområde och praxis sp Hälsofrämjande strategier på grupp-, individ- och populationsnivå sp Valfria studier sp sp Förslag på struktur gällande metodik Kvantitativ metodik 5. Kvalitativ metodik 5. Projektledarskap (FoU-projekt) 10. Utgångspunkt yh-nivå, fokus på hälsofrämjande och applikationsforskning. Obs mätinsrument, analysmetoder. Förslag på struktur för substans. Utgångspunkt Stakes kurs i hälsofrämjande hyh-nivå. Begreppen ur olika vetenskapers synvinkel och WHO:s begreppsapparatur. Hälsofrämjande och affärskunnande betonas. Virtualyrkeshögskolan. cwg vt2006

15 Kvalitetssäkring Styrgrupp med externa medlemmar
Nationell nätverksgrupp Del av kvalitetsledningssystemet på Arcada (ENQA) Avdelningsrådet cwg vt2006


Ladda ner ppt "Högre yrkeshögskolexamen"

Liknande presentationer


Google-annonser