Presentation laddar. Vänta.

Presentation laddar. Vänta.

Högre yrkeshögskolexamen Camilla Wikström-Grotell FT, HVL, Avdelningschef.

Liknande presentationer


En presentation över ämnet: "Högre yrkeshögskolexamen Camilla Wikström-Grotell FT, HVL, Avdelningschef."— Presentationens avskrift:

1 Högre yrkeshögskolexamen Camilla Wikström-Grotell FT, HVL, Avdelningschef

2 cwg vt2006 Presentationens innehåll Bakgrund Allmänt om högre yrkeshögskolexamen Högre yrkeshögskolexamen i hälsofrämjande vid Arcada

3 cwg vt2006 Bakgrund Examensreformen och Bologna Utvecklingen i Europa har påskyndat examensreformen i Finland Dualt system med två cykler Yrkeshögskolexamen 210 -270 poäng på bachelornivå Högre yrkeshögskolexamen på masternivå 3,5 – 4 + 1- 1,5 år Den högre yrkeshögskolexamen inom yrkehögskola och universitet utgör en examen på samma nivå men med olika profilering Försöksperiod 1.1.2002 - 31.7.2005 Lag om högre yrkeshögskoleutbildning 1.8.2005 Målet 2000 nybörjarplatser sammanlagt 2008 (UVM) ECTS-stämpel 2004

4 cwg vt2006 Gemensam struktur för utbildningsprogrammen inom social- och hälsovård

5 cwg vt2006 Allmänna studier 30 sp Språk Juridik Ledarskap och organisationsteori Kunskapsteori

6 cwg vt2006 Kärnkompetensområden Hälsokartläggningar och bedömning av hälsa Hälsopromotion Akutvård Sjukvård Hälsovård Mentalvård Klinisk vård Rehabilitering Äldrevård Socialt och pedagogiskt arbete Ledarskap Problembaserat lärande som arbetslivsresurs

7 cwg vt2006 Allmänt om högre yrkeshögskolexamen sådana omfattande och ingående kunskaper om branschen som utvecklandet av arbetslivet förutsätter samt sådana teoretiska kunskaper som behövs för att kunna arbeta i krävande expert- och ledaruppgifter inom hälsofrämjande verksamhet en ingående uppfattning om branschen, dess ställning i arbetslivet och betydelse i samhället samt förutsättningar att följa och specificera utvecklingen inom forsknings- och yrkespraxis förutsättningar för livslångt lärande och kontinuerlig utveckling av den egna yrkesskickligheten sådana goda kommunikativa färdigheter och språkkunskaper som krävs i arbetslivet sådana färdigheter som förutsätts för internationell växelverkan och yrkesverksamhet. (L 2005/423 § 7a)

8 cwg vt2006 Allmänt om högre yrkeshögskolexamen i Arcada Arcadas ambition är att erbjuda en högre YH-examen som utgör ett komplement till de traditionella magistersprogrammen utan att ge avkall varken på kravet på expertis eller akademisk nivå

9 cwg vt2006 Attribut för HYH i Arcada Innehållet, d.v.s. teorin och kunskapsinnehållet, bör vara baserat på det pågående forskningsarbetet inom Arcada och därmed utgöra en integrerad del av högskolans kunskapsutveckling. Kunskapssynen bör vara baserad på ett holistiskt – inte summativt – paradigm. Programmen fokuserar på undervisningsmetoder som tränar förmågan att förändra och utveckla, dvs innovativ verksamhet med proaktiv ansats. Arbetslivets behov bör beaktas utgående från högskolans långsiktiga bedömning av kommande efterfrågan och inte i form av kortsiktig beställningsutbildning på uppdrag av dominerande arbetsgivare. Programmen bör positioneras omsorgsfullt både vad gäller innehållsmässig nisch och val av partners. Innehållet styr nationellt, regionalt och internationellt samarbete. Studenterna förutsätts utveckla sin förmåga till självständig reflektion och begreppsligt tänkande. Dessa färdigheter bör också höra till antagningskriterierna. Programmen bör ha som genomgående tema att öva förståelsen för olika personers roll i större arbetsgrupper och att ge kompetens för intersektoriellt och multiprofessionellt arbete

10 cwg vt2006 Utbildningsprogrammet i hälsofrämjande Målet är att utbilda sakkunniga för utvecklingsuppdrag inom hälsofrämjande verksamhet och produktion av välfärdsservice och –tjänster Utbildningsprogrammet utgår från förståelse för och kunskap om den vuxna människans hälsa i olikartade livssituationer och kontexter inom hälso-, sjuk- och socialvård. Lärandet fokuserar på strategier och evidensbaserad praxis för att befrämja hälsa och välfärd på individgrupp- och populationsnivå och stöds av ett proaktivt forsknings- och utvecklingssamarbete med företag, myndigheter och organisationer Examensarbetet inriktas på utvecklingsfrågor som förankras i specifika problem i arbetslivet.

11 cwg vt2006 Målgrupper Programmet förverksligas som vuxenstudier i en virtuell miljö. Programmet är uppbyggt på tvärvetenskaplig och mångprofessionell grund för socionomer fysioterapeuter ergoterapeuter sjukskötare geronomer och idrottsinstruktörer.

12 cwg vt2006 Arbetslivsorientering Programmet svarar mot ett behov av experter med kunnande i hälsofrämjande, rehabiliterande och preventivt arbete med fokus på upprätthållande och befrämjandet av arbetshälsa. Utbildningen svarar mot behov av arbetskraft speciellt inom företagshälsovård och den privata sektorn. Arcada har hälsofrämjande verksamhet, tidig rehabilitering och förståelse för det privata tjänsteproduktionssystemet som ett centralt tyngdpunktsområde inom samtliga program inom social-, hälsovårds- och idrottsbranschen. Ett brett nätverk för samarbete gällande arbetspraktik och kunskapsutveckling har etablerats inom detta område. Specialiseringsstudier inom företagshälsovård på multiprofessionell bas pågår.

13 cwg vt2006 Fou-drivet program Forskningsprogram med forskningschef Behov av kunskapsutveckling i arbetslivet – applikationsforskning Nätverkstänkande och projektledarskap Living – lab miljö

14 cwg vt2006 Förslag till struktur för läroplan Metodik 30 sp Ledarskap inom hälsofrämjande verksamhet 15 sp -projektledarskap, att leda förändringsprocesser, tjänsteinnovation Kvantitativ och kvalitativ forskningsmetodik 10sp -fokus på applikationsforskning inom hälsofrämjande seminarier 5 sp Examensarbete 3o p Hälsofrämjande verksamhet 30 sp Introduktion till hälsofrämjande som vetenskapsområde och praxis 10 - 15 sp Hälsofrämjande strategier på grupp-, individ- och populationsnivå 10-15 sp Valfria studier 5 -10 sp sp

15 cwg vt2006 Kvalitetssäkring Styrgrupp med externa medlemmar Nationell nätverksgrupp Del av kvalitetsledningssystemet på Arcada (ENQA) Avdelningsrådet


Ladda ner ppt "Högre yrkeshögskolexamen Camilla Wikström-Grotell FT, HVL, Avdelningschef."

Liknande presentationer


Google-annonser