Presentation laddar. Vänta.

Presentation laddar. Vänta.

PETRI SALO Åbo Akademi i Vasa Vuxenpedagogiska forskning VUXENPEDAGOGISK FORSKNING.

Liknande presentationer


En presentation över ämnet: "PETRI SALO Åbo Akademi i Vasa Vuxenpedagogiska forskning VUXENPEDAGOGISK FORSKNING."— Presentationens avskrift:

1 PETRI SALO Åbo Akademi i Vasa Vuxenpedagogiska forskning VUXENPEDAGOGISK FORSKNING

2 PETRI SALO Åbo Akademi i Vasa Vuxenpedagogiska forskning MÅL OCH SYFTE MED KURSEN Ett allmänt mål Att ni bekantar er med aktuell vuxenpedagogisk forskning Vad handlar vuxenpedagogisk forskning om? Var och hur bedrivs den? Ett mera specificerat mål Var och en av deltagarna bestämmer sig för ett specifikt intresseområde Med detsamma! Utgående från de preliminära gestaltningarna av forskningsområden! Utgående från en preliminär bekantskap med aktuell forskning

3 PETRI SALO Åbo Akademi i Vasa Vuxenpedagogiska forskning MÅL OCH SYFTE MED KURSEN Var och en av deltagarna bekantar sig med forskning inom det egna intresseområdet € De centrala begreppen genom vilket området kan fångas och beskrivas € Ett antal olika/goda exempel på studier som redovisas mera detaljerat (Mål/syfte, teoretisk bakgrund, undersökningspopulation/ metoder, resultat) € Ett flertal exempel (10 st.) som redovisas på ett allmänt plan, dvs.främst utgående från abstrakt och några som presenteras i detalj Efter presterad kurs har samtliga deltager minst tio vuxen- pedagogiska studier som utgångspunkt för sin kandidat- avhandling eller pro gradu arbete.

4 PETRI SALO Åbo Akademi i Vasa Hur går vi tillväga? Ni bestämmer Er vad Ni är/blir intresserade av! Jag gestaltar de vuxenpedagogiska forskningsområdena på ett allmänt Plan = ger några möjliga kartor med hjälp av vilka man kan orientera sig Ni bestämmer Er vad Ni är/blir intresserade av! Vi övar oss på att ta del av och läsa abstrakt Vi letar fram och tar del av vuxenpedagogisk forskning (vetenskapliga tidskrifter, vetenskapliga konferenser, forskning vid universiteten) Vi går igenom vuxenpedagogisk forskning under de senaste åren i små grupper – redovisar våra fynd åt varandra Var och en sammanfattar och redovisar för forskning inom sitt intresse- område – dessa sammanfattningar presenteras vid ett avslutande tillfälle (10 st. studier rapporterade i artiklar eller vetenskapliga rapporter) Vuxenpedagogiska forskning

5 PETRI SALO Åbo Akademi i Vasa Vuxenpedagogiska forskning Vad är vuxenpedagogik?

6 PETRI SALO Åbo Akademi i Vasa Vuxenpedagogiska forskning Vad är vuxenpedagogik? En diskussionvetenskap eller en reparerande och helande verksamhet? Vad är vuxenpedagogisk forskning?

7 ÅA/Ped.inst. PETRI SALO Åbo Akademi i Vasa Vuxenpedagogiska forskning Om vuxenpedagogikens karaktär som vetenskapsområde (Kjell Rubenson 1988) 1) Vuxenpedagogisk teori utvecklas och forskning pågår inom pedagogikens gränser 2) Vuxenpedagogisk forskning är en mötesplats för närliggande vetenskapsområden 3) Vuxenpedagogik är ett eget vetenskapsområde Pedagogik Vux.ped. Pedagogik Vux.ped. Pedagogik Sociologi Org.teori Psykologi Sociologi Org.teori

8 PETRI SALO Andragogik “Implies a scientific discipline examining problems of adult education and learning in all of its manifestations and expressions, whether formal or informal, organised or self-guided.” (Dusan Savicevic 1991) Åbo Akademi i Vasa En bred definition på vuxenpedagogik Centrala element Handlar om vuxenutbildning eller de vuxnas lärande (?) i dess alla tänkbara uttrycksformer i alla tänkbara sammanhang i alla tänkbara former Vuxenpedagogiska forskning

9 ÅA/Ped.inst. PETRI SALO Källa: http://www.uni-bamberg.de/ppp/andragogik/andragogy Åbo Akademi i Vasa Vuxenpedagogiska forskning

10 ÅA/Ped.inst. PETRI SALO Åbo Akademi i Vasa Vuxenpedagogiska forskning DET UNIKA MED VUXENPEDAGOGIK HUR VUXNA LÄR, FÖRÄNDRAS OCH VÄXER STYRKAN I ATT INTE BETRAKTA DETTA ENDAST I ETT INLÄRNINGS - UTAN ÄVEN I ETT INDIVIDKONTEXT Rose 2002 DEN VUXNES VARDAGLIGA LIV OCH VERK- SAMHET I EN SOCIAL OCH SAMHÄLLELIG KONTEXT

11 ÅA/Ped.inst. PETRI SALO Åbo Akademi i Vasa Vuxenpedagogiska forskning VUXENPEDAGOGIK... studerar vuxna människors möjligheter och förutsättningar för lärande, bildning och utveckling på det individuella och sociala planet... i interaktion med andra kan vuxna utveckla sig, förändra sina liv och den sociala och materiella verkligheten... forskning och teori hjälper oss att förstå vad som konstituerar dessa processer Agniezska Bron 2006, 58

12 ÅA/Ped.inst. PETRI SALO Åbo Akademi i Vasa Vuxna lär sig och utvecklas Inom utbild- ningssystemet I arbetslivet På fritiden Spontant i vardagen Vuxenpedagogiska forskning

13 ÅA/Ped.inst. PETRI SALO Åbo Akademi i Vasa Vuxenpedagogiska forskning TEORETISK REFLEKTION över verkligheten (språk) SANNING filosofen TEKNISK Handla för att åstadkomma något METOD – RESULTAT Den effektiva läraren PRAKTISK Handla på ett klokt (etiskt- moraliskt) sätt Medmänniskan KRITISK-EMANCIPATORISK Handla med syfte att avslöja/åtgärda orättvisa/missförhållande FÖRÄNDRA VÄRLDEN revolutionären VUXENPEDAGOGER HÅLLBARHET

14 ÅA/Ped.inst. PETRI SALO Åbo Akademi i Vasa Inlärningsprocesserna har att göra med Kunskaper och färdigheter Emotioner, motivation och intresse Det (sociala) sammanhanget Illeris, K. 2001. Lärande i mötet mellan Piaget, Freud och Marx Vuxenpedagogiska forskning

15 ÅA/Ped.inst. PETRI SALO Åbo Akademi i Vasa Adjusting position Critical position ModernPostmodern De vuxnes olika roller i olika samhälleliga sammanhang ConsumerSkilled member of an organization ParticipantInvolved person Human resource development/ management Personnel development Further vocational education On educational markets As hedonistic practice Flexibility, uncertainty on labour market Experience industry Empowerment Critical, enlightened conciousness Transformative learning Life politics, life-world (inter)action on local level Solidarity, sense of community Bottom up -pedagogics Vuxenpedagogiska forskning

16 ÅA/Ped.inst. PETRI SALO Åbo Akademi i Vasa KONTINUITET INDI VIDSAM FUND FÖRÄNDRING LÄRANDETS PARADOX Man lär sig för att kunna fungera i ett samfund eller en organisation Man lär sig för att att som individ klara sig i vardagen, i det sociala umgänget, på arbetsmarknaden Det man lär sig möjliggör/ tvingar en att förändra och utveckla ens tänkande,förhållningssätt Det man lär sig leder till att man kommer med förändrings- och utvecklingsförslag Anpassande inlärning Förändrande inlärning Vuxenpedagogiska forskning

17 ÅA/Ped.inst. PETRI SALO Åbo Akademi i Vasa Vuxenpedagogiska forskning KUNSKAP OCH IDENTITET ALLMÄN UTTRYCKS FORM SOCIAL MEDIA STRUKTUR FörståelseKommuni- kation SpråkKulturell Diskursiv Värden, känslor Social tillhörighet MaktSocialt politisk Färdighet, kapacitet ProduktionArbeteMateriellt ekonomisk Samhälleligt sociala verksamhetsfält

18 ÅA/Ped.inst. PETRI SALO Åbo Akademi i Vasa Vuxenpedagogiska forskning Olika sätt att gestalta vuxnas verksamhet och livslångt lärande @ från utifrån styrd, målinriktad och organiserad utbildning till lärande i vardagen @ förutsättningar för lärande - interaktion med andra – i syfte att förändra, påverka @ det livslånga lärandets olika sammanhang (formell, nonformell, informell) @ strukturer och mål för verksamhet och lärande på samhälls- nivå, i organisationer, hos individer @ lärande i spänningsfältet individ – samfund, förändring – kontinuitet @ den vuxne i samhället aktiv/passiv, anpassande/förändringsinriktad @ lärandeprocessers kognitiva, emotionella och sociala dimen- sioner

19 ÅA/Ped.inst. PETRI SALO Åbo Akademi i Vasa Vuxenpedagogiska forskning VUXENPEDAGOGIK SOM VETENSKAPSOMRÅDE

20 ÅA/Ped.inst. PETRI SALO Åbo Akademi i Vasa Vuxenpedagogiska forskning Rose, A.D. 2000. What is the state of adult education research today? Adult Learning, 11 (4), 28-29.

21 ÅA/Ped.inst. PETRI SALO Åbo Akademi i Vasa Vuxenpedagogiska forskning Ge exempel på vuxenpedagogisk forskning utgående från den tidskrift du tagit del av!

22 ÅA/Ped.inst. PETRI SALO Åbo Akademi i Vasa Vuxenpedagogiska forskning Aktuell vuxenpedagogisk forskning En utmaning/ett problem i samhället/organisationer En identifierad målgrupp Kvinnor, invandrare, de äldre VUXENUTBILD- NINGSPROGRAM Effekter/följder Allmänt Främja demokrati/ Integration/aktivt medborgarskap Specifikt Kompetensutveckling

23 ÅA/Ped.inst. PETRI SALO Åbo Akademi i Vasa Vuxenpedagogiska forskning Aktuell vuxenpedagogisk forskning Enligt Amy Rose... primarily descriptive... often based on a best practice model... programmatic enterprises in the spirit of sharing and diffusing innovation Följder... does not lead to broader generalizations or applications of research findings... remains atomized and not generally constructive Question of whether the improvement of practice in a narrow sense is att all appropriate to the mission of adult education. In this sense adult edcation is more of a mission than an educational activity

24 ÅA/Ped.inst. PETRI SALO Åbo Akademi i Vasa De traditionella delområden inom vuxenpedagogik Filosofi: begreppslig och teoretisk analys, människosyn, kunskapssyn, värdegrund Historia: utveckling av teorier, idéer, begrepp, institutioner, organisationer, biografier av vuxenpedagoger Psykologi: livsförloppet, personlighet, identitet, inlärningsförmåga, motivation Didaktik: teorier och modeller om och för undervisning och studier - syften, mål, metoder, utvärdering, effekter Sociologi: påverkan av de samhälleliga faktorerna och förändringarna, - institutioner, organisationer - deltagande, motiv-hinder Komparativ: jämförelse av utbildningspolitik, vuxenutbildningssystem, organisationer, m.m. Vuxenpedagogiska forskning

25 ÅA/Ped.inst. PETRI SALO Åbo Akademi i Vasa Vuxenpedagogiska forskning Vuxenpedagogik kan uppfattas som € Teoretisk disciplin som konstruerar/utformar intradisciplinär kunskap € Praktisk disciplin som konstruerar interdiscip- linär kunskap € Normativ disciplin som konstruerar metodisk kunskap € Praktisk kunskap, saknar disciplinens status Agniezska Bron 2006, 61

26 ÅA/Ped.inst. Vad säger de sakkunniga, professorerna i vuxenpedagogik? (Aikuiskasvatus 6/2006) Kari E. Nurmi: inget självständigt vetenskapsdisciplin.. en del av pedago- giken.. ett tillämpande forskningsområde med en viss självständighet (egen tidsskrift, professorer, forskningssällskap) … som bäst ingår den i alla vetenskapernas gemensamma bas Risto Rinne: självständig i den mån som vetenskapsområden är det överlag…en hel del eget (forskningsområde,forskningsansats, publika- tionsserier, lärosäten m.m.).. kopplas beträffande vetenskapsbasen, metodologi, paradigm och forskningsperspektiv historisk till samhälls- och humanvetenskaper Yrjö Engeström: Vetenskapsområdenas självständighet en myt och konstgjord relik. Vuxenpedagogik har sitt värdefulla perspektiv och bör utvecklas från sina egna utgångspunkter med öppenhet och engagemang gentemot andra områden Reijo Miettinen: ingen stark teoretisk bas som skulle skilja den från pedagogiken, utgår från samma grunddiscipliner; filosofi, sociologi, psyko- logi (med sina konkurrerande uppfattningar).. kopplas även till forskning inom affärsekonomi, organisations- och innovationsforskning, kunskapssociologi

27 ÅA/Ped.inst. Vad säger de sakkunniga, professorerna i vuxenpedagogik? (Aikuiskasvatus 6/2006) Juha Suoranta: Jag ser alla samhällsvetenskaper, även pedagogiken, som en gemensam källa för alla som forskar i samhälle och fostran. För höga vetenskapspolitiska staket hindrar en fruktbar dialog mellan forskarna. Jukka Tuomisto: Det centrala är att utveckla en egen teoretisk bas. Vi har förstått väl behovet av andra (grund)vetenskapsområden då vi löser våra forskningsproblem, men vi har inte varit tillräckligt tydligt och målmedvetet lyckats med att förstärka den egna teoretiska basen. Samverkan med forskare från andra vetenskapsområden viktigt Anneli Eteläpelto: självständig ifall man som kriterier använder sig av lärosäten, vetenskapliga tidskrifter, internationella konferenser samt en egen särpräglad forskningstradition… men vilken identitet och position i förhållande till de närliggande vetenskapsområden.. närmare samhällsvetenskaperna än de övriga delområden inom pedagogik Man förväntar sig att vuxenpedagogiken skall stöda främjandet av de aktuella samhälleliga förändringarna och samtidigt erbjuda medicin för att a hand om de problem som förändringarna åstadkommer

28 ÅA/Ped.inst. PETRI SALO Några traditionella sätt att skilja forskningsområden från varandra Yrkesinriktad - Personlighetsutvecklande Arbetslivsorienterad - Fritids/intresseinriktad Teoretisk - Praktisk (tillämpad) Idag en hel del Utvecklingsforskning (aktionsforskning) Projektforskning Policyforskning Utvärderingsforskning samt många olika kombinationer av dessa Forskning med relevans för vuxenpedagogik (handlar om vuxnas inlärning, utveckling) inom ett flertal andra vetenskapsområden: Organisationsteori, ledarskap, personaladministration m.m. Åbo Akademi i Vasa Vuxenpedagogiska forskning

29 ÅA/Ped.inst. PETRI SALO Några övergripande tendenser gällande vuxenpedagogisk praxis och vuxenpedagogisk forskning Tyngspunktförskjutningar från allmänbildning till yrkesinriktad/arbetsmarknadsorienterad utbildning från institutionella sammanhang till icke-institutionella, vardagsnära sammanhang från formella till nonformella, icke-formella, vardagliga inlärningssammanhang FRÅN UNDERVISNING/UTBILDNING (EDUCATION/TRAINING) TILL LÄRANDE (LEARNING) Åbo Akademi i Vasa Vuxenpedagogiska forskning

30 ÅA/Ped.inst. PETRI SALO Åbo Akademi i Vasa Vuxenpedagogiska forskning Tre aktuella forskningsområden i Europa € Vuxenutbildningens tillgänglighet (accessibility), möjlighet att delta € Fokus på specifika grupper: invandrare, kvinnor, de äldre € Vuxenutbildning i medborgarsamhälle; aktivt medborgarskap, socialt kapital Förändringar under se senaste två årtionden € Från makro till mikroperspektiv € Från att betrakta vuxna som objekt för undervisningen till att betrakta dem som ansvarsfulla lärande subjekt och aktörer (vuxenläraren) € Det allmänna intresset inom samhällsvetenskaper för mikrokulturella frågor, betydelsen av social växelverkan med tanke på inlärning, socialisation och utveckling Bron, A. 2005. Paradigm change in adult education research Aktuell vuxenpedagogisk forskning

31 ÅA/Ped.inst. PETRI SALO Åbo Akademi i Vasa Vuxenpedagogiska forskning Tidskriften Aikuiskasvatus 1996-2004 163 vetenskapliga artiklar Forskning inom vuxenpedagogik är ett ensamt arbete bara i en femtedel av artiklarna två eller flera skribenter Vuxenpedagogiken håller på att bli ett könsjämlikt forskningsområde Kvinnornas andel från 29% till 55% Forskning bedrivs av (vuxen)pedagoger (två tredjedelar) Samhällsvetare 10%, psykologi 6%, statsvetare 6% Forskning bedrivs i huvudsak på Pedagogiska institutioner (74%) Man samlar in data med de traditionella insamlingsmetoderna Intervjuer 42%, enkäter 27%, dokument 20% och är inte särskilt insatta i explicita metoder för data-analys

32 ÅA/Ped.inst. PETRI SALO Åbo Akademi i Vasa Vuxenpedagogiska forskning Förändring inom arbetslivet och arbetsmarknaderna Arbetsmarknadspolitisk vuxenutbildning, arbetslöshet, lärande i arbetet samt växelverkan mellan utbildning och arbetsliv Organisationsutveckling Metoder och modeller, teamarbete, lärande organisation Undervisning av vuxna och de vuxnas studier Akademisk undervisning och studier, flerformsundervisning Den vuxne som lärande (individ) Vuxenhet, den sociala och samhälleliga betydelsen av vuxenstudier, vuxenstudier i människans livsförlopp Bubbling under Informations- och kommunikationsteknik, kön (kvinnoperspektiv), expertis och kunnande, personalutveckling, företagsamhet, ledarskap Den finländska vuxenpedagogiska forskningen de senaste tio åren

33 ÅA/Ped.inst. PETRI SALO Åbo Akademi i Vasa Vuxenpedagogiska forskning Från att definiera en egen självständig vetenskapsdisciplin till att erbjuda en överbryggande mötesplats VUXENPEDAGOGIK 1970 TILL 2000 Vuxenpedagogisk forskning består av € Välmotiverade normativa utlåtanden om hur vuxenpedagogisk praxis eller de sociala förhållanden skall förbättras € Enskilda och småskaliga empiriska undersökningar € Mångsidiga teoretisk-filosofiska resonemang Rubensson, K. 2000. Revisiting the map of territory

34 ÅA/Ped.inst. PETRI SALO Åbo Akademi i Vasa Vuxenpedagogiska forskning Arbetslivspedagogik (=vuxenpedagogik? ) Pedagogik i arbetslivet – sju forskningsområden @ Urval och rekrytering @ Arbete, arbetskrav och utbildningsbehov @ Personalutbildning och kompetensutveckling @ Chefs-/ledarskaputbildning - ledares arbete, ledarskap&lärande @ Förändrings- och utvecklingsprocesser i grupper/organisationer @ Upplevelse av arbete och utbildning @ Informallt lärande och arbetsplatsen som lärandemiljö Ellström, P-E., Löfberg, A. & Svensson, L. 2005. Pedagogik i arbetslivet. Ett historiskt perspektiv.Pedagogisk forskning i Sverige, 10 (3/4), 162-181.

35 ÅA/Ped.inst. PETRI SALO Aktuella begrepp vid millennieskiftet livslångt lärande kunskapsutveckling/-sökande information kompetens/kvalifikation process/projekt arbets-/lärande organisation human resource management ledarskap professionell utveckling strategi/policy Åbo Akademi i Vasa Vuxenpedagogiska forskning

36 ÅA/Ped.inst. PETRI SALO Åbo Akademi i Vasa Teman för vuxenpedagogiska årsböcker (Aikuiskasvatuksen vuosikirja) som ges årligen ut av Kansanvalistusseura KONSTRUKTIVISMI JA REALISMI 2004 ELÄMÄLAAJUINEN OPPIMINEN JA AIKUISKASVATUS 2003 OPETTAJUUS MUUTOKSESSA 2002 VERKOT JA TEKNOLOGIA AIKUISOPISKELUN TUKENA 2001 OPPIMINEN JA IKÄÄNTYMINEN 2000 SIVISTYSTYÖ OSAAMISYHTEISKUNNASSA 1999 ARKIPÄIVÄN OPPIMINEN 1998 TYÖN MUUTOS JA OPPIMINEN 1997 OPPIMINEN JA ELÄMÄNHISTORIA 1996 AIKUISKOULUTUKSEN ARVIOINTI - PANORAAMOJA JA LÄHIKUVIA 1995 ELINIKÄINEN OPPIMINEN 1994 AIKUISTEN OPPIMISEN UUDET MUODOT - KOHTI AKTIIVISTA OPPIMISTA 1993 YMPÄRISTÖKASVATUS 1992 Vuxenpedagogiska forskning

37 ÅA/Ped.inst. PETRI SALO Doktorsavhandlingar i vuxenpedagogik Kosti Huuhka 1955: Bondeungdomens skolväg Aulis Alanen 1969: Främjande och underhållande studiecirkelverksamhet Juhani Honka 1984: Fortbildningsbehov hos yrkeskolslärare Eero Pantzar 1985: Vuxenpedagogisk forskning i fem länder Urpo Sarala 1986: Personalutbildning i utvecklandet av ett industriföretag Jukka Tuomisto 1986: Utveckling av industrins utbildningsuppgifter. Yrjö Engeström 1987. Learning by expanding. An activity-theoretical approach to developmental research Åbo Akademi i Vasa Vuxenpedagogiska forskning

38 ÅA/Ped.inst. PETRI SALO Doktorsavhandlingar i vuxenpedagogik 1996 Åbo Akademi i Vasa Vuxenpedagogiska forskning Uolevi Kantanen Personalutbildning, dess effekter och resultat ur företagets perspektiv Juan Carlos Llorente Problem solving and constitution of knowledge at work Leila Märkjärvi Arbetshälsovårdarna som utvecklare av rusvård Matti Määttä Förnyande läroanstalt och dess ledning. Ari Orelma Ingenjörsutbildning i ett osäkerhetssamhälle Marjatta Peltokorpi Förändring av organisationskultur i ett serviceenhet vid ett sjukhus Juha Sihvonen Bildning för alla eller endast för de utvalda ? Tapio Varmola Mot en en marknadsorienterad tidsperiod inom utbildningen

39 ÅA/Ped.inst. Doktorsavhandlingar i vuxenpedagogik Isopahkala-Bouret, Ulpukka: Joy and struggle for renewal. A Narrative Inquiry into Expertise in Job transitions. Löfström, Erika: Intuition and analysis at work. The role of cognitive style in experiences of work contexts. Mäkinen, Kalevi: Strategic Security. A Constructivist Investigation of Critical Security and Strategic Organisational Learning Issues: Towards a Theory of Security Development Sutinen, Päivi: Vanhempana ja aikuisena uusperheessä Koivuniemi, Tiina: Henkilöstövoimavarojen moninaisuus, muutos ja johtaminen kuntasektorilla - Henkilöstötilinpäätöksillä ja kehittämishankkeilla hyvää henkilöstötyötä Korpelainen, Kari: Kasvun pelivara: Innovatiivisuus, motivaatio ja jaksaminen markkinointiviestintäyrityksissä Kyrönlahti, Eija: Työterveyshuollossa työskentelevän terveydenhoitajan ammatillinen osaaminen Mäkinen, Sirpa: Oppiminen marginaalissa - pitkittäistutkimus tekstiilitehtaan työntekijöistä

40 ÅA/Ped.inst. Conclusion Human traits – aspects of human, social, identity capital … …studied in a organizational or working life context.. with the ambition of furthering development and growth.

41 ÅA/Ped.inst. National adult education conference 2006 Adult education and justice Sessions Vocational education and training Evaluation Citizenship, demoracy and bildung Higher education Gender and justice Arts, creativity and culture Working life Networkbased learning environments Entrepreneurship training

42 ÅA/Ped.inst. VUXENHET Livsskeden, livshistoria Kön – Åldrande IDENTITETSKAPITAL INLÄRNING I ARBETSLIVET OCH DESS ORGANISATIONER VERKSAMHET INOM FOLKBILDNING OCH SOCIALA RÖRELSER Deltagande och aktivitet Community adult education Tredje sektorn, social ekonomi Personalutveckling och lärande organisation Pedagogiskt ledarskap Expertis – kunnande - yrkesidentitet Planering – förverkligande - utvärdering Aktionsforskning Utvecklande arbetslivsforskning KRITISKT PERSPEKTIV ANPASSANDE PERSPEKTIV SOCIALT KAPITALHUMANKAPITAL VUXENPEDAGOGIK HANDLAR OM Livslångt lärande i ett senmodernt informationssamhälle

43 ÅA/Ped.inst. SOCIAL LIFELONGACTIVE CAPITAL CITIZENSHIP LEARNING Popular and community education Adult and continuing education The spheres of lifelong education and lifelong learning

44 ÅA/Ped.inst. KUNSKAPEMOTION SOCIAL LEDNINGINTELLIGENS KAPITAL KOMPETENS Vuxen pedagogik Ekonomi Organisations- teori Företags- ledning Nya eller nygamla kombinationer? LÄRANDE ORGANISATION

45 ÅA/Ped.inst. PETRI SALO Åbo Akademi i Vasa Vuxenpedagogiska forskning Taylor, E. W. 2003. The relationship between the prior school lives of adult educators and their beliefs about teaching adults. International Journal of Lifelong Education, 22 (1), 59-77. En studie om hur vuxenlärarnas egna erfarenheter av skolan (egna lärare, sig själv som elev i lågstadie K-12) påverkar deras syn på läraren och de vuxna som lärande individer Utgångspunkt: Möter som universitetslärare vuxna studerande i samband med ett magistersprogram i vuxenpedagogik En konkret fråga: Vad de uppfattar som viktigt med tanke på under- visning av och inlärning hos vuxna? (blivit vuxenlärare) Teoretiska utgångspunkter: Pratts (1998) indelning av antaganden om undervisningsperspektiv (teachings perspectives): Epistemiska: syn på kunskap, inlärning, utvärdering Normativa: syn på relationer, roller och ansvarsfördelning Processrelaterade: taktiska och strategiska intentioner i undervisning Mezirows (2000) antagande om att meningsperspektiven utvecklas under barndom och i asnlutning till erfarenheter i skolan

46 ÅA/Ped.inst. PETRI SALO Åbo Akademi i Vasa Vuxenpedagogiska forskning Undersökningsgruppen: Sexton vuxenlärare från olika utbildnings- områden som hade påbörjat sitt magistersprogram i vuxenpedagogik Två intervjutillfällen: 1) I den första halvstrukturerade på 60-90 minuter gick man relativt noggrant igenom de egna erfarenheterna från skoltiden (före tolv årsålder) 2) Den andra intervjutillfället inleddes med att man gick igenom tre foton som de intervjuade hade tagit (om läraren, om studerande och om inlär- ning). Dessa var också de teman som man under intervjun försökte klar- lägga, dvs. vilka grundläggande antaganden de intervjuade hade om sig själv som vuxenlärare, sina vuxenstuderande och deras lärande. En studie om hur vuxenlärarnas egna erfarenheter av skolan (egna lärare, sig själv som elev i lågstadie K-12) påverkar deras syn på läraren och de vuxna som lärande individer Metodologi: tolkande kvalitativ ansats – beskrivande förståelse, strävan efter förståelse av meningen (meaning) med en process eller erfarenhet

47 ÅA/Ped.inst. PETRI SALO Åbo Akademi i Vasa Vuxenpedagogiska forskning Slutsatser och resultat Tidigare lärarförebilder återspeglar sig i i beskrivningarna av ideal- läraren och beskrivningen av sig själv som lärare Tidigare positiva erfarenheter av lärare handlar om att överföra ett intresse och engagemang för kunskap Tidigare positiva inlärningserfarenheter är relaterade till de existerande föreställningarna om inlärning Tidigare föreställningar om sig själv som elev återspeglas i de existe- rande förväntningarna på de vuxna studeranden De tidigare erfarenheterna av den ”kulturella” miljö som man växt upp i återspeglas beskrivningarna av de vuxna studerande En studie om hur vuxenlärarnas egna erfarenheter av skolan (egna lärare, sig själv som elev i lågstadie K-12) påverkar deras syn på läraren och de vuxna som lärande individer

48 ÅA/Ped.inst. PETRI SALO Åbo Akademi i Vasa Vuxenpedagogiska forskning Kjell Rubenson försökte år 1982 beskriva det vuxenpedagogiska forskningsfältet (Adult Education Research: In Quest of a map of Territory) Han ställde sig två frågor: 1. Vilka är de frågor som betraktades som legitima inom vuxenpedagogisk forskning ? 2. Vilka är de forskningstraditioner (ideal, perspektiv, kunskapssyn) som var de härskande inom vuxenpedagogisk forskning ? Han kom fram till följande slutsatser: a) influenserna från psykologin var överhängande och genomträngande (karakteristika hos den lärande individen m.m.) b) den praktiska vuxenutbildningen betraktades i huvudsak ur ett aktör/ agentperspektiv c) empirisk forskning och forskningsmetodik var de byggstenar som man använde sig av bygga upp vetenskapsområdet d) man var skeptisk till att dra nytta av och låna begrepp, modeller och teorier från andra områden e) de Nordamerikanska forskarna var de som dominerade fältet År 2000 upprepade han sitt försök att beskriva de vuxenpedagogiska forskningfältet (Revisiting the Map of Territory) Har det skett förändringar under de 20 åren - om ja VAD ?

49 ÅA/Ped.inst. PETRI SALO Artiklar i vuxenpedagogik publicerad i AEQ 1969-88 (sammanlagt 128 bidrag) Män Kvinnor Summa 1) Adm. och planering av utb. program*27 %13 %23 % 2) Utbildning av specialgrupper*172319 3) Den vuxnes inlärning* 825 13 4) Undervisningsmetoder och -material111312 5) Vux.ped. som forskningsområde* 91511 6) Utvärdering inom vux.utb.* 8 3 6 7) Filosofiska frågor 6 5 6 9) Internationella perspektiv* 5 0 3 88 st. 40 st. 128 st. Åbo Akademi i Vasa Vuxenpedagogiska forskning

50 ÅA/Ped.inst. PETRI SALO Åbo Akademi i Vasa Vuxna lär sig och utvecklas På egen hand, individuellt tillsammans med andra i organisationer av olika slag Under hela sitt livsförlopp..och allt detta påverkar samhället samt styrs inom samhället Vuxenpedagogiska forskning

51 ÅA/Ped.inst. PETRI SALO Åbo Akademi i Vasa Vuxenpedagogiska forskning Hur gestaltas vuxnas verksamhet, lärande och utveckling i forskning om Yrkesinriktad vuxenutbildning inom social- och hälsovård? Inre/yttre motivation i samband med arbetskraftspolitik? Kompetensutveckling i lärande organisationer? Personalutbildning?


Ladda ner ppt "PETRI SALO Åbo Akademi i Vasa Vuxenpedagogiska forskning VUXENPEDAGOGISK FORSKNING."

Liknande presentationer


Google-annonser