Presentation laddar. Vänta.

Presentation laddar. Vänta.

VUXENPEDAGOGISK FORSKNING Vuxenpedagogiska forskning PETRI SALO

Liknande presentationer


En presentation över ämnet: "VUXENPEDAGOGISK FORSKNING Vuxenpedagogiska forskning PETRI SALO"— Presentationens avskrift:

1 VUXENPEDAGOGISK FORSKNING Vuxenpedagogiska forskning PETRI SALO
Åbo Akademi i Vasa

2 MÅL OCH SYFTE MED KURSEN Ett allmänt mål
Att ni bekantar er med aktuell vuxenpedagogisk forskning Vad handlar vuxenpedagogisk forskning om? Var och hur bedrivs den? Ett mera specificerat mål Var och en av deltagarna bestämmer sig för ett specifikt intresseområde Med detsamma! Utgående från de preliminära gestaltningarna av forskningsområden! Utgående från en preliminär bekantskap med aktuell forskning PETRI SALO Vuxenpedagogiska forskning Åbo Akademi i Vasa

3 MÅL OCH SYFTE MED KURSEN Var och en av deltagarna bekantar sig med
forskning inom det egna intresseområdet € De centrala begreppen genom vilket området kan fångas och beskrivas € Ett antal olika/goda exempel på studier som redovisas mera detaljerat (Mål/syfte, teoretisk bakgrund, undersökningspopulation/ metoder, resultat) € Ett flertal exempel (10 st.) som redovisas på ett allmänt plan, dvs.främst utgående från abstrakt och några som presenteras i detalj Efter presterad kurs har samtliga deltager minst tio vuxen- pedagogiska studier som utgångspunkt för sin kandidat- avhandling eller pro gradu arbete. PETRI SALO Vuxenpedagogiska forskning Åbo Akademi i Vasa

4 Hur går vi tillväga? Ni bestämmer Er vad Ni är/blir intresserade av!
Jag gestaltar de vuxenpedagogiska forskningsområdena på ett allmänt Plan = ger några möjliga kartor med hjälp av vilka man kan orientera sig Vi övar oss på att ta del av och läsa abstrakt Vi letar fram och tar del av vuxenpedagogisk forskning (vetenskapliga tidskrifter, vetenskapliga konferenser, forskning vid universiteten) Vi går igenom vuxenpedagogisk forskning under de senaste åren i små grupper – redovisar våra fynd åt varandra Var och en sammanfattar och redovisar för forskning inom sitt intresse- område – dessa sammanfattningar presenteras vid ett avslutande tillfälle (10 st. studier rapporterade i artiklar eller vetenskapliga rapporter) PETRI SALO Vuxenpedagogiska forskning Åbo Akademi i Vasa

5 Vad är vuxenpedagogik? Vuxenpedagogiska forskning PETRI SALO
Åbo Akademi i Vasa

6 Vad är vuxenpedagogisk forskning?
Vad är vuxenpedagogik? En diskussionvetenskap eller en reparerande och helande verksamhet? Vad är vuxenpedagogisk forskning? PETRI SALO Vuxenpedagogiska forskning Åbo Akademi i Vasa

7 Om vuxenpedagogikens karaktär som vetenskapsområde
(Kjell Rubenson 1988) 1) Vuxenpedagogisk teori utvecklas och forskning pågår inom pedagogikens gränser 2) Vuxenpedagogisk forskning är en mötesplats för närliggande vetenskapsområden 3) Vuxenpedagogik är ett eget vetenskapsområde Pedagogik Vux.ped. Sociologi Pedagogik Vux.ped. Org.teori Psykologi Sociologi Pedagogik Vux.ped. Org.teori PETRI SALO Vuxenpedagogiska forskning ÅA/Ped.inst. Åbo Akademi i Vasa

8 En bred definition på vuxenpedagogik
Andragogik “Implies a scientific discipline examining problems of adult education and learning in all of its manifestations and expressions, whether formal or informal, organised or self-guided.” (Dusan Savicevic 1991) Centrala element Handlar om vuxenutbildning eller de vuxnas lärande (?) i dess alla tänkbara uttrycksformer i alla tänkbara sammanhang i alla tänkbara former PETRI SALO Vuxenpedagogiska forskning Åbo Akademi i Vasa

9 Vuxenpedagogiska forskning
Källa: PETRI SALO Vuxenpedagogiska forskning ÅA/Ped.inst. Åbo Akademi i Vasa

10 DET UNIKA MED VUXENPEDAGOGIK
HUR VUXNA LÄR, FÖRÄNDRAS OCH VÄXER STYRKAN I ATT INTE BETRAKTA DETTA ENDAST I ETT INLÄRNINGS - UTAN ÄVEN I ETT INDIVIDKONTEXT Rose 2002 DEN VUXNES VARDAGLIGA LIV OCH VERK-SAMHET I EN SOCIAL OCH SAMHÄLLELIG KONTEXT PETRI SALO Vuxenpedagogiska forskning Åbo Akademi i Vasa ÅA/Ped.inst.

11 VUXENPEDAGOGIK ... studerar vuxna människors möjligheter och förutsättningar för lärande, bildning och utveckling på det individuella och sociala planet ... i interaktion med andra kan vuxna utveckla sig, förändra sina liv och den sociala och materiella verkligheten ... forskning och teori hjälper oss att förstå vad som konstituerar dessa processer Agniezska Bron 2006, 58 PETRI SALO Vuxenpedagogiska forskning Åbo Akademi i Vasa ÅA/Ped.inst.

12 Vuxna lär sig och utvecklas
På fritiden Spontant i vardagen Inom utbild- ningssystemet I arbetslivet PETRI SALO Vuxenpedagogiska forskning Åbo Akademi i Vasa ÅA/Ped.inst.

13 VUXENPEDAGOGER HÅLLBARHET TEORETISK REFLEKTION
över verkligheten (språk) SANNING filosofen HÅLLBARHET PRAKTISK Handla på ett klokt (etiskt- moraliskt) sätt Medmänniskan TEKNISK Handla för att åstadkomma något METOD – RESULTAT Den effektiva läraren KRITISK-EMANCIPATORISK Handla med syfte att avslöja/åtgärda orättvisa/missförhållande FÖRÄNDRA VÄRLDEN revolutionären PETRI SALO Vuxenpedagogiska forskning Åbo Akademi i Vasa ÅA/Ped.inst.

14 Inlärningsprocesserna
Kunskaper och färdigheter Emotioner, motivation och intresse Inlärningsprocesserna har att göra med Det (sociala) sammanhanget Illeris, K Lärande i mötet mellan Piaget, Freud och Marx PETRI SALO Vuxenpedagogiska forskning ÅA/Ped.inst. Åbo Akademi i Vasa

15 De vuxnes olika roller i olika samhälleliga sammanhang
Modern Postmodern Skilled member of an organization Consumer On educational markets As hedonistic practice Flexibility, uncertainty on labour market Experience industry Adjusting position Human resource development/ management Personnel development Further vocational education Participant Involved person Critical position Empowerment Critical, enlightened conciousness Transformative learning Life politics, life-world (inter)action on local level Solidarity, sense of community Bottom up -pedagogics PETRI SALO Vuxenpedagogiska forskning ÅA/Ped.inst. Åbo Akademi i Vasa

16 LÄRANDETS PARADOX FÖRÄNDRING INDI VID SAM FUND KONTINUITET
Förändrande inlärning FÖRÄNDRING Det man lär sig möjliggör/ tvingar en att förändra och utveckla ens tänkande,förhållningssätt Det man lär sig leder till att man kommer med förändrings- och utvecklingsförslag INDI VID SAM FUND Man lär sig för att att som individ klara sig i vardagen, i det sociala umgänget, på arbetsmarknaden Man lär sig för att kunna fungera i ett samfund eller en organisation KONTINUITET Anpassande inlärning PETRI SALO Vuxenpedagogiska forskning ÅA/Ped.inst. Åbo Akademi i Vasa

17 Samhälleligt sociala verksamhetsfält
KUNSKAP OCH IDENTITET ALLMÄN UTTRYCKSFORM SOCIAL MEDIA STRUKTUR Förståelse Kommuni-kation Språk Kulturell Diskursiv Värden, känslor Social tillhörighet Makt Socialt politisk Färdighet, kapacitet Produktion Arbete Materiellt ekonomisk PETRI SALO Vuxenpedagogiska forskning Åbo Akademi i Vasa ÅA/Ped.inst.

18 Olika sätt att gestalta vuxnas verksamhet och livslångt lärande
@ från utifrån styrd, målinriktad och organiserad utbildning till lärande i vardagen @ förutsättningar för lärande - interaktion med andra – i syfte att förändra, påverka @ det livslånga lärandets olika sammanhang (formell, nonformell, informell) @ strukturer och mål för verksamhet och lärande på samhälls- nivå, i organisationer, hos individer @ lärande i spänningsfältet individ – samfund, förändring – kontinuitet @ den vuxne i samhället aktiv/passiv, anpassande/förändringsinriktad @ lärandeprocessers kognitiva, emotionella och sociala dimen- sioner PETRI SALO Vuxenpedagogiska forskning Åbo Akademi i Vasa ÅA/Ped.inst.

19 VUXENPEDAGOGIK SOM VETENSKAPSOMRÅDE
PETRI SALO Vuxenpedagogiska forskning Åbo Akademi i Vasa ÅA/Ped.inst.

20 Rose, A.D. 2000. What is the state of adult education research today?
Adult Learning, 11 (4), PETRI SALO Vuxenpedagogiska forskning Åbo Akademi i Vasa ÅA/Ped.inst.

21 vuxenpedagogisk forskning utgående från den tidskrift du tagit del av!
Ge exempel på vuxenpedagogisk forskning utgående från den tidskrift du tagit del av! PETRI SALO Vuxenpedagogiska forskning Åbo Akademi i Vasa ÅA/Ped.inst.

22 Aktuell vuxenpedagogisk forskning
En utmaning/ett problem i samhället/organisationer Effekter/följder Allmänt Främja demokrati/ Integration/aktivt medborgarskap Specifikt Kompetensutveckling VUXENUTBILD- NINGSPROGRAM En identifierad målgrupp Kvinnor, invandrare, de äldre PETRI SALO Vuxenpedagogiska forskning ÅA/Ped.inst. Åbo Akademi i Vasa

23 Aktuell vuxenpedagogisk forskning
Enligt Amy Rose ... primarily descriptive ... often based on a best practice model ... programmatic enterprises in the spirit of sharing and diffusing innovation Följder ... does not lead to broader generalizations or applications of research findings ... remains atomized and not generally constructive Question of whether the improvement of practice in a narrow sense is att all appropriate to the mission of adult education. In this sense adult edcation is more of a mission than an educational activity PETRI SALO Vuxenpedagogiska forskning Åbo Akademi i Vasa ÅA/Ped.inst.

24 De traditionella delområden inom vuxenpedagogik
Filosofi: begreppslig och teoretisk analys, människosyn, kunskapssyn, värdegrund Historia: utveckling av teorier, idéer, begrepp, institutioner, organisationer, biografier av vuxenpedagoger Psykologi: livsförloppet, personlighet, identitet, inlärningsförmåga, motivation Didaktik: teorier och modeller om och för undervisning och studier - syften, mål, metoder, utvärdering, effekter Sociologi: påverkan av de samhälleliga faktorerna och förändringarna, - institutioner, organisationer - deltagande, motiv-hinder Komparativ: jämförelse av utbildningspolitik, vuxenutbildningssystem, organisationer, m.m. PETRI SALO Vuxenpedagogiska forskning Åbo Akademi i Vasa ÅA/Ped.inst.

25 Vuxenpedagogik kan uppfattas som
€ Teoretisk disciplin som konstruerar/utformar intradisciplinär kunskap € Praktisk disciplin som konstruerar interdiscip- linär kunskap € Normativ disciplin som konstruerar metodisk kunskap € Praktisk kunskap, saknar disciplinens status Agniezska Bron 2006, 61 PETRI SALO Vuxenpedagogiska forskning Åbo Akademi i Vasa ÅA/Ped.inst.

26 Vad säger de sakkunniga, professorerna i vuxenpedagogik?
(Aikuiskasvatus 6/2006) Kari E. Nurmi: inget självständigt vetenskapsdisciplin .. en del av pedago-giken.. ett tillämpande forskningsområde med en viss självständighet (egen tidsskrift, professorer, forskningssällskap) … som bäst ingår den i alla vetenskapernas gemensamma bas Risto Rinne: självständig i den mån som vetenskapsområden är det överlag…en hel del eget (forskningsområde,forskningsansats, publika-tionsserier, lärosäten m.m.) .. kopplas beträffande vetenskapsbasen, metodologi, paradigm och forskningsperspektiv historisk till samhälls- och humanvetenskaper Yrjö Engeström: Vetenskapsområdenas självständighet en myt och konstgjord relik. Vuxenpedagogik har sitt värdefulla perspektiv och bör utvecklas från sina egna utgångspunkter med öppenhet och engagemang gentemot andra områden Reijo Miettinen: ingen stark teoretisk bas som skulle skilja den från pedagogiken, utgår från samma grunddiscipliner; filosofi, sociologi, psyko-logi (med sina konkurrerande uppfattningar) .. kopplas även till forskning inom affärsekonomi, organisations- och innovationsforskning, kunskapssociologi ÅA/Ped.inst.

27 Vad säger de sakkunniga, professorerna i vuxenpedagogik?
(Aikuiskasvatus 6/2006) Juha Suoranta: Jag ser alla samhällsvetenskaper, även pedagogiken, som en gemensam källa för alla som forskar i samhälle och fostran. För höga vetenskapspolitiska staket hindrar en fruktbar dialog mellan forskarna. Jukka Tuomisto: Det centrala är att utveckla en egen teoretisk bas. Vi har förstått väl behovet av andra (grund)vetenskapsområden då vi löser våra forskningsproblem, men vi har inte varit tillräckligt tydligt och målmedvetet lyckats med att förstärka den egna teoretiska basen. Samverkan med forskare från andra vetenskapsområden viktigt Anneli Eteläpelto: självständig ifall man som kriterier använder sig av lärosäten, vetenskapliga tidskrifter, internationella konferenser samt en egen särpräglad forskningstradition… men vilken identitet och position i förhållande till de närliggande vetenskapsområden .. närmare samhällsvetenskaperna än de övriga delområden inom pedagogik Man förväntar sig att vuxenpedagogiken skall stöda främjandet av de aktuella samhälleliga förändringarna och samtidigt erbjuda medicin för att a hand om de problem som förändringarna åstadkommer ÅA/Ped.inst.

28 Några traditionella sätt att skilja forskningsområden från varandra
Yrkesinriktad - Personlighetsutvecklande Arbetslivsorienterad - Fritids/intresseinriktad    Teoretisk - Praktisk (tillämpad) Idag en hel del Utvecklingsforskning (aktionsforskning) Projektforskning Policyforskning Utvärderingsforskning samt många olika kombinationer av dessa Forskning med relevans för vuxenpedagogik (handlar om vuxnas inlärning, utveckling) inom ett flertal andra vetenskapsområden: Organisationsteori, ledarskap, personaladministration m.m. PETRI SALO Vuxenpedagogiska forskning ÅA/Ped.inst. Åbo Akademi i Vasa

29 Några övergripande tendenser gällande
vuxenpedagogisk praxis och vuxenpedagogisk forskning Tyngspunktförskjutningar från allmänbildning till yrkesinriktad/arbetsmarknadsorienterad utbildning från institutionella sammanhang till icke-institutionella, vardagsnära sammanhang från formella till nonformella, icke-formella, vardagliga inlärningssammanhang FRÅN UNDERVISNING/UTBILDNING (EDUCATION/TRAINING) TILL LÄRANDE (LEARNING) PETRI SALO Vuxenpedagogiska forskning ÅA/Ped.inst. Åbo Akademi i Vasa

30 Aktuell vuxenpedagogisk forskning
Tre aktuella forskningsområden i Europa € Vuxenutbildningens tillgänglighet (accessibility), möjlighet att delta € Fokus på specifika grupper: invandrare, kvinnor, de äldre € Vuxenutbildning i medborgarsamhälle; aktivt medborgarskap, socialt kapital Förändringar under se senaste två årtionden € Från makro till mikroperspektiv € Från att betrakta vuxna som objekt för undervisningen till att betrakta dem som ansvarsfulla lärande subjekt och aktörer (vuxenläraren) € Det allmänna intresset inom samhällsvetenskaper för mikrokulturella frågor, betydelsen av social växelverkan med tanke på inlärning, socialisation och utveckling Bron, A Paradigm change in adult education research PETRI SALO Vuxenpedagogiska forskning Åbo Akademi i Vasa ÅA/Ped.inst.

31 Tidskriften Aikuiskasvatus 1996-2004
163 vetenskapliga artiklar Forskning inom vuxenpedagogik är ett ensamt arbete bara i en femtedel av artiklarna två eller flera skribenter Vuxenpedagogiken håller på att bli ett könsjämlikt forskningsområde Kvinnornas andel från 29% till 55% Forskning bedrivs av (vuxen)pedagoger (två tredjedelar) Samhällsvetare 10%, psykologi 6%, statsvetare 6% Forskning bedrivs i huvudsak på Pedagogiska institutioner (74%) Man samlar in data med de traditionella insamlingsmetoderna Intervjuer 42%, enkäter 27%, dokument 20% och är inte särskilt insatta i explicita metoder för data-analys PETRI SALO Vuxenpedagogiska forskning Åbo Akademi i Vasa ÅA/Ped.inst.

32 Den finländska vuxenpedagogiska forskningen
de senaste tio åren Förändring inom arbetslivet och arbetsmarknaderna Arbetsmarknadspolitisk vuxenutbildning, arbetslöshet, lärande i arbetet samt växelverkan mellan utbildning och arbetsliv Organisationsutveckling Metoder och modeller, teamarbete, lärande organisation Undervisning av vuxna och de vuxnas studier Akademisk undervisning och studier, flerformsundervisning Den vuxne som lärande (individ) Vuxenhet, den sociala och samhälleliga betydelsen av vuxenstudier, vuxenstudier i människans livsförlopp Bubbling under Informations- och kommunikationsteknik, kön (kvinnoperspektiv), expertis och kunnande, personalutveckling, företagsamhet, ledarskap PETRI SALO Vuxenpedagogiska forskning Åbo Akademi i Vasa ÅA/Ped.inst.

33 Vuxenpedagogisk forskning består av
€ Välmotiverade normativa utlåtanden om hur vuxenpedagogisk praxis eller de sociala förhållanden skall förbättras € Enskilda och småskaliga empiriska undersökningar € Mångsidiga teoretisk-filosofiska resonemang Rubensson, K Revisiting the map of territory VUXENPEDAGOGIK 1970 TILL 2000 Från att definiera en egen självständig vetenskapsdisciplin till att erbjuda en överbryggande mötesplats PETRI SALO Vuxenpedagogiska forskning Åbo Akademi i Vasa ÅA/Ped.inst.

34 Arbetslivspedagogik (=vuxenpedagogik?)
Pedagogik i arbetslivet – sju forskningsområden @ Urval och rekrytering @ Arbete, arbetskrav och utbildningsbehov @ Personalutbildning och kompetensutveckling @ Chefs-/ledarskaputbildning - ledares arbete, ledarskap&lärande @ Förändrings- och utvecklingsprocesser i grupper/organisationer @ Upplevelse av arbete och utbildning @ Informallt lärande och arbetsplatsen som lärandemiljö Ellström, P-E., Löfberg, A. & Svensson, L Pedagogik i arbetslivet. Ett historiskt perspektiv.Pedagogisk forskning i Sverige, 10 (3/4), PETRI SALO Vuxenpedagogiska forskning Åbo Akademi i Vasa ÅA/Ped.inst.

35 Aktuella begrepp livslångt lärande kunskapsutveckling/-sökande
vid millennieskiftet livslångt lärande kunskapsutveckling/-sökande information kompetens/kvalifikation process/projekt arbets-/lärande organisation human resource management ledarskap professionell utveckling strategi/policy PETRI SALO Vuxenpedagogiska forskning ÅA/Ped.inst. Åbo Akademi i Vasa

36 Teman för vuxenpedagogiska årsböcker
(Aikuiskasvatuksen vuosikirja) som ges årligen ut av Kansanvalistusseura KONSTRUKTIVISMI JA REALISMI 2004 ELÄMÄLAAJUINEN OPPIMINEN JA AIKUISKASVATUS 2003 OPETTAJUUS MUUTOKSESSA 2002 VERKOT JA TEKNOLOGIA AIKUISOPISKELUN TUKENA 2001 OPPIMINEN JA IKÄÄNTYMINEN 2000 SIVISTYSTYÖ OSAAMISYHTEISKUNNASSA 1999 ARKIPÄIVÄN OPPIMINEN 1998 TYÖN MUUTOS JA OPPIMINEN 1997 OPPIMINEN JA ELÄMÄNHISTORIA 1996 AIKUISKOULUTUKSEN ARVIOINTI - PANORAAMOJA JA LÄHIKUVIA 1995 ELINIKÄINEN OPPIMINEN 1994 AIKUISTEN OPPIMISEN UUDET MUODOT - KOHTI AKTIIVISTA OPPIMISTA 1993 YMPÄRISTÖKASVATUS 1992 PETRI SALO Vuxenpedagogiska forskning Åbo Akademi i Vasa ÅA/Ped.inst.

37 Doktorsavhandlingar i vuxenpedagogik
Kosti Huuhka 1955: Bondeungdomens skolväg Aulis Alanen 1969: Främjande och underhållande studiecirkelverksamhet Juhani Honka 1984: Fortbildningsbehov hos yrkeskolslärare Eero Pantzar 1985: Vuxenpedagogisk forskning i fem länder Urpo Sarala 1986: Personalutbildning i utvecklandet av ett industriföretag Jukka Tuomisto 1986: Utveckling av industrins utbildningsuppgifter. Yrjö Engeström 1987. Learning by expanding. An activity-theoretical approach to developmental research PETRI SALO Vuxenpedagogiska forskning Åbo Akademi i Vasa ÅA/Ped.inst.

38 Doktorsavhandlingar i vuxenpedagogik 1996
Uolevi Kantanen Personalutbildning, dess effekter och resultat ur företagets perspektiv Juan Carlos Llorente Problem solving and constitution of knowledge at work Leila Märkjärvi Arbetshälsovårdarna som utvecklare av rusvård Matti Määttä Förnyande läroanstalt och dess ledning. Ari Orelma Ingenjörsutbildning i ett osäkerhetssamhälle Marjatta Peltokorpi Förändring av organisationskultur i ett serviceenhet vid ett sjukhus Juha Sihvonen Bildning för alla eller endast för de utvalda ? Tapio Varmola Mot en en marknadsorienterad tidsperiod inom utbildningen PETRI SALO Vuxenpedagogiska forskning Åbo Akademi i Vasa ÅA/Ped.inst.

39 Doktorsavhandlingar i vuxenpedagogik
Isopahkala-Bouret, Ulpukka: Joy and struggle for renewal. A Narrative Inquiry into Expertise in Job transitions. Löfström, Erika: Intuition and analysis at work. The role of cognitive style in experiences of work contexts. Mäkinen, Kalevi: Strategic Security. A Constructivist Investigation of Critical Security and Strategic Organisational Learning Issues: Towards a Theory of Security Development Sutinen, Päivi: Vanhempana ja aikuisena uusperheessä Koivuniemi, Tiina: Henkilöstövoimavarojen moninaisuus, muutos ja johtaminen kuntasektorilla - Henkilöstötilinpäätöksillä ja kehittämishankkeilla hyvää henkilöstötyötä Korpelainen, Kari: Kasvun pelivara: Innovatiivisuus, motivaatio ja jaksaminen markkinointiviestintäyrityksissä Kyrönlahti, Eija: Työterveyshuollossa työskentelevän terveydenhoitajan ammatillinen osaaminen Mäkinen, Sirpa: Oppiminen marginaalissa - pitkittäistutkimus tekstiilitehtaan työntekijöistä ÅA/Ped.inst. ÅA/Ped.inst. ÅA/Ped.inst.

40 Conclusion Human traits – aspects of human, social, identity capital …
…studied in a organizational or working life context . . with the ambition of furthering development and growth. ÅA/Ped.inst. ÅA/Ped.inst. ÅA/Ped.inst.

41 National adult education conference 2006 Adult education and justice
Sessions Vocational education and training Evaluation Citizenship, demoracy and bildung Higher education Gender and justice Arts, creativity and culture Working life Networkbased learning environments Entrepreneurship training ÅA/Ped.inst. ÅA/Ped.inst. ÅA/Ped.inst.

42 VUXENPEDAGOGIK HANDLAR OM
Livslångt lärande i ett senmodernt informationssamhälle SOCIALT KAPITAL HUMANKAPITAL VERKSAMHET INOM FOLKBILDNING OCH SOCIALA RÖRELSER Deltagande och aktivitet Community adult education Tredje sektorn, social ekonomi INLÄRNING I ARBETSLIVET OCH DESS ORGANISATIONER Personalutveckling och lärande organisation Pedagogiskt ledarskap Expertis – kunnande - yrkesidentitet Planering – förverkligande - utvärdering Aktionsforskning Utvecklande arbetslivsforskning KRITISKT PERSPEKTIV ANPASSANDE PERSPEKTIV VUXENHET Livsskeden, livshistoria Kön – Åldrande IDENTITETSKAPITAL ÅA/Ped.inst. ÅA/Ped.inst. ÅA/Ped.inst.

43 The spheres of lifelong education and lifelong learning
SOCIAL LIFELONG ACTIVE CAPITAL CITIZENSHIP LEARNING Popular and community education Adult and continuing education ÅA/Ped.inst. ÅA/Ped.inst. ÅA/Ped.inst.

44 Nya eller nygamla kombinationer?
KUNSKAP EMOTION LEDNING INTELLIGENS Ekonomi Organisations- teori Företags- ledning Vuxen pedagogik LÄRANDE ORGANISATION SOCIAL KAPITAL KOMPETENS ÅA/Ped.inst. ÅA/Ped.inst. ÅA/Ped.inst.

45 Utgångspunkt: Möter som universitetslärare vuxna studerande i
En studie om hur vuxenlärarnas egna erfarenheter av skolan (egna lärare, sig själv som elev i lågstadie K-12) påverkar deras syn på läraren och de vuxna som lärande individer Utgångspunkt: Möter som universitetslärare vuxna studerande i samband med ett magistersprogram i vuxenpedagogik En konkret fråga: Vad de uppfattar som viktigt med tanke på under- visning av och inlärning hos vuxna? (blivit vuxenlärare) Teoretiska utgångspunkter: Pratts (1998) indelning av antaganden om undervisningsperspektiv (teachings perspectives): Epistemiska: syn på kunskap, inlärning, utvärdering Normativa: syn på relationer, roller och ansvarsfördelning Processrelaterade: taktiska och strategiska intentioner i undervisning Mezirows (2000) antagande om att meningsperspektiven utvecklas under barndom och i asnlutning till erfarenheter i skolan Taylor, E. W The relationship between the prior school lives of adult educators and their beliefs about teaching adults. International Journal of Lifelong Education, 22 (1), PETRI SALO Vuxenpedagogiska forskning Åbo Akademi i Vasa ÅA/Ped.inst.

46 efter förståelse av meningen (meaning) med en process eller erfarenhet
En studie om hur vuxenlärarnas egna erfarenheter av skolan (egna lärare, sig själv som elev i lågstadie K-12) påverkar deras syn på läraren och de vuxna som lärande individer Metodologi: tolkande kvalitativ ansats – beskrivande förståelse, strävan efter förståelse av meningen (meaning) med en process eller erfarenhet Undersökningsgruppen: Sexton vuxenlärare från olika utbildnings- områden som hade påbörjat sitt magistersprogram i vuxenpedagogik Två intervjutillfällen: 1) I den första halvstrukturerade på minuter gick man relativt noggrant igenom de egna erfarenheterna från skoltiden (före tolv årsålder) 2) Den andra intervjutillfället inleddes med att man gick igenom tre foton som de intervjuade hade tagit (om läraren, om studerande och om inlär- ning). Dessa var också de teman som man under intervjun försökte klar- lägga, dvs. vilka grundläggande antaganden de intervjuade hade om sig själv som vuxenlärare, sina vuxenstuderande och deras lärande. PETRI SALO Vuxenpedagogiska forskning Åbo Akademi i Vasa ÅA/Ped.inst.

47 Slutsatser och resultat
En studie om hur vuxenlärarnas egna erfarenheter av skolan (egna lärare, sig själv som elev i lågstadie K-12) påverkar deras syn på läraren och de vuxna som lärande individer Slutsatser och resultat Tidigare lärarförebilder återspeglar sig i i beskrivningarna av ideal- läraren och beskrivningen av sig själv som lärare Tidigare positiva erfarenheter av lärare handlar om att överföra ett intresse och engagemang för kunskap Tidigare positiva inlärningserfarenheter är relaterade till de existerande föreställningarna om inlärning Tidigare föreställningar om sig själv som elev återspeglas i de existe- rande förväntningarna på de vuxna studeranden De tidigare erfarenheterna av den ”kulturella” miljö som man växt upp i återspeglas beskrivningarna av de vuxna studerande PETRI SALO Vuxenpedagogiska forskning Åbo Akademi i Vasa ÅA/Ped.inst.

48 Han ställde sig två frågor:
Kjell Rubenson försökte år 1982 beskriva det vuxenpedagogiska forskningsfältet (Adult Education Research: In Quest of a map of Territory) Han ställde sig två frågor: 1. Vilka är de frågor som betraktades som legitima inom vuxenpedagogisk forskning ? 2. Vilka är de forskningstraditioner (ideal, perspektiv, kunskapssyn) som var de härskande inom vuxenpedagogisk forskning ? Han kom fram till följande slutsatser: a) influenserna från psykologin var överhängande och genomträngande (karakteristika hos den lärande individen m.m.) b) den praktiska vuxenutbildningen betraktades i huvudsak ur ett aktör/ agentperspektiv c) empirisk forskning och forskningsmetodik var de byggstenar som man använde sig av bygga upp vetenskapsområdet d) man var skeptisk till att dra nytta av och låna begrepp, modeller och teorier från andra områden e) de Nordamerikanska forskarna var de som dominerade fältet År 2000 upprepade han sitt försök att beskriva de vuxenpedagogiska forskningfältet (Revisiting the Map of Territory) Har det skett förändringar under de 20 åren - om ja VAD ? PETRI SALO Vuxenpedagogiska forskning Åbo Akademi i Vasa ÅA/Ped.inst.

49 Artiklar i vuxenpedagogik publicerad i AEQ 1969-88
(sammanlagt 128 bidrag) Män Kvinnor Summa 1) Adm. och planering av utb. program* 27 % 13 % 23 % 2) Utbildning av specialgrupper* 3) Den vuxnes inlärning* 4) Undervisningsmetoder och -material 5) Vux.ped. som forskningsområde* 6) Utvärdering inom vux.utb.* 7) Filosofiska frågor 9) Internationella perspektiv* 88 st st st. PETRI SALO Vuxenpedagogiska forskning ÅA/Ped.inst. Åbo Akademi i Vasa

50 Vuxna lär sig och utvecklas
..och allt detta påverkar samhället samt styrs inom samhället tillsammans med andra i organisationer av olika slag På egen hand, individuellt Under hela sitt livsförlopp PETRI SALO Vuxenpedagogiska forskning ÅA/Ped.inst. Åbo Akademi i Vasa

51 Hur gestaltas vuxnas verksamhet, lärande och utveckling i forskning om
Yrkesinriktad vuxenutbildning inom social- och hälsovård? Inre/yttre motivation i samband med arbetskraftspolitik? Kompetensutveckling i lärande organisationer? Personalutbildning? PETRI SALO Vuxenpedagogiska forskning Åbo Akademi i Vasa ÅA/Ped.inst.


Ladda ner ppt "VUXENPEDAGOGISK FORSKNING Vuxenpedagogiska forskning PETRI SALO"

Liknande presentationer


Google-annonser