Presentation laddar. Vänta.

Presentation laddar. Vänta.

2:1 Kultur, medier och estetik Vad är KME? - Presentation t.ex. i folderform. Begreppsfördjupning med hjälp av auditiv, visuell och kinestetisk kommunikation,

Liknande presentationer


En presentation över ämnet: "2:1 Kultur, medier och estetik Vad är KME? - Presentation t.ex. i folderform. Begreppsfördjupning med hjälp av auditiv, visuell och kinestetisk kommunikation,"— Presentationens avskrift:

1 2:1 Kultur, medier och estetik Vad är KME? - Presentation t.ex. i folderform. Begreppsfördjupning med hjälp av auditiv, visuell och kinestetisk kommunikation, produktion/reception samt skriven text. Grupp processer redovisas i skriven PM Introduktion av arbete med kurs- och Utbildningsportfolio 2:2 KME-pedagogiskt arbete i förskola och skola Didaktisering av estetiska språk i skolprojekt som dokumenteras i rapportform. Didaktisk frågeställning undersöks i analytisk text. Juridik/etik Kunskapssyn och pedagogiska förhållningssätt. Styrdokument Åldersspår Utbildningsportfolion ska vara påbörjad 3:1 Barns språkutveckling i en flerspråkig lärmiljö Vad är språklig medvetenhet? Fallstudier bearbetas utifrån ett utvidgat textbegrepp. Estetiska uttrycksformer och verbalt språk. Metoder för läs- o skrivutveckling. Sv 2-perspektiv Loggbok, novellskrivande, jobbansökan, digitalt berättande Studiebesök Åldersspår 3:2 Multimodala möten i förskola och skola Mötet med den andre Kulturbegreppet bearbetas genom arbete med porträtt, intervju, etnografisk dokumentation och gestaltas genom multimodala möten Att samtala utvecklingssamtal- responsgivning-bedömning konflikt-konflikthantering Uppsats utifrån arbetet med temat perspektiven genus, etnicitet, klass opponering Åldersspår 4:2 Iscensättning av estetiska läroprocesser - projektledarskap i förskola och skola KME-projekt i verksamheter med barn och unga Fokus på frågor som berörts i kurs 4.1. Didaktiska val av ämnesinnehåll och funktionella uttrycksformer Projektledarskap och bedömning. ”Den reflekterande praktikern” ”Rummet - Den tredje pedagogen” Projektrapport Åldersspår Utbildningsportfolions innehåll bedöms för 140 p studenter 1:a terminen Huvudämnesstudier KME 4:1 Gestaltning av samhällsvetenskapliga och naturvetenskapliga kunskapsområden Mötet med det andra Det kulturskapade rummet Estetiska, samhälls- och naturvetenskapliga perspektiv Förståelse av och möjligheter att påverka villkoren för en global hållbar utveckling Observation och undersökning Gestaltning i en multimodal föreställning som iscensätter rum eller miljöer. Digitala och analoga gestaltningar samspelar Kollektivt processprotokoll Personlig betraktelse (essä) Utbildningsportfolions layout bedöms 9/2 2006 Sidoämnen 5:1 Ungdom och estetiska läroprocesser Projektarbete med ungdomar i skolan Ungas skolidentiteter Värdering/bedömning Projektbeskrivning i skriftlig och gestaltande form Opposition på varandras arbeten 5:2 Den öppna skolan och kulturen Gränslandets Pedagogik Det offentliga rummet, Mötesplatser Inflytande och delaktighet Mångfald av ungdomskulturer kopplat till skolan Utbildningsportfolions innehåll bedöms för Gs studenter Argumenterande artikel för publicering Sista terminenSidoämnen

2 Avslutande termin 5:1 Ungdom och estetiska läroprocesser Projektarbete med ungdomar i skolan Ungas skolidentiteter Värdering/bedömning Projektbeskrivning i skriftlig och gestaltande form Opposition på varandras arbeten 5:2 Den öppna skolan och kulturen Gränslandets Pedagogik Det offentliga rummet, Mötesplatser Inflytande och delaktighet Mångfald av ungdomskulturer kopplat till skolan Argumenterande artikel för publicering Sidoämnen

3 Skriva för att lära 2.1 Tre separata reflekterande texter kring begrepp och uttrycksformer, PM, Presentation i folderform, reflektion över eget lärande (Finns integrerat med kursportfolion i alla huvudämneskurser), 2.2 Rapport, Frågeställning undersöks i analytisk text. 3.1 Loggbok, novellskrivande, jobbansökan, 3.2 B-uppsats, (etnografisk dokumentation, intervju) 4.1 Berättande text (Essä), processprotokoll, hemsida (Utbildningsportfolion) 4.2 Projektbeskrivning, vetenskaplig text. Logg (Den reflekterande praktikern) 5.1 Argumenterande artikel 5.2 ”Konstnärligt” gestaltad text? Opposition. 7.1 och 7.2 Argumenterande artikel för publicering.


Ladda ner ppt "2:1 Kultur, medier och estetik Vad är KME? - Presentation t.ex. i folderform. Begreppsfördjupning med hjälp av auditiv, visuell och kinestetisk kommunikation,"

Liknande presentationer


Google-annonser