Presentation laddar. Vänta.

Presentation laddar. Vänta.

På säker grund för hållbar utveckling Ansvarsutrednings- workshop del III 12 januari 2011.

Liknande presentationer


En presentation över ämnet: "På säker grund för hållbar utveckling Ansvarsutrednings- workshop del III 12 januari 2011."— Presentationens avskrift:

1 På säker grund för hållbar utveckling Ansvarsutrednings- workshop del III 12 januari 2011

2 Ansvarsutredningsworkshop 2 Dagens innehåll Summering kurstillfälle 1 och 2 Hur har det gått med era utredningar? Skälighetsbedömningar Förelägganden Frivilliga överenskommelser

3 Ansvarsutredningsworkshop 3 Summering kurstillfälle 1 och 2 Kurstillfälle 1 Giftfri miljö Förorenat område Ansvarsutredningar Ansvariga subjekt Informationssökning Kurstillfälle 2 Person-/Organisationsnummer Enskild näringsverksamhet Handelsbolag/Kommanditbolag Aktiebolag Ideell/Ekonomisk förening

4 Ansvarsutredningsworkshop 4 Skälighetsbedömning 10 kap. 4 § MB Efterbehandlingsansvaret innebär att den ansvarige i skälig omfattning skall utföra eller bekosta de efterbehandlingsåtgärder… Förebygga – Hindra – Motverka

5 Ansvarsutredningsworkshop 5 Skälighet i två etapper Adressatens andel Omständigheterna i övrigt Tidsaspekter Följsamhet med dåtidens krav Andel i föroreningarna Miljömässigt motiverat Ekonomiskt rimligt Tekniskt möjligt Miljövårdsåtgärderna

6 Ansvarsutredningsworkshop 6 Hur kan vi arbeta med tillsyn? Förelägganden Vad är viktigt att tänka på vid utformning av ett föreläggande? Frivilliga överenskommelser Vad är det?

7 Ansvarsutredningsworkshop 7 Rätt adressat Rätt adressat = den som enligt miljöbalkens bestämmelser ansvarar för att uppfylla den bestämmelse som omfattas av föreläggandet. Säkerställ att mottagaren är behörig att underteckna delgivningskvitton, yttranden o.s.v.

8 Ansvarsutredningsworkshop 8 Exempel adressat Underkänt: ”Miljönämnden förelägger med stöd av 26 kap. 9 § MB och 2 kap. 3 och 7 §§ ägaren av fastigheten 1:1 att senast den 31 januari 2011 ha gjort zz.” Godkänt: ”Miljönämnden förelägger med stöd av 26 kap. 9 § MB och 2 kap. 3 och 7 §§ MB Grisen AB (org.nr 556123-1516) såsom ägare av fastigheten 1:1 att senast den 31 januari 2011 gjort zz.”

9 Ansvarsutredningsworkshop 9 Vad ska ett föreläggande innehålla? Motiv Lagstöd Krav - vem gör vad, när och hur? Ev. vitesbelopp och när det faller ut ”Med stöd av 26 kap. 9 § MB och 6 § förordning om miljöhänsyn i jordbruket förelägger miljönämnden Grisen AB (org.nr 556123-1516) att senast den 31 januari 2011 ha utrymme för lagring av stallgödsel från svinen inom fastigheten 2:1 som motsvarar minst tio månaders gödselproduktion.”

10 Ansvarsutredningsworkshop 10 Vite Beslut om förelägganden eller förbud får förenas med vite. Lag (1985:206) om viten ska tillämpas. MD prövar som första instans mål om utdömande av vite som förelagts med stöd av balken efter särskild framställan av den myndighet som har förelagt vitet. När vite har förelagts, får nytt vite mot adressaten i samma sak inte föreläggas förrän det tidigare vunnit laga kraft.

11 Ansvarsutredningsworkshop 11 Exempel vitesföreläggande ”Med stöd av 26 kap. 9 och 13 §§ miljöbalken jämfört med punkt 5 i föreskrifterna för Enets naturreservat förelägger länsstyrelsen Erik Eriksson vid vite av 10.000 kronor att inte genomföra ytterligare grävningsarbete inom reservatet.”

12 Ansvarsutredningsworkshop 12 Kommunicering - tillstånd Förelägganden, och de handlingar som ligger till grund för dem, initierade genom myndighetens tillsynsarbete bör kommuniceras innan beslut. Underrättelse om … Lagstöd Tillfälle att yttra sig - inom bestämd tid – även om yttrande inte inkommer kan ärendet ändå komma att avgöras. Tillsynsmyndighetens möjligheter att meddela förelägganden är inskränkta genom 26 kap. 9 § 3 st. MB. Det finns dock en undantagsbestämmelse i paragrafens fjärde stycke.

13 Ansvarsutredningsworkshop 13 Delgivning Förelägganden måste delges. Detta gäller även ett ändrat föreläggande som upptagits i en dom med anledning av att det förstnämnda föreläggandet har överklagats. Besvärshänvisning ska bifogas föreläggandet. Ny delgivningslag på förslag från och med 1 april 2011. Prop. 2009/2010:237

14 Ansvarsutredningsworkshop 14 Frivilliga överenskommelser Frivillig väg ~ Möjlighet att nå ansvarsuppfyllelse utan föreläggande. Metod ~ Avtal / överenskommelse mellan ansvarig och tillsynsmyndighet. Förhoppning ~ Fler åtgärdade objekt.

15 Ansvarsutredningsworkshop 15 Förutsättningar 26 kap. 1 § miljöbalken Ansvarsutredning Ansvarig verksamhetsutövare eller fastighetsägare Offentligrättslig bedömning, som sådan ej förhandlingsbar Ej fullt ansvar (100 % = föreläggande) Prioriterat objekt = MIFO riskklass 1 (om statliga bidrag)

16 Ansvarsutredningsworkshop 16 Överenskommelse – om vad? Förhandlingsutrymmet utgörs av osäkerheten kring hur olika faktorer ska viktas. Exempelvis: Miljömässigt motiverat - Ekonomiskt rimligt Ansvaret bestämt till ett procentintervall eller uttryckt i ord. Nya uppgifter som ändrar grunden för tidigare gjord bedömning. Den ansvarige kan bidra med arbete, material eller dylikt. Den offentligrättsliga bedömningen är INTE förhandlingsbar. Ett ansvar enligt miljöbalken kan ALDRIG avtalas bort. Friskrivningsklausuler är därmed uteslutna.

17 Ansvarsutredningsworkshop 17 Tack för denna gång!


Ladda ner ppt "På säker grund för hållbar utveckling Ansvarsutrednings- workshop del III 12 januari 2011."

Liknande presentationer


Google-annonser