Presentation laddar. Vänta.

Presentation laddar. Vänta.

Övningsskolor (ÖS) och övningsförskolor (ÖFS) Inför försöksprojektet Ht 2014-vt 2019 (5 år)

Liknande presentationer


En presentation över ämnet: "Övningsskolor (ÖS) och övningsförskolor (ÖFS) Inför försöksprojektet Ht 2014-vt 2019 (5 år)"— Presentationens avskrift:

1 Övningsskolor (ÖS) och övningsförskolor (ÖFS) Inför försöksprojektet Ht 2014-vt 2019 (5 år)

2 Vad har hänt? Utredningen ”En hållbar lärarutbildning” (SOU 2008:109) föreslog en modell med fältskolor som en kvalitetshöjande åtgärd Hösten 2010 (-2017) inledde Stockholms universitet ett pilotprojekt med särskilt utvalda fältskolor Våren 2013 inbjöds 4 lärosäten (LTU) till utbildningsdepartementet för att få information Sommaren 2013 – en remiss kommer till lärosätena – LTU ställer sig positiv Ht 2013 Kontakter tas med verksamheter för att kartlägga intresset Ansökningsprocessen försenas (från 1/10 till…) - LTU filar på ansökan Nov. 2014 Kristina och Greta besöker Uleåborgs universitet och ÖS Dec 2014 – ansökan presenteras för FFN som ställer sig positiva Januari 2014 – regeringen beslutar om 40 miljoner kronor per år till försöksverksamheten Mars 2014 – Projektet presenteras på rektorsmöte vid LTU 27 mars – ansökan inne hos UHR April – begäran om komplettering av ansökan pga otydliga direktiv kring antalet studenter i vid respektive lärosäte kommer från UHR Fredagen den 9 maj 2014 – Besked meddelas att LTU blivit en av de 15 lärosäten i Sverige som uttagits av UHR att delta i projektet med ÖS och ÖFS 20 maj 2014 –Informationsmöte på LTU för alla intresserade!

3 2 steg Steg 1 Luleå, Piteå och Boden kommunala samt fristående verksamheter Steg 2 Övriga kommuner och fristående verksamheter i Norrbotten

4 LP 3 Fsk VFU 1 f-3 VFU 1 4-6 VFU 1 ämnes Gy VFU 1,2 LP 4 Fsk VFU 2 och 4 ämnes Gy VFU 3 (2015,16) LP 1 Fältstudier Grundlärare f-3, 4-6 LP 2 Fsk VFU 1,2 och 3 f-3 VFU 2 och 3 4-6 VFU 2 och 3 ämnes Gy VFU 3 (from 2017-) VFU-året i utlägg Förskollärare campus o.distans 4x5 veckor (VFU 1-4) Grundlärare f-3 VFU 1:5 v, VFU 2:5 v, VFU 3:10 v) Grundlärare 4-6 VFU 1:5 v, VFU 2:5 v, VFU 3:10 v) Ämneslärare Gy VFU 1:5 v, VFU 2:5 v, VFU 3:10 v) Studiegång ändrad för ant. 2013

5 VFU-kurser i de lärarprogram vid LTU som deltar i ÖS/ ÖFS- projektet Antagna lå 2013/14 Program Termin i utbildningen 1234567891011 Förskollärar- programmet campus fältstudier VFU 1 7.5 hp Treparts- samtal fältstudierVFU 2 7.5 hp VFU 3 7.5 hp VFU 4 7.5 hp Treparts- samtal Examens- arbete 30 hp Grundlärar- programmet F- år 3 VFU 1 7.5 hp Treparts- samtal VFU 2 7.5 hp fältstudier VFU 3 15 hp Treparts- samtal Examens- arbete 30 hp Grundlärar- programmet år 4-6 VFU 1 7.5 hp Treparts- samtal VFU 2 7.5 hp fältstudier VFU 3 15 hp Treparts- samtal Examens- arbete 30 hp Ämneslärar- programmet gymnasieskolan ant. tom Ht 2012 VFU 1 7.5 hp Treparts- samtal VFU 2 7.5 hp VFU 3 15 hp Treparts- samtal Examens- arbete 30 hp Ämneslärar- programmet gymnasieskolan ant. from Ht 2013 VFU 1 7.5 hp Treparts- samtal VFU 2 7.5 hp VFU 3 15 hp Treparts- samtal Examens- arbete 30 hp

6 Huvudsyfte med ÖS och ÖFS -stärka den verksamhetsförlagda utbildningen Genom att upprätta ett nära samarbete mellan universitetets lärarutbildare och skolans handledare… …i syfte att höja kvaliteten i lärarutbildningen och stärka de blivande lärarnas professionsutveckling

7 Långsiktiga mål med projektet ÖS/ÖFS bidrar till lokal och regional skolutveckling Ge alla studenter likvärdiga förutsättningar under den verksamhetsförlagda utbildningen Alla studenter ges ett antal likvärdiga professionsutvecklande seminarier Pröva olika modeller för handledning (enskilt, i par och i grupp etc) ”ÖS/ÖFS” blir bas för praxisnära examensarbeten ”ÖS/ÖFS” fungerar som värdar för gemensamma ämnesdidaktiska forsknings- och utvecklingsinsatser

8 ÖS/ÖFS vs. annan skola Hög koncentration av studenter och utbildade handledare Kontinuerligt stort antal studenter Erfarenhetsutbyte mellan såväl handledare som mellan studenter under VFU-perioden Huvuddelen av VFU bör fullgöras vid en ÖS eller ÖFS Skola som inte är ÖS eller ÖFS kommer ifråga för en mindre del av VFU:n

9 Projektets omfattning 5-årigt projekt: start ht 2014 och slut vt 2019 Merparten av lärarstudenternas VFU: - förskollärare (VFU 1 samt 4, samt fältstudier) - grundlärare (VFU 1 alt.VFU 2 samt VFU 3 och fältstudier) - ämneslärare (VFU 1 samt VFU 3) Villkor för deltagande är att: ÖS/ÖFS ska omfatta minst hälften av en högskolas lärar/förskollärarstudenter när verksamheten är fullt utbyggd - KPU ingår ej då merparten av studenterna kommer från andra håll än Norrbotten

10 Resurser Projektmedel från utbildningsdepartementet 40 miljoner/per år fördelat utifrån antal studenter i projektet (3500 per student) -------------------------------------- Luleå tekniska universitet finansierar projektledare Kristina Bäck

11 Ansökan om deltagande Ansökan har disponerats utifrån 7 punkter och Universitets- och högskolerådet har vid urvalet strävat efter att försöksverksamheterna ska omfatta högskolor med olika förutsättningar för att ge breda erfarenheter av försöksverksamheten. Kort kan sägas att punkterna handlar om hur LTU avser att hantera ÖS/ÖFS- projektet inom områdena: 1.Planering av VFU så kriteriet uppfylls 2.Utbyggnad av ÖS/ÖFS 3.Handledarkompetens inom ÖS/ÖFS 4.Att LTU erbjuder handledarutbildning 5.Användandet av de yrkesskickliga lärarna inom ÖS/ÖFS 6.Stöd för bedömning 7.ÖS/ÖFS med olika förutsättningar

12 Huvudman för ÖS och ÖFS Handledare (LU-lärare) vid ÖS och ÖFS ska ha genomgått eller planerar att genomgå handledarutbildning introduktion för nya LU-lärare ”light”-utbildning som uppdragsvariant P0037P 12,5% lå 14-15 - Hur kan de särskilt yrkesskickliga lärarnas kompetens nyttjas vid ÖS och ÖFS?

13 Ett gemensamt arbete Ta fram tilläggsavtal som reglerar samverkan kring ÖS/ÖFS mellan LTU och kommunal- eller fristående huvudman Systematisk utvärdering genomförs

14 Övrigt Utbildningsdepartementet har gett UHR i uppdrag att genomför en särskild granskning inom den verksamhetsförlagda delen av förskollärare -och lärarutbildningarna Kvalitetsaspekter i organisation och genomförande av VFU i LP11:s lärar- och förskollärarutbildning


Ladda ner ppt "Övningsskolor (ÖS) och övningsförskolor (ÖFS) Inför försöksprojektet Ht 2014-vt 2019 (5 år)"

Liknande presentationer


Google-annonser