Presentation laddar. Vänta.

Presentation laddar. Vänta.

WP 1 delprojekt Marknadsanalys N Sverige och Finland Project Liquid Natural Gas Norway - Sweden Kent Schinkler Erik Åström

Liknande presentationer


En presentation över ämnet: "WP 1 delprojekt Marknadsanalys N Sverige och Finland Project Liquid Natural Gas Norway - Sweden Kent Schinkler Erik Åström"— Presentationens avskrift:

1 WP 1 delprojekt Marknadsanalys N Sverige och Finland Project Liquid Natural Gas Norway - Sweden Kent Schinkler Erik Åström kent@schinkler.se erik.astrom@glocalnet.netkent@schinkler.seerik.astrom@glocalnet.net

2 Projekt NOORS är ett gemensamt EU-finansierat projekt mellan Tromsö och Finnmark Fylken i Norge samt Västerbottens och Norrbottens län. Projektet går ut på att undersöka den flytande naturgasens potential och användningsområde i ovanstående del av Barentsregionen inklusive norra Finland. Marknadsundersökningen i den svensk/finska delen av projektet går ut på att undersöka behovet av energi och riktar sig till potentiella konsumenter i Norrbotten, Norra Västerbotten och Norra Finland. Undersökningens geografiska område är i form av en axel efter malmbanan och vidare runt Bottenviksbågen samt vissa större centra i svenska och finska inlandet.

3 Marknadsanalysen tar sikte på industrier/företag som bedöms vara stora energiförbrukare inom projektets geografiska avgränsning. Urvalet har gjorts via inventering av kända stora energiförbrukare/producenter. De indelades i fyra differentierade huvudgrupper: 11 Basindustrier 17 SME-företag 9 Fastighetsbolag 18 Energibolag, energiproducenter En inventering per företag har vidtagits för att utröna vem på respektive företag som var ”rätt” person att kontakta mot bakgrund av de frågor undersökningen söker svar på. Ett informationsblad som beskriver undersökningens bakgrund och syfte samt att undersökningen genomfördes genom frivillighet har skickats till respektive person. På så sätt var företagens företrädare informerade om projektet samt förberedda på att en telefonintervju kommer att ske. Två personer från projektet, genomförde telefonintervjuerna med företagens företrädare. Svaren sammanställdes i tabellform per huvudgrupp. Tabellerna utgör basmaterialet för vidare bearbetning såsom framtagande av olika diagram och statistikmaterial i diverse tabeller samt som beslutsunderlag för det fortsatta arbetet i projektet.

4 - Energibolagen omsätter 11190 GWh varav olja 264 och industrigas 3812 GWh - Basindustrin förbrukar 31441 GWh varav olja 4944, kol 12260 och industrigas 1662, (exkl. SSAB) - Fastighetsbolagen förbrukar 290 GWh. Främst fjärrvärme och el. - SME-företagen förbrukar 76 GWh. Endast ett av de undersökta företagen kan vara intressant ur LNG-synpunkt. (Förbrukar 8 GWh olja av total energiförbrukning 19 GWh) 55 företag och energiverk har intervjuats. De representerar tillsammans 43005 GWh i energikonsumtion/produktion varav 24 basindustrier och energiverk står för 42630 GWh

5 1.Gas som spetsning kanske. 2.Har funderat på naturgas. 3.Det verkar spännande med naturgas 4.Naturgasen har funnits i medvetandet och är ett alternativ. 5.Ser stor risk att biobränslet inte räcker… 6.Naturgasen finns i tankeverksamheten, -följer frågan med intresse 7.Om det fanns terminaler med LNG skulle naturgas användas i stället för olja, -om priset är det rätta. 8.Följer naturgasen med stort intresse. Alla händelser är viktiga. 9.Naturgas inte aktuellt. Tror inte på naturgasens konkurrenskraft. Exempel på kommentarer från Energibolagen

6 1.Har vid en undersökning 2004 kommit fram till att det finns potential för 130 GWh LNG. 2.Köper rysk naturgas via pipeline 3.Mycket intresserad. Går projektet in i en djupare fas vill de träffa oss i Torneå. 4.Använder diesel till truckarna. För diskussioner med trucktillverkarna om alternativa bränslen. LNG är en tänkbar väg att gå. (Anm: Världens största gruvtruckar). 5.Inte intresserad. Enbart biobränsle. Levererar 3 TWh till kunder. Bränner pellets, skogsflis och grot. Skeptisk till fossilt bränsle. 6.Ser konkurrensfördelar med biobränsle i och med att man är involverad i skogsindustrin. Biobränsle kommer att bli en bristvara Exempel på kommentarer från basindustrin


Ladda ner ppt "WP 1 delprojekt Marknadsanalys N Sverige och Finland Project Liquid Natural Gas Norway - Sweden Kent Schinkler Erik Åström"

Liknande presentationer


Google-annonser