Presentation laddar. Vänta.

Presentation laddar. Vänta.

Riktad tillsyn av bedömning och betygssättning

Liknande presentationer


En presentation över ämnet: "Riktad tillsyn av bedömning och betygssättning"— Presentationens avskrift:

1 Riktad tillsyn av bedömning och betygssättning
Till Skolverket Tacka för att vi fick komma. Presentera mig och Eva. Riktad tillsyn av bedömning och betygsättning Introducera uppdraget (power point). Referenspersoner för att hjälpa till med att tolka frågeställningen, bedömningspunkter och så vidare. Fråga – direktiv, bedömningspunkter.

2 Uppdraget Omrättning av nationella prov Riktad tillsyn 2017-04-08
Här har vi sidfoten

3 Uppdraget forts. I uppdraget ingår att göra förstärkt tillsyn i de skolor som uppvisar betydande avvikelser när det gäller dels omrättningen av nationella prov, dels betygssättning på nationella prov och i ämnen och kurser, och granska om skolorna följer gällande bestämmelser för bedömning och betygssättning.

4 Tillsynen har två delar
Del 1 Urvalet baseras på de skolor som avviker allra mest i Skolinspektionens omrättning. Görs som en riktad tillsyn. Del 2. Urvalet baseras på de skolor som har störst avvikelse mellan prov- och slutbetyg. Görs inom ramen för den regelbundna tillsynen. Fråga 3 har tillkommit.

5 Korta fakta om tillsynen
Tillsynen påbörjades i juni 2012. Skolbesöken skedde under hösten 2012. Övergripande rapport 20 februari. 19 grundskolor och 11 gymnasieskolor besöks varav 15 kommunala och 15 fristående skolor. Direktiv och litteraturöversikt togs fram av analys och statistik. Projektplanen togs fram av oss och alla efterföljande dokument. Urval har gjorts tillsammans med analys och statistik. Slutrapporten skrivs av mig under jan-mars En del av det material vi samlar in kommer vi att be er alla skicka in till oss för att kunna användas som underlag I den sammanfattande rapporten, exempelvis verksamhetsredogörelserna. Vi kommer att prata mer om vilket material vi vill att ni skickar in senare under dagen. Vi fick inte begränsa vårt urval på något sätt, förutom om kommunerna tillsynats/ska tillsynas inom det närmaste halvåret. Ni fick alla möjlighet att lämna synpunkter på det första urvalet utifrån detta och det resulterade I några förändringar pga pågående eller planerad tillsyn. Viktigt att vi när vi skriver rapporterna tar med resonemang kring hur många lektioner vi observerat, antal intervjuade elever mm.

6 Övergripande frågeställning
Arbetar skolan för en likvärdig betygssättning? Fråga 3 har tillkommit.

7 Utgångspunkter Författningarna
Skolverkets allmänna råd om bedömning och betygssättning I gymnasieskolan och, De allmänna råden för planering och genomförande av undervisningen i grundskolan … Analys av Skolinspektionens omrättning Styrgruppen sammansättning: Avdelningschef Kjell Hedwall, enhetschef Ann-Christin Hartman, Stockholm, enhetschef Viveca Serder, Lund, avdelningscontrollern Daniel Sandberg (adj). Styrgruppen träffas ca 1 gång i kvartalet om inte annat behov finns. Referensgruppen: Ann-Marie Pendrill, Fil dr och professor i fysik och föreståndare Nationellt resurscentrum för fysik, Göteborgs universitet, Britt Lindahl Fil dr och universitetslektor i ämnesdidaktik Kristianstads Högskola, Anders Jidesjö doktorand i naturvetenskapernas didaktik samt studierektor för tematisk naturvetenskap, Linköpings Universitet, Thomas Krigsman undervisningsråd Skolverket och Karin Bårman undervisningsråd Skolverket. Referensgruppen har träffats fysiskt en gång. Skolverkets representanter har vi träffat vid någon mer gång. De har samtliga fått tycka till om projektplan, direktiv och kunskapsöversikt. Har även lämnat synpunkter på bedömningspunkter, författnings- och forskningsstöd, observationsschema samt intervjufrågor. Samtliga ämnesgranskningar ska även titta på skolornas användning av IT. Ett tvärgående granskningsprojekt som leds av Linda Källman på statistik och analys. De flesta av oss fick viss information för någon vecka sedan. Det är mycket material att förhålla sig till. Jag kommer att klippa i IT-delarna i vårt material (ex. de frågor Linda vill att vi ställer till lärarna angående IT klipps in i ”våra” frågor om NO. Av IT-projektet har vi fått följande: frågor, bedömningspunkter, författningsstöd och observationsschema.

8 Relationen mellan provbetyg och kursbetyg
Engelska 5 Lägre Lika Högre XX gymnasieskola 0 33,3 66,7 Riket 10,4 74,5 15,2 Matematik 1A XX gymnasieskola 0 24,3 75,7 Riket 1,2 54,5 44,3

9 Relationen mellan provbetyg och kursbetyg
Matematik C Lägre Lika Högre XX gymnasieskola 0 11,8 88,2 Riket 1 73,5 25,5 Dessutom… Skolinspektionens omrättare rättade ner 20 av 31 nationella prov i engelska.

10 Relationen mellan provbetyg och slutbetyg grundskolan

11 Resultat Skolorna behöver följa upp och analysera betygssättningen
Lärarna behöver samverka mer och rektorn behöver se till att det finns förutsättningar för samverkan Lärarna tycker att betygssättning är svårt … och det gör eleverna också Alla stöddokument finns på M. Rapporten ska förklara granskningens fokus och syfte så att det blir klart att det inte rör sig om ett tillsynsbeslut. Beslutet ska innehålla max 3 utvecklingsområden, Rapporten kan innehålla fler, men bara 3 lyfts till beslutet. Beslutet ska även innehålla en sammanfattande bedömning om skolan. Om vi uppmärksammar allvarliga tillsynsbrister ska ett separat tillsynsbeslut fattas. Någon skarp gräns för vad som räknas som en allvarlig tillsynsbrist kan inte dras. En utgångspunkt har sagts vara att det kan motsvara vad som i tillsynen skulle vara ett föreläggande med vite. Mindre allvarliga tillsynsbrister som vi kommer att se i granskningen kommer vi inte att särredovisa. Beslutet ska dock innehålla en sammanfattande bedömning, identifierade utvecklingsområden och information om Skolinspektionens uppföljning av kvalitetsgranskningen. Källa: GD:s vägledande ställningstagande för implementeringen av skollagen…. Jens kommer att prata mer om exempelrapporten i eftermiddag.

12 Likvärdig betygssättning framöver?
Kommer Jens att prata mer i detalj om i eftermiddag.


Ladda ner ppt "Riktad tillsyn av bedömning och betygssättning"

Liknande presentationer


Google-annonser