Presentation laddar. Vänta.

Presentation laddar. Vänta.

Ur regionens synvinkel En annan roll för staten (7.4) Punkt 2: Den nya rollen är att vara strategisk, drivande och samordnande. I denna ingår samspelet.

Liknande presentationer


En presentation över ämnet: "Ur regionens synvinkel En annan roll för staten (7.4) Punkt 2: Den nya rollen är att vara strategisk, drivande och samordnande. I denna ingår samspelet."— Presentationens avskrift:

1

2 Ur regionens synvinkel

3 En annan roll för staten (7.4) Punkt 2: Den nya rollen är att vara strategisk, drivande och samordnande. I denna ingår samspelet med kommuner och landsting. Nationell kulturpolitik: Anpassning till lokala behov Samspel Tydliga roller Konkreta handlingar och beslut Kommunerna ha en framskjuten plats.

4 ÖKAT SAMSPEL MELLAN STAT, KOMMUN OCH LANDSTING (12) Portföljmodellen: Portföljmodellen innebär ökat samspel mellan stat, landsting och kommun Dialog och förhandling mellan parterna Kunskapsunderlag och strategier utarbetas på statlig och regional nivå Förutsätter organisationsförändringar på statlig nivå

5 Portföljen ska innehålla statliga medel som idag fördelas från Statens kulturråd Riksantikvarieämbetet Riksarkivet Nämnden för hemslöjdsfrågor Riksteatern Associerade: medel från statens konstråd Det ska finnas en överenskommelse för hur dessa medel används och Kulturrådets roll blir att utvärdera med hänsyn till mål och strategier se sid. 285 för hel lista

6 Utgångspunkter för samspelet (12.4) Samspelet mellan stat, landsting och kommun behöver utvecklas Samspelet behöver parter med tydliga roller och mandat Samspelet bör konkretiseras genom förhandling o ch överenskommelser Kommunerna bör ha en framskjuten plats i den regionala processen och ingångar i förhandlingarna

7 Samspel och Process (12.5.1) Samspelet bör ta sin utgångspunkt bl.a. i att parterna stat, kommun landsting tar ett finansiellt ansvar för länets kulturverksamheter. Processintriktat arbetssätt Många aktörer - ta även med civilsamhället Utgår från de kulturpolitiska målen regionala kartläggningar regionala strategier Utvärderas successivt

8 Kartläggning Analys, strategi – förhandlingsunderlagets framtagande Vad har vi och vad kan vi? Vilka är behoven i länet? Hur gör vi? Koppla kulturstrategin till de regionala utvecklingsprogrammen RUS RTP

9 Förhandling Förordning med mål och kriterier med statligt syfte möter regionala underlag och prioriteringar = överenskommelse om innehåll i portföljen Princip om regional medfinansiering ska gälla Överenskommelsen ska vara långsiktig, 3-5 år

10 Genomförande av modellen 12.5.2 Successivt införande Överenskommelsernas tolkningar och längd Regional medfinansiering krävs Förutsätter förändring av organisationsstrukturen för förvaltningsenheterna på kulturområdet

11 Utvärdering Staten ansvarar för kontinuerlig uppföljning och utvärdering av hur de statliga medlen använts Uppföljning och utvärdering ska ligga till grund för omprövningar. Myndighet som företräder staten (ny roll för Statens kulturråd)

12 Tidsplan Överlämnande 12 feb 2009 Remiss- tiden slut 19 maj 2009 Under 2010 genomförs de statliga stödformerna Under 2010 genomförs den nya arkitekturen Portföljmodellen införs successivt med en utvald region som modell, och beräknas vara genomförd ca 2016

13 Remissinstanser i Örebro län Länsteatern i Örebro Musik för Örebro län, Länsmusiken Arkivcentrum Örebro län Örebro läns museum Örebro läns landsting Samverkansorganet i Örebro län (Regionförbundet Örebro) Hällefors kommun


Ladda ner ppt "Ur regionens synvinkel En annan roll för staten (7.4) Punkt 2: Den nya rollen är att vara strategisk, drivande och samordnande. I denna ingår samspelet."

Liknande presentationer


Google-annonser