Presentation laddar. Vänta.

Presentation laddar. Vänta.

Totalreformen av den yrkesriktade vuxenutbildningen handledningstjänster Ulla-Jill Karlsson, konsultativ tjänsteman, Utbildnings- och vetenskapspolitiska.

Liknande presentationer


En presentation över ämnet: "Totalreformen av den yrkesriktade vuxenutbildningen handledningstjänster Ulla-Jill Karlsson, konsultativ tjänsteman, Utbildnings- och vetenskapspolitiska."— Presentationens avskrift:

1 Totalreformen av den yrkesriktade vuxenutbildningen handledningstjänster Ulla-Jill Karlsson, konsultativ tjänsteman, Utbildnings- och vetenskapspolitiska avdelningen, Resultatområdet för vuxenutbildning EDU-vuxen 16.4.2004

2 2 Totalreform av den yrkesinriktade vuxenutbildningen Utgångspunkter (regeringsprogrammet): Matchningen av arbetskraften skall bli bättre, därför skall det skapas förutsättningar för större yrkesmässig och geografisk rörlighet bland arbetskraften vuxna uppmuntras att upprätthålla och utveckla den egna kompetensen. Detta sker genom att möjligheterna till utbildning i arbetslivet förbättras, särskilt i situationer av förändring

3 3 Utgångspunkter (regeringsprogrammet): ett fungerande system för vuxenutbildning är av avgörande betydelse när det gäller att öka arbetskraftens yrkesmässiga rörlighet för att målen skall nås genomförs en totalreform av den yrkesinriktade vuxenutbildningen. Genom reformen skapas klarhet i den splittrade förvaltningen, finansieringen, förmånerna och utbildningsutbudet

4 4 Ledningsgrupp och samarbetsgrupp för reformen: ledningsgruppens ordförande statssekreterare Heljä Misukka viceordförande kanslichef Harri Skog företrädare för centrala ministerier och arbetslivsorganisationer för att bistå ledningsgruppen tillsattes en samarbetsgrupp som företräder centrala intressenter, bl.a. intresseorganisationer för olika läroanstaltsformer

5 5 Ledningsgruppens uppdrag omfattar följande ämnesområden: skapa klarhet i förvaltningen, utveckla styrningen reformera finansieringen så att den bidrar till goda resultat och främjar yrkesmässig rörlighet samt sporrar arbetsgivare och individer den arbetskraftspolitiska utbildningens uppgifter och förvaltning utveckla läroavtalsutbildningen, använda utbildning av läroavtalstyp vid fortbildning för högutbildade omfattning och inriktning i fråga om utbildningsutbudet skapa klarhet i stödsystemen och reformera de studiesociala förmånerna

6 6 Reformens omfattning och tidtabell: yrkesinriktad vuxenutbildning, högskolornas vuxenutbildning, arbetskraftspolitisk vuxenutbildning, personalutbildning genomförandet av reformen har framskridit enligt planerna: regeringens aftonskola principlinjerna + tidtabell, mellanrapport nr 1 juni 2008, mellanrapport nr 2 mars 2009 -> mål i verkställande senast 1.1.2010 skall kunna starta i början av 2009, även i fråga om budgetändringarna ledningsgruppens mandatperiod fortsätter till slutet av 2010: förmånsfrågor, uppföljning och koordinering av förslagen

7 7 Beredningen och tidigare ställningstagande det grundläggande beredningsarbetet har skett i olika sektioner och arbetsgrupper: förmåner, regionalförvaltning, finansiering, utbildningsutbud, högskolornas vuxenutbildning, invandrare annat tidigare utfört arbete som utnyttjats: –den allmänna situationen för läroavtalsutbildningen samt utveckling av dess kvalitet och effekt, utredningsmannarapport (OPM 2009:1) –rapport omresultatfinansiering av den yrkesinriktade tilläggsutbildningen, (OPM 2008:26) –Utredning om universitetscentren (Rådet för utvärdering av högskolorna (RUH) 1/2009) AKKU-ledningsgruppens tidigare ställningstaganden om: –förnyandet av universitetslagen, förmånsfrågor till SATA-kommittén, vuxenutbildningsuppgifter inom ramen för reformen av regionförvaltningen (ALKU-beredningen), den ekonomiska nedgången och tilläggsbudgetberedningen

8 8 Utgångspunkterna för AKKU-ledningsgruppens förslag i den andra mellanrapporten 6.3.2009 målet ett vuxenutbildningssystem som motsvarar 2010-talets behov, där tyngpunkterna är matchning av efterfrågan utgående från arbetslivet, inlärning i arbete och vid sidan av arbetet, erkännande av kunskaper som erhållits på olika sätt och flexibel kombinering av examina och delar av examina omedelbara åtgärder: lindra den ekonomiska nedgångens verkningar, stimulera sysselsättning, imöteskomma behoven på arbetsmarknaden (snabba ändringar), på lång sikt: gartantera tillgången av arbetskraft och underlätta matchningsproblematiken stimulera hela den arbetsföra befolkning till uppgradering av kunskapsnivån – under hela arbetskarriären målet är att deltagarnivån inom vuxenutbildning höjs till 60% och att deltagande blir mera mångfasetterat även beträffande deltagargrupperna

9 9 AKKU-ledningsgruppens förslag och huvudbudskap matchningsproblematiken och samarbete med näringlivet ökas inlärning på arbetsplatserna och i arbete utvidgas examina och utbildningen utvecklas utgående från arbetslivets/näringslivets behov arbets- och näringsförvaltningens roll stärks som förebyggare för arbetskraftsutbildningen erkännade av kunnande/färdigheter innebär flexibilitet och effektivitet beträffande undervisningen och resursser

10 10 AKKU-ledningsgruppens förslag och huvudbudskap underrepresenterade deltagargrupper stimuleras till vuxenutbildning nya former för fortbildning av högskoleutbildade inklusive finansieringsgrunder invandrare blir sysselsatta med hjälp av utbildning träffsäkerhet och kvalitet beträffande handledningstjänster för vuxna tätare samarbete mellan ministerierna och på regional nivå (närings-, trafik- och naturtillgångs-centralerna) högre kvalitet inom vuxenutbildningen och ett klarare förmånssystem

11 11 AKKU-ledningsgruppens synpunkter angående informations-, rådgivnings- och handledningstjänster träffsäkerhet och kvalitet beträffande informations-, rådgivnings- och handledningstjänster pågående satsningar kring informations-, rådgivnings- och handledningstjänster för vuxna i samarbete med arbetskrafts och näringsmyndigheter, regionala utvecklandet bör vidareutvecklas (strategier och samarbete) ESF-projekt rådgivning och handledning skall enligt principen för livslångt lärande täcka allt utbildningsutbud och utbudet bör vara tillräckligt informationen om undervisningstjänster bör vara lätt tillgänglig såväl för individer och arbetsgivare, information bör dessutom vara aktuell uttömmande, uppdaterad och kundorienterad rådgivning – och handledning innebär att elektroniska ansöknings- och utbildningsinformationstjänster är enhetliga ur kundernas synvinkel, är lätttillgängliga och att det finns tillräcklig handledande och rådgivande personal, vars kunnande upprätthålls och utvecklas

12 12 AKKU- ledningsgruppens tre förslag 1.de elektroniska rådgivnings-, ansöknings- och utbildnings- informationstjänster som upprätthålls av utbildningsmyndigheterna och arbets- och näringslivsmyndigheterna bildar en helhet, som betjänar såväl ungas som vuxnas behov (bl.a. Opintoluotsi, Studieinfo, Ammattinetti). Dessa tjänster stöder även rådgivning och handledning på regional nivå 2.utveckling av regionala rådgivnings- och handledningstjänster på basis av elektroniska tjänster, som koordineras av närings-, trafik- och naturtillgångs- centralerna (ELY) och som förverkligas inom samarbetsnätverket för de som producerar utbildningstjänster 3.tillräckliga resurser för handlednings-, informations- och utbildningsinformationstjänster garanteras och personalens kunnande säkras


Ladda ner ppt "Totalreformen av den yrkesriktade vuxenutbildningen handledningstjänster Ulla-Jill Karlsson, konsultativ tjänsteman, Utbildnings- och vetenskapspolitiska."

Liknande presentationer


Google-annonser