Presentation laddar. Vänta.

Presentation laddar. Vänta.

1 Djurregister 1.11.2006 Evira Obs! Endast gällande författningar är officiella källor.

Liknande presentationer


En presentation över ämnet: "1 Djurregister 1.11.2006 Evira Obs! Endast gällande författningar är officiella källor."— Presentationens avskrift:

1 1 Djurregister 1.11.2006 Evira Obs! Endast gällande författningar är officiella källor.

2 2 Varför förs register? Om en djursjukdom bryter ut måste man veta var varje djur har befunnit sig vid respektive tidpunkt -> djur som sannolikt är smittade, dvs. som i något skede kommit i kontakt med ett sjukt djur, måste kunna avskiljas från andra djur. För att de animaliska livsmedlen ska gå att följa genom hela produktionskedjan ”från jord till bord” -> kedjeinformation!

3 3 Register Djurregister nötkreatur svin får och getter (öronmärken) värphönserier Register över djurhållningsplatser Djurhållarregister

4 4 Basregister för djurhållningen ur djurgårdens synvinkel 1.Registrerad som djurhållare för djurarten i fråga. 2.Djurhållningsplatsen/platserna är registrerade 3.Nödvändiga anmälningar om djuren görs till vederbörande djurregister (centralregistret) 4.Bokföring över djuren -> djurförteckning (lokalt register)

5 5 Djurhållarregister De som håller svin-, får- och getdjur samt de som har ett värphönseri (producerar hönsägg som människoföda) måste registrera sig hos landsbygdsnäringsmyndigheten i sin kommun Blanketter 423 (S), 424 (L), 425 (V) ja 402 (MK) Avgörande är inte hur många djuren är eller varför man håller djur (hobby- <> produktionsdjur), utan djurarten

6 6 Registreringen bör ske innan verksamheten inleds, senast inom 30 dagar från starten I samband med registreringen kontrolleras om anmälaren har ett lägenhetssignum från tidigare. Om inget lägenhetssignum finns och det går att få ett sådant -> inrättas signumet. Annars får anmälaren ett kundsignum om han inte har ett sådant från tidigare.

7 7 För värphönserier lagras minst en produktionsmetod och minst en djurhållningsplats Den som anmält sig som svinhållare eller hållare av ett värphönseri får samtidigt det märkningssignum han behöver En anmälan om att djurhållningen avbryts, inleds på nytt och upphör ska göras till kommunens landsbygdsnäringsmyndighet inom 30 dagar (samma blanketter)

8 8 Uppgifterna i det djurhållarregister som blev klart i december 2005 har tagits från det gamla djurlägenhetsregistret i Stödtillämpningen Från det Nötdjursregister som förs av Lantbrukets Datacentral har man kopierat alla de nötdjurshållare som haft minst ett nötdjur eller en bisonoxe 2.12.2005. Som begynnelsedatum har antecknats 1.1.1900. Och tills vidare uppdateras dessa uppgifter genom att man kopierar uppgifterna om aktörer från det ena registret till det andra med tre månaders intervaller.

9 9 Djurhållningsplatsregister En djurhållningsplats kan omfatta flera byggnader, inhägnader, betesmarker… 1. driftscentrum 2. produktionsenhet (avskilt från driftscentrumet) 3. basskifte (avskilt…) 4. annan djurhållningsplats (ingen gård) Djurhållningsplatsen ska registreras innan djurhållningen inleds (blnr 136) -> till kommunens landsbygdsnäringsmyndighet Ändringar måste anmälas

10 10 Nötdjursregister Pro Agria Lantbrukets Datacentral Ab svarar för upprätthållandet av nötdjursregistret. Alla förflyttningar av djur till och från gården samt alla djur som fötts och dött på gården samt datumen för dessa händelser måste anmälas inom sju dagar (EP&Rf 1760/2000). Varannan månad får producenten ett utdrag ur nötdjursregistret varav framgår bl.a. de händelser och korrigeringar i fråga om nötkreatur som anmälts under granskningsperioden.

11 11 ”Får- och getregistret” dvs. systemet med märkesbeställning Blankett för beställning av märken Blnr 407 Beställning per post/fax/e-post Beställaren ska ha ett lägenhets- eller kundsignum Antalet beställda märken ska gå att dela med fem Allflex, gult plastmärke (remsor), från Danmark Combi2000mini, olika färger (triangelmodell), från Sverige

12 12 Transportdokument  Transportdokumentet ersätter det centralregister som saknas för får och getter och dit uppgifter om förflyttningar av djur kunde anmälas (jfr. register över förflyttningar av svin, nötdjursregister)  postas till vederbörande länsveterinär  Dokument fås från Evira, kundtjänsten för får- och getregistret (0 €) tfn 02077 24334

13 13 Svinregistret Producenten ska göra förflyttningsanmälan till svinregistret senast den sjunde dagen från den aktuella händelsen. Anmälningar om djurantal görs till registret tre gånger om året, uppgifterna på månadsnivå Svinregistrets kundtjänst är belägen i JSM:s informationstjänstcentral Tike

14 14 Djurförteckning Producenten för själv en djurförteckning på sin egen gård och antecknar behövliga händelser som gäller djuren. Händelserna ska föras in senast den tredje dagen från händelsen. Olika djurarter ställer egna krav för förteckningens innehåll  krav på märkning och registrering av djur

15 15 Material för självstudier Transparanger. Guider om märkning och registrering, finns på www.evira.fi -> djur och hälsa -> märkning och registrering -> ….www.evira.fi Blanketter (innehåller vanligen anvisningar!) www.evira.fiwww.evira.fi -> djur och hälsa -> märkning och registrering -> blanketter

16 16 Rådets gårdsstödsförordning 1782/2003, bilaga III Rådets direktiv 92/102/EEG om identifiering och registrering av djur artiklarna 3, 4 och 5 Rådets förordning (EG) nr 21/2004 om upprättande av ett system för identifiering och registrering av får och getter och om ändring av förordning (EG) nr 1782/2003 samt direktiven 92/102/EEG och 64/432/EEG, artiklarna 3, 4 och 5 Kommissionens förordning 911/2004 om genomförande av Europaparlamentets och rådets förordning (EG) nr 1760/2000 beträffande öronmärken, pass och register på anläggningarna, artiklarna 6 och 8 Europaparlamentets och rådets förordning (EG) nr 1760/2000 om upprättande av ett system för identifiering och registrering av nötkreatur samt märkning av nötkött och nötköttsprodukter och om upphävande av rådets förordning (EG) nr 820/97 artiklarna 4 och 7 Nationell lagstiftning JSMb 7/1999 om märkning och registrering av nötkreatur JSMf 1296/2001 om märkning och registrering av svin JSMf 469/2005 om märkning och registrering av får och getter


Ladda ner ppt "1 Djurregister 1.11.2006 Evira Obs! Endast gällande författningar är officiella källor."

Liknande presentationer


Google-annonser