Presentation laddar. Vänta.

Presentation laddar. Vänta.

Primärvården Ändra till startrubrik Hjälpmedel Primärvården Ulf Svensson, chefläkare.

Liknande presentationer


En presentation över ämnet: "Primärvården Ändra till startrubrik Hjälpmedel Primärvården Ulf Svensson, chefläkare."— Presentationens avskrift:

1 Primärvården Ändra till startrubrik Hjälpmedel Primärvården Ulf Svensson, chefläkare

2 Primärvården Personer med funktionsnedsättning skall beredas möjlighet till ett jämlikt och aktivt deltagande i samhällslivet. Hjälpmedel

3 Primärvården Mål med hjälpmedel Förbättra eller vidmakthålla funktion och förmåga Kompensera för nedsatt eller förlorad funktion och förmåga att klara det dagliga livet Barn/ungdomar med funktionsnedsättning skall så långt det är möjligt ges samma förutsättningar till lek och utveckling som andra barn

4 Primärvården Definition av hjälpmedel Hjälpmedel är en del i vård och behandling inom hälso- och sjukvård och kan inte frikopplas från andra vård- och behandlingsinsatser. Det finns ingen fastställd definition i lag eller annan författning av begreppet hjälpmedel för personer med funktionsnedsättning. Hjälpmedel är ett lån med nyttjanderätt. Låneförbindelse skall upprättas.

5 Primärvården Hjälpmedel för det dagliga livet Hjälpmedel som fordras för att den enskilde själv eller med hjälp av någon annan skall kunna tillgodose grundläggande personliga behov och utföra vardagslivets aktiviteter. att förflytta sig för att klara en aktivitet t ex  att äta och dricka, att klä sig, att sköta sin hygien, att förflytta sig, att orientera sig och att kommunicera med omvärlden (höra, se, tala, känna och förstå)

6 Primärvården Forts Hjälpmedel som möjliggör vård och behandling i hemmet relaterade till den funktionshindrades individuella behov Hjälpmedel som kompenserar förlust av kroppsdel eller nedsatt kroppsfunktion eller som kompenserar nedsatt funktion under en begränsad tidsperiod.

7 Primärvården Sex huvudgrupper av hjälpmedel Kognitivt stöd och kommunikation Hörselskada Medicinsk behandling Rörelsehinder Synskada Ortoser, proteser och skor

8 Primärvården Utgångspunkt för förskrivning Hjälpmedlet är en del av en habiliterings-, rehabiliterings- och vårdinsats En behovsbedömning skett utifrån en helhetsbedömning av personens situation Gemensamma riktlinjer i Västra Götaland Lokala rutiner

9 Primärvården Kostnadsansvar All förskrivning inom Västra Götaland bygger på att kostnadsansvarig har godkänt förskrivningen. När förskrivare och kostnadsansvarig tillhör samma vårdgivare följs de regler som upprättats inom verksamheten.

10 Primärvården Utvärdering och uppföljning När patienten/brukaren använt sitt hjälpmedel en tid behöver funktion och nytta utvärderas mot uppsatta mål. Förskrivaren bedömer om hjälpmedelsbehovet kvarstår och tar ställning till nya och/eller kompletterande åtgärder.

11 Primärvården Hälso- och sjukvårdslagen Det är förskrivaren som ansvarar för valet av den specifika produkten utifrån behovsbedömningen. Hälso- och sjukvårdslagen (HSL) styr vilka skyldigheter regionen och kommunerna har. Det finns inga formella möjligheter för patienten/brukaren att överklaga ett beslut. Om patienten/brukaren inte är nöjd skall hon eller han i första hand vända sig till förskrivaren eller förskrivarens närmaste chef. Om patient/brukare har synpunkter på insatsen kan hon eller han även vända sig till sin patientnämnd i Västra Götaland.patientnämnd i Västra Götaland

12 Primärvården Förskrivningsprocessen. Förskrivaren skall följa de lagar, förordningar samt regiongemensamma och lokala riktlinjer som gäller inom hjälpmedelsområdet. I samråd med patient, närstående bedöma behov ur medicinsk synvinkel  Sociala, pedagogiska, psykologiska och tekniska aspekter.  Utreda totala hjälpmedelsbehovet och relatera det till andra åtgärder. Mm

13 Primärvården Lokal rutin för hjälpmedel, Skaraborg Ansökan om hjälpmedel, där primärvården är ansvarig ställs till primärvårdens hjälpmedelsgrupp.

14 Primärvården Primärvårdens hjälpmedelsgrupp Monica Lorentzon Karlsson, hjälpm.samordnare, ordf. Angélica Poromaa Anita Svensson Maria Qvarnström, områdeschef Eva Ahlberg, områdeschef Kajsa Ohlén sekr Ulla Jansson ekonom.

15 Primärvården Ansvarsområden Monica Lorentzon Karlsson Falköping Skara Götene Maria Qvarnström Mariestad Töreboda Karlsborg Gullspång Anita Svensson Lidköping Vara Essunga Grästorp ( endast rekommendation/ bedömning vid kostsamma hjälpmedel ) Angélica Poromaa Skövde Tibro Hjo Tidaholm

16 Primärvården Samarbetsrådet och Kundforum Primärvården Skaraborgs representant Monica Lorentzon Karlsson

17 Primärvården Ansökan gäller Avancerade hjälpmedel såsom elrullstol, bilanpassning, drivaggregat, kognitiva hjälpmedel, kommunikationshjälpmedel och fjärrsystem Dyra hjälpmedel >½basbelopp Hjälpmedel utanför sortimentet Dubbelutrustning Tekniskt byte Specialanpassning

18 Primärvården Beslut i hjälpmedelsgruppen Helhetsbedömning HSL Samråd i prioriteringsfrågor och inriktningsfrågor görs med chefläkare Skriftligt besked till förskrivaren Patienten informeras skriftligt och muntligt av förskrivaren

19 Primärvården Grundläggande Hjälpmedel skall förskrivas på ett för patienten funktionellt och för primärvården ekonomiskt effektivt sätt. Ett funktionshinder skall kompenseras till en nivå som av hjälpmedelsgruppen bedöms rimligt i förhållande till resurser Förskrivaren utreder och bedömer behovet. Det är ej detsamma som beslut Hjälpmedelsgruppen fattar beslut. Beslut bygger på prioritetsordning.

20 Primärvården Prioritering, utgångspunkter Hälso- och sjukvårdsansvaret Vid otillräcklig resurstillgång skall prioriteringar göras (HSL). Personer med nedsatt autonomi tillhör högsta prioritetsgruppen. Nationella prioritetsordningen, sektorsrådet i allmänmedicin Bedömning av ADL

21 Primärvården Prioritet 1 Att skapa självständighet vid kommunikation med fysiskt närvarande personer

22 Primärvården Prioritet 2 Att skapa självständighet vid förflyttning inom bostaden för att självständigt kunna  Utföra toalettbesök  På- och avklädning  Egen matlagning Hjälpmedlet skall på ett påtagligt sätt minska behovet av omvårdnadsinsatser.

23 Primärvården Prioritet 3 På ett påtagligt sätt kommer att öka självständigheten vid aktiviteter som  städning,  klädvård/tvätt samt  transporter utanför bostaden för tex. inköp, besök hos närstående, offentliga inrättningar, aktivt deltagande i föreningsliv.

24 Primärvården Särskilt företräde Ta ansvar för någon annan t ex barn eller nära anhörig Mycket stor nyttograd. Livssituation, självständighet, normalt aktivitetsmönster Hög nyttjandegrad

25 Primärvården Uppföljning Uppföljning är ett förskrivaransvar Elrullstol, hjälpmotor:  Uppföljning 3 månader efter nyförskrivning enligt fastställd rutin  Därefter årlig uppföljning enligt fastställd rutin

26 Primärvården ISO-kod 122409 Drivaggregat Drivaggregat som manövreras av annan person kan förskrivas när manuell rullstol inte uppfyller behovet. Brukaren kan inte själv förflytta sig med manuell rullstol eller elrullstol utomhus. Det är för tungt för medhjälparen att köra manuell rullstol eller omgivningen är så kuperad att det behövs motoriserad drivning och broms för framdrivning på ett säkert sätt. Drivaggregatet ska också på ett påtagligt sätt öka individens möjlighet till delaktighet i det dagliga livets aktiviteter.

27 Primärvården Drivaggregat helhetsbedömning. att patienten väger så mycket att det blir för tungt för medhjälparen att köra att det skall vara kuperat/backigt så det blir för tungt för medhjälparen att köra att andra färdsätt beaktas att patienten på ett påtagligt sätt ska vara delaktig och själv kunna planera och fatta sina beslut till exempel vid inköp. användning minst 2 ggr per vecka att drivaggregat inte beviljas vid fritidsaktiviteter.


Ladda ner ppt "Primärvården Ändra till startrubrik Hjälpmedel Primärvården Ulf Svensson, chefläkare."

Liknande presentationer


Google-annonser