Presentation laddar. Vänta.

Presentation laddar. Vänta.

Ändra till startrubrik

Liknande presentationer


En presentation över ämnet: "Ändra till startrubrik"— Presentationens avskrift:

1 Ändra till startrubrik
Hjälpmedel Primärvården Ulf Svensson, chefläkare

2 Hjälpmedel Personer med funktionsnedsättning skall beredas möjlighet till ett jämlikt och aktivt deltagande i samhällslivet.

3 Mål med hjälpmedel Förbättra eller vidmakthålla funktion och förmåga
Kompensera för nedsatt eller förlorad funktion och förmåga att klara det dagliga livet Barn/ungdomar med funktionsnedsättning skall så långt det är möjligt ges samma förutsättningar till lek och utveckling som andra barn

4 Definition av hjälpmedel
Hjälpmedel är en del i vård och behandling inom hälso- och sjukvård och kan inte frikopplas från andra vård- och behandlingsinsatser. Det finns ingen fastställd definition i lag eller annan författning av begreppet hjälpmedel för personer med funktionsnedsättning. Hjälpmedel är ett lån med nyttjanderätt. Låneförbindelse skall upprättas.

5 Hjälpmedel för det dagliga livet
Hjälpmedel som fordras för att den enskilde själv eller med hjälp av någon annan skall kunna tillgodose grundläggande personliga behov och utföra vardagslivets aktiviteter. att förflytta sig för att klara en aktivitet t ex att äta och dricka, att klä sig, att sköta sin hygien, att förflytta sig, att orientera sig och att kommunicera med omvärlden (höra, se, tala, känna och förstå)

6 Forts Hjälpmedel som möjliggör vård och behandling i hemmet relaterade till den funktionshindrades individuella behov Hjälpmedel som kompenserar förlust av kroppsdel eller nedsatt kroppsfunktion eller som kompenserar nedsatt funktion under en begränsad tidsperiod.

7 Sex huvudgrupper av hjälpmedel
Kognitivt stöd och kommunikation Hörselskada Medicinsk behandling Rörelsehinder Synskada Ortoser, proteser och skor

8 Utgångspunkt för förskrivning
Hjälpmedlet är en del av en habiliterings-, rehabiliterings- och vårdinsats En behovsbedömning skett utifrån en helhetsbedömning av personens situation Gemensamma riktlinjer i Västra Götaland Lokala rutiner

9 Kostnadsansvar All förskrivning inom Västra Götaland bygger på att kostnadsansvarig har godkänt förskrivningen. När förskrivare och kostnadsansvarig tillhör samma vårdgivare följs de regler som upprättats inom verksamheten.

10 Utvärdering och uppföljning
När patienten/brukaren använt sitt hjälpmedel en tid behöver funktion och nytta utvärderas mot uppsatta mål. Förskrivaren bedömer om hjälpmedelsbehovet kvarstår och tar ställning till nya och/eller kompletterande åtgärder.

11 Hälso- och sjukvårdslagen
Det är förskrivaren som ansvarar för valet av den specifika produkten utifrån behovsbedömningen. Hälso- och sjukvårdslagen (HSL) styr vilka skyldigheter regionen och kommunerna har. Det finns inga formella möjligheter för patienten/brukaren att överklaga ett beslut. Om patienten/brukaren inte är nöjd skall hon eller han i första hand vända sig till förskrivaren eller förskrivarens närmaste chef. Om patient/brukare har synpunkter på insatsen kan hon eller han även vända sig till sin patientnämnd i Västra Götaland.

12 Förskrivningsprocessen.
Förskrivaren skall följa de lagar, förordningar samt regiongemensamma och lokala riktlinjer som gäller inom hjälpmedelsområdet. I samråd med patient, närstående bedöma behov ur medicinsk synvinkel Sociala, pedagogiska, psykologiska och tekniska aspekter. Utreda totala hjälpmedelsbehovet och relatera det till andra åtgärder. Mm

13 Lokal rutin för hjälpmedel, Skaraborg
Ansökan om hjälpmedel, där primärvården är ansvarig ställs till primärvårdens hjälpmedelsgrupp.

14 Primärvårdens hjälpmedelsgrupp
Monica Lorentzon Karlsson, hjälpm.samordnare, ordf. Angélica Poromaa Anita Svensson Maria Qvarnström, områdeschef Eva Ahlberg, områdeschef Kajsa Ohlén sekr Ulla Jansson ekonom.

15 Ansvarsområden Monica Lorentzon Karlsson Falköping Skara Götene
Maria Qvarnström Mariestad Töreboda Karlsborg Gullspång Anita Svensson Lidköping Vara Essunga Grästorp (endast rekommendation/ bedömning vid kostsamma hjälpmedel) Angélica Poromaa Skövde Tibro Hjo Tidaholm

16 Samarbetsrådet och Kundforum
Primärvården Skaraborgs representant Monica Lorentzon Karlsson

17 Ansökan gäller Avancerade hjälpmedel såsom elrullstol, bilanpassning, drivaggregat, kognitiva hjälpmedel, kommunikationshjälpmedel och fjärrsystem Dyra hjälpmedel >½basbelopp Hjälpmedel utanför sortimentet Dubbelutrustning Tekniskt byte Specialanpassning

18 Beslut i hjälpmedelsgruppen
Helhetsbedömning HSL Samråd i prioriteringsfrågor och inriktningsfrågor görs med chefläkare Skriftligt besked till förskrivaren Patienten informeras skriftligt och muntligt av förskrivaren

19 Grundläggande Hjälpmedel skall förskrivas på ett för patienten funktionellt och för primärvården ekonomiskt effektivt sätt. Ett funktionshinder skall kompenseras till en nivå som av hjälpmedelsgruppen bedöms rimligt i förhållande till resurser Förskrivaren utreder och bedömer behovet. Det är ej detsamma som beslut Hjälpmedelsgruppen fattar beslut. Beslut bygger på prioritetsordning.

20 Prioritering, utgångspunkter
Hälso- och sjukvårdsansvaret Vid otillräcklig resurstillgång skall prioriteringar göras (HSL). Personer med nedsatt autonomi tillhör högsta prioritetsgruppen. Nationella prioritetsordningen, sektorsrådet i allmänmedicin Bedömning av ADL

21 Prioritet 1 Att skapa självständighet vid kommunikation med fysiskt närvarande personer

22 Prioritet 2 Att skapa självständighet vid förflyttning inom bostaden för att självständigt kunna Utföra toalettbesök På- och avklädning Egen matlagning Hjälpmedlet skall på ett påtagligt sätt minska behovet av omvårdnadsinsatser.

23 Prioritet 3 På ett påtagligt sätt kommer att öka självständigheten vid aktiviteter som städning, klädvård/tvätt samt transporter utanför bostaden för tex. inköp, besök hos närstående, offentliga inrättningar, aktivt deltagande i föreningsliv.

24 Särskilt företräde Ta ansvar för någon annan t ex barn eller nära anhörig Mycket stor nyttograd. Livssituation, självständighet, normalt aktivitetsmönster Hög nyttjandegrad

25 Uppföljning Uppföljning är ett förskrivaransvar
Elrullstol, hjälpmotor: Uppföljning 3 månader efter nyförskrivning enligt fastställd rutin Därefter årlig uppföljning enligt fastställd rutin

26 ISO-kod Drivaggregat Drivaggregat som manövreras av annan person kan förskrivas när manuell rullstol inte uppfyller behovet. Brukaren kan inte själv förflytta sig med manuell rullstol eller elrullstol utomhus. Det är för tungt för medhjälparen att köra manuell rullstol eller omgivningen är så kuperad att det behövs motoriserad drivning och broms för framdrivning på ett säkert sätt. Drivaggregatet ska också på ett påtagligt sätt öka individens möjlighet till delaktighet i det dagliga livets aktiviteter.

27 Drivaggregat helhetsbedömning.
att patienten väger så mycket att det blir för tungt för medhjälparen att köra att det skall vara kuperat/backigt så det blir för tungt för medhjälparen att köra att andra färdsätt beaktas att patienten på ett påtagligt sätt ska vara delaktig och själv kunna planera och fatta sina beslut till exempel vid inköp. användning minst 2 ggr per vecka att drivaggregat inte beviljas vid fritidsaktiviteter.


Ladda ner ppt "Ändra till startrubrik"

Liknande presentationer


Google-annonser