Presentation laddar. Vänta.

Presentation laddar. Vänta.

1 Strukturanalys av Sörmland nya näringar ur ett genusperspektiv En analys av utvecklingen på arbetsmarknaden, sysselsättning och företagande ur ett genusperspektiv.

Liknande presentationer


En presentation över ämnet: "1 Strukturanalys av Sörmland nya näringar ur ett genusperspektiv En analys av utvecklingen på arbetsmarknaden, sysselsättning och företagande ur ett genusperspektiv."— Presentationens avskrift:

1 1 Strukturanalys av Sörmland nya näringar ur ett genusperspektiv En analys av utvecklingen på arbetsmarknaden, sysselsättning och företagande ur ett genusperspektiv Marianne Karlberg Lika Villkor Länsstyrelsen i Södermanlands län 2007 01 19

2 2 Projektägare och finansiering Projektägare är Länsstyrelsen i Södermanlands län Finansiärer av projektet är Nutek och Länsstyrelsen i Södermanland

3 3 Syftet med strukturanalys ur genusperspektiv Få bättre kunskap om hur det lokala och regionala näringslivet ser ut idag Vad som hänt sedan mitten av -90 talet Sätta in det i ett Mälardals- och nationellt perspektiv Blicka framåt i arbetet med regional utveckling med genusperspektiv (hållbar utveckling)

4 4 Syfte/mål Besvara frågor om den regionala näringslivsstrukturen och dess omvandling under en 10-års period. Vilka effekter har det haft på företagande sysselsättning kompetensstruktur mm Uppdelat på kön (och etnicitet) från början Finna nya potentiella ”styrkeområden” för länet

5 5 Syfte/mål forts Lokala resurscentra - bli bra beställare av lokala och regionala analyser koppla vardagsarbetet till regionala strukturer Länsstyrelsen / Regionala resurscentra -utveckla och förfina utförarkompetens av regionala analyser med genusperspektiv Övriga organisationer Diskutera egna organisationens inriktning och aktiviteter.

6 6 Metod/analys/resurser Metod: kvantitativ och kvalitativ med resurser inom regionen och extern kompetens Resursbakgrund statistiker, analytiker, genuskunskap, entreprenörskap,kluster,innov ationsfrågor,omvärldsfrågor Analys: kopplingen lokal, regional och nationell

7 7 Arbetssätt och organisation Styrgrupp bestående av enhetschef Peter Eklund, Ewa Andersson Nutek och Marianne Karlberg Lika Villkor. Referensgrupp med bl a Länsstyrelsen, Regionförbundet och lokala resurscentra, forskare

8 8 Arbetssätt och organisation Projektledning Cecilia Boström med arbetsgrupp bestående av analytiker samt konsulter Varje delmoment (5) inleds med att styrgruppen fastställer frågeställningar och kravspecifikationer i samverkan med arbetsgruppen.

9 9 Arbetssätt och organisation Underlag för rapport på delområdet tas fram av arbetsgruppen Seminarier riktade till lokala aktörer där delrapporterna diskuteras. Skapar underlag för nya frågor och fortsatt utveckling

10 10 Metodik Kvantitativ analys - genusuppdelad statistik sysselsättning, lönesummeutveckling mm Kvalitativ analys – kring entreprenörer/ innovatörer genom intervjuer, e-enkäter samt fokusgrupper.

11 11 Geografisk utgångspunkt Regionen D, U, C, T, AB län Länet Kommun Länet Regionen D, U, C, T, AB län Kommungrupperingar

12 12 Delrapporterna - syfte Kunskapsspridning Koppla aktörsutbud avseende tex företagsfrämjande till näringsstruktur Ligga till grund för diskussion kring den regionala systemledningen och fortsatt utveckling.

13 13 Kvantitativ analys frågeställningar Inom vilka branscher och kompetensområden förväntas sysselsättningen öka respektive minska? Hur ser detta ut inom privat respektive offentlig sektor? Hur ser detta ut inom stora respektive små företag?

14 14 Sörmlands specialiseringar Hur ser det ut egentligen? Hur långt har strukturomvandlingen kommit inom tillverkande sektorer? Hur kan vi skönja nya potentiella tillväxt- och styrkeområden? Vilka är de ”mest spännande” entreprenörerna/företagarna? Är de involverade i klusterinitiativen?

15 15 Kvantitativa data- fortsättning Sysselsättning och lönesummeutveckling uppdelat på storleksuppdelning och yrkesstatistik Hel- och deltidsarbetslösa Företagande Uppdelat i storleksordning utifrån Nutek´s statistik analys av utbudet av företagsfrämjande aktörer i förhållande till statistiska analysen

16 16 Forts kvantitativa data Vilka är regionens specialiseringar, betraktat ur ett nationellt och internationellt konkurrensperspektiv? Hur ser företagandet i länet och dess kommuner ut och hur har det förändrats från mitten av 90-talet och framåt?

17 17 Kvalitativ analys Syftet - identifiera vilka ”spännande företag och entreprenörer” det finns i regionen Första steget identifiera dem Andra steget att diskutera eller intervjua ett antal av dem för att få deras syn på den mer framtidsinriktade näringsstrukturen i regionen (statistiken utgår alltid från det historiska).

18 18 Forts kvalitativ analys Viktigt i arbetet är vilka man väljer att fråga för att få deras syn på regionens spännande företag och entreprenörer. ”spännande” är inte samma sak som största företag arbetet kommer att genomföras via personliga intervjuer och telefonintervjuer.

19 19 Forts kvalitativ analys De som bör tillfrågas i förtsa hand är dels klusterinitiativens ledningsgrupper, enskilda medarbetare på Länsstyrelsen, ALMI, Regionförbundet, kommunernas näringslivsansvariga och representanter för de lokala resurscentra samt de som är ansvariga i RTP:s fyra grupper.

20 20 Kompetensområden finns Länsstyrelsen tillsammans med andra aktörer byggt upp kunskap kring ett antal strategiska områden Entreprenörskap med tydligt genusperspektiv - lokala resurscentra Kluster och innovationssystem Systematisk kunskapsutveckling och utvärdering

21 21 Mervärden för övrigt regionalt arbete Strukturanalysen- en av flera kunskapskällor till uppdateringen av Mälardalen Innovation Index till 2.0 Det handlar om att knyta samman de regionala utvecklingsområdenas konkreta, praktiska behov med övergripande systemledning, strategiarbete och omvärldsanalys.

22 22 Mälardalen Innovation Index Indexet utgår från forskning och erfarenheter hävdar att viktiga faktorer för tillväxt och dynamik i en region handlar om: förmåga till öppenhet och mångfald förmåga att tillvara de fördelar som industriell och kreativ täthet skapar.


Ladda ner ppt "1 Strukturanalys av Sörmland nya näringar ur ett genusperspektiv En analys av utvecklingen på arbetsmarknaden, sysselsättning och företagande ur ett genusperspektiv."

Liknande presentationer


Google-annonser