Presentation laddar. Vänta.

Presentation laddar. Vänta.

Hälso- och sjukvård i Västra Götaland Verksamhetsanalys 2012 Avsnitt: Riksät Hämta rapporten här: www.vgregion.se/verksamhetsanalys.

Liknande presentationer


En presentation över ämnet: "Hälso- och sjukvård i Västra Götaland Verksamhetsanalys 2012 Avsnitt: Riksät Hämta rapporten här: www.vgregion.se/verksamhetsanalys."— Presentationens avskrift:

1 Hälso- och sjukvård i Västra Götaland Verksamhetsanalys 2012 Avsnitt: Riksät Hämta rapporten här: www.vgregion.se/verksamhetsanalys

2 Verksamhetsanalys 2012 – den nionde årsrapporten Rapporten följer upp hälso- och sjukvård i Västra Götaland för verksamhetsåret 2012. Den skall ge möjligheter till jämförel­ser över tid, mellan olika hälso- och sjukvårds­nämndområden i regionen och mellan regionen och riket/andra delar av riket. Målgrupp för rapporten är poli­tiska nämnder och styrelser. Rapporten är också ett faktaunderlag för alla som på olika nivåer arbetar med kvalitetsutveckling/verksamhetsutveckling. Frågor om rapporten: Marianne Förars 070 887 56 61 Rapport, diagram och kompletterande filer finns här: www.vgregion.se/verksamhetsanalys www.vgregion.se/verksamhetsanalys Denna bildfil innehåller tabeller, diagram och ”kort om”- rutor ur rapporten. Ange källa ”Verksamhetsanalys 2012” vid återgivning Verksamhetsanalys 2012 vgregion.se/verksamhetsanalys 2

3 Arbetsgruppen för Verksamhetsanalys 20122 Inledning5 Regionens befolkning8 Perspektiv på resurser och resursförbrukning11 Prehospital akutsjukvård26 Tillgänglighet30 Konsumtion av hälso- och sjukvård38 Kvalitetsuppföljning - medicinska resultat och uppföljning55 Öppna jämförelser - utveckling över tid och variation mellan landsting Primärvårdens kvalitetsregister VGR. Nationella Diabetesregistret, NDR. Hjärtsjukvård och kvalitetsregistret SWEDEHEART Svenskt NjurRegister (SNR) Svenskt Bråckregister Svenskt kvalitetsregister för gallstenskirurgi och ERCP - GallRiks RIKSHÖFT Svenska Höftprotesregistret Scandinavian Obesity Surgery Registry (SOReg) RättspsyK Nationella kvalitetsregistret Riks-Stroke Riksät Nationella kvalitetsregistret SveDem – Svenska Demensregistret Svenska palliativregister Cancer121 Maligna hudtumörer Huvud- och Halscancer Lungcancer Bröstcancer Äggstockscancer Njurcancer Urinblåsecancer Prostatacancer Tjocktarmscancer Ändtarmscancer Patientsäkerhet153 God Vård – Uppföljningsrapport 2012160 Patientnämndernas uppföljning171 Uppföljning av jämlik vård - jämlikhetsindikatorer173 Befolkningens uppfattning om hälso- och sjukvården178 Läkemedel180 Tandvård och tandhälsa189 Hälso- och sjukvårdens personal197 Del 2 Basala uppgifter200 Tabellbilaga på webben Verksamhetsanalys 2012 vgregion.se/verksamhetsanalys 3 Innehållsförteckning VA 2012

4 Att tänka på vid tolkning av resultat 1 – läs alltid figurtexten Olika bakgrundsfaktorer som kan förklara skillnader i mätvärden -Befolknings-/patientsammansättning ex ålder, sjuklighet, socioekonomisk sammansättning i olika områden -Arbetssätt och behandlingsmetoder ex dagkirurgi kontra operation i slutenvård, följsamhet till medicinska vårdprogram -Struktur, arbetsorganisation och kultur ex fysisk utformning, informationshantering, ledarskap, lärandemekanismer, kultur, drivkrafter -Resurser Pengar, kompetens, bemanning Verksamhetsanalys 2012 vgregion.se/verksamhetsanalys 4

5 Att tänka på vid tolkning av resultat 2 – läs alltid figurtexten Olika mätrelaterade faktorer som kan förklara skillnader i mätvärden -Täckningsgrad – ex kvalitetsregister -Kvalitet i data – ex diagnossättningspraxis, bortfall -Val av datakälla – ex nationellt patientregister, lokala sjukhusfiler -Standardisering av resultat - ex ålders- och könsstandardisering i vissa fall -Olika definitioner av indikatorer - ex undvikbar slutenvård i ÖJ respektive SKL, återinskrivningar inom 30 dagar i benchmarking respektive äldreuppföljningen -Val av grupperingar - ex geografiska områden, åldersgrupper -Val av presentation – ex skala på diagramaxel -Statistisk osäkerhet/slumpmässiga förändringar – kan visa på förändringar/skillnader som inte är statistiskt säkra -Säsongsvariation – ex tillgänglighet, halkolyckor Verksamhetsanalys 2012 vgregion.se/verksamhetsanalys 5

6 Hälso- och sjukvård i Västra Götaland Verksamhetsanalys 2012 Riksät Hämta rapporten här: www.vgregion.se/verksamhetsanalys

7 Syfte med Riksät Att beskriva sjukdomsbild och andra relevanta egenskaper hos de patienter som behandlas för ätstörning. Att dokumentera patienternas väg in i och genom det psykiatriska vårdsystemet. Att dokumentera väntetider från anmälan/remiss till första besök och behandlingsstart. Att dokumentera typ och omfattning av behandlingsinsatser. Att dokumentera behandlingsavbrott och relatera dessa till egenskaper hos patienter och behandlingar. Att dokumentera utfall av behandlingen och relatera detta till egenskaper hos patienter och behandlingar Att beskriva de av patienterna upplevda behandlingseffekterna och relatera dessa till de expertskattade effekterna. Att beskriva patienternas uppfattning om den erhållna behandlingen och relatera denna till egenskaper hos och resultat av behandlingarna (expert- och patientskattat). Verksamhetsanalys 2012 vgregion.se/verksamhetsanalys 7

8 Täckningsgrad i Riksät I 2011 årsrapport (publicerad 2012) anges att 100% av alla ätstörningsspecialicerade enheter är anslutna till registret. I registret finns idag 45 unga och 153 vuxna rapporterade 2012. Enheterna har >90% av patienterna registrerade i registret. Rapporten tar också upp problematiken med att bedöma hur många av de allmänpsykiatriska enheterna som är med i registret respektive hur många som borde vara med. Detta eftersom registret är ett behandlingsregister och det är inte helt klart vilka enheter som i egentlig mening erbjuder ätstörningsbehandling. Täckningsgradsproblematiken gör att endast några av indikatorerna redovisas som exempel och utan tolkningar. Verksamhetsanalys 2012 vgregion.se/verksamhetsanalys 8

9 Kvalitetsindikatorer som redovisas i Riksät: Genomsnittlig GAF-förändring Andel diagnosfria/diagnosförändrade Andel som blivit av med anorektisk undervikt Andel som uppnår klinisk signifikant förbättring enligt CS/RCI-index Andel patienter innanför vårdgarantin Andel vuxna med bulima nervosa som erbjudits KBT eller IPT Andel minderåriga som erbjuds familjebaserad behandling Andel underviktiga som träffar läkare GAF (Global funktionsskattningsskala) CS/RCI-index (Reliable change index) IPT ( interpersonell psykoterapi) KBT(Kognitiv beteende terapi ) Verksamhetsanalys 2012 vgregion.se/verksamhetsanalys 9

10 Tabell H-10. 2012-års resultat för två av registretskvalitetsindikatorer. Resultaten är uppdelade på barn/ungdom och vuxna Verksamhetsanalys 2012 vgregion.se/verksamhetsanalys 10

11 Kort om Riksät: Täckningsgradsproblematik finns för registret Registret är ett behandlingsregister Registret har indikatorerna, Genomsnittlig GAF-förändring från nyregistrering till uppföljningsregistrering och Andelen diagnosfria vid uppföljningsregistreringen med i Öppna jämförelser 2012 Verksamhetsanalys 2012 vgregion.se/verksamhetsanalys 11

12 Verksamhetsanalys 2012 vgregion.se/verksamhetsanalys 12


Ladda ner ppt "Hälso- och sjukvård i Västra Götaland Verksamhetsanalys 2012 Avsnitt: Riksät Hämta rapporten här: www.vgregion.se/verksamhetsanalys."

Liknande presentationer


Google-annonser