Presentation laddar. Vänta.

Presentation laddar. Vänta.

Arne Sundquist/Orsalheden Taxering av industri Produktionskostnadsmetod en: Värdefaktorn Återanskaffnings- kostnad: Med återanskaffningskostnad för byggnad.

Liknande presentationer


En presentation över ämnet: "Arne Sundquist/Orsalheden Taxering av industri Produktionskostnadsmetod en: Värdefaktorn Återanskaffnings- kostnad: Med återanskaffningskostnad för byggnad."— Presentationens avskrift:

1 Arne Sundquist/Orsalheden Taxering av industri Produktionskostnadsmetod en: Värdefaktorn Återanskaffnings- kostnad: Med återanskaffningskostnad för byggnad avses kostnaden för att under andra året före taxerings- året uppföra en motsvarande anläggning. Kostnaden kan bestämmas antingen genom en beräkning grundad på erfarenheter om byggnads- kostnadernas storlek detta år, eller genom en om- räkning av den faktiska byggnadskostnaden med en omräkningsfaktor. Denna faktor skall bestäm- mas så att man därigenom beaktar ändringen i byggnadskostnad mellan nybyggnadsåret och andra året före taxeringsåret (5 kap 6§ FTL)

2 Arne Sundquist/Orsalheden Taxering av industri Produktionskostnadsmetod en: Värdefaktorn Ålder: Åldern ger uttryck för värderingsenhetens sanno- lika återstående livslängd och anges genom ett värdeår och, om särskilda skäl föreligger, genom återstående nyttjandetid. Värdeåret bestäms med hänsyn till värderingsenhetens nybyggnadsår, omfattningen av om- och tillbyggnader samt tid- punkten för dessa. Om en byggnad indelas i flera värderingsenheter ska samma värdeår bestämmas för dessa. (Hänvisning till 11 kap 4§ FTL)

3 Arne Sundquist/Orsalheden Taxering av industri Metodfrågor - en historisk tillbakablick:  Före AFT81 värderades all industri med Pro- duktionskostnadsmetoden. Metoden har som nämnts vissa klara nackdelar (jfr Tobin´s Q etc).  Vid AFT81 introducerades Avkastningsmeto- den. Värderingen enligt Avkastningsmetoden grundas på s k värderingshyror och brutto- kapitaliseringsfaktorer.  I sin ursprungliga form var metoden en renodlad bruttokapitaliseringsmodell.  Avkastningsmetoden har senare (AFT94 och därefter) förändrats så att byggnadsvärdet nu bestäms direkt med hjälp av en s k byggnads- bruttokapitaliseringsfaktor.

4 Arne Sundquist/Orsalheden Taxering av industri Övningsexempel - Skånskan 1:8 Avkastningsmetoden: Industrifastigheten Skånskan 1:8 i Lund omfattar följande: Mark: Industritomten omfattar 4500 kvm tomtmark med i övrigt genomsnittliga förhållanden i industriområdet. Byggnad: En industribyggnad uppförd 1968 med: - 2000 kvm produktionslokaler med normal standard ( 22 standardpoäng) - 1600 kvm lagerlokaler med normal standard 1(2)

5 Arne Sundquist/Orsalheden Taxering av industri Övningsexempel - Skånskan 1:8 Avkastningsmetoden: Taxeringsvärdet? Vad blev taxeringsvärdet av Skånskan 1:8 vid AFT81 med följande förutsättningar: IH-tabell IB-tabell Malmö, Burlöv, Lund 180/75 5,5 Markvärde = 160 kr/kvm tomtareal Byggnadsvärdet? Byggnadsbruttokapitaliseringsfaktorn? 2(2)

6 Arne Sundquist/Orsalheden Taxering av industri Övningsexempel - Skånskan 1:8 Beräkning av taxeringsvärde m m: Värderingshyra enligt IH-tabell 180/75: Produktionslokaler: 2000 x 135 = 270 000:- Lager m m: 1600 x 108 = 172 800:- Summa värderingshyra: 442 800:- Markvärde = 4500 x 160 = 720 000:- Detta ger också M/H = 720 000:442 800 = 1,63 och IB-tabellen ger BKF = 5,8 Totalvärde = 442 800 x 5,8 = 2 568 240:- avrundat till 2 568 000:- Byggnadsvärde = 2 568 000 - 720 000 = = 1 868 000:- 1(2)

7 Arne Sundquist/Orsalheden Taxering av industri Övningsexempel - Skånskan 1:8 Beräkning av byggnadsbruttokapitali- seringsfaktorn (BBKF): Byggnadsvärde = 1 868 000:- Summa värderingshyra = 442 800:- BBKF = 1 868 000 : 442 800 = 4,22 2(2)


Ladda ner ppt "Arne Sundquist/Orsalheden Taxering av industri Produktionskostnadsmetod en: Värdefaktorn Återanskaffnings- kostnad: Med återanskaffningskostnad för byggnad."

Liknande presentationer


Google-annonser