Presentation laddar. Vänta.

Presentation laddar. Vänta.

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Liknande presentationer


En presentation över ämnet: "----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------"— Presentationens avskrift:

1 ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- Det finländska utbildningssystemet Kimitonejdens skola Sjöblom Thomas, 1.10.2014

2 o Det finländska utbildningssystemet består av en nioårig allmänbildande grundläggande utbildning (grundskolan). o Barnen har också rätt att delta i förskoleundervisning som räcker ett år. o Utbildning som bygger på den grundläggande utbildningen; dvs. gymnasieutbildning och yrkesutbildning. o Högskoleutbildning, som ges vid universitet och yrkeshögskolor

3

4 Yrkesutbildning Yrkesutbildningen omfattar yrkesinriktade grundexamina samt yrkes- och specialyrkesexamina inom den yrkesinriktade tilläggsutbildningen. Yrkesinriktad tilläggs- och vidareutbildning är möjlig i olika skeden av yrkeskarriären. Både den grundläggande yrkesutbildningen och tilläggsutbildningen är utbildning som leder till examen. Studierna kan förutom vid läroanstalter i allt högre grad även ske på arbetsplatser och i nätbaserad lärmiljö. Man kan gå vidare från en lägre till en högre examen, men det går också att avlägga en yrkes- eller specialyrkesexamen direkt. Tidigare kompetens räknas till godo i studierna. Examenssystemet gör det möjligt att studera vidare både inom den allmänbildande utbildningen och inom yrkesutbildningen, men också att kombinera dessa.

5 En yrkesinriktad grundexamen ger såväl möjlighet till att avlägga fristående examen vid sidan av arbetet som till att studera vidare vid yrkeshögskola eller högskola. På motsvarande sätt är det också möjligt att efter gymnasiestudierna avlägga studentexamen, men också att fortsätta med en yrkesinriktad grundexamen, en fristående examen eller med en yrkeshögskoleexamen. Ansökan till yrkesutbildning sker som regel via den riksomfattande gemensamma ansökan i slutskedet av den grundläggande utbildningen eller gymnasieutbildningen. Gemensam ansökan ordnas två gånger per år, på våren och hösten. Inom en del av utbildningarna söker man direkt till läroanstalten. Gemensam ansökan omfattar inte utbildning som förbereder för de fristående examina, som främst är avsedda för vuxna. Gemensam ansökan omfattar inte heller ansökan till specialyrkesläroanstalter, utbildning i dans, musik och idrott, utbildning på främmande språk och utbildning som är avsedd för idrottare.

6 Yrkesutbildning på svenska i Finland

7

8 Grundläggande yrkesutbildningen för unga Utbildningsenheten Optima ordnar yrkesutbildning för unga och vuxna. Optima har totalt ca 3000 studerande, varav 1200 inom den grundläggande yrkesutbildningen, också kallad ungdomsutbildningen.

9 De studerar på dessa adresser: Optima Trädgårdsgatan 30, Jakobstad artesan - finsnickare; artesan - interiörsassistent; automationsmontör - elmontör; bagare - konditor; båtbyggare; datanom; elektronikmontör; fordonsmekaniker; husbyggare; klädsömmare; kock; kosmetolog; kulturmontör (ungdoms- och fritidsinstruktör); merkonom; plåtslagare - svetsare, verkstadsmekaniker; rörmontör; servitörartesan - finsnickareartesan - interiörsassistent automationsmontör - elmontörbagare - konditorbåtbyggare datanomelektronikmontörfordonsmekanikerhusbyggare klädsömmarekockkosmetologkulturmontör (ungdoms- och fritidsinstruktör)merkonomplåtslagare - svetsare, verkstadsmekanikerrörmontörservitör Optima Lannäslund 1, Jakobstad djurskötare; landsbygdsföretagaredjurskötarelandsbygdsföretagare http://www.optimaedu.fi/svenska/unga/utbildningar/

10 Axxellerera dina framtidsutsikter! Hos oss kan du välja mellan 27 olika yrken. Du kan bli kock, närvårdare, servitör, husbyggare, merkonom, djurskötare, trädgårdsmästare... Möjligheterna är många. Att studera vid Axxell är spännande och varierande. Tyngdpunkten ligger på det praktiska arbetet och du kommer i ett tidigt skede i kontakt med arbetslivet. Inom de flesta av utbildningarna kan vi erbjuda ett internationellt utbyte då du får vidga dina vyer och bekanta dig med din bransch utomlands. Om du vill kan du ta studenten samtidigt. Är du osäker på vad du i slutändan skall välja för yrke? Inga problem – hos oss kan du provstudera vid alla våra branscher! Ungdomsutbildning

11 Du kan söka till Åbo yrkesinstituts svenskspråkiga utbildningar via gemensam ansökan för andra stadiet (GA). Vi har 32 nybörjarplatser på merkonomlinjen och 20 nybörjarplatser för datanomstuderande. En del av studieplatserna är reserverade för studenter.

12

13 Byggteknik Inom utbildningsprogrammet för byggteknik får du lära dig arbeta med nybyggnad, underhåll och reparationer. Nybörjarplatser HT- 2014: 16 El- och datateknik, datorteknik Inom utbildningsprogrammet för el- och datateknik, inriktning datorteknik får du lära dig arbeta med datorer och datateknik, även ämnen som elektronik, nätverkskunskap och programmering ingår. Ingen antagning HT-2014 El- och datateknik, elteknik Inom utbildningsprogrammet för el- och datateknik, inriktning elteknik får du lära dig elinstallationer av olika slag. Nybörjarplatser HT-2014: 16

14 Fordons- och transportteknik Inom utbildningsprogrammet för fordons- och transportteknik får du lära dig reparera, serva och underhålla olika slags fordon. Nybörjarplatser HT-2014: 16 Företagsekonomi Inom företagsekonomin kan du välja mellan fördjupningarna marknadsföring eller redovisning. Efter studierna kan du antingen gå direkt ut på arbetsmarknaden eller studera vidare vid yrkeshögskola eller högskola i Sverige eller Finland. Nybörjarplatser HT-2014: 22 Frisör Inom utbildningsprogrammet för frisör får du bl.a. lära dig frisörteori, hårvård, frisyr-, färg- och hårklippningstekniker. Nybörjarplatser HT-2014: 14

15 Hotell och Restaurang Utbilda dig till kock, servitör, receptionist eller läs påbyggnadskurser. Inriktningen är internationell och betonar kundservice. Nybörjarplatser inriktning kock HT 2014: 30 Media och kommunikation Utbildningsprogrammet Media och kommunikation ger grundläggande utbildning inom medieområdet med inriktning på grafisk design. Här arbetar vi med grafiska produkter från idé till tryck eller elektronisk publicering. Ingen antagning till HT-2014 Närvårdare Mänskliga möten, omsorg, hälsa och välbefinnande är centrala kunskapsområden i våra utbildningar. Vi betonar delaktighet och har fokus på kreativitet, estetik och yrkesskicklighet. Nybörjarplatser HT-2014: 20

16 Samhälleliga och sociala sektorn Utbildningsprogrammet inom samhälleliga och sociala sektorn är ett yrkesinriktat utbildningsprogram. Utbildningen passar dig som är intresserad av samhällsfrågor i allmänhet och barn- och ungdomsfrågor i synnerhet. Nybörjarplatser HT-2014: 22 Sjöfart Utbildningsprogrammet Sjöfart ger dig redan efter ett år möjlighet att söka behörighetsbrev som vaktman däck eller vaktman maskin. Sedan delar sig programmet i inriktningarna däcks- och maskinreparatör, eldrift, maskinbefäl och däcksbefäl. Nybörjarplatser HT-2014: 48 Värme, vatten och sanitet Inom utbildningsprogrammet för värme, vatten och sanitet får du bl.a. kunskap om branschens terminologi, automation, svetsning, lödning och olika värme- och energikällor. Nybörjarplatser HT-2014: 16

17 Verkstads- och produktionsteknik Inom utbildningsprogrammet för verkstads- och produktionsteknik får du lära dig allmän verkstadsteknik, svarvning, svetsning, automation, drift- och underhåll. Nybörjarplatser HT-201: 16

18 I Pargas kan man studera inom fiskeriekonomi samt inom natur - och miljöbranschen. Fiskeri- och miljöinstitutet erbjuder högklassig utbildningsservice i Åboland. Institutet är beläget i Pargas bara några kilometer från stadens centrum. Skärgårdsnaturen erbjuder ypperliga möjligheter för fritidsfiske! Om du är intresserad av fiske, kan du hos oss avlägga grundexamen inom fiskeriekonomi eller inrikta dig på turism och fritidsfiske. För dom som är intresserade av miljöfrågor erbjuder vi utbildning inom natur- och miljöbranschen. För vuxna erbjuder vi skräddarsydda grund- och yrkesexamen. Fiskeri- och miljöinstitutet i Pargas

19

20 Gymnasiet Gymnasiet bygger på den grundläggande utbildningens lärokurs. Gymnasieutbildning ges vid gymnasier, vuxengymnasier och övriga läroanstalter som har tillstånd att ordna gymnasieutbildning. Det är också möjligt att avlägga gymnasiets lärokurs genom separata prov. Gymnasiets lärokurs är treårig men studietiden kan vid behov förkortas eller förlängas. Lärokursen ska ändå slutföras inom högst fyra år, om inte den studerande av grundad anledning beviljas förlängd studietid. Gymnasiets lärokurs är slutförd när den studerande har avlagt de enskilda ämneslärokurserna med godkända vitsord och då minimiantalet 75 kurser uppfylls. Minimiantalet för vuxenstuderande är 44 kurser. I det årskurslösa gymnasiet är studiegången inte bunden till årsklasser. Ett läsår är indelat i perioder med fem eller sex kurser per period. En kurs omfattar i medeltal 38 lektioner. En period är oftast 6 veckor lång och innehåller studier i fem till sex läroämnen. Samma läroämnen kan ingå i flera perioder. De studerande får i allmänhet vitsord för varje slutförd kurs. Det slutliga vitsordet för ett läroämne ges vid slutbedömningen då utbildningen avslutats.

21

22

23

24

25 Studentexamen Studentexamen ger allmän behörighet för högskolestudier. Studentexamen består av minst fyra prov. Examinanderna ska avlägga provet i modersmål och litteratur samt enligt eget val tre prov av följande: provet i det andra inhemska språket, provet i ett främmande språk samt proven i matematik och realämnena. Examinanderna kan ytterligare avlägga ett eller flera extra prov. Endast ett prov per läroämne får ingå i examen. Studentexamen ordnas två gånger per år, vår och höst, vid samma tidpunkt i alla gymnasier.

26 Examen kan avläggas i etapper, men så att den avläggs under högst tre på varandra följande examenstillfällen. De examinander som avlagt de obligatoriska proven med godkända vitsord får studentexamensbetyg. Betyget ges vid det examenstillfälle då examinanden har alla obligatoriska prov avlagda med godkända vitsord. Examinanden ska ha slutfört gymnasiets lärokurs för att få studentexamensbetyg. Också vissa folkhögskolor har rätt att utfärda betyg över gymnasiets lärokurs eller del av den och rätt att ordna studentexamen.

27 Kimitoöns gymnasium Kimitoöns gymnasium ger en mångsidig utbildning som öppnar dörrar för framtiden. Speciellt för KÖG är möjligheterna till kombi- studier med Axxell Brusaby, många möjligheter till språkstudier och språkresor, vår intensivstudieperiod och distansstudier. Från och med hösten 2014 kan man vid KÖG även avlägga båtförarutbildning i samarbete med Aboa Mare. Studierna i KÖG är kursformade, periodiserade och årskurslösa. Läsåret 2013-2014 har KÖG 79 egna studerande och ca 20 kombistuderande.

28 Katedralskolan i Åbo är det svenska gymnasiet i staden Åbo. Sina anor räknar Katedralskolan från den medeltida katedralskola som man antar har grundlagts år 1276. Skolan har i år, läsåret 2014-2015, 257 studerande och 26 lärare. Undervisningen är högskoleförberedande och organiserad enligt det årskurslösa systemet. Skolans adress: Katedralskolan i Åbo Hansagatan 2 FIN-20100 Åbo

29 Axxell

30

31

32 Enheten i Närpes ligger i anslutning till skolcentrum, vilket bidrar till att samarbetet med Närpes gymnasium fungerar väldigt bra. Speciellt för enheten är vårt logistikcentrum, som är det största i sitt slag i Svenskfinland. Logistikbranschen utbildar lastbilschaufförer (C-körkort), kombinationsfordonsförare (CE-körkort), och busschaufförer (D-körkort). Utbildningen ger behörighet som yrkeschaufför i dessa kategorier. Utbildningen är direkt anknuten till arbetslivet och studerande har tillgång till det senaste inom fordonstekniken. Att bygga energieffektiva hus har blivit något av ett varumärke för husbyggnadslinjen vid Yrkesakademins enhet i Närpes. Vid enheten i Närpes har husbyggarstuderande byggt Finlands första certifierade lågenergihus. Vid enheten i Närpes studerar både ungdomar och vuxna inom branscher som teknik och kommunikation, handel och it, samt vård. Internatet i Närpes ligger granne till själva skolbyggnaden. Vi erbjuder 80 bäddplatser, varav 16 stycken i helt nya utrymmen. En av lägenheterna är handikappanpassad. På internatet har alla tillgång till internetuppkoppling och boendet är hyresfritt. YA! i Närpes erbjuder studerande (förutom närvårdarstuderande) att delta i fotbollslinjens/ishockeylinjens verksamhet med träningar under skoltid två gånger i vecka i en fullstor fotbollshall med konstgräs/ishall 300 m från skolan.

33 YA! Går du just nu och funderar på din framtid? Vet du vad du vill bli? Med en yrkesutbildning i bakfickan öppnar sig många möjligheter för dig i arbetslivet. Inom YA! hittar du en mängd intressanta yrkesutbildningar som ger dig möjlighet att jobba med teknik, människor, djur, natur och kultur. Surfa in på våra utbildningar och se om du hittar något som känns rätt för just dig. Vi hoppas att få se dig som studerande hos oss. Inom YA! börjar resan mot din framtid! Det samhällsvetenskapliga, företagsekonomiska och administrativa området Arbetsplatser inom branschen finns bland annat inom detalj- och partihandeln, vid företag som producerar, säljer eller förmedlar tjänster, organisationer inom den offentliga förvaltningen. Kultur Examina i kulturbranschen (yrkesinriktade grundexamina, yrkesexamina och specialyrkesexamina) ger kompetens för arbetsuppgifter inom hantverk och konstindustri, kommunikationsvetenskaper, teater- och dansbranschen. Vid Yrkesakademin i Österbotten kan du studera till musiker eller bildartesan.

34

35 YA! Naturbruk och miljöområdet En examen inom naturbruk och miljöområdet (yrkesinriktad grundexamen, yrkesexamen och specialyrkesexamen) ger den kompetens som behövs inom jord- och skogsbruket och i andra naturnära näringar. Naturvetenskapliga området Examina inom det samhällsvetenskapliga, företagsekonomiska och administrativa området ger kompetens för olika arbetsuppgifter inom näringslivet i anslutning till kundservice, handel, kontorsuppgifter eller administration. Turism, kosthåll och ekonomi Med examina inom turism-, kosthålls- och ekonomibranschen uppnår man kompetens för arbetsuppgifter inom turism-, kosthålls- och ekonomibranschen samt hemarbets- och rengöringsservicebranschen. Social-, hälso- och idrottsområdet Examina inom social-, hälso- och idrottsområdet (yrkesinriktade grundexamina, yrkesexamina, specialyrkesexamina) ger kompetens för olika arbetsuppgifter inom social- och hälsovård samt idrott och skönhetsbranschen.

36 YA! Teknik och kommunikation Med examina inom maskin- och metallbranschen (yrkesinriktade grundexamina, yrkesexamina, specialyrkesexamina) uppnår man framför allt den kompetens som krävs för arbetsuppgifter inom teknologiindustrin. Yrkesstarten Yrkesstarten hjälper dig att hitta dina framtidsidéer och du ges möjlighet att utveckla dina styrkor och talanger. Det är en ettårig utbildning som handleder och förbereder dig för grundläggande yrkesutbildning. Invandrarutbildning Hos oss hittar du olika invandrarutbildningar som ger dig färdigheter i svenska för det finländska samhället och/eller förbereder dig inför en yrkesutbildning.

37 Optima

38 Prakticum

39 Inveon

40 Ålands yrkesgymnasium


Ladda ner ppt "----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------"

Liknande presentationer


Google-annonser