Presentation laddar. Vänta.

Presentation laddar. Vänta.

KOMMUNIKATION & BESLUT

Liknande presentationer


En presentation över ämnet: "KOMMUNIKATION & BESLUT"— Presentationens avskrift:

1 KOMMUNIKATION & BESLUT

2 AGENDA Introduktion Definition Beslut Rast Kommunikation Avslutning
Beslutsmodeller Rationella Beslut Verkställa Beslut + Inverkan av Teknologi Rast Kommunikation Formell & Informell Kommunikationskanaler Utmaningar Avslutning

3 INTRODUKTION Material ur kursboken ”…ett exempel Helge…”
Kapitel 8 & 9 Knyta an till övriga kapitel ”…ett exempel Helge…” Snälla, fråga! Snälla, avbryt med egna reflektioner!

4 Det finns bara två måsten i livet …
DEFINITION Enligt kursboken: Kommunikation är ”…informationsöverföring…” och ”…förmedling av idéer, attityder och känslor”… Beslut är ”ett val mellan olika alternativ, där valet innebär en förpliktelse till handling.” Det finns bara två måsten i livet …

5 BESLUTSMODELLER MODEL 1: Organisationen som rationell aktör
Fokus: Hur specialisering och koordinering påverkar beslutsprocesser. MODEL 2: Regelmodellen Fokus: Hur regeltillämpning påverkar beslutsfattande i enskilda ärenden. Organisatorisk kontext Personliga förhållanden Aspekter hos situationen MODEL 3: Förhandlingsmodeller Fokus: Förhandlingar för att hantera intressekonflikter finna acceptabla lösningar för berörda och bilda koalitationer. MODEL 4: Kommunikativ rationalitet Fokus: Utveckling av intersubjektivitet i organisationer. MODEL 5: Inkrementellt handlande Fokus: Beslut som är sammankopplade så att små steg leder till stora förändringar utan att någon har överblick av vad som sker. MODEL 6: Organiserad anarki (garbage can-teori) Fokus: Beslutsprocesser som präglas av seccessivt skiftande aktörer, mål och preferenser.

6 BESLUTSMODELLER Herbert Simon (1916-2001):
Han blev ekonominobelpristagare 1978 " för hans banbrytande forskning om beslutsprocessen inom ekonomiska organisationer". Var också förespråkare för medborgarlön.

7 RATIONELLA BESLUT economic man-modellen*  människan kan handla helt rationellt Rationellt Beslut Situationen Bedöms Alternativ Kartläggs Konsekvenser Värderas Jämförelse och Värdering ”Det Bästa” Väljs Perfekt Rationalitet Förståelse och klara mål Koppla till att man aktivt vill fatta ett beslut plan+akt+do Fatta beslut som inte syftar till att få någon effekt – symboliska beslut Avsikt att ta beslut.. Rättfärdigar/ändrar tidigare beslut… Full information Kan rangordna alla alternativ Väljer det bästa i förhållande till målen Oklara mål. Inkonsistenta mål. Beslut  mål. Rättfärdigande. Hjärnans förmåga att tillägna, behandla & lagra. För mycket information + Sållning Erfarenhet  filtrerar, ordnar & kopplar Tidsbegränsning ”tumregler” Aversion mot nederlag/förlust ”Eskalering av fel kurs” Ordval  människan är begränsat rationell *Simon 1945

8 BESLUTSBETEENDE Från individ till organisation:
Satisfierande – ”bra nog” March: Logic of consequence* Logic of appropriatness* Askmolnen; satisfierande att det skett 2 insidenter för helt flygstopp… Organisatoriska kontexten: Organisatoriska förhållanden Personliga förhållanden Aspekter hos situationen *March 1994

9 VERKSTÄLLIGHETSUTMANINGAR
Otillräckligt kunskapsunderlag Otillräckliga resurser Rätt mix av resurser vid rätt tid Motstånd från centrala grupper

10 Vilka 2 måsten anser du att du har?
Du måste X och du måste Y!

11 RAST Tillbaka om 15 minuter!

12 KOMMUNIKATION ”The single biggest problem in communication is the illusion that it has taken place” George Bernard Shaw, nobelpristagare i litteratur 1925

13 KOMMUNIKATIONSKANALER
Hur uppfattas information ? Inkludera IT aspekten på kommunikation Sociala medier

14 KOMMUNIKATIONSKANALER
Hur information uppfattas ? % - vad som sägs ? % - hur det sägs ? % - kroppsspråk Muntliga – skriftliga kommunikationskanaler Inkludera IT aspekten på kommunikation Sociala medier Grad av ”rik information” som förmedlas (Låg – Hög) Formella rapporter Brev E-post Telefon samtal Video- konferenser Direkt- samtal

15 FORMELL KOMMUNIKATION
Vad är det? Vertikal Nedåt i org. Hierarkin Utmaningar Uppåt i org. hierarkin Horisontell Samma hierarkiska nivå Vanligast! Inkludera utmaningar. Visste ni att chefer i genomsnitt ägnar 5 % av sin tid till att lyssna och ge positiv feedback till sina medarbetare…

16 INFORMELL KOMMUNIKATION
Vad är det? ”Fikasnack” Går kors och tvärs Har fått en mer betydande roll i moderna organisationer ”Kunskapsmedarbetaren” Svår att kontrollera Rykten Beslut tas informellt Styr- och lärpotential Inkludera horisontell & vertikal avseende informell kommunikation Koppla tillbaka till beslutsfattande… Vid nyanställning: hur sker informell kommunikation, vilka grupperingar finns, hur tar jag mig in i grupperna…

17 IT & KOMMUNIKATION I ORGANISATIONER
IT har förändrat organisationens kommunikationsvägar Upphäver tid & rum Virtuella Team

18 OLIKA TYPER AV KOMMUNIKATIONSNÄTVERK
Vem kommunicerar med vem och vad är innehållet i kommunikationen? Olika kommunikationsmodeller och dess tillämpningsområden IT & Kommunikation Upphäver tid och rum Virituella arbetsteam ”Cirkeln” ”Hjulet” Alla kanaler

19 KOMMUNIKATIONSROLLER
”Dörrvakt” ”Kosmopolit” Kommunicerar med omvärlden och förmedlar informationen internt i organisationen Kontrollerar meddelanden som passerar i en kommunikationskanal Exemplifiera ”Opinionsledare” ”Förbindelseled” Kopplar samman olika enheter och grupper utan att själva vara medlem av någon Påverkar anställdas tänkande och inställning

20 UTMANINGAR Kommunikationsutmaningar kan uppstå:
när sändaren ska koda budskapet när budskapet förmedlas genom de kanaler som sändaren valt när mottagaren avkodar budskapet Kommunikationsutmaningar kan handla att man får för mycket information Kommunikationsutmaningar kan hänga samman med opportunistiskt beteende

21 AVSLUTNING Vad har vi pratat om idag? Hur hänger det ihop?
Kommunikation och beslutsfattande i organisationer! Hur hänger det ihop? Kommunikation och information viktigt vid: Beslutsfattande Samordning Innovation Förändring Lärande Koppla ihop beslut & kommunikation… Hur ett beslutsunderlag kommuniceras avgör vilket beslut som tas… Kommunikation & Informationsinsamling Beslutsprocesser & Organisatorisk Kontext Ta Beslut & Kommunicera Beslut

22 Tack för er uppmärksamhet!

23 Nu ska vi leka!


Ladda ner ppt "KOMMUNIKATION & BESLUT"

Liknande presentationer


Google-annonser