Presentation laddar. Vänta.

Presentation laddar. Vänta.

Att svara på remiss - en kort lathund

Liknande presentationer


En presentation över ämnet: "Att svara på remiss - en kort lathund"— Presentationens avskrift:

1

2 Att svara på remiss - en kort lathund

3 Regeringsärendena måste bli allsidigt belysta
Syftet med att skicka utredningsförslag på remiss är främst att regeringen vill ha belyst vilka konsekvenser som förslaget kan få om det genomförs. En remissbehandling kan också främja ett brett medborgerligt deltagande i samhällsdebatten.

4 Skyldighet eller möjlighet
Myndigheter under regeringen, dvs. myndigheter som regeringen har direktivrätt över, är skyldiga att svara på remisser För andra remissinstanser, t.ex. kommuner och organisationer, innebär remissen en inbjudan att lämna synpunkter. Möjligheten att yttra sig över ett förslag står för övrigt alltid öppen för var och en som har synpunkter på det.

5 Det skall vara lätt att sammanfatta synpunkterna
Börja gärna med en sammanfattning Följ gärna betänkandets disposition Återge inte utredningsförslagen i onödan Skilj referat från egna synpunkter Gör ert ställningstagande tydligt

6 Språket skall vara klart och lättbegripligt
Man bör skriva kort Man bör skriva rakt på sak och konkret Man bör undvika fackuttryck Man bör undvika mer eller mindre privata förkortningar Råd om dessa och andra skrivregler finns i Myndigheternas skrivregler (Ds 2001:32). Ur: ”Svara på remiss – hur och varför : Om remisser av betänkanden från Regeringskansliet

7 Kulturdepartementets webbplats för remissen:
Att lämna remissvar på kulturutredningen Kulturdepartementets webbplats för remissen: Formulär för remiss från Kulturdepartementet Missiv från Kulturutredningen Remisslista

8 Remissinstanser i Örebro län
Länsteatern i Örebro Musik för Örebro län, Länsmusiken Arkivcentrum Örebro län Örebro läns museum Örebro läns landsting Samverkansorganet i Örebro län (Regionförbundet Örebro) Hällefors kommun

9 Huvudrubriker i remissformuläret som vi betonar Ökat samspel mellan stat, landsting och kommun – portföljmodellen 1. En ny modell för samspelet mellan stat, landsting och kommun i kulturpolitiska frågor bör genomföras. (Kapitel 12) 2. Vissa statliga medel som i dag fördelas av Statens kulturråd, Riksantikvarieämbetet, Riksarkivet, Nämnden för hemslöjdsfrågor samt Riksteatern föreslås omfattas av modellen. (Kapitel 12)

10 En sfär för frågor om arkiv, bibliotek och språk
7. Riksarkivet och landsarkiven bör läggas samman till en myndighet som får i uppdrag att svara för den nationella överblicken på arkivområdet. (Kapitel 15) 8. Kungl. biblioteket bör ges i uppdrag att svar för den nationella överblicken på biblioteksområdet. (Kapitel 15) 9. En samlad myndighet för arkiv och bibliotek bör inrättas genom att Kungl. biblioteket och Riksarkivet (med landsarkiven) slås samman. (Kapitel 15) Frågorna 7-9 får ett gemensamt svar

11 En sfär för frågor om samtid, historia och livsmiljö
10. Riksantikvarieämbetet, Riksutställningar, Nämnden för hemslöjdsfrågor, Statens konstråd och Arkitekturmuseet bör läggas samman till en myndighet. (Kapitel 16) När det gäller denna punkt kommer vi att ta in synpunkter från Arkivcentrum och Länsmuseet.

12 En ny roll för Kulturrådet
12. Statens kulturråd bör ges ett ändrat uppdrag som innebär ett ansvar för följande uppgifter: • leda och samordna statens överläggningar med landstingen och kommunerna om fördelning och villkor för statligt stöd till regional kulturverksamhet, • göra samlade bedömningar, uppföljningar och utvärderingar av kulturpolitiken till underlag för regeringen, • samordna och svara för vissa övriga kulturpolitiska uppgifter. (Kapitel 18) 13. Uppgiften att ansvara för statens centralt fördelade bidrag bör ges till en ny myndighet för konstarterna. (Kapitel 18)

13 Övriga delar av utredningen som vi svarar på
Aspektpolitik, dvs. att frågor om kultur finns som aspekter på i princip varje fråga om samhällets utveckling. Kultur-utredningen nämner följande områden: (Kap 10) Kultur i skolan Forskning Kulturföretagande och entreprenörskap – ur regional nivå Regional tillväxt Kulturmyndigheternas och regionernas arbete med kultur som strategisk utvecklingskraft Kultur och hälsa (landstingets område) Kultur och miljö (Kursiv text anger särskilt intresse för oss.) EU-samarbete och internationella frågor

14 Tidsplan remissarbete
februari mars april maj 12 Överlämnades utredningen till Kulturdeparte-mentet 4 Uppföljning 2 Regionfullmäktige Tema kultur 19 Ska vårt svar på remissen skickas till Kulturdepartementet 27 Remisseminarium för regionen 10 Kulturting, möte mellan Kulturdepartementet - Skuggutredningen 17 Remisseminarium SKL, Elisabet B deltar Regionstyrelse 1 Presentation Karin WJ 23 Regionstyrelse 2 remissvaret presenteras i slutlig utformning 24 Arbetsgruppen träffas, utvidgad inbjudan till länets remissinstanser.


Ladda ner ppt "Att svara på remiss - en kort lathund"

Liknande presentationer


Google-annonser