Presentation laddar. Vänta.

Presentation laddar. Vänta.

IUP INDIVIDUELLA UTVECKLINGSPLANER.

Liknande presentationer


En presentation över ämnet: "IUP INDIVIDUELLA UTVECKLINGSPLANER."— Presentationens avskrift:

1 IUP INDIVIDUELLA UTVECKLINGSPLANER

2 Guide till IUP - arbetsgång
Omvärldsbevakning och materialinsamling Hur arbetar man på skolor idag? Träffar med pedagoger och skolledare på skolor som redan kommit igång för erfarenhetsutbyte (ht – 02) Arbete med att utforma en guide som tar upp så många av de frågor som kommit upp på träffarna som möjligt Referensgrupp som läst guiden och kommit med synpunkter Inspirationsträffar och presentation Levande dokument, dialog, förändring och utveckling Digitalt verktyg – resurssida i kunskapsnätet

3 STRÄVANS-MÅL IUP

4 Möjligheter med individuell planering
(Myndigheten för skolutveckling, 2004, Dnr2003:251) Tydlighet – eleven kan förstå sin kunskapsutveckling och sociala utveckling Eleven kan se relationen till de nationella målen och påverka sin framgång Lärandet blir genomskinligt och upplevs ske i sammanhang och helhet Skolan har förståelse för elevers olika förutsättningar och stöttar på vägen mot målen Blir motivationshöjande och utvecklande Fokuserar starka sidor och kopplas till strävansmål och kvaliteter i kunnandet Dialog mellan elev – lärare om när eleven kan Kunskaperna dokumenteras både skriftligt och muntligt

5 Risker med individuell planering
(Myndigheten för skolutveckling, 2004, Dnr2003:251) Fokus på tillkortakommanden – känsla av otillräcklighet Eleven förstår ej betydelsen för den egna utvecklingen Eleven känner maktlöshet Enbart koppling till uppnåendemål och avprickning av delmål, betyg och skriftliga prov är de enda synliga resultaten Eleven bärare av systemets brister. Systemet reflekterar ej över skolmiljö, arbetssätt mm Individuell planering blir inget stöd – upplevs stressande

6 Skollag Läroplaner Skolplan Kursplaner Arbetsplan Betygskriterier ÖLA 00 Yrkesetiska principer STYRDOKUMENT

7 Skolplan för Göteborg 2001 - 2004
Läraren klargör de mål och krav som finns I samverkan med barnet/den unge och dess föräldrar tas en IUP fram som utgår från den enskildes förutsättningar Alla barn och unga skall ha en IUP Pedagogisk dokumentation skall gälla från förskola till gymnasieskola

8 Elevens framgång – skolans ansvar (Ds 2001:19)
Expertgruppsutredning – ökad måluppfyllelse Elevens framgång kopplad till hur väl skolan fungerar som samarbetsarena Skolans uppgift – se elevens utvecklingsmöjligheter Syftet med åtgärdsprogram – att optimera förutsättningarna för lärande – borde gälla alla Alla elever – en individuell utvecklingsplan Fokus i lärandemiljön och arbetslagets dokumenterade planering IUP kan innehålla pedagogisk dokumentation, åtgärdsprogram, skriftlig information, utvecklingssamtalsanteckningar mm

9 Alla skolor ska vara bra skolor – regeringens kvalitetsprogram för skolan
Informationen på utvecklingssamtalen skall grunda sig på en utvärdering och bedömning av elevens utveckling i relation till målen i läroplanen och i kursplanerna för år 5 och 9. Insatserna som behövs för att eleven ska nå målen skall tydliggöras Utvecklingssamtalen ska leda fram till en framåtsyftande individuell utvecklingsplan Planen skall visa vad som behöver göras för att eleven ska nå målen

10 IUP Utv.samtal Mål Nutid/kartläggning Deltagare Barnet/den unge
Arbetslag /pedagog Vårdnadshavare Mål Lpo (strävans, uppnående) Skolplan Lokal arbetsplan Kursplan Utv.samtal IUP Nutid/kartläggning Arbetslagets och pedagogens planering av lärandet Utv.samtalsförberedelser Pedagogisk dokumentation Betyg, prov Konkreta och utvärderingsbara mål för barnet/den unge Andra relevanta dokument tex åtgärdsprogram

11 Grundläggande värden Lpfö 98 Lpo 94 Lpf 94 Mål att sträva mot
(människolivets okränkbarhet,individens frihet, alla människors lika värde, jämställdhet mellan kvinnor och män, solidaritet med de svaga och utsatta) Lpfö 98 Lpo 94 Lpf 94 Mål att sträva mot Mål att uppnå

12 (Myndigheten för skolutveckling, 2004, Dnr 2003:251, s. 36)
”När uppnåendemålen i kursplanerna betonas på bekostnad av strävansmålen kan det innebära att eleverna inte i lika stor utsträckning ges möjlighet att utveckla de kunskaper som skolan i första hand skall inrikta sin verksamhet på att skapa förutsättningar för. D.v.s de kunskaper som mål att sträva mot anger inriktning mot och som kan sammanfattas i form av ett antal ledord…” (Myndigheten för skolutveckling, 2004, Dnr 2003:251, s. 36)

13 Mål att sträva mot – några ledord?
lyssna diskutera kommunikation lust värdera hänsyn nyfikenhet tillit förnuft vårdat språk självständighet respekt etik reflektera samarbetsförmåga Skolan skall sträva efter att varje elev tillägnar sig goda kunskaper inom skolans ämnen och ämnesområden för att bilda sig och få beredskap för livet L. Åhlander, Reform i rörelse, Skolverket

14 IUP Personlig utveckling Social utveckling Demokratisk utveckling
Lärande-utveckling

15 Utgångspunkter vid planering
Strävansmål i läroplaner och kursplaner – det lärande och de kompetenser som eleven genom undervisningen skall utveckla Målen ska bestå av kunskaper i form av begrepp, fakta, arbetsmodeller, färdigheter, intellektuella och sociala kompetenser Vilket lärande är målet? Målen för arbetet – elevens lärande, att utveckla intellektuella processer Vill man träna reflektion kan snabbhet inte premieras – stoffet måste reduceras Ämnenas innehåll är en del i arbetet mot målen Eleven är med vid planering av stoffet

16 Läroplanernas & kursplanernas strävansmål (1)
Arbetsgång IUP Elevens mål (3) Utvärdering av elevens arbete (4) Läroplanernas & kursplanernas strävansmål (1) Arbetslagets & pedagogernas planering (2) Utvecklingssamtal (5) Konsekvenser för arbetet? För skolan I arbetslaget I klassrummet Inför utvecklingssamtal IUP (6)

17 Utvecklingssamtal och IUP IUP Utvecklingssamtal
Skulle man kunna göra så här? Pedagogerna i arbetslaget Enskild beskrivning av nuläge – mål (egna ämnet, IUP, gemensamma mål för skolan,) Arbetslagets val av fokus/mål Arbetslagets gemensamma beskrivning (elev, grupp) IUP Formulerar mål utifrån nulägesbeskrivning Ansvarsfördelning Uppföljning Ansvarig lärare förbereder Utvecklingssamtal Elev, föräldrar, pedagog Eleven Beskriver sitt nuläge i förhållande till mål med hjälp av t.ex: IUP, portfolio, frågor, enkäter Ansvarig lärare återkopplar till arbetslaget Konsekvenser för planering och undervisning Arbete i skolan Föräldrarna Beskriver nuläget med hjälp av t.ex: IUP, enkät, frågor

18 Råd och erfarenheter från skolor ”Individuell planering och dokumentation”
Mål och resultat - betona strävansmål, gör målen till allas egendom, tydliggöra Delaktighet och inflytande – alla grupper (personal, ämnen, elever, föräldrar), mötesplatser, uthållighet, tidsplan, processer tar tid Reflektion och diskussion är centralt Kompetensutveckling – sök kunskap, gemensamt, praktisk handling Modeller och redskap – anpassa till verksamheten Ledning – tydlig, drivande, prioritera

19 Förslag på frågor att samtala om Utse gärna en person som för minnesanteckningar
Nuläget på era respektive arbetsplatser Vad gör ni redan idag som kan vara en del i arbetet med IUP? Utvecklingssamtal, reflektionsarbete, utvärderingar, elevsamtal mm. Vad kan IUP ersätta? Arbetslagets roll för att underlätta i arbetet med IUP, hur skulle det kunna gå till? Det praktiska arbetet i klassrummet för pedagog och elev Hur formulerar vi frågor som relaterar till strävansmålen i läroplanerna? Egna frågor Frågor som väckts? Förslag, idéer och kommentarer till det fortsatta arbetet mm

20 Att tänka på när man diskuterar IUP
Nuläget, ta utgångspunkten i det ni redan gör och bygg vidare IUP ersätter något ni redan gör idag, vad? Form och innehåll Hur involverar vi eleverna? Föräldrarna? Utvärdera arbetet Utvecklingsarbete tar tid och måste få ta tid. Diskutera hur ni använder er arbetsplatsförlagda tid

21

22 ATT DOKUMENTERA UTVECKLING
Utvärdera och bedöma utveckling i relation till målen Här är du nu (exempel, loggbok, utvärderingar) Hit skall du (tydligt mål) Hur når du dit? (delmål, metod, arbetssätt, innehåll, stöd, ansvar Beskriva Hur-frågor Hur visar barnet/eleven vilja att hjälpa andra? (solidaritet) Hur visar barnet att alla har ett lika värde? Hur visar barnet/eleven nyfikenhet Hur hanterar eleven konflikter? Hur visar barnet/eleven ansvarstagande?


Ladda ner ppt "IUP INDIVIDUELLA UTVECKLINGSPLANER."

Liknande presentationer


Google-annonser