Presentation laddar. Vänta.

Presentation laddar. Vänta.

Introduktion i egenläraruppgiften 23.4.2010 Tove Forslund, Lärcentret i Åbo

Liknande presentationer


En presentation över ämnet: "Introduktion i egenläraruppgiften 23.4.2010 Tove Forslund, Lärcentret i Åbo"— Presentationens avskrift:

1 Introduktion i egenläraruppgiften 23.4.2010 Tove Forslund, Lärcentret i Åbo tove.forslund@abo.fitove.forslund@abo.fi, http://www.abo.fi/personal/egenlarare http://www.abo.fi/personal/egenlarare

2 2 Dagens program Erfarenheter av att arbeta som egenlärare vid ÅA Översikt över studierådgivningen vid ÅA och egenlärarens plats i den. Se audioföreläsning på http://www.abo.fi/personal/material http://www.abo.fi/personal/material Egenlärarens roll och uppgifter –Handledning i uppgörande av studieplan i MinPlan och granskning av studieplanen –Egenlärarens övriga uppgifter Läsårsschema för egenlärararbetet, egenlärararbetet i arbetsplanen Stöd för egenlärarens arbete Handledning av studieplanen i MinPlan + e-guider http://www.abo.fi/student/minplanmanualerhttp://www.abo.fi/student/minplanmanualer

3 3 Nybörjar- rådgivning vid ÅA personlig rådgivning egenlärare tutorer studierådgivare (institutionernas egna + vid Lärcentret i Åbo) studiechefer + övrig personal vid studie- kanslierna tekniska verktyg MinPlan studieplan kurser webbstöd Akademiska studiefärdigheter 1-5 sp IT-kurser (IT-verktygslådan, fakultetskurser) Nätstödda studieorienteringskurser för olika utbildningar Studieorienteringsveckan studentpsykolog studentpräst Studentkåren + -föreningar Informationssökning (ÅAB och Tritonia)

4 Egenlärarens roll och uppgifter

5 5 Mikkonen, Eriksson & Pyry (s. 39) i Eriksson, I & Mikkonen, J (ed.): ”Opiskelun ohjaus yliopistossa. Edita 2003. Information – guider, webbsidor, annan information Rådgivning – frågor och svar Handledning – dialog, söka svar tillsammans Specialhandledning

6 6 Bra med kontaktperson för studerandena –”jag tror att studenterna anser att det är bra att det finns en person som de kan vända sig till.” –” tror att de har lättare att ta kontakt med personalen då de har en konkret person som tillskrivits dem individuellt.” –”Av de studerande som kommit längre och börjat jobba mera med sitt huvudämne finns det sådana som börjar inse att de kan komma och diskutera mera fritt. Att egenläraren är en stödperson inte en frågebyrå.” Ur utvärdering av egenlärarverksamheten med egenlärarna i Åbo (juni 2008)

7 7 Egenlärarnas och studierådvgivarnas roll reaktiv proaktiv Rådgivarnas roll går från att ha varit mer reaktiv, dvs. att ha agerat då studenterna tagit kontakt, till att bli mer proaktiv, dvs. rådgivarna förväntas ta kontakt med studerandena.

8 8 Terapeutisk nivå Känslonivå (t.ex. frågor och studieproblem som har att göra med studerandes privatliv) Verksamhetsnivå (t.ex. planering av studierna, handledning i studieteknik) Kunskapsnivå (t.ex. ämnesspecifika frågor, feedback på övningsuppgifter) Kommunikationsnivå (t.ex. integrering i akademisamfundet och insten Egenlärarens roll Figuren är baserad på en bild från presentationen Pitkin matkaa monin muodoin tuutoroiden, Peda-forums vårdagar 4.4.2001. Tarja Olkkonen & Merja Vanhala, Oulun yliopisto, opetuksen kehittämisyksikkö.

9 9 Olika former av HOPS/studieplaner Avgränsad studieplan –planerar in kurser för studietiden –tidsbestämmer kurserna –följer upp hur planerna förverkligas Öppen studieplan –reflektion över vad vill göra i framtiden, vad vill studera den egna inlärningen Akademisk studieplan –integrering i universitetssamfundet –utveckling av akad. professionaliteten

10 10 Egenlärarens uppgift i handledningen av studieplaneringen Handleda studerande i uppgörandet av en personlig studieplan i MinPlan, dvs. –kontrollera att alla egenstuderande bedriver sådana studier som leder till den examen som studierätten medger –se att planen utgör en tillräcklig grund för studiernas framskridande och att studierna ser ut att framskrida enligt planerna –granska studieplanerna för terminsanmälan och att förorda planerna för godkännande eller godkänna planerna Initiera diskussion kring studenternas målsättningar med studierna, som grund för uppgörande av studieplanen i MinPlan

11 11 Granskning och godkännande av studieplanen Se särskilda anvisningar för granskningsprocessen av studieplanen (i Guiden för egenlärararbetet) Egenlärarens uppgift (granskning/godkännande) –HF, andra fak.området, KT och IT: Egenläraren granskar och godkänner studieplanerna –PF, TF, BioVet och Natvet: Egenläraren granskar och institutionen/studiekansliet godkänner studieplanerna

12 12 Granskning för terminsanmälan I ett nötskal: –Kandidatstudieplan totalsumma 180 sp –Nästa läsårs kurser inplanerade och tidsbestämda –Godkänn inte en studieplan där kurser lyser rött – kräver åtgärd av studerande för att kunna godkännas till officiell studieplan –Studeranden har lämnat in sin studieplan inom den tid som institutionen har bestämt Ur anvisningarna för granskningen: –studeranden har i sin plan gjort de val av ämnen, kurser m.m. som programplanen förutsätter och som bör göras inför följande läsår –studeranden har en realistisk uppfattning om sin arbetsförmåga vad gäller planerade studier under året –studeranden har valt en realistisk tidpunkt för examens avläggande –studeranden har framskridit i sina studier i en sådan takt att de planerade studierna under följande läsår och examens planerade avläggande är realistiskt –studeranden har bedrivit sådana studier som leder till den examen som studierätten medger –studietakten är sådan att studiestöd kan erhållas (45 sp per år) –ifall examens avläggande är nära fästs uppmärksamhet vid om examens sammansättning är lämplig för avsedd examen –finns det andra omständigheter som motiverar att institutionens eller någon annan rådgivares uppmärksamhet fästs vid studeranden

13 13 Varför MinPlan? Universitetet skall ordna undervisning och studiehandledning så att heltidsstuderande kan avlägga examina inom den tid som föreskrivs (tidigare universitetslagen) Varje studerande för lägre och högre högskoleexamen ska göra upp en personlig studieplan för sin utbildning. Studieplanen görs upp inför varje nytt läsår och inför avläggande av examen. En godkänd studieplan är en förutsättning för inskrivning för läsåret och för betyget. Den årliga studieplanen inlämnas i regel under tiden maj till augusti. Om den enligt institutionsrådets anvisningar utgör en tillräcklig grund för studiernas framskridande och slutförande godkänns den av förvaltningen som underlag för inskrivning för läsåret. Studeranden kan under läsåret vid behov ändra sin studieplan. Institutionsrådet kan under läsåret göra de ändringar av undervisningsplanen som är nödvändiga för utbildningens genomförande, även om ändringarna inverkar på studieplanerna. (Examensstadgan 62 §)

14 14 … men vad är då egentligen idén med att studerande gör studieplaner? förutom att Undervisningsministeriet och examensstadgan så kräver… Studieplanen hjälper den studerande att planera sina studier så att han/hon kan avlägga sina studier inom utsatt tid –En skriftlig plan i elektronisk form möjliggör att rådgivare (egenlärare, studierådgivare) kan handleda i planeringen. –I ett och samma verktyg MinPlan finns flera funktioner som stöder planeringen: studieplan baserad på valt utbildningsprogram, kursbeskrivningar, kurs- och tentanmälan, avlagda prestationer. –Den studerande kan testa och göra hur många studieplaner som helst; studieplanen kan lätt ändras. –MinPlan ger en helhetsbild över studierna redan från början –Den studerande blir uppmärksammad på vilka val som ska göras och får hänvisningar till vilka bestämmelser som gäller vid val av t.ex. biämne (förklaringstexter för studiehelheterna)

15 15 Egenlärarens övriga uppgifter ge allmän info om ämnet och presentera ämnets forskningsområden handleda i val av biämne berätta om hur och var ämnets studerande placerat sig i arbetslivet (samarbete med Arbetsforum) introducera akademiska termer och förkortningar som används vid Akademin integrera studerande i Akademin och inspirera till akademiska studier handleda i ämnesspecifik studieteknik –Exempel: hur skriva tentsvar, referensteknik/hur undvika plagiering diskutera lärstilar och studiefärdigheter, tidsanvändning och tidsplanering, motivation (inkl. tent- och prestationsångest), studietrötthet, göra SWOT över de studerandes styrkor och svagheter vad gäller studierna

16 16 Egenlärarens uppgifter forts. presentera ÅAs stödtjänster som Arbetsforum, skrivhandledning, studierågivarens tjänster, lärcentrets och EduTechs tjänster erbjuda möjlighet att ge feedback på studierna som helhet: positiva och negativa erfarenheter, egenlärarens egna erfarenheter från studietiden föra en diskussion om varför deltagarna i gruppen valt ämnet – att höra andras motiveringar kan vidga ens egna vyer diskutera trösklar och fallgropar med att skriva kandidatarbetet/pro gradu

17 17 SWOT för mitt egenlärarvärv Mina styrkor som egenlärare (Vad är jag bra på, vad kan jag?) Mina svagheter som egenlärare (Vad är jag inte så bra på, vad måste jag utveckla?) Möjligheter (vilka utmaningar förväntar jag mig i arbetet som egenlärare, vilka möjligheter finns det?) Hot i omgivningen (vilka svårigheter förväntar jag mig, vad kunde hota mina möjligheter att vara en bra egenlärare?)

18 18 Egenlärarens resp. tutorns uppgifter Egenläraren formell handledare Tutorn informell handledare –Bollplank för studieplaneringen: hur upplevde du själv dina första kurser, arbetsbördan, innehållet; vilka kurser krävde mer/mindre än du trodde, goda råd för det praktiskaupplägget av studierna, egna erfarenheter –Hjälper gulnäbbarna att logga in, byta lösenord, spara ett dokument på hemområdet, printa ut dokumentet, logga in på MinPlan –Gör upp studieplan med gulnäbbarna och går igenom undervisningsprogrammet –Se tutorns checklista: https://www.abo.fi/student/checklista https://www.abo.fi/student/checklista

19 19 Utmaningar för rådgivningen Studerandes aktivitet –Kommer inte på gruppträffar –Reagerar inte då rådgivaren tar kontakt –Gör inte studieplan Gör studieplan för annan utbildning Studieplanen ses som formalitet, inte som verktyg som stöder kumulativt lärande Rådgivarnas kompetens och engagemang mm. Problem i samband med granskningen av studieplanen –Studenterna lämnar inte in planen –Planen är inlämnad för fel typ av granskning –Studieplanen är satt som utkast i st. för studieplan så studenterna hittar inte rätt granskningstyp Se utvärderingar och uppföljningar –Studentspegeln (enkät med gulnäbbarna, görs sedan våren 2008): http://www.abo.fi/public/gulnabbsenkat http://www.abo.fi/public/gulnabbsenkat

20 20 Egenläraren håller grundkurser Om egenläraren har mycket kurser med studerandena behövs inte särskilda egenlärarträffar på samma sätt Gruppträff ordnas i samband med grundkursföreläsning (så att man kan ’fånga’ dem alla ) Den första kontakten mellan lärarna och lärarens studeranden kunde ordnas centralt från ämnets sida Rådgivning/utbildning i MinPlan och studieplanering obligatorisk för studerandena Skapa fungerande kontakt mellan egenlärare och –studerande / förslag av egenlärarna Ur utvärdering av egenlärarverksamheten med egenlärarna i Åbo (juni 2008)

21 21 Egenlärararbetet i arbetsplanen Se punkt 1 i arbetsplanen (”Studierådgivning, egenlärarverksamhet, handledning”) Finns riktgivande information om arbetsmängden för åtminstone HF:s, PF:s, andra fakultetsområdets (åbo), BioVets och NatVets egenlärare (http://www.abo.fi/personal/egenlarare_fakspecmaterial + på PF:s webb http://www.abo.fi/personal/pfegenlarare)http://www.abo.fi/personal/egenlarare_fakspecmaterialhttp://www.abo.fi/personal/pfegenlarare

22 22 Läsårschema för rådgivningen av studerande vid ÅA Huvudsakliga aktörerna –Studiekanslierna –Egenlärarna –Studenttutorerna Introduktion och handledning i MinPlan för studerande Årsschema för studierådgivningen vid institutionen Läsårsschema för egenlärarnas rådgivning Se http://www.abo.fi/personal/lasarsschemahttp://www.abo.fi/personal/lasarsschema

23 23

24 24

25 25 Uppföljning av egenlärararbetet/exempel Ett exempel (Reino Vainios schema 2009-10): Åk 1 (8 stud) Möte 1 (sept 2009) - studieteknik, info om studier och arbetsmarknade Möte 2 (nov 2009) - feedaback efter första tenten, biämnesval, studieplanen Fortsatt e-postkontakt, främst gällande studieplanen Studieplanen (dec 2009) Möte 3 (april 2010) personliga möte - studieplanen 2010-11, bollplank för linje- och yrkesval Studieplanen (maj 2010) Åk 2-3 (4 stud) E-postkontakt i september Möte 1 (nov 2009) personliga möten - bollplank för linje- och yrkesval Möte 2 (april maj 2010) - studieplanen, linje- och yrkesval Åk 3 (samtliga på årskursen) Information om skrivandet av kandidatavhandlig, utdeln. av rubriker (maj och sept 2009) Åk 4 och äldre (6 stud) E-postkontakt, på begäran personliga möten - fördjupade kurser, yrkesval Möte 1 (april-maj 2010) personliga möten - studieplanen Alla årskurser (allmänt) Utdelande och vidarebefordrande av relevant information genom e-post Arbetslivsafton på matematikenheten 16.4.2010

26 Stöd för egenlärararbetet

27 27 Verktyg att använda i rådgivningen: SWOT för självutvärdering Mina styrkor som studerande (Vad är jag bra på, vad kan jag?) Mina svagheter som studerande (Vad vill jag lära mig, vad måste jag utveckla?) Möjligheter (vilka utmaningar förväntar jag mig i mina studier, vilka möjligheter finns det för mig i mina studier?) Hot i omgivningen (vilka svårigheter förväntar jag mig i mina studier, vad kunde hota mina möjligheter att studera framgångsrikt?)

28 28 Stöd för egenlärarnas arbete Webb: –Stöd för egenlärarens arbete och dokumentation av egenlärarverksamheten http://www.abo.fi/personal/egenlararehttp://www.abo.fi/personal/egenlarare –Institutionsspecifik info för egenlärarna Studentportalen > din institution > Studierådgivning Anställdaportalen > din institution > Info för anställda http://www.abo.fi/personal/egenlarare > Material > Instspecifikt materialhttp://www.abo.fi/personal/egenlarare Studiekansliet Kollegialt stöd Institutionsvisa egenlärarträffar 1-2 ggr/år Öppna seminarier om rådgivning –se kurskatalogen https://www.abo.fi/personal/kurskataloghttps://www.abo.fi/personal/kurskatalog

29 29 Litteraturtips https://www.abo.fi/personal/egenlararlitteratur Ansela Maarit, Haapaniemi Tommi & Pirttimäki Säde 2006: Individuella studieplaner för universitetsstuderande - guide för handledare (som pdf på webben http://www.uku.fi/opk/w5w/guidesve.pdf; finns även på finska och engelska). http://www.uku.fi/opk/w5w/guidesve.pdf IQ Learn - Verktyg för att testa och utveckla sina inlärningsmetoder samt lärar- och studerandeguide om inlärningsmetoder (som pdf på webben). IQ Team - Information, stöd, handledning och tester för arbete i grupp (som pdf på webben). http://palvelut.virtuaaliyliopisto.fi/iq_etusivu_sve.asp (se flikarna Verktyg för lärande resp. Guide för grupparbete) http://palvelut.virtuaaliyliopisto.fi/iq_etusivu_sve.asp

30 30 Motivera till planering av studierna...och med hjälp av MinPlan Kom också ihåg ”öppen studieplan”, dvs. diskussion kring studerandes målsättningar och akademiska studier Uppmuntra studerandena att anlita de olika rådgivare som finns... och att delta i kurserna i allmänna färdigheter Delta själv i institutionsträffarna för egenlärarna och utbildningarna som ordnas - din rådgivningsexpertis växer efter hand Lycka till med egenläraruppgiften!


Ladda ner ppt "Introduktion i egenläraruppgiften 23.4.2010 Tove Forslund, Lärcentret i Åbo"

Liknande presentationer


Google-annonser