Presentation laddar. Vänta.

Presentation laddar. Vänta.

Lärcentret i Åbo Studieplanering i MinPlan, egenlärarens uppgifter och annan rådgivning för nya studerande Introduktion i egenläraruppgiften 24.4.2008.

Liknande presentationer


En presentation över ämnet: "Lärcentret i Åbo Studieplanering i MinPlan, egenlärarens uppgifter och annan rådgivning för nya studerande Introduktion i egenläraruppgiften 24.4.2008."— Presentationens avskrift:

1 Lärcentret i Åbo Studieplanering i MinPlan, egenlärarens uppgifter och annan rådgivning för nya studerande Introduktion i egenläraruppgiften 24.4.2008 Tove Forslund tove.forslund@abo.fi, http://www.abo.fi/personal/egenlarare tove.forslund@abo.fi http://www.abo.fi/personal/egenlarare

2 Översikt över studierådgivningen vid Akademin och utvecklingen av studerandes akademiska studiefärdigheter

3 3 Nybörjar- rådgivning vid ÅA personlig handledning egenlärare tutorer studierådgivare (vid Lärcentret, vid TkF/IT-avd., HF & SVF,amanuens vid MNF) studiechefer + övrig fakultetspersonal tekniska verktyg MinPlan studieplan kurser Webbstöd - ex. studierådgivning ”Akademiska studiefärdigheter” 1-3 sp IT-kurser (IT-verktygslådan) HFs studieorientering 2 sp TFs Kommunikationsfärdigheter 3 sp ESFs studieorientering 1 sp Studieorienteringsveckan studentpsykolog studentpräst Studentkåren + föreningar

4 4 ”Akademiska studiefärdigheter” det studerande behöver behärska för att effektivt kunna studera vid ÅA –Praktisk info om ÅA som studiemiljö (studieorientering, studenttutorverksamhet, Studentkåren) –Förmåga att planera sina studier (MinPlan, egenlärare, studenttutorer) –Integrering i Akademin som vetenskapssamfund (huvudämnet, egenläraren mm.) –ÅA:s IT-miljö, IT-kurser och informationssökning (Datacentralen, Fortbildningscentralen, Åbo Akademis bibliotek och Lärcentret) –Studieteknik (Lärcentrets studierådgivare Johanna Hedenborg, egenläraren, läraren) –Kommunikationsfärdigheter och akademiskt skrivande (Språkcentret, skrivhandledning och –stöd)

5 5 Introduktion till studierna och allmänna färdigheter vid ÅA/Åbo Studieorienteringsvecka –Program och material: http://web.abo.fi/studera/studieorientering/material/2007/ http://web.abo.fi/studera/studieorientering/material/2007/ Sp för introduktionskurser vid HF, TF, ESF och TkF/Ekon.utb. –examination via moodle (”HF:s studieorientering” 2 sp, ”Kommunikationsfärdigheter I” (TF) 3 sp, ”ESF: s studieorientering” 1 sp) –obligatorisk kurs (introduktion till studiemiljön, uppgörande av studieplan, studieteknik, informationssökning)

6 6 Introduktion till studierna och allmänna färdigheter vid ÅA/Åbo forts. Föreläsning i studieteknik för alla fakulteter + studieteknikmaterial på webben http://www.abo.fi/student/studieteknik http://www.abo.fi/student/studieteknik Informationssökning /ÅAB –nivå 1 biblioteksintroduktion –nivå 2 grunder i infosökning/huvudbiblioteket För alla fakulteter i Åbo förutom TkF Föreläsning + självrättande test Obligatoriskt för HF, TF och ESF (ej rättsnot.): ingår i studieorienteringen –nivå 3 samarbete tillsammans med handledarna för seminariearbeten IT-basfärdigheter –Windows, Word, Excel, PowerPoint (totalt 12 h) –Obligatoriskt för HF och TF (särskild kurs, 1 sp), integrerat i grundkurserna inom ekonomutbildningen

7 7 ”Akademiska studiefärdigheter 1-3 sp”

8 8 Helt nätbaserad kurs Målgrupp: första årets studerande –Valbar kurs 1-3 sp vid ESF, MNF och TkF –Kan kompensera ”HFs studieorientering” (2 sp) och delar av SVF:s ”Introduktion till IKT och informationskompetens” (5 sp) Kursen gick första gången våren 2007; erbjuds 2008 och 2009 period 3; i fortsättningen också på hösten Arbetsformer/teknik: Moodle, nätföreläsningar, seminarium i desktopvideokonferens ConnectPro, blogg, individuella uppgifter, nätdiskussioner, självrättande test Innehåll: Se MinPlan eller https://www.abo.fi/student/akadstudkurs https://www.abo.fi/student/akadstudkurs

9 9 ”Akademiska studiefärdigheter” 1-3 sp forts. Övningsuppgifter om bl.a. –Vad är plagiering och hur undvika det, referensteknikens betydelse –Att fundera över och utveckla sina egna lärstrategier –test av och reflektion över egen inlärningsstil, analys av egna starka och svaga sidor och hur förbättra svaga sidor –Tidsplanering –Hur förbättra läs- och anteckningsteknik –Studieteknik för nätstudier –Formulera sökargument för infosökning –Söka i databaser –Söka via NELLI –Redigera sparade träffar och skapa bevakning i NELLI –Logga in via VPN-tunnel, använda moodles funktioner och ConncectPro Kursmaterialet, bl.a. https://www.abo.fi/student/webbmaterial https://www.abo.fi/student/webbmaterial

10 10 Graduklubben http://www.abo.fi/student/graduklubb

11 11 Studierådgivningens webb och serviceguiden studierådgivningens webb http://www.abo.fi/student/studieradgivning http://www.abo.fi/student/studieradgivning serviceguide för studerande vem gör vad inom studierådgivningen utarbetad i samarbete mellan studentkårens högskolepolitiska utskott & studierådgivaren delas ut till alla nya studerande på studieteknikföreläsning på hösten http://web.abo.fi/studera/studieorientering/material/ 2007/serviceguide2007.pdfhttp://web.abo.fi/studera/studieorientering/material/ 2007/serviceguide2007.pdf http://www.abo.fi/student/vemgorvad

12 12

13 MinPlan

14 14 Studieplaneringsprocess för livslångt lärande STUDIEUTBUD & ÅRSPLANERING REKRYTERING & VÄGLEDNING ANSÖKAN & ANTAGNING INSKRIVNING & ÅRSANMÄLAN STUDIER UNDER LÄSÅRET UTEXAMINERING & SLUTINTYG FORTBILDNING & KOMPLETTERING Stöder en studerandes hela livscykel –potentiell studerande: evaluerar Akademin som en potentiell studieplats –ny studerande: gör sin första studieplan –äldre studerande: har studieplanen som en rutin i sin årscykel –alumni: planerar sin vidareutbildning efter slutförd examen –extern studerande: planerar att ta enskilda kurser vid Akademin

15 15 Varför MinPlan? Universitetet skall ordna undervisning och studiehandledning så att heltidsstuderande kan avlägga examina inom den tid som föreskrivs (universitetslagen) Varje studerande för lägre eller högre högskoleexamen gör upp en personlig studieplan för sin utbildning…En godkänd studieplan är en förutsättning för inskrivning för läsåret och för betygets utskrivande…. På det sätt som fakulteten bestämmer (examensstadgan)

16 16 … men vad är då egentligen idén med att studerande gör studieplaner? förutom att Undervisningsministeriet och examensstadgan så kräver… Studieplanen hjälper den studerande att planera sina studier så att han/hon kan avlägga sina studier inom utsatt tid –En skriftlig plan i elektronisk form möjliggör att rådgivare (egenlärare, studierådgivare) kan handleda i planeringen. –I ett och samma verktyg MinPlan finns flera funktioner som stöder planeringen: studieplan baserad på valt utbildningsprogram, kursbeskrivningar, kurs- och tentanmälan, avlagda prestationer. –Den studerande kan testa och göra hur många studieplaner som helst; studieplanen kan lätt ändras. –MinPlan ger en helhetsbild över studierna redan från början –Den studerande blir uppmärksammad på vilka val som ska göras och får hänvisningar till vilka bestämmelser som gäller vid val av t.ex. biämne (förklaringstexter för studiehelheterna)

17 Egenlärarens roll och uppgifter

18 18 Mikkonen, Eriksson & Pyry (s. 39) i Eriksson, I & Mikkonen, J (ed.): ”Opiskelun ohjaus yliopistossa. Edita 2003. Information – guider, webbsidor, annan information Rådgivning – frågor och svar Handledning – dialog, söka svar tillsammans Specialhandledning

19 19 Egenlärarnas och studierådvgivarnas roll reaktiv proaktiv Handledarnas roll går från att ha varit mer reaktiv, dvs. att ha agerat då studenterna tagit kontakt, till att bli mer proaktiv, dvs. handledarna förutsätts ta kontakt med de studerande.

20 20 Terapeutisk nivå Känslonivå (t.ex. frågor och studieproblem som har att göra med studerandes privatliv) Verksamhetsnivå (t.ex. planering av studierna, handledning i studieteknik) Kunskapsnivå (t.ex. ämnesspecifika frågor, feedback på övningsuppgifter) Kommunikationsnivå (t.ex. integrering i akademisamfundet och insten Egenlärarens roll Figuren är baserad på en bild från presentationen Pitkin matkaa monin muodoin tuutoroiden, Peda-forums vårdagar 4.4.2001. Tarja Olkkonen & Merja Vanhala, Oulun yliopisto, opetuksen kehittämisyksikkö.

21 21 Egenlärarens uppgifter Egenläraren är INTE –terapeut och psykolog –den som gör studentens val, studenterna väljer själva! –den som studerar för studenterna, ansvaret för att genomför kurserna är studerandes! …men egenläraren bör kunna visa studenterna vidare till andra som kan ge råd: https://www.abo.fi/student/vemgorvad och serviceguiden https://www.abo.fi/student/vemgorvad

22 22 Hurudan är en bra rådgivare?

23 23 Olika former av HOPS/studieplaner Avgränsad studieplan –planerar in kurser för studietiden –tidsbestämmer kurserna –följer upp hur planerna verkställs Öppen studieplan –reflektion över vad vill göra i framtiden, vad vill studera den egna inlärningen Akademisk studieplan –integrering i universitetssamfundet –utveckling av akad. professionaliteten

24 24 Egenlärarens uppgift i handledningen av studieplaneringen Handleda studerande i uppgörandet av en personlig studieplan i MinPlan, dvs. –kontrollera att alla egenstuderande bedriver sådana studier som leder till den examen som studierätten medger –se att planen utgör en tillräcklig grund för studiernas framskridande och att studierna ser ut att framskrida enligt planerna –granska studieplanerna för terminsanmälan och att förorda planerna för godkännande eller godkänna planerna Initiera diskussion kring studenternas målsättningar med studierna, som grund för uppgörande av studieplanen i MinPlan

25 Granskning och godkännande av studieplanen Se särskilda anvisningar för granskningsprocessen av studieplanen http://www.abo.fi/personal/media/2955/granskning_ studieplan.doc

26 26 Egenlärarens övriga uppgifter ge allmän info om ämnet och presentera ämnets forskningsområden handleda i val av biämne berätta om hur och var ämnets studerande placerat sig i arbetslivet (samarbete med Arbetsforum) diskutera akademiska termer och förkortningar som används vid Akademin integrera studerande i Akademin och inspirera till akademiska studier handleda i ämnesspecifik studieteknik diskutera inlärningsstil och inlärningsfärdigheter, tidsanvändning och tidsplanering, motivation (inkl. tent- och prestationsångest), studietrötthet, göra SWOT över de studerandes styrkor och svagheter vad gäller studierna

27 27 Egenlärarens uppgifter forts. presentera ÅAs stödtjänster som Arbetsforum, skrivhandledning, studierågivarens tjänster, lärcentrets tjänster erbjuda möjlighet att ge feedback på studierna som helhet: positiva och negativa erfarenheter, egenlärarens egna erfarenheter från studietiden föra en diskussion om varför deltagarna i gruppen valt ämnet – att höra andras motiveringar kan vidga ens egna vyer diskutera trösklar och fallgropar med att skriva kandidatarbetet/pro gradu

28 28 Vilka kunskaper och färdigheter krävs av rådgivaren?

29 29 Vilka kunskaper och färdigher borde du utveckla?

30 30 Egenlärarens resp. tutorns uppgifter Egenläraren formell handledare Tutorn informell handledare –Bollplank för studieplaneringen: hur upplevde du själv dina första kurser, arbetsbördan, innehållet; vilka kurser krävde mer/mindre än du trodde, goda råd för det praktiskaupplägget av studierna, egna erfarenheter –Hjälper gulnäbbarna att logga in, byta lösenord, spara ett dokument på hemområdet, printa ut dokumentet, logga in på MinPlan –Gör upp studieplan med gulnäbbarna och går igenom undervisningsprogrammet –Se tutorns checklista https://www.abo.fi/student/checklista https://www.abo.fi/student/checklista

31 31 Utmaningar för rådgivningen Studerandes aktivitet –Kommer inte på gruppträffar –Reagerar inte då rådgivaren tar kontakt –Gör inte studieplan Gör studieplan för annan utbildning Studieplanen ses som formalitet, inte som verktyg som stöder kumulativt lärande Rådgivarnas kompetens och engagemang Mm.

32 32 Arbetsformer för egenlärarnas arbete gruppträffar –formella –Informellare former individuella samtal kommentarer på studieplanen elektroniskt via MinPlan

33 33 Egenlärararbetet i arbetsplanen Se punkt 1 i arbetsplanen (”Studierådgivning, egenlärarverksamhet, handledning”) Finns riktgivande information om arbetsmängden för HF:s och ESF:s egenlärare

34 34 Läsårschema för rådgivningen av studerande vid ÅA Huvudsakliga aktörerna –Fakulteten –Egenlärarna –Studenttutorerna Läsårsschema för de olika aktörernas handledning Introduktion och handledning i MinPlan för studerande Se https://www.abo.fi/personal/lasarsschemahttps://www.abo.fi/personal/lasarsschema

35 35 Stöd för egenlärarnas arbete Webb: –Stöd för egenlärarens arbete och dokumentation av egenlärarverksamheten https://www.abo.fi/personal/egenlararehttps://www.abo.fi/personal/egenlarare Fakultetskansliet Kollegialt stöd Fakultetsvisa egenlärarträffar 1-2 ggr/år –MNF 7.5.2008 kl. 10-12 –TkF 16.5.2008 kl. 13-15 –ESF i maj Se kurskatalogen https://www.abo.fi/personal/kurskatalog förhttps://www.abo.fi/personal/kurskatalog –Infoseminarier om aktuellt inom studierådgivning –öppna seminarier för alla egenlärare Peda-forum-seminariet 21-22.5.2008: ”Taitojen oppiminen ja opettamisen taidot” www.abo.fi/pedaforum2008www.abo.fi/pedaforum2008

36 36 Litteraturtips https://www.abo.fi/personal/egenlararlitteratur Ansela Maarit, Haapaniemi Tommi & Pirttimäki Säde 2006: Individuella studieplaner för universitetsstuderande - guide för handledare (som pdf på webben http://www.uku.fi/opk/w5w/guidesve.pdf; finns även på finska och engelska). http://www.uku.fi/opk/w5w/guidesve.pdf Mladenov, Anna: Att studera och prestera vid Åbo Akademi - en studie om Åbostudenternas studieförhållanden. Åbo Akademis Studentkårs publikation 3/2006 (som pdf på webben). IQ Learn - Verktyg för att testa och utveckla sina inlärningsmetoder samt lärar- och studerandeguide om inlärningsmetoder (som pdf på webben). IQ Team - Information, stöd, handledning och tester för arbete i grupp (som pdf på webben).

37 37 Motivera till planering av studierna...och med hjälp av MinPlan Kom också ihåg ”öppen studieplan”, dvs. diskussion kring studerandes målsättningar och akadmiska studier Uppmuntra studerandena att anlita de olika rådgivare som finns... och att delta i kurserna i allmänna färdigheter Delta själv i fakultetsträffarna för egenlärarna och utbildningarna som ordnas - din rådgivningsexpertis växer efter hand Lycka till med egenläraruppgiften!


Ladda ner ppt "Lärcentret i Åbo Studieplanering i MinPlan, egenlärarens uppgifter och annan rådgivning för nya studerande Introduktion i egenläraruppgiften 24.4.2008."

Liknande presentationer


Google-annonser