Presentation laddar. Vänta.

Presentation laddar. Vänta.

Benkt Wiklund Enheten för näringsliv och samhälle.

Liknande presentationer


En presentation över ämnet: "Benkt Wiklund Enheten för näringsliv och samhälle."— Presentationens avskrift:

1 Benkt Wiklund Enheten för näringsliv och samhälle

2 Utbildningsplan Företagsforskarskolans förberedande program för FoU-chefer i näringslivet 30 hp

3 Utbildningens mål Förbereda för näringslivets krav på ledare inom kvalificerad forskning och utveckling.

4 Upplägg 10 olika kursmoment Seminarier inom Tillämpad IT 7 sammandrag i internatsform och en studieresa Momenten kommer att löpa parallellt med de forskarstuderandes ämnesrelaterade doktorandkurser och genom processmetodiken hela tiden relatera till framtida yrkesverksamhet.

5 Omfattning Varje kursmoment omfattar 36 timmar. Utom Entreprenörskap och Affärsutveckling som omfattar 72 timmar. Seminarier Tillämpad IT 2 tim vardera Sammandragen omfattar 2-3 dagar/termin

6 1 Processen som metod Fokus ligger på att omsätta Företagsforskarskolans kursprogram i kombination med forskarutbildningens ämnesspecifika kurser på en kommersiell arena. Ha kunskap om och förståelse för processmetodiken samt kunna omsätta metoden i färdighet och tillämpning Genom reflektion identifiera hur kunskapen omsätts till färdighet på en kommersiell arena Ha insikt i och förståelse för omvärldsbevakning och kunna tillämpa omvärldsbevakning i sitt dagliga arbete Ha tränats i processmetodiken

7 2 Att leda och arbeta i projekt förståelse för projekt som form för att driva en process från idé till verklighet arbeta i en projektstyrningsmodell projektorganisation och projektroller leda och arbeta i projekt identifiera framgångsfaktorer och fallgropar

8 3 Entreprenörskap och affärsutveckling grundläggande kunskaper i företagandets problem och villkor identifiera och definiera företagsekonomiska begrepp och samband företagets starka och svaga sidor affärsplan och strategier

9 4 Juridik Rättsområden och problem med anknytning till forskning och utveckling regler inom immaterialrätten –patent-, mönster- och upphovsrätt –typer av avtal på området

10 5 Att arbeta med och i grupper Momentet syftar till att: Ge grundläggande kunskaper om gruppdynamik Utveckla eget förhållningssätt i konflikter Ge ökade kunskaper om mig själv som person Belysa grupprocessers betydelse för teamutveckling

11 6 Presentationsteknik deltagarna lär sig kommunicera idéer och projekt på ett mer övertygande, professionellt och säkert sätt deltagarna får nya verktyg som hjälper dem att framgångsrikt nå ut med sina budskap och att väcka och behålla ett auditoriums intresse deltagarna tränas att skriva professionella abstracts och pressmeddelanden deltagarna bygger upp självförtroende och lust att göra presentationer

12 7 Genus och Mångfald I kursen arbetar vi med att utveckla deltagarnas förmåga att granska verksamheter och texter ur kritiska genusperspektiv genusvetenskap, dess centrala begrepp och problemställningar genusrelaterade frågor kring ledarskap, organisation och entreprenörskap hur ett genusperspektiv kan användas i arbete med tvärvetenskapliga forskningsfrågor och i organisatoriska frågor – t ex kring frågor om jämställdhet

13 8 Internationell utblick Internationell utblick ska ge den studerande en tvärvetenskaplig internationell aspekt på forskning och utveckling inom sitt eget och närliggande vetenskapsområde. Omvärldsbevakning som verktyg för handlingsberedskap och orientering effektiviserar FoU processen Internationella arbetsformer Skillnader i affärskultur Konkurrensaspekter belyses

14 9 Beställarkompetens Företagsforskarskolans doktorander kommer i sin yrkesutövning att svara mer för upphandling och bedömning av forskning än att själv bedriva forskning. Det kräver god kännedom om: Upphandlingsprocessen Leverantörsbedömning Avtal

15 Seminarier Tillämpad IT Under programmet ges varje forskningsområde i uppgift att lyfta fram och orientera om IT–utveckling/användning inom ämnesområdet

16 Sammandrag I utbildningen ingår ett sammandrag per termin. Vid sammandragen fokuseras på den forskarstuderandes egen forskning och utveckling tillsammans med mentorerna från respektive företag. Sammandragen kommer också att ha vissa temata för att lyfta forskningsrelevanta frågor


Ladda ner ppt "Benkt Wiklund Enheten för näringsliv och samhälle."

Liknande presentationer


Google-annonser