Presentation laddar. Vänta.

Presentation laddar. Vänta.

2000-2006 EU-Regional Policy Structural actions Agenda 2000 1 Partnerskap En mer decentraliserad sammanhållningspolitik Inom medlemsstaterna: - bredare.

Liknande presentationer


En presentation över ämnet: "2000-2006 EU-Regional Policy Structural actions Agenda 2000 1 Partnerskap En mer decentraliserad sammanhållningspolitik Inom medlemsstaterna: - bredare."— Presentationens avskrift:

1 2000-2006 EU-Regional Policy Structural actions Agenda 2000 1 Partnerskap En mer decentraliserad sammanhållningspolitik Inom medlemsstaterna: - bredare partnerskap: *regionala och lokala myndigheter, andra behöriga myndigheter *partner inom närings- och samhällslivet *andra berörda organ, icke statliga organisationer, miljöorganisationer etc. alla partner skall ta aktiv del i programplaneringens alla etapper

2 2000-2006 EU-Regional Policy Structural actions Agenda 2000 2 Partnerskap En mer decentraliserad sammanhållningspolitik Mellan kommissionen och medlemsstaterna - klar ansvarsfördelning mellan de tre viktigaste instanserna * kommissionen * förvaltningsmyndigheten * övervakningskommittén

3 2000-2006 EU-Regional Policy Structural actions Agenda 2000 3 Programplanering: 4 steg: 1.Kommissionens riktlinjer för program 2.Medlemsstaterna lägger fram utvecklingsplaner, utarbetade i samråd med partner 3.Kommissionen godkänner strategin som skall innehålla: - kvantifierade strategiska mål - prioriteringar - finansiering 4.Förvaltningsmyndigheten och övervakningskommittén ansvarar för den detaljerade programplaneringen

4 2000-2006 EU-Regional Policy Structural actions Agenda 2000 4 Tidsplan för planer och programplanering Planer och program omfattar 7 år (utom I områden med stöd under en övergångsperiod) Medlemsstaternas planer lämnas in senast 4 månader efter det att förteckningen över stödberättigade områden fastställts Kommissionen fattar beslut senast 5 månader efter att ha mottagit planerna: GSR eller SPD Kommissionen fattar beslut senast 5 månader efter att ha mottagit förslag på OP Medlemsstaternas programkomplement lämnas in senast 3 månader efter det att SPD eller OP godkänts

5 2000-2006 EU-Regional Policy Structural actions Agenda 2000 5 Krav på planer och program Regionala utvecklingsplaner: - noggrannare förhandsbedömning GSR, SPD: - strategiska prioriteringar, finansiering och genomförandemetoder….. SPD och OP innehåller inte som tidigare en beskrivning på åtgärdsnivå Programkomplementet: åtgärder, finansiering av dem, stödmottagare, åtgärder för information och offentlighet

6 2000-2006 EU-Regional Policy Structural actions Agenda 2000 6 Programplanering: vem gör vad? (1) Kommissionen: fattar beslut om stödberättigade områden och vägledande finansiering utfärdar riktlinjer för program godkänner (ändrar) program endast på nivån strategiska prioriteringar övervakning på strategisk nivå godkänner större projekt (> 50 miljoner euro)

7 2000-2006 EU-Regional Policy Structural actions Agenda 2000 7 Programplanering: vem gör vad? (2) Medlemsstaten - Förvaltningsmyndigheten utarbetar planer utarbetar och antar programkomplementet delegerar ansvar till en lägre nivå - globalt stöd projekturval utarbetar en årlig rapport genomför en utvärdering efter halva tiden ser till att regler för information och offentlighet följs

8 2000-2006 EU-Regional Policy Structural actions Agenda 2000 8 Programplanering: vem gör vad? (3) Medlemsstaten - Övervakningskommittén godkänner programkomplementet ställer upp kriterier för projekturval övervakar programmets genomförande: - föreslår ändringar till förvaltningsmyndigheten - godkänner förslag till ändringar I programkomplementet godkänner utvärderingen efter halva tiden godkänner årsrapporten

9 2000-2006 EU-Regional Policy Structural actions Agenda 2000 9 Bättre kostnadseffektivitet additionalitet övervakning utvärdering finansiell förvaltning finansiell kontroll resultatreserv

10 2000-2006 EU-Regional Policy Structural actions Agenda 2000 10 Additionalitet “Medel från fonderna får inte ersätta offentliga eller andra motsvarande utgifter för strukturåtgärder i medlemsstaten” 3 "kontrollstationer": förhandsbedömning, utvärdering efter halva tiden, utvärdering I efterhand mäts i förhållande till utgifter för strukturåtgärder i samtliga mål 1-områden (för mål 1)......eller utgifter för aktiv arbetsmarknadspolitik utanför mål 1 områden (för mål 2 och 3)

11 2000-2006 EU-Regional Policy Structural actions Agenda 2000 11 Övre gräns för medfinansiering Maximera hävstångseffekten beräknas på åtgärdsnivå oförändrade generella krav nya övre gränser i de fall infrastrukturer ger betydande intäkter: - mål 1: 40 % + 10 % för sammanhållningsländerna - mål 2: 25 % - ev. 10 % högre om det inte rör sig om direktstöd och för investeringar i företag: - mål 1: 35 % - mål 2: 15 % - ev. 10 % högre för SMF om det inte rör sig om direktstöd

12 2000-2006 EU-Regional Policy Structural actions Agenda 2000 12 Bestämmelser för övervakning Mer öppenhet och insyn Årliga överläggningar: - Kommissionen och förvaltningsmyndigheten: om förvaltningsfrågor - Kommissionen och kontrollmyndigheterna: om kontrollfrågor Övervakning av mål för kvantifierade indikatorer Översyn efter halva tiden Bättre rutiner för information och offentlighet

13 2000-2006 EU-Regional Policy Structural actions Agenda 2000 13 Utvärdering: ett verktyg för bättre programplanering förhandsbedömning, som medlemsstaterna skall bifoga sina planer; tyngdpunkten ligger nu på - sysselsättningsläget - miljöpåverkan - jämställdhet utvärderingen efter halva tiden, under förvaltningsmyndighetens ansvar, görs av oberoende experter: kan leda till justeringar i programplaneringen utvärderingen i efterhand, under kommissionens ansvar, kommer att genomföras år 2009

14 2000-2006 EU-Regional Policy Structural actions Agenda 2000 14 Finansiell förvaltning Förenklingar och effektivitet  automatiska årliga åtaganden automatiskt återtagande av ej utnyttjade resurser 7 % av anslagna medel betalas ut när programmet godkänns nytt system beträffande ersättning för utgifter en sista utbetalning på 5 % av de anslagna medlen görs när programmet är avslutat schablonindexering på 2 % inbyggd budgeten; översyn för perioden 2004 2006

15 2000-2006 EU-Regional Policy Structural actions Agenda 2000 15 Finansiell kontroll Klarare ansvarsfördelning Medlemsstaterna har ansvaret för - att den finansiella kontrollen är effektiv - att förebygga oegentligheter - att korrigera oegentligheter - att EU:s lagstiftning följs Kommissionen har ansvaret för - kontroll av att de finansiella kontrollsystemen är effektiva - påföljder: utbetalningar kan eventuellt hållas inne tills vidare eller avbrytas definitivt årliga överläggningar

16 2000-2006 EU-Regional Policy Structural actions Agenda 2000 16 Resultatreserven Ett nytt incitament till att nå bättre resultat 4 % av nationella medel, anslås före den 31.3.2004 bedömning av programmets resultat utifrån - i vad mån de mål som ställts uppi förhands har uppnåtts - kvaliteten i förvaltningen - hur man har kunnat tillgodogöra sig EU:s resurser, samt vilken hävstångseffekt dessa har haft medlemsstaterna väljer indikatorer, på kommissionens förslag medlemsstaterna föreslår program som de anser vara framgångsrika kommissionen fördelar de tillgängliga resurserna

17 2000-2006 EU-Regional Policy Structural actions Agenda 2000 17 Pågående program avslutas Program från perioden före 1994 - Begäran om utbetalningar fram till 31.3.2001 - Automatiskt upphävande av åtaganden fram till 30.9.2001 Program från perioden 1994-1999: - Begäran om utbetalningar fram till 31.3.2003 Automatiskt upphävande av åtaganden fram till 30.9.2003

18 2000-2006 EU-Regional Policy Structural actions Agenda 2000 18 Kommissionens beslut som rör genomförandet Stödberättigande utgifter (artikel 30) Användande av euro (artikel 33) Finansiell kontroll (artikel 38) Finansiella korrigeringar (artikel 39) Information och offentlighet (artikel 46) ….vid behov ytterligare beslut


Ladda ner ppt "2000-2006 EU-Regional Policy Structural actions Agenda 2000 1 Partnerskap En mer decentraliserad sammanhållningspolitik Inom medlemsstaterna: - bredare."

Liknande presentationer


Google-annonser