Presentation laddar. Vänta.

Presentation laddar. Vänta.

SUPPORT AB. Frågorna i modellen. Information/utbildning Anställningstrygghet Löner och arbetstider Arbetsmiljö Opinionsbildning Sociala frågor Inflytande.

Liknande presentationer


En presentation över ämnet: "SUPPORT AB. Frågorna i modellen. Information/utbildning Anställningstrygghet Löner och arbetstider Arbetsmiljö Opinionsbildning Sociala frågor Inflytande."— Presentationens avskrift:

1 SUPPORT AB

2

3 Frågorna i modellen. Information/utbildning Anställningstrygghet Löner och arbetstider Arbetsmiljö Opinionsbildning Sociala frågor Inflytande Övrig service NMI SUPPORT AB

4 NMI och faktorernas betygsindex och effektmått NMI Indexvärdet 49 (-1 jämfört med 2003) ej statistiskt säkerställd Lägsta betygsindexLöner och arbetstider värde 47 – 45 – (2003) Högsta betygsindexÖvrig service värde 60 – 64 (2003) Övrig service (60) (minskning med fyran enheter jämfört med 2003) SUPPORT AB

5 Förbättra om möjligt Prioritera ! Bevara Lågprioritera

6 Kvadrant I – Förbättra om möjligt Information/utbildning: 52 – 69 % angett ej aktuellt/vet ej för frågor rörande ST Rapport, ST:s fackliga utbildningar, ST:s hemsida och ST Direkt. Fler har valt att betygssätta tidningen ST Press och fackets lokala information. Drygt 30 % lämnade lågt betyg för fackets lokala information Cirka 25 % är mycket nöjda med informationen från lokal fack och tidningen ST Press SUPPORT AB

7 Kvadrant II – Prioritera Inflytande: Har det näst högsta effektmåttet och betygsindex samma som medelbetyg. 60% har svarat ”ej aktuellt/vet ej” på frågan ”möjligheter att påverka centralt” respektive ”komma i kontakt med ST centralt” (Störst antal höga betyg och minsta andel ej aktuellt/vet ej). 56% gav högt betyg. SUPPORT AB

8 Kvadrant II – Prioritera Löner och arbetstider: Har lägst betygsindex och samtidigt högst effektmått. Samtliga indikatorer har fått lägt betyg (medelvärden 4,9-5,7). Frågor rörande ST:s lönepolitik, centrala- och lokala löneförhandlingar har fått lägsta betyg (40% av de svarande) Mest nöjd är man med frågan ” Hur ST lokalt arbetar med lika möjligheter till löneutveckling mellan kvinnor och män (25% mycket nöjda) SUPPORT AB

9 Kvadrant II – Prioritera Anställningstrygghet Indexvärde lika med medelvärde Samtliga indikatorer har medelvärden mellan 5,4-6,4. Frågan ”Hur ST agerar för att minska inkomstbortfall vid sjukdom/arbetslöshet” har 60 % svarat ej aktuellt/vet ej. Mest nöjd är man med frågan ”Hur ST värnar om anställningstryggheten” (36% höga betyg) SUPPORT AB

10 Kvadrant III – Låg prioritet Opinonsbildning Näst lägsta indexvärdet och förhållandevis lågt effektmått. Indikatorerna avser mäta hur nöjda medlemmarna är med hur ST företräder medlemmarnas intressen i den offentliga debatten och hur ST talar för och värnar om den statliga verksamheten samt de privata bolagen. 50% av de svarande har gett mellanbetyg och 30 % låga betyg. SUPPORT AB

11 Kvadrant III – Låg prioritet Arbetsmiljö Betygsindex precis under medelbetyget Indikatorerna ” Hur ST arbetar centralt- respektive lokalt för en god arbetsmiljö har medelvärden mellan 5,8 – 5,9. Ingen förändring jämfört med mätningen 2003 Ny fråga i senaste mätningen var ”hur ST lokalt arbetar med ledarskapsfrågor”. 25% är missnöjda, 50% svarat ej aktuellt/vet ej. SUPPORT AB

12 Kvadrant IV – Bevara Sociala frågor Indexvärde samma som mätning 2003, har ett förhållandevis lågt effektmått. Indikatorerna avser mäta hur nöjda medlemmarna är med hur Starbetar för jämställdhet mellan könen, lika villkor i arbetslivet för invandrare, mot mobbning samt internationellt med fackliga frågor. Medelvärden mellan 5,9 – 6,0. 20% av de svarande gett låga betyg medan majoriteten lämnat mellanbetyg. 73% angav ”ej aktuellt/vet ej” som svar till frågan ”hur ST arbetar internationellt med fackliga frågor”. 49% angav ”ej aktuellt/vet/ej” som svar till frågan ”hur ST arbetar för jämställdhet mellan könen”. SUPPORT AB

13 Kvadrant IV – Bevara Övrig service Få medlemmar har erfarenhet av ST:s service. Har dock erhållit högsta indexvärdet. Frågorna relaterar till ST:s rättshjälp, medlemsförsäkringar, medlemslån och service med semesterbostäder. Undantaget medlemsförsäkringar har 76-90% svarat ”ej aktuellt/vet ej” Mest nöjda med Medlemslånen, 40% lämnat ett högt betyg. Största missnöjet är med ST:s rättshjälp, 23 % lämnat ett lågt betyg. SUPPORT AB

14 Viktig kuriosa Största andelen medlemmar hör hemma i gruppen myndigheter, affärsverk (70%). Merparten av medlemmarna arbetar som handläggare, assistent och administratör (61%) Andel tillsvidareanställda utgör 94,1% Andel heltidsanställda utgör 83,7% Medlem > 10år (inkl FF, Doff och Försvarsförbundet) – 66% Majoriteten av medlemmarna har blivit rekryterade av facket 54%. Själva sökt upp ST 36% De som blivit rekryterade av det lokala facket går i större utsträckning på möten. Tendensen under de senaste 10 åren är dock att en växande andel själva söker upp facket. 45% av medlemmarna har haft funderingar på att gå ur ST. 29% har funderingar på att gå ur A-kassan. Andelen medlemmar som aldrig haft något förtroendeuppdrag uppgår till 50,6% (2003 52,1%) Anledningen till det låga intresset för förtroendemannauppdrag anges vara tidsbrist och ointresserad. Endast 27,9% av nyanställda har hälsats välkomna av ST:s lokala fack vid tidpunkten för anställning ! Endast 34,1% av nya medlemmar i ST har hälsats välkomna av lokalt fack ! SUPPORT AB

15 Viktig kuriosa Flesta personliga kontakter är med arbetsplatsombud (33,3). Minst med förbundsstyrelse (9,2) Anledning till dessa kontakter avsåg främst frågor relaterade till Lön (43,0) Arbetsmiljö (32,3) och A-kassa (20,6) Andelen som haft personlig kontakt med förtroendevald har ökat till 80%. Motsvarande siffra i 2003 års undersökning visade att 30% inte haft någon personlig kontakt. 47% av populationen har inte varit på något fackmöte de senaste 12 månaderna (2003 – 54,3%) En av fem uppger att de känt sig delaktiga i förberedelserna för Avtal 2007. Av de som deltagit i någon aktivitet inför Avtal 2007 har den största närvaron/intresset funnits för möten på arbetsplatser (24,8%) medan 75,2% angett ”ej aktuellt”. Gällande medlemsförmåner är det medlemsförsäkringar som intresset är störst och då främst liv och olycksfall. Förtroendevalda värderar ST Direkt och dess möjligheter relativt högt. På frågan ”hur ofta brukar du besöka” förbundets hemsida – öppna hemsidan svarar 44,2% aldrig förbundets hemsida – medlemsidan svarar 51,0 % aldrig förbundets hemsida – förtroendevaldasidan svarar 75,1% aldrig avdelningens hemsida (i förekommande fall) svarar 56,3% aldrig fackets sidor på Intranätet (i förekommande fall) svarar 47,2% aldrig ST Press hemsida svarar 70,3% aldrig Antalet medlemmar som har kännedom om TRIA:s verksamhet utgör endast 12,4% SUPPORT AB

16 Vad anser du att medlemskapet i facket ger dig ? JaNejVet ejUppgift saknasJa (2003) Stöd vid tvist60,87,927,127,153,8 Ökad anställningstrygghet 60,715,918,94,459,9 Stöd vid arbetslöshet56,79,030,34,062,0 Bra medlemsförsäkringar53,211,230,35,353,5 Stöd vid organisationsförändringar46,725,323,44,642,2 Möjlighet att påverka arbetsmiljön46,526,022,94,6- Bättre anställningsvillkor45,224,124,95,839,5 Större möjligheter till löneökning34,339,221,45,130,6 Bättre inflytande över arbetsmiljön21,347,924,95,917,1 Stöd för personlig utveckling13,551,629,25,610,5 SUPPORT AB

17 Viktigaste orsakerna till att du funderat på att gå ur ST ? JaEj aktuelltJa 2003 Tveksam till nyttan av att vara med59,440,653,7 Facket kan inte hävda sig gentemot arbetsgivaren 46,453,645,4 Dålig löneutveckling44,056,054,1 Medlemsavgiftens storlek40,559,532,8 Saknar fackets stöd24,975,122,4 Annat skäl14,086,014,8 Annan facklig org. passar bättre12,587,514,4 Facket arbetar för mycket med politik9,590,56,2 Ingen eller få andra på arbetet är anslutna1,698,42,7 SUPPORT AB

18 Vilka fackliga områden ska Fackförbundet ST prioritera ? Mycket viktigt Lön 82,9 Anställningstrygghet79,9 Arbetsmiljö72,2 Skydd mot inkomstförlust66,8 Mobbning66,0 Arbetstid52,8 Semestervillkor51,6 Jämställdhet50,1 Inflytande över egna arbetet48,7 Kompetensutveckling43,8 Utveckling i arbetet43,1 Ledarskap32,3 Mångfald25,7 Yrkesfrågor24,4 Opinionsbildning14,5 Studerandeverksamhet11,8 Internationellt fackligt arbete8,4 SUPPORT AB

19 Rekommendationer Använd SCB undersökningen för att diskutera varumärket ”Fackförbundet ST” internt inom organisationen. Diskussioner och workshops kan vara delar av framtida personal dagar, temadagar, utbildningar etc. Involvera även de fackligt förtroendevalda på arbetsplatserna i undersökningens utfall. Utarbeta mål- och styrdokument med tydliga mål-värden (targets) för motsvarande framtida mätningar. Prioriteringsordningen bör vara de rekommenderade från prioriteringsmallen. Skapa en visionär anda där framtiden är det gyllene ledordet. Låt de historiska aspekterna vara en kunskapskälla och vägledning mot ett starkare framtida varumärke. Säkerställ att regionala ombudsmän arbetar med en tydlig ”konsultativ framtidsfokusering”. Effekterna av en imageförbättring (och därmed högre NMI) av varumärket kan skapas genom en närhet till de fackligt förtroendevalda på arbetsplatserna, m.a.o högsta möjliga närhet till arbetsplatserna. Organisationskulturen måste bekräfta ett erkännande till anställda och fackligt förtroendevalda om den dagliga nytta dessa tillför för varumärket. Ingen kedja är starkare än den svagaste länken. Diskutera och arbeta fram rutiner som optimerar möjligheterna att i framtida situationer/tillfällen se möjligheter att hitta potentiella medlemmar till Fackförbundet ST. (Diskutera om er logotype behöver förtydligas alternativt hur man ska profilera denna tydligare.) SUPPORT AB


Ladda ner ppt "SUPPORT AB. Frågorna i modellen. Information/utbildning Anställningstrygghet Löner och arbetstider Arbetsmiljö Opinionsbildning Sociala frågor Inflytande."

Liknande presentationer


Google-annonser