Presentation laddar. Vänta.

Presentation laddar. Vänta.

1 School of Electrical Engineering Elektro- och Systemteknik Faculty Meeting Aug 30 – 31, 2005 Runö, Åkersberga.

Liknande presentationer


En presentation över ämnet: "1 School of Electrical Engineering Elektro- och Systemteknik Faculty Meeting Aug 30 – 31, 2005 Runö, Åkersberga."— Presentationens avskrift:

1 1 School of Electrical Engineering Elektro- och Systemteknik Faculty Meeting Aug 30 – 31, 2005 Runö, Åkersberga

2 2 Faculty Meeting Development Plan for EE Program Tuesday 15.00Introduction, Björn Ottersten 15.45Potential strategic areas(20 min each) Per Brunsell Lars Nordström Karl Henrik Johansson Mikael Skoglund 16.30 Break 16.45Potential strategic areas, cont. Discussion 17.30Graduate education, James Drake 18.00Group activity 19.30Dinner

3 3 Faculty Meeting Development Plan for EE Program Wednesday 08.30Undergraduate education, Stefan Östlund 09.15Group activity 10.30 Coffee 11.00Presentation of group activities Conclusions 12.00Lunch

4 4 Faculty Meeting Development Plan for EE Introduction Outline Context Facts and figures about EE New KTH principles for resource allocation (FAKIR) Trends KTH’s development plan Goals and implementation – for group discussion

5 5 Faculty Meeting Development Plan for EE Context Sets out long term (5 years) goals for our activity Outlines how we will execute to achieve these goals Should provide substance to allow evaluation of our activity Development plan more critical in the new organization Internal funding will depend on strategies set out in the development plan Builds a common ground for EE Instrument for communicating within EE as well as within KTH

6 6 School of Electrical Engineering Research Groups - Divisions 1.Electric power systems 2.Industrial information and control systems 3.Electrotechnical design 4.Electrical machines and power electronics 5.Applied Electrophysics 6.Electromagnetic Theory 7.Fusion Plasma Physics 8.Plasma Physics 9.Automatic Control 10.Communication Theory 11.Communication Networks 12.Microsystem Technology 13.Radio Communication Systems 14.Signal Processing 15.Sound and Image Processing

7 7 School of Electrical Engineering Styrelse AL FO grupp 1 Ledningsgrupp Dekan Prodekan GRU ansvarig -GA FU ansvarig - FA Admchef Fakultets kollegiet GRU råd GRU ansvarig Studierektorer Studerande representanter Skolkansli Admchef Utbildningskansli Studerandeexpeditioner Rektor AL FO grupp 2 ETS FO grupp 1 ETS FO grupp 2 S3 FO grupp 1 S3 FO grupp 2 Prefekt AL Prefekt ETS Prefekt S3

8 8 School of Electrical Engineering Some Figures 1 of 9 schools at KTH 25 full time professors (some 25 associate and assistant professors) Some 150 PhD students 270 people (faculty, staff, and PhD students) 20 Meuro turn-over Research accounts for >80% of turn-over

9 9 EE Resultat, Verksamhetsområde Q1-Q2

10 10 EE Resultat

11 11 EE Resultat, Avdelning Q1-Q2

12 12 EE Kapital o Förskott Q1-Q2

13 13 EE Kostnader Q1-Q2

14 14 EE Intäkter, Verksamhet

15 15 EE Intäkter, Verksamhet

16 16 EE Externa Finansiärer

17 17 EE Externa Finansiärer

18 18 School of Electrical Engineering Personnel Categories

19 19 School of Electrical Engineering Faculty

20 20 School of Electrical Engineering Age Distribution

21 21 Resource Allocation (FAKIR) New principle are under discussion Implementation (maybe not fully) 2007 Prorektor Anders Eriksson – responsible for new allocation system FN also involved – Peter Gudmundson, Gunnar Landgren, Lars-Göran Nilson

22 22 Resource Allocation (FAKIR) Today Fördelningsgrund kkr % Ämnesbas 120 138 18,2 % Verksamhetsstöd 100 014 15,2 % Vetenskaplig potential 158 158 24,0 % Volym grundutbildning 12 014 1,8 % Volym externa anslag 30 034 4,6 % Excellenstjänster 13 650 2,1 % Forskarutbildning 210 000 31,9 % Ofördelat 14 549 2,2 % Totalt 658 557 100,0 %

23 23 Resource Allocation (FAKIR) Preliminary Proposal 1.Forskningsaktivitet - bestående av de nuvarande posterna Vetenskaplig potential, Volym grundutbildning, Volym externa anslag, Excellenstjänster – 32,5 % (32,5 %) 2.Forskarutbildning – 32,5 % (31,9 %) 3.Forskningsprioritering - bestående av de nuvarande posterna Ämnesbas och Verksamhetsstöd – 32,5 % (33,4 %) 4.Ofördelat – 2,2 %

24 24 Resource Allocation (FAKIR) Preliminary Proposal Forskningsaktivitet Antalet professorer och doktorer samt doktorandtjänster. Borttagande av excellenstjänsterna. Forskarutbildning Samma sätt som tidigare. Forskningsprioritering Övergripande prioriteringar mellan de olika skolorna. Formulering av verksamhetsuppdrag. Syfte att ta bort koppling till enskilda professorer.

25 25 Resource Allocation (FAKIR) Preliminary Proposal Forskningsprioritering Slå ihop ämnesbaserna till forskningsområden (30-70?) Tilldelning ändras baserat på kvalitetsbedömning och prioritering – Utvecklingsplanen! Verksamhetsuppdrag ska kopplas till tilldelningen (speciella satsningar, startbidrag, mellantjänster, Speciella satsningar avvecklas (utom Alba Nova 23,5 MSEK!)

26 26 Some Trends More competitive environment (students, faculty, resources) Focus on large research consortia and centers (SSF, VINNOVA/VINN-X, VR/Linnéstöd, EU etc) Funding from EU’s framework programs increasing European research council? Shift from research education to research excellence Measures of research ‘excellence’ - bibliometric data (internally and externally) All funding performance related More (research, education, adm etc.) for less!

27 27 KTHs utvecklingsplan Till alla på KTH – idag och imorgon: att utveckla undervisnings- och examinationsformerna, att i samarbete med studenterna utveckla kvaliteten inom utbildningen, att arbeta för, men också sprida synen, att KTH skall vara ett europeiskt ledande tekniskt universitet, att i verksamheten förstärka den globala och europeiska dimensionen att i verksamheten förstärka synen på teknikvetenskapen som en egen vetenskap, och som grunden för KTHs utbildningar, att utveckla en syn på studentrekrytering inom olika målgrupper, som överensstämmer med KTHs vision och KTHs verksamhet, att i högre grad delta i den nationella debatten om såväl tekniska som utbildningsrelaterade frågor, att aktivt och engagerat delta i utvecklingen av KTH.

28 28 Development Plan for EE Structure Four main activities will be outlined 1.Research (FO) – Björn Ottersten 2.Research education (FU) – James Drake 3.Undergraduate education (GRU) – Stefan Östlund 4.Administration and support (ADM) – Inger Larsson 5.Also: Quality assurance, Personnel policy, Gender equality, Equipment and offices, IT and WWW Project manager: Inger Larsson

29 29 Development Plan for EE Time Plan 2005-08-30Faculty meeting 2005-10-12Executive meeting –first draft 2005-10-13Lab manager meeting – first draft distributed 2005-10-19Faculty lunch meeting – discussions/feedback 2005-10-21Deadline comments on first draft 2005-11-14Board meeting – second draft distributed to board – approval of general principles 2005-12Third revision distributed 2006-02Board meeting – development plan approval

30 30 School of Electrical Engineering Where are we going? Research Areas of priority (which areas will expand)? Which areas will disappear? New research directions? EE post-doc/research associate positions? Recruitment? How do we create strong research environments? What can we do as a school?

31 31 Development Plan for EE For discussion Verksamhetsmål Skolan för Elektro- och systemteknik skall karakteriseras av; God kvalitet och effektiv resursutnyttjande inom samtliga verksamhetsområden. Nöjda kunder (teknologer, doktorander, forskningsfinansiärer, företag med intresse av EEs utbildning och forskning) Personal som utvecklas Jämnare könsfördelning Åtgärder Rekrytering har högsta prioritet Mätmetoder

32 32 KTHs utvecklingsplan Uppdrag till ledningen: att kommunicera ställningstaganden om KTHs vision minst 50 MSEK för utvecklingen i visionens riktning under 2004–2007, fokusering av KTHs ämnesbredd att besluta om övergripande utbildningsstruktur, att planera KTHs campusstruktur sänka lokalkostnaderna öka andelen kvinnliga lärare att lägga fast en policy för en långsiktigt hållbar uppbyggnad av fakulteten att utveckla strategiska allianser med andra lärosäten att fördjupa samverkan med forskningsinstituten att tydligt och med lång tidshorisont lägga fast fördelningen mellan de olika programutbildningarnas volym, att utveckla nya former för forskningssamverkan att verka för en god miljö för alla kategorier av personal och studenter,

33 33 KTHs utvecklingsplan Uppdrag till ledningen (forts.): att verka för att förändringar av KTHs organisation och verksamhet sker med framförhållning och uthållighet, att tillse att såväl organisation som verksamhet bedrivs med både kvalitet och effektivitet som riktlinjer, delta i relevanta internationella utvärderingsprojekt, att utveckla former för interna kvalitetsrevisioner, att gentemot den politiska nivån söka genomföra förändringar av regler för antagning och avgifter i utbildningen.

34 34 KTHs utvecklingsplan Till fakultetsnämnden: att genomföra en översyn av KTHs ämnes- och professorsprofil att fördjupat studera de processer som används inom grundutbildningen att se över regelverk och processer inom forskarutbildningen att utreda och belysa avvägningen mellan forskningsresultat och forskarutbildning i att initiera och utveckla formerna för kollegiala organ på olika nivåer inom KTH, att utveckla metoder som ökar antalet kvinnliga lärare att utveckla en struktur och indelning av de kortare utbildningsprogrammen, med ingenjörs-, kandidat- och temautbildningar, att utveckla KTHs policies för studenternas finansiering av utbildningen, att verka för att förändringar av KTHs organisation och verksamhet sker med framförhållning och uthållighet, att, tillsammans med ledningen, tillse att såväl organisation som verksamhet bedrivs med både kvalitet och effektivitet som riktlinjer.

35 35 KTHs utvecklingsplan Till alla beslutande organ på KTH: att verka för att visionerna omsätts i operationella åtgärder, att verka för en förtydligad syn på mångfald som en kvalitetsfråga, att utveckla kanaler för information och dialog med personal, studenter och andra intressenter.

36 36 School of Electrical Engineering Where are we going? Undergraduate education Does the E program have a future? Should we only focus on MS education? Will we have mostly non-Swedish students (will there be any qualified Swedish students)? What can we do as a school?

37 37 School of Electrical Engineering Where are we going? Graduate education Only one degree in EE (> 10 today)? Joint admissions? Graduate school(s)? How do we create a ’student body’? What can we do as a school? EE PhD positions?

38 38 School of Electrical Engineering Some Challenges Create an identity for EE Develop the E program Become even more attractive to foreign students Formation of Graduate Schools Adapt to changes within KTH Position EE within KTH – note Computer Science and Communication Information and Communication Technology Position EE within Sweden and Europe


Ladda ner ppt "1 School of Electrical Engineering Elektro- och Systemteknik Faculty Meeting Aug 30 – 31, 2005 Runö, Åkersberga."

Liknande presentationer


Google-annonser