Presentation laddar. Vänta.

Presentation laddar. Vänta.

SMAK drivs av Migrationsverket i samarbete med

Liknande presentationer


En presentation över ämnet: "SMAK drivs av Migrationsverket i samarbete med"— Presentationens avskrift:

1 SMAK drivs av Migrationsverket i samarbete med
fem länsstyrelser under oktober 2013 – juni 2015 Projektet delfinansieras av Europeiska flyktingfonden EUROPEISKA UNIONEN EUROPEISKA FLYKTINGFONDEN

2 Bakgrund till projektet
Svårt att anvisa kommuner och överföra kvotflyktingar till Sverige Extra svårt att anvisa och överföra personer med särskilda behov (t.ex. de med funktionshinder) Regeringsuppdrag att vidarebosätta oförändrat antal (1 900) kvotflyktingar oaktat den stora mängden av asylsökande som redan finns i Sverige Behov av smartare arbetssätt på och mellan Migrationsverket, Länsstyrelserna och mottagande kommuner EUROPEISKA UNIONEN EUROPEISKA FLYKTINGFONDEN

3 Projektidén Översyn över rådande arbetssätt
Kartläggning av utvecklingsbehov Samordning av tidigare framgångsrikt arbete Spridning av goda exempel Utveckling och testning av nya arbetssätt Formulering av en ny modell för bosättning och mottagande av kvotflyktingar, med fokus på personer med behov av särskilt stöd EUROPEISKA UNIONEN EUROPEISKA FLYKTINGFONDEN

4 Projektets uppdrag, syfte och resultat
Uppdrag: Stärkt mottagande av kvotflyktingar och personer med särskilda behov Syfte: Projekts ska arbeta fram nya eller förbättrade arbetsmetoder och strategier för att skapa ett ökat antal av mottagna kvotflyktingar och personer med särskilda behov. Resultat: Förväntat resultat är en utvecklad modell för arbetet med anvisning och mottagande av kvotflyktingar och personer med särskilda behov. EUROPEISKA UNIONEN EUROPEISKA FLYKTINGFONDEN

5 Fyra projektmål till år 2015
Målet är att: Skapa gemensamma strategier mellan Migrationsverket, Länsstyrelserna och kommunerna för att främja framförhållning och långsiktig mottagningskapacitet   Identifiera särskilda åtgärder som minskar väntetiden för personer som befaras bli svåra att kommunplacera  Ta tillvara och sammanställa erfarenheter från tidigare genomfört utvecklingsarbete Skapa förutsättningar för att personal som berörs av projektet vid Migrationsverket, Länsstyrelserna och kommunerna (samt övriga intressenter) ska kunna förvalta och dra nytta av projektets resultat EUROPEISKA UNIONEN EUROPEISKA FLYKTINGFONDEN

6 Tre effektmål – år 2015 År 2015 ska:
Liggtiden för bosättningsärendena vara halverad Förutsättningar ha skapats för en måluppfyllelse på 90% inom bosättningsuppdraget (att anvisa plats inom fyra veckor) Förutsättningar ha skapats för att uppfylla vidarebosättnings-uppdraget (att överföra personer till Sverige) EUROPEISKA UNIONEN EUROPEISKA FLYKTINGFONDEN

7 SMAK Projektorganisation
Projektägare Migrationsverket Styrgrupp Referensgrupp Bosättningsgruppen Projektledare Evie Wimmer Projektekonom Izabela Lindsjö Projektadministratör Ros-Marie Sand Lönn Projektkommunikatör Camilla Melander Referensgrupp AF:s Bosättningsfunktion Migrationsverkets Utvecklingsledare Åsa Vahlström Suad Ali Arbetsgrupper inom Migrationsverket Kvotfunktionen & Bosättningsfunktionen Externa utvärderings-konsulter Länsstyrelsernas Utvecklingsledare LST Gävleborg: Lars Blomqvist, samordn. LST Stockholm: Cecilia Gustafsson LST Värmland: Marcus Wihk LST Kronoberg: Rekrytering pågår LST Norrbotten: Rekrytering pågår Kommuner Migrationsverket: Tar ut och överför kvotflyktingar till Sverige samt anvisar platser åt kvotflyktingar och personer med prestationsförmåga under 25% m.fl. Länsstyrelserna: Säkerställer kapacitet och beredskap i kommunerna, tecknar överenskommelser om flyktingmottagande Arbetsförmedlingen: Anvisar platser åt personer som omfattas av etableringsreformen (kvotflyktingar undantaget), tar fram bosättningstal. Kommunerna: Tar emot flyktingar och andra nyanlända (obs! frivilligt), sköter anskaffandet av bostad, samhällsinformation, barns etablering/introduktion UNHCR: Ger skydd åt (kvot)flyktingar och skyddsbehövande bl.a. genom vidarebosättning Regeringskansliet: Ger statliga myndigheter ovan uppdrag. Disponerar statsbudget och regelverk. Projektägare: Beslutar att starta och avsluta projektet Fondenheten: Beviljar medel från ERF/ÅVF och granskar projektet genom delrapporter och slutrapporten Utvecklingsrådet: Värderar och prioriterar projekt inom Migrationsverket, kan bevilja utvecklingsmedel till särskilt viktiga projekt. Styrgrupp: Säkerställer resurser, omprioriterar/justerar projektplanen om förutsättningar förändras Projektledare: Styr projektet, ser till att projektplanen + regelverket följs. Länk till styrgruppen Ekonom: Kontrollerar och följer upp ekonomin Kommunikatör: Ansvarar för projektets kommunikationsplan samt i övrigt stöttar i olika typer av kommunikationsfrågor Administratör: Sköter administration, resebokningar o dyl, fakturor, protokoll, minnesanteckningar Utvecklingsledare: Ansvarar för det operativa arbetet i projektet via olika arbets- eller referensgrupper/nätverk internt och externt Referensgrupper: Bollplank för projektet, både ledning och utveckling Arbetsgrupper: Bollplank för det operativa arbetet i projektet Externa utvärderingskonsulter: Två delar: Nulägesanalys + slututvärdering samt Processutvärdering löpande Referensgrupper Nätverk EUROPEISKA UNIONEN EUROPEISKA FLYKTINGFONDEN

8 Tidsplan och aktiviteter
1 oktober 2013– 31 mars 2014: Analysfas (För-SMAK). Kartläggning och nulägesanalys. Rådslag med mottagarkommuner. Rekrytering av projektpersonal samt intern administration på Miv 1 april 2014 – 31 maj 2015: Genomförandefas (SMAK). Presentation av nulägesanalysen. Utvecklingsledarna på länsstyrelserna arbetar i regionerna. Löpande möten i referensgrupper, arbetsgrupper, Informationsspridning, kompetensutveckling, nätverksarbete. Halvtidskonferens 17 juni 2014 ihop med Projekt Landa (Gävleborg). Testning av nya strategier och arbetssätt. 1 maj-30 juni 2015: Avslutningsfas (Efter-SMAK). Sammanfattning av projektets erfarenheter. Spridningsseminarier. Presentation av slutprodukt och processutvärdering. Slutrapport och överlämning till Flyktingfonden. Arkivering och efterarbete. EUROPEISKA UNIONEN EUROPEISKA FLYKTINGFONDEN

9 Viktigaste aktiviteterna under ”För-SMAK”
Rekrytering av projektpersonal Formering av styrgrupp (inkl. inledande styrgruppsmöte) Informationsarbete till berörda grupper (ex.vis Bosättningsgruppen och Arbetsförmedlingens Bosättningsfunktion) Rådslagskonferens (1) i januari 2014 med cirka 30 utvalda kommuner och 5 länsstyrelser Uppföljning av rådslaget (Samordnande utvecklingsledare (LST Gävleborg) har ansvarat för att ringa runt till kommunerna) SMAK-frågor i riksrevisionens enkät till kommunerna Projektet har svarat på intervjufrågor om Sveriges bosättnings-problematik till SHARE-projektet, Bryssel Information om SMAK i kvotfunktionens nyhetsbrev Samarbetat med ordinarie verksamhet i framtagandet av verkets interna bosättningsstrategi EUROPEISKA UNIONEN EUROPEISKA FLYKTINGFONDEN

10 Operativa aktiviteter – våren 2014
Länsstyrelsernas utvecklingsledare: Inventerar läget i länet och regionen (möjligheter, utmaningar, goda exempel) och sprider info att Projekt SMAK finns Upprättar kontakter med befintliga nätverk och formerar egen referensgrupp Deltar i olika typer av möten, på olika nivåer inom främst kommunerna (politiker, chefer, handläggare) Stämmer av allt som framkommer med Migrationsverkets utvecklingsledare Dokumenterar sitt arbete och resultat EUROPEISKA UNIONEN EUROPEISKA FLYKTINGFONDEN

11 Operativa aktiviteter – våren 2014
Migrationsverkets utvecklingsledare: Samarbetar med ordinarie verksamhet för att förändra/förbättra verkets egna processer utifrån det som framkommit på Rådslagskonferensen (1) och den information som länsstyrelsernas utvecklingsledare får fram i sitt löpande arbete Är involverade i framtagandet den nya interna bosättningsstrategin För dialog ang. samarbete och förbättringar med bl.a. Bosättningsgruppen (där Arbetsförmedlingen är representerade) Presenterar SMAK på olika typer av möten och konferenser, internt och externt, bl.a. på Projekt Landas slutkonferens i juni Ska representera SMAK i Almedalen i juli (inom ramen för verkets deltagande) EUROPEISKA UNIONEN EUROPEISKA FLYKTINGFONDEN

12 Kända aktiviteter – hösten 2014
Kunskapshöjande insatser om kvotflyktingar och personer med särskilda behov Möte med referensgrupper/intressenter på länsnivå för att gå igenom kartläggningens resultat och gemensamma planering av det fortsatta arbetet i länet/regionen Rådslagskonferens (2) i november 2014 inför mottagandet 2015 EUROPEISKA UNIONEN EUROPEISKA FLYKTINGFONDEN


Ladda ner ppt "SMAK drivs av Migrationsverket i samarbete med"

Liknande presentationer


Google-annonser