Presentation laddar. Vänta.

Presentation laddar. Vänta.

MIFO fas 1-inventering ”Företagets Namn” Bilden på fastigheten är hämtad från lantmäteriets 50-tals karta. Ev kan man här lägga in en bild kopplad till.

Liknande presentationer


En presentation över ämnet: "MIFO fas 1-inventering ”Företagets Namn” Bilden på fastigheten är hämtad från lantmäteriets 50-tals karta. Ev kan man här lägga in en bild kopplad till."— Presentationens avskrift:

1 MIFO fas 1-inventering ”Företagets Namn” Bilden på fastigheten är hämtad från lantmäteriets 50-tals karta. Ev kan man här lägga in en bild kopplad till företaget.

2 Genomgång Syfte MIFO-metodiken Informationsinsamling Ex. på upplägg
Planering och tidsplan

3 Syfte Att veta vilka risker det finns för människan och miljön med föroreningar inom verksamheten och dess påverkansområde Genomföra/komplettera MIFO fas 1-undersökning

4 Definition ”Ett förorenat område är ett område, mark, grundvatten, ytvatten eller sediment som är så förorenat att halterna påtagligt överskrider lokal/regional bakgrundshalt” Även byggnader ingår i begreppet

5 Fördelar med att ha god kännedom om sina föroreningar
Bättre arbetsmiljö Fördel vid fastighetsförsäljning Framförhållning vid ekonomisk planering Effektivare åtgärder om man har koll på helheten Smidigare tillståndsprövningar Bra att veta vid myndighetskontakter Möjlighet att ta eget initiativ Bättre kunskap gör problemet mindre Enligt lag och god redovisningssed skall miljöskulder redovisas

6 Ekonomisk redovisning
”Företag som bedriver verksamhet som är tillstånds- eller anmälningspliktig enligt miljöbalken skall alltid lämna upplysningar i förvaltningsberättelsen om verksamhetens påverkan på yttre miljön”. Årsredovisningslagen (1995:1554) 6 kap 1§ Exempel på upplysningar som företaget kan bli skyldig att lämna i förvaltningsberättelsen är ”exempelvis ändrade marknadsförutsättningar, betydande saneringsbehov eller överskridande av tillståndsvillkor”. Bokföringsnändens utlåtande (BFN U 98:2) Sveriges finansanalytikers förening rekommenderar att företagen i årsredovisningen bör behandla miljörelaterade områden bl.a. framtida kostnader av icke oväsentlig betydelse för att åtgärda miljöskador, t.ex. mark- eller vattensanering. Prop. 1996/97:167, Miljöredovisning och miljöinformation i näringslivet.

7 MIFO-metodiken Föroreningars farlighet Föroreningsnivå
vilka föroreningar? (vilka kemikalier/råvaror har använts?) hur farliga är dessa för människa och miljö? Föroreningsnivå halter, mängd, volym? läckage/spill eller olyckor? hantering av processavloppsvatten/dagvatten? avfall/deponier? Spridningsförutsättningar markförhållanden? närrecepienter? ledningsgravar/dagvattenbrunnar/avlopp? Känslighet och skyddsvärde tillgänglighet/närhet till bostadsbebyggelse? dricksvattenbrunnar? närhet till vattenskyddsområde/naturskyddsområde/rekreationsområde? Föroreningarnas farlighet - Vilka föroreningar/kemikalier/råvaror har hanterats på objektet? Hur farliga är dessa för människa och miljö? (Bedömning utifrån Kemikalieinspektionens faroklasser) Föroreningsnivå - Vad har producerats, när och i vilka mängder? Har det inträffat läckage och spill? Hur har processavloppsvattnet och dagvatten hanterats? Avfall och deponier? Vad, var och när? Har undersökningar/saneringar utförts på området? Spridningsförutsättningar - Markförhållanden på området. Byggnadsbeståndet. Kartor och ritnngar. Närrecipienter i området. Ledningsgravar, dagvattenbrunnar, avlopp. Kartor och ritningar. Känslighet och skyddsvärde - Närhet till bostadsbebyggelse. Anläggningens tillgänglighet. Drickvattensprunnar inom området. Närhet till vattenskyddsområden. Närhet till naturvårdsområden och rekreationsområden. Det är ganska många faktorer att hänsyn till vid en MIFO fas 1. Det är viktigt att MIFO fas 1 är grundligt genomförd för att kunna fungera som bakgrundsmaterial för fortsatta undersökningar och prioriteringar!

8 Arbetsgång enligt MIFO
MIFO Fas 1 Prioritering MIFO Fas 2 Fördjupade undersökningar och ev. efterbehandlingsåtgärder MIFO Fas 1: Inventering, Orienterande studier, Riskklassning Faktainsamling från arkivmaterial, intervjuer med tidigare anställda, kartor och ritningar. Ingen provtagning. Riskklassning. MIFO Fas 2: Översiktliga markundersökningar. Eventuellt även provtagning av sediment, grundvatten och ytvatten. Ny riskklassning. Uppgifterna förs in i blankettform i MIFO-databasen.

9 MIFO fas 1 Att samla och sammanställa historiskt material genom arkivstudier och intervjuer Att sammanställa information om dagens verksamhet/produktion Att bestämma/uppskatta: - föroreningarnas farlighet - föroreningsnivå - spridningsförutsättningar - känslighet och skyddsvärde Att lämna förslag på riskklassning: Klass 1- Mycket stor risk Klass 2- Stor risk Klass 3- Måttlig risk Klass 4- Liten risk

10 Informationsinsamling
Företagets information Ex. tidigare anställda, rapporter, tidigare undersökningar, kartor, ritningar Arkiv Ex. Länsmuséet, Länsarvet, Arkivcentrum Örebro, hembygdsföreningar Myndigheter Ex. Tillstånd, anmälningar, olyckor, fakta, rapporter, kartmaterial Branschorganisationer

11 Viktigt att tänka på Att försöka täcka hela verksamhetsperioden
Att koppla så mycket som möjligt av informationen geografiskt (använd gärna kartor) Att ta hjälp av personer som har god kunskap om verksamhetsområdet Vara observant vid händelser och förändringar (t.ex. olyckor, bränder, ombyggnationer, förändringar i produktion)

12 Sammanställning Rapport inklusive historisk beskrivning, kartmaterial etc: Bra att ha all information samlad på ett ställe, kan ge en bra överblick om man kan koppla informationen geografiskt. MIFO-blanketterna och förslag till klassning: Blanketterna fylls i och skickas som en bilaga till rapporten ett förslag till riskklassning görs

13 Planering/Diskussion
Frågor Planering?


Ladda ner ppt "MIFO fas 1-inventering ”Företagets Namn” Bilden på fastigheten är hämtad från lantmäteriets 50-tals karta. Ev kan man här lägga in en bild kopplad till."

Liknande presentationer


Google-annonser