Presentation laddar. Vänta.

Presentation laddar. Vänta.

Miljömål: Levande sjöar och vattendrag

Liknande presentationer


En presentation över ämnet: "Miljömål: Levande sjöar och vattendrag"— Presentationens avskrift:

1 Miljömål: Levande sjöar och vattendrag
Sjöar och vattendrag ska vara ekologiskt hållbara, och deras variationsrika livsmiljöer ska bevaras. Naturlig produktionsförmåga, biologisk mångfald, kulturmiljövärden samt landskapets ekologiska och vattenhushållande funktion ska bevaras, samtidigt som förutsättningar för friluftsliv värnas. Inriktningen är att miljökvalitetsmålet ska nås inom en generation.

2 Når vi miljömålet? Medvetenheten ökar.
En förutsättning är att de areella näringarnas hänsyn till naturmiljöer efterlevs. Problem: även resurs för fiske, friluftsliv, kulturmiljö och vattenkraft. De juridiska och praktiska förutsättningarna är komplicerade.

3 Når vi målen? Åtgärdsprogram för hotade arter: mer hittar du under: för hotade eller missgynnade arter eller biotoper där extra resurser krävs för artens/-biotopens bevarande i Sverige. fungerat som ett vägledande dokument

4 Naturvårdsverket lista för kandidater till åtgärdsprogram

5 Skyddade sjöar och vattendrag i Sverige

6 Skyddade sjöar och vattendrag i Östergötland

7 Eutrofierring Övergödning det största hotet
i uppodlade slätt- och kustområden. I de gröna områdena har flertalet sjöar en totalfosforhalt överstigande 25 µg/l. dvs eutrofa sjöar.

8 Fosfor: via gödsel

9 Kväve: via gödsel

10 Övergödning via avlopp/reningsverk

11 Reningen är olika i kust- resp inland.

12 Vattenkraft lokalt och regionalt kan utslagning av arter skett
på nationell nivå är det mycket få arter som hotas enligt de studier av Artdatabanken Förändringarna har varit till stor nackdel för fiskbestånden och annan strömlevande flora och fauna.

13 Andel försurade sjöar 1990 Försurning 50 till 70-talet. Därefter stabiliserats på hög nivå. På 1970-talet hade ca av Sveriges drygt sjöar blivit så sura att endast försurningståliga växt- och djurarter kunde överleva där. Minst borde ha varit betydligt mindre sura och mer artrika innan det sura nedfallet började påverka dem. 20 % av sjöar berörda men däremot 10% av sjöarealen ty större sjöar mindre påverkade

14 Miljögifter i insjöfisk.1996-98
PCB och DDT mer i söder där det varit större utsläpp HCH (bekämpningsmedel) och HCB (tillverkning/förbränning) är mer flyktga därav mer jämnt

15 Exempel på hotad art Storlommen.
I tusentals år har lommen häckat i våra klara sjöar och tjärnar. I dag ljuder lommens vemodiga lockrop alltmer sällan. Stor- och smålom hotas av kvicksilver från försurade sjöar, vattenregleringar och våtmarksdikningar. Det rörliga friluftslivet har blivit ett ytterligare hot. En häckande lom lämnar boet när den känner sig hotad och äggen blir ett lätt offer för andra fåglar. SNF har spec program


Ladda ner ppt "Miljömål: Levande sjöar och vattendrag"

Liknande presentationer


Google-annonser