Presentation laddar. Vänta.

Presentation laddar. Vänta.

Www.gu.se Vetenskapligt upplagd uppsats – rapport (en hjälp att organisera vår text) Språkhandledningen på samfak, Eva Lundin Seminarium skriva 2.

Liknande presentationer


En presentation över ämnet: "Www.gu.se Vetenskapligt upplagd uppsats – rapport (en hjälp att organisera vår text) Språkhandledningen på samfak, Eva Lundin Seminarium skriva 2."— Presentationens avskrift:

1 www.gu.se Vetenskapligt upplagd uppsats – rapport (en hjälp att organisera vår text) Språkhandledningen på samfak, Eva Lundin Seminarium skriva 2

2 www.gu.se Vad är en vetenskapligt upplagd uppsats eller rapport? En avrapportering av ett forskningsarbete Resultatet blir en vetenskaplig text

3 www.gu.se Hur gör man? 1.Samlar in material/stoff 2.Bearbetar sitt material (dvs. organiserar, sovrar och bestämmer fokus) 3.Gör en disposition Vetenskaplig text har en standardiserad form, dvs. –En standardiserad disposition –Rangordning av rubriker –Regler för citat/citering –Regler för källhänvisning

4 www.gu.se Uppsatsens / rapportens delar Internationellt accepterad grundstruktur 1.Titelblad 2. Sammanfattning 3. Innehållsförteckning 4. Introduktion till problemområdet 5. Litteraturgenomgång och eventuellt preciserat problem

5 www.gu.se Uppsatsens / rapportens delar, forts. 6. Metodbeskrivning 7. Resultatbeskrivning 8. Diskussion 9. Litteraturförteckning 10.Bilagor

6 www.gu.se 1. Titelblad Kortfattad titel Klargör vad arbetet handlar om Preliminär titel – revidera allteftersom arbetet framskrider

7 www.gu.se 2. Sammanfattning (abstract) Skrivs sist Kortfattad beskrivning av arbetet/undersökningen Bör innehålla: - undersökningens utgångspunkt - syfte och frågeställningar - hur undersökningen genomfördes - vilka som deltagit - de viktigaste resultaten och slutsatserna

8 www.gu.se 3. Innehållsförteckning Sidnummer Kapitelrubriken med särskild stil Lägre rubriknivå förskjuts åt höger

9 www.gu.se 4. Introduktion till problemområdet Den egentliga textmassan Ringa in problemområdet Hur blev du intresserad av det Varför är det angeläget att undersöka detta Syfte Frågeställning Rubrik t.ex. - Introduktion, Bakgrund eller Inledning

10 www.gu.se 5. Litteraturgenomgång 1. Sammanfattning och analys av den kunskap/forskning/litteratur som är centralt för vårt område 2. Gruppera områdesvis, dvs. organisera texten 3. Hypotes 4. Rubrik som täcker hela ditt område - underrubriker

11 www.gu.se 6. Metod 1.Betyder undersökningens uppläggning och genomförande 2.Undersökningsgruppen – urvalet 3.Tekniker som användes för att samla in material 4.Validitet – att man undersöker det man avser att undersöka 5. Reliabilitet – att man gör allt på ett tillförlitligt sätt 6.Genomförandet

12 www.gu.se 7. Resultat 1.Beskriv den grupp (om det finns en) som ingått utifrån individkaraktäristika 2.Beskriv resultaten utifrån frågeställningarna 3.Presentera resultaten före analysen 4.Analys 5.Slutsats 6.Dvs. - presentera resultaten, analysera dem och beskriv vilken slutsats du kom fram till.

13 www.gu.se 8. Diskussion Reflektera över din undersökning Diskutera resultaten – gärna i samma ordning som i resultatbeskrivningen Koppla diskussionen till n genomgången av forskningen Förslag till fortsatt forskning

14 www.gu.se 9. Litteraturförteckning/litteraturlista Patel, Runa och Davidson, Bo (2003). Forskningsmetodikens grunder. Lund: Studentlitteratur. Strömquist, Siv (2008). Konsten att tala och skriva. Malmö: Gleerups. Svenska skrivregler (2000). Skrifter utgivna av Svenska språknämnden. Stockholm: Liber. ISBN 47-0497-X.

15 www.gu.se Litteraturförteckning/litteraturlista Efternamn, förnamn (© utgivningsår). Titel, kursiverad. Utgivningsort: Förlag. Alltid komma (,) efter efternamn för att inga missförstånd ska ske ex: David Ingvar – Ingvar, David Utgivningsår – det årtal som har ”Copyright- tecknet” © framför sig Titeln på den refererade texten är kursiverad Utgivningsort är den ort där förlaget ligger Förlagets namn

16 www.gu.se Litteraturförteckning/litteraturlista, forts. Finns det fler än en författare, skriv in dem i den ordning det står på boken Boström, Lena & Josefsson, Gunlög (2006). Vägar till grammatik. Lund: Studentlitteratur. Lagerholm, Per (2005). Språkvetenskapliga uppsatser. Lund: Studentlitteratur. Larsen, Ann Kristin (2008). Metod helt enkelt. En introduktion till samhällsvetenskaplig metod. Malmö: Gleerups. Svenska skrivregler (2000). Stockholm: Svenska språknämnden och Liber AB.

17 www.gu.se Litteraturförteckning/litteraturlista, forts. Kursplan för svenska A (2002). 100p. Skolverket. www.skolverket.se.www.skolverket.se Läroplan för det obligatoriska skolväsendet och de frivilliga skolformerna, Lpo/Lpf 94. Stockholm: Utbildningsdepartementet. Svenska Akademiens grammatik (SAG) (1999). Stockholm: Norstedts. Svenska Akademiens ordlista (SAOL) (1998). Tolfte upplagan. Stockholm: Norstedts. Språkbanken http://spraakbanken.gu.se.http://spraakbanken.gu.se

18 www.gu.se Litteraturförteckning/litteraturlista, forts. ”Värsta språket”. www.svt.se, 12 juli 2005.www.svt.se Strömquist, Siv (2008). Konsten att tala och skriva. Malmö: Gleerups. (speciellt sidorna 208-214) Kuyumcu, Eija (2004). Genrer i skolans språkutvecklande arbete. I: Kenneth Hyltenstam & Inger Lindberg (red.) Svenska som andraspråk – i forskning, undervisning och samhälle. Lund: Studentlitteratur, s. 573- 596.

19 www.gu.se Svenska skrivregler (2000). Stockholm: Svenska språknämnden och Liber AB. Boström, Lena & Josefsson, Gunlög (2006). Vägar till grammatik. Lund: Studentlitteratur.

20 www.gu.se Källor från skriftserier SOU 2008:18. Evidensbaserad praktik inom socialtjänsten – till nytta för brukaren. Diskrimineringslag (2008:567). Myndigheten för skolutveckling (2008). Utvecklingsdialog för skolutveckling – metod och förhållningssätt.

21 www.gu.se Källor från tidningar Dagens Nyheter 11/7 2009. Andrén-Sandberg, Åke (2009). Även sjukvårdspersonal ska ha lagstadgad semester. Dagens Nyheter 11/7 2009.

22 www.gu.se Referenser/källhänvisningar inne i texten Källhänvisningar anges för att läsaren lätt ska kunna identifiera källan. Harvardsystemet – författare, årtal Rekommenderas av Svenska språknämnden Hänvisning inom parentes i din text (författarens efternamn, utgivningsår, eventuell sidhänvisning: t.ex. Gardner 1996:143) Hänvisningar i texten korresponderar med litteraturlistan

23 www.gu.se Referenser/källhänvisningar inne i texten Howard Gardner, professor vid Harvard, menar att vi inte bara har en, utan ett antal (åtminstone åtta olika) intelligensprofiler. Liksom vi ser olika ut tänker vi på olika sätt. Huvudinriktningen på hans forskning behandlar varför en del barn trots stor kapacitet att lära ofta lyckas mindre bra i skolan. I De sju intelligenserna (1994) går Gardner till frontalangrepp mot den traditionella intelligensforskningen och den traditionella definitionen av intelligens.

24 www.gu.se Litteraturlista Gardner, Howard (1994). De sju intelligenserna. Jönköping: Brain Books.

25 www.gu.se Referenser/källhänvisningar inne i texten Om vi ansluter oss till Gardners (1994) teori om de olika intelligenserna kan eleverna bearbeta detta innehåll på olika sätt, via olika intelligenser. Litteraturlista Gardner, Howard (1994). De sju intelligenserna. Jönköping: Brain Books.

26 www.gu.se Uppsatsen/rapporten kan delas in i 3 delar Del 1Del 2Del 3 Den orienterande delen HuvuddelenDen avslutande delen 1,2,34, 5, 6, 7, 89, 10

27 www.gu.se Uppsatsen/rapportens 3 delar Del 1Del 2Del 3 Den orienterande delen Vad du ämnar göra Vad du har gjort Hur du gjorde det Vad du kom fram till dvs. resultat Litteraturför- teckning, ev. bilagor 1,2,34, 5, 6, 7, 89, 10

28 www.gu.se Del 2 har 3 delar Del 1Del 2Del 3 Inledning För in läsaren i texten Presentera ämnesområdet genom en forsk- ningsöversikt Ange syftet och frågeställningen dvs. precisera problemet Redogör för hur arbetet gick till Den största delen av texten Sammanfatta och avrunda texten 4, 56, 78

29 www.gu.se Objektivitet – ett ideal Objektiv – saklig och fri från personliga värderingar Subjektiv – attityder, värderingar och personliga erfarenheter Svårt att vara helt objektiv – är ändå ett ideal Distans till sitt material, sin analys Stöd resonemang och slutsatser på citat och exempel från materialet

30 www.gu.se Vad är metod? Det är: ett verktyg eller ett redskap tillvägagångssättet man använder för att få svar på frågor att hämta in, organisera och tolka information man samlat in

31 www.gu.se Faser i forskningsprocessen Problemformulering Val av metod Val av enheter och variabler Datainsamling Bearbetning data Analys av data Tolkning av resultaten Utarbetande av uppsatsen/arbetet/rapporten


Ladda ner ppt "Www.gu.se Vetenskapligt upplagd uppsats – rapport (en hjälp att organisera vår text) Språkhandledningen på samfak, Eva Lundin Seminarium skriva 2."

Liknande presentationer


Google-annonser