Presentation laddar. Vänta.

Presentation laddar. Vänta.

FOSFORFÄLLOR - Tömning och omhändertagande! Jenny Westin.

Liknande presentationer


En presentation över ämnet: "FOSFORFÄLLOR - Tömning och omhändertagande! Jenny Westin."— Presentationens avskrift:

1 FOSFORFÄLLOR - Tömning och omhändertagande! Jenny Westin

2 Om Avfall Sverige  Avfall Sverige är kommunernas expertorgan inom avfall och återvinning  Vi har Sveriges kommuner, eller deras kommunbolag som medlemmar, och därutöver ett hundratal privata företag som associerade medlemmar  Vi arbetar med samhällskontakter, rådgivning, utbildning och utveckling  Vi verkar för en miljöriktig, hållbar avfallshantering utifrån ett samhällsansvar  Vår vision är ”Det finns inget avfall”

3 Ny teknik – nya utmaningar!  Kommunen skyldig att samla in och borttransportera hushållsavfall!  Ansvar för bortskaffande och återvinning – bör skapa kretslopp! Praktiska frågor kring fosforfällor:  Material i lösvikt eller säck/filterkassett?  Åtkomst för tömning? Hämtning på fastigheten?  Hur hantera fastighetsägarens ansvar för påfyllning?

4 Två rapporter från Avfall Sverige

5 Viktigt med rätt egenskaper! Filtermaterialet:  Ska släppa igenom vattnet – inte sätta igen!  Ska rena – absorbera fosfor!  Ska gå att tömma – inte klumpa ihop sig!  Ska gå att avsätta/återföra – inte innehålla skadliga ämnen som tungmetaller, smittämnen etc Polonite

6 Tungmetaller och smittämnen  Filtermaterialen innehåller låga halter tungmetaller. Halten i avloppsvatten varierar beroende på hushållets vanor.  Låg risk för smittspridning av bakterier m.m. pga högt pH-värde  Hygienisering bedöms ej vara nödvändig, men beror på avsättning och kvalitetskrav

7 Två olika huvudtyper Filterkassett/säck Filtermaterial i lösvikt

8 Tömning av lösfiltermaterial  Slamsugningsbil – ofta separat bil  Tvättas innan – beror på avsättning och kvalitetskrav  Tvätt efteråt kan behövas  Påfyllning kan inte göras med samma bil  Tänk på arbetsmiljön!

9 Tömning av filterkassett med kranbil  Fosforfällan måste placeras inom 7-10 m från farbar väg (om 500 kg-säck)  Fosforfällan måste placeras inom 5 m från farbar väg (om 1 000 kg-säck)  Markytan där kranbilen ska stå ska klara 20 ton  Det måste finnas svängrum för kran på sju meter över och utmed fordonet Påfyllning kan göras med samma bil!

10 Foto: Bioptech AB

11 Exempel Avfallsföreskrifter  ”22 § Filtermaterial från fosforfilter och andra jämförbara filter ska hämtas i enlighet med det tillstånd som getts av kommunens tillsynsmyndighet för enskilda avloppsanläggningar och ska följa leverantörens anvisningar. Filtermaterialet ska vara väl förpackat och tillgängligt på sådant sätt att hämtning kan utföras. Eventuella instruktioner som behövs i samband med hämtning ska tillhandahållas av fastighetsinnehavaren. Anläggningar med filter i lösvikt och som tillkommit innan dessa föreskrifter trätt i kraft är undantagna från kravet att filtermaterialet ska vara förpackat.”

12 Exempel taxa fosforfilter  Tömning och behandling, filtermassan med vikt under 500 kg - 2 750 kr/tillfälle  Tömning och behandling, filtermassan med vikt över 500 kg - 3 375 kr/tillfälle Tillägg fosforfilter:  Krav på närvaro vid tömning eller specificerad tömningstid, (ska förbeställas minst 8 dygn innan tömning) 475 kr/tillfälle

13 Vad är en fosforfälla?  Ja, det kan ju vara allt från enkla installationer i huset till stora filterkassetter som ska hämtas med kranbil.  Viktigt att definiera upp de olika typerna så att avfallskontoret vet vad som ska hämtas och med vilken typ av bil.

14 Fosforfällning inomhus

15 Fosforfällning utomhus

16 Två hinkar med filtermaterial

17 Löst granulat i fosforfilter

18 Fosforfilter i storsäck

19 Rätt montering är viktig

20 Inventering i Umeå hösten 2013 Typ av fosforfällaAntalKoder K+ Förfällning26 INFÖRFÄ/MBFÖRFÄ Löst granulat2, ej efter 1/7 2013 MBFOSLÖS Storsäck15 MBFOSÄC Granulathinkar10 MBFOSHIN Ännu ej färdigbyggda 10 Övriga fabrikat3

21 Fosforfällor i Skåne, antal Källa: Avfall Web

22 Avsättning - kretslopp  Avfallssidan har ansvar för hushållsavfall - kretslopp för små avloppsfraktioner  Nya fraktioner skapar behov av ny hantering Ur Allmänna råd om små avlopp, till 2 kap 5 § MB

23 Behandling/avsättning JA!  Återföring till jordbruksmark  Jordtillverkning  (Hantering på egen fastighet) NEJ!  Blandat med biogödsel från organiskt fast avfall  I reningsverk (bedöms ej lämpligt i de flesta fall)  Deponering

24 Spridning på åkermark  Kalkningsbehov styr  Torkning rekommenderas  Fastgödselspridare  1 ton Polonite 0,65 ton i kalkningseffekt  Dos 5-10 ton/ha  8-20 hushåll ->1 ha

25 Certifiering SPCR 178  Fosfofiltermaterial godkänt för jordbruk  Hämtningsställe och mängd dokumenteras  Max 25 mg Cd/kg P t.o.m. 2019, sedan 17 mg  Behöver inte hygieniseras om pH-värde över 9

26 Jordtillverkning  Anläggningar som komposterar matavfall och park- och trädgårdsavfall  Små mängder – lätt att få avsättning?!  Ej klarlagt vilka tillstånd som krävs

27 Råd till miljökontor  Kräv från leverantör produktdatablad och dokumentation om hur materialet kan avsättas  Ge tydlig information till fastighetsägare om hantering och avgifter för tömning etc  Kom överens med avfallssidan om former för samarbete i samband med tillstånd för fosforfällor. Remissförfarande?  Ha rutiner för rapportering av nya fosforfällor till kommunens register.

28 Samarbete miljö- och avfallssidan  Ha regelbundna möten där generella frågor och rutiner om enskilda avlopp diskuteras  Skapa rutiner för samarbete i enskilda ärenden  Avfallorg. rapportera avvikelser från slamtömningspersonalen till Miljö  Avsätt tillräckliga resurser för samarbete

29

30 Kontakt Adress Telefon Mobil E-post Hemsida Jenny Westin Avfall Sverige Prostgatan 2, 211 25 Malmö 040-35 66 00 (växel) 040-35 66 15 (direkt) 070-518 40 45 jenny.westin@avfallsverige.se www.avfallsverige.se twitter.com/AvfallSverige www.facebook.com/sveriges.storsta.miljororelse


Ladda ner ppt "FOSFORFÄLLOR - Tömning och omhändertagande! Jenny Westin."

Liknande presentationer


Google-annonser