Presentation laddar. Vänta.

Presentation laddar. Vänta.

Fosforfällor - Tömning och omhändertagande! Jenny Westin.

Liknande presentationer


En presentation över ämnet: "Fosforfällor - Tömning och omhändertagande! Jenny Westin."— Presentationens avskrift:

1 fosforfällor - Tömning och omhändertagande! Jenny Westin

2 Om Avfall Sverige Avfall Sverige är kommunernas expertorgan inom avfall och återvinning Vi har Sveriges kommuner, eller deras kommunbolag som medlemmar, och därutöver ett hundratal privata företag som associerade medlemmar Vi arbetar med samhällskontakter, rådgivning, utbildning och utveckling Vi verkar för en miljöriktig, hållbar avfallshantering utifrån ett samhällsansvar Vår vision är ”Det finns inget avfall” Vi arbetar främst med hushållsavfall eftersom det är våra medlemmars huvudsakliga uppgift.

3 Ny teknik – nya utmaningar!
Kommunen skyldig att samla in och borttransportera hushållsavfall! Ansvar för bortskaffande och återvinning – bör skapa kretslopp! Praktiska frågor kring fosforfällor: Material i lösvikt eller säck/filterkassett? Åtkomst för tömning? Hämtning på fastigheten? Hur hantera fastighetsägarens ansvar för påfyllning? Ny teknik för bland annat fosforrening i avloppen ställer nya krav på de avfallsansvariga organisationerna. Jag tror i vissa fall att man blivit tagna lite på sängen när det kommer nya avloppslösningar som kräver hantering från avfallssidan. Förbrukat filtermaterial från fosforfällor är ett hushållsavfall. Det innebär att Avfall har ansvar för borttransport och avsättning. Det råder stor osäkerhet i kommunerna om hur filtermaterialet ska hanteras. Kommunerna löst hanteringen på olika sätt. Fosforfällor finns i olika utförande – antingen i lösvikt eller säck/filterkassett. Hantering i säck bedöms enklare. Ett medskick Avfall gör att ni i tillståndsgivningen beaktar att anläggningen är åtkomlig för tömning. Att fällan inte placeras mer än 10 m från farbar väg (om storsäck inte mer än 5 m). Det är inte ett avfallsansvar att fylla på filtermaterial. Kommunen kan dock erbjuda påfyllning som en tilläggstjänst. Hur säkerställer man att fastighetsägaren verkligen fyllt på nytt material? Så att funktion upprätthålls.

4 Två rapporter från Avfall Sverige
Under senare år har Avfall Sverige mer kommit in på området små avlopp – detta område har tyvärr varit lite styvmoderligt behandlat tidigare från vår sida. Vi har tagit fram två rapporter som tar upp fosforfällor respektive minireningsverk. Fokus har inte varit kretslopps- och miljöfrågor utan det är avfallshanteringen som ligger i fokus. Slam från enskilda avlopp räknas som hushållsavfall och det är därför kommunens avfallsorganisation som har ansvar för tömningen. I rapporterna ges förslag på skrivningar i avfallsföreskrifter och konstruktion av taxa. Vi har också ett pågående projekt kring avsättning av slammet som utförs av JTI i Uppsala. Vi tycker också att det är jätteviktigt att samarbetar mer med miljökontoren. Vi ser gärna att vi har fler gemensamma träffar och seminarier.

5 Viktigt med rätt egenskaper!
Filtermaterialet: Ska släppa igenom vattnet – inte sätta igen! Ska rena – absorbera fosfor! Ska gå att tömma – inte klumpa ihop sig! Ska gå att avsätta/återföra – inte innehålla skadliga ämnen som tungmetaller, smittämnen etc Hur väl reningen fungerar beror främst på hur stor fosforbindning materialet har och att filtret töms innan kapaciteten blir uttömd. Det vanligaste materialet på den svenska marknaden: Polonite –Bergarten Opoka från Polen dominerar i dagsläget den svenska marknaden. Filtralite P –kalkhaltiga kulor (leca) finns främst i Norge, men har börjat komma in på den sv marknaden Filtra P – Granulerad produkt kalk, järn och gips. Har slutat att säljas sedan Finns dock var i filter som ännu inte bytts ut. Har också testats nya material t.ex. hyttsand, wollastonit, krossade musselskal och biotit. Försök pågår med kalkkross på Linnéuniversitetet. Polonite

6 Tungmetaller och smittämnen
Filtermaterialen innehåller låga halter tungmetaller. Halten i avloppsvatten varierar beroende på hushållets vanor. Låg risk för smittspridning av bakterier m.m. pga högt pH-värde Hygienisering bedöms ej vara nödvändig, men beror på avsättning och kvalitetskrav Innehållet av tungmetaller utgörs både av föroreningar i ursprungliga materialet och föroreningar i avloppsvattnet. En norsk studie på använt Filtralite visar på låga halter av kadmium, bly, koppar och zink. Lev av Polonite Biotech anger att halterna är så låga att ej problem att använda på jordbruksmark. Utgående vatten från anläggningen håller en hög pH-halt vilket dödar bakterier och ger bra smittskydd. Krav på Hygienisreing kan dock variera beroende på avsättning och vilka kvalitetskrav som ställs.

7 Två olika huvudtyper Filtermaterial i lösvikt Filterkassett/säck
Filtermaterialet finns som sagt i två olika typer, dels lösvikt och dels filterkasset/säck. Tömning sker på olika sätt beroende på typ. Tömning i säck bedöms enklare och föredras av flera kommuner samt även av leverantören Bioptech. Det har vari problem med ihopklumpning av material i lösvikt.

8 Tömning av lösfiltermaterial
Slamsugningsbil – ofta separat bil Tvättas innan – beror på avsättning och kvalitetskrav Tvätt efteråt kan behövas Påfyllning kan inte göras med samma bil Tänk på arbetsmiljön! Filtermaterial i lösvikt töms med slamsugningsbil. Det kan vara svårt att få upp materialet om det är för tort och vatten måste ofta tillsättas. Eftersom filtermaterialet i allmänhet inte ska hanteras tillsammans med slam från slamavskiljare och slutna tankar behövs särskild körning för filtermaterialet. Hur ren slambilen måste vara bestäms av vilken avsättning man har. Om materialet ska gå till jordbruk är bedömningen att bilen bör vara rengjord innan. Särskilt med tanke på certifieringsproblem. Om till anläggningsjord rengöring troligen ej ett krav. Tvätt efteråt – eftersom man i allmänhet inte vill ha filtermaterial in i slammet kan bilen behöva rengöras efteråt Tömningen bör koordineras med påfyllning. Kan ej ske med slambilen (finns ej plats). Traktor/truck behövs för att lyfta det nya filtret på plats. Arbetsmiljö – högt pH därför rekommenderas skyddshandskar och glasögon. Vid påfyllning bör andningsskydd användas – det dammar. Ej lång slangdragning.

9 Tömning av filterkassett med kranbil
Fosforfällan måste placeras inom 7-10 m från farbar väg (om 500 kg-säck) Fosforfällan måste placeras inom 5 m från farbar väg (om kg-säck) Markytan där kranbilen ska stå ska klara 20 ton Det måste finnas svängrum för kran på sju meter över och utmed fordonet Påfyllning kan göras med samma bil! Filter i säck töms med kranbil. Följande krävs: …… Om filtret är placerat så att kranbilen inte kan komma åt, kan traktor först lyftas upp och placeras vid farbar väg. Det torde vara möjligt att fastighetsägaren själv åläggs att köra till farbar. Kommunen ansvarar för insamling och borttransport. Nya fosforfällor med säck bör placeras så att de är åtkomliga för tömning med kranbil. Säcken sorteras som brännbart avfall. Påfyllning kan göras med samma bil. Det är inget kommunalt ansvar att fylla på med nytt material, men kommunen kan erbjuda detta som tilläggstjänst. Kommunen kan också handla upp externa parter, till exempel lokala entreprenörer eller leverantörer av fosforfällor som sköter insamling och behandling.

10 Foto: Bioptech AB

11 Exempel Avfallsföreskrifter
”22 § Filtermaterial från fosforfilter och andra jämförbara filter ska hämtas i enlighet med det tillstånd som getts av kommunens tillsynsmyndighet för enskilda avloppsanläggningar och ska följa leverantörens anvisningar. Filtermaterialet ska vara väl förpackat och tillgängligt på sådant sätt att hämtning kan utföras. Eventuella instruktioner som behövs i samband med hämtning ska tillhandahållas av fastighetsinnehavaren. Anläggningar med filter i lösvikt och som tillkommit innan dessa föreskrifter trätt i kraft är undantagna från kravet att filtermaterialet ska vara förpackat.” Exempel från Umeå

12 Exempel taxa fosforfilter
Tömning och behandling, filtermassan med vikt under 500 kg kr/tillfälle Tömning och behandling, filtermassan med vikt över 500 kg kr/tillfälle Tillägg fosforfilter: Krav på närvaro vid tömning eller specificerad tömningstid, (ska förbeställas minst 8 dygn innan tömning) 475 kr/tillfälle

13 Vad är en fosforfälla? Ja, det kan ju vara allt från enkla installationer i huset till stora filterkassetter som ska hämtas med kranbil. Viktigt att definiera upp de olika typerna så att avfallskontoret vet vad som ska hämtas och med vilken typ av bil.

14 Fosforfällning inomhus
Umeva startade en inventering av alla anläggningar som MoHs hade beviljat bygglov för avskiljning av fosfor. Det var många varianter som dök upp.

15 Fosforfällning utomhus

16 Två hinkar med filtermaterial

17 Löst granulat i fosforfilter

18 Fosforfilter i storsäck

19 Rätt montering är viktig

20 Inventering i Umeå hösten 2013
Typ av fosforfälla Antal Koder K+ Förfällning 26 INFÖRFÄ/MBFÖRFÄ Löst granulat 2, ej efter 1/7 2013 MBFOSLÖS Storsäck 15 MBFOSÄC Granulathinkar 10 MBFOSHIN Ännu ej färdigbyggda Övriga fabrikat 3 För att kategorisera de olika typerna införde Umeva i samarbete med miljökontoret olika koder. MB står för markbädd. Har även koder för minireningsverk och infiltration utan fosforfällor.

21 Fosforfällor i Skåne, antal
Katrineholm mest i Sv 164 st Eskilstuna, Örebro och Österåker 100 st. Källa: Avfall Web

22 Avsättning - kretslopp
Avfallssidan har ansvar för hushållsavfall - kretslopp för små avloppsfraktioner Nya fraktioner skapar behov av ny hantering Ur Allmänna råd om små avlopp, till 2 kap 5 § MB I kommunens avfallsansvar ingår en skyldighet att skapa system för omhändertagande av avfall – det gäller även fraktioner från små avlopp. Enligt avfallshierakin ska man i första hand skapa ett system för återvinning av näringsämnena. Nya avloppsfraktioner, som fosforfiltermaterial, skapar behov av ny hantering. Det kan t.ex. gå som kalknings- och gödselmedel på åkermark. Eller som anläggningsjord/tillsats i kompost

23 Behandling/avsättning
JA! Återföring till jordbruksmark Jordtillverkning (Hantering på egen fastighet) NEJ! Blandat med biogödsel från organiskt fast avfall I reningsverk (bedöms ej lämpligt i de flesta fall) Deponering Normalt krävs ingen behandling av filtermaterialet innan avsättning. Pga materialets höga pH krävs normalt ingen hygienisering. Om man har strikta hygienkrav kan det dock lagras sex månader. Bioptech rekommenderar att man låter det självtorka innan spridning på åkermark. Idag vanligast på åkermark om leverantören sköter tömning och jordtillverkning, t.ex. anläggningsjord om kommunen sköter tömning. Men många kommuner famlar och vill hitta avsättning på åkermark. Men har svårt att hitta hur det ska gå till. Det är ju tillsynsmyndigheten som gör en bedömning i varje enskilt fall för att säkerställa att omhändertagande kan ske på ett sätt som är miljömässigt acceptabelt. Gäller ffa jordbruksfastighter. Passar inte in i hanteringskedjan för biogödsel I reningsverk beror på hur slammet hanteras, men bedöms ej lämpligt Deponering endast i undantagsfall

24 Spridning på åkermark Kalkningsbehov styr Torkning rekommenderas
Fastgödselspridare 1 ton Polonite 0,65 ton i kalkningseffekt Dos 5-10 ton/ha 8-20 hushåll ->1 ha Flera studier visar att det fosfor som binds till filtermaterialen är växttillgängligt för fosfor och ger därför en P-gödseleffekt. Till följd av dess Ca- innehåll har det också en kalkningseffekt. Bioptech inga problem få avsättning till jordbruksmark. Lantbrukarna får det gratis. Tveksamt om fosforfilter räknas som avloppsslam, men slamreglerna kan ändå användas som utgångspunkt för tungmetallhalter. Torkning 1 vecka rekommenderas av Bioptech. 1 ton Filtralite 0,25 ton kalk i kalkningseffekt . 1 ton Polonite 0,65 ton. Lämplig dos 5-10 ton per hektar. En kommun som har fosforfällor behöver inte större ytor än 2-5 ha.

25 Certifiering SPCR 178 Fosfofiltermaterial godkänt för jordbruk
Hämtningsställe och mängd dokumenteras Max 25 mg Cd/kg P t.o.m. 2019, sedan 17 mg Behöver inte hygieniseras om pH-värde över 9 Har tagits fram av JTI, SP och Telge Nät och har bl.a. Finansierats av Avfall Sverige och LRF.

26 Jordtillverkning Anläggningar som komposterar matavfall och park- och trädgårdsavfall Små mängder – lätt att få avsättning?! Ej klarlagt vilka tillstånd som krävs Jordtillverkning i anläggningar som behandlar källsorterat matavfall –minskar -> rötning. Anläggningar för kompostering av PoT. Används till anläggningsjord eller säljs till privatpersoner (då i allmänhet högre krav hygien). Ej klarlagt vilka tillstånd som krävs – om avloppsslam tillförs komposten är bedömningen att det inte behövs ytterligare tillstånd. Vi rekommenderar dialog med tillstånds myndigheten.

27 Råd till miljökontor Kräv från leverantör produktdatablad och dokumentation om hur materialet kan avsättas Ge tydlig information till fastighetsägare om hantering och avgifter för tömning etc Kom överens med avfallssidan om former för samarbete i samband med tillstånd för fosforfällor. Remissförfarande? Ha rutiner för rapportering av nya fosforfällor till kommunens register. Produktdatablad med uppgifter om materialets egenskaper och innehåll av tungmetaller och vilket fosforinnehåll som förväntas efter användning. Tillståndsansökan för fosforfällan skickas på remiss till avfall för att säkerställa att tömning sker på bra sätt.

28 Samarbete miljö- och avfallssidan
Ha regelbundna möten där generella frågor och rutiner om enskilda avlopp diskuteras Skapa rutiner för samarbete i enskilda ärenden Avfallorg. rapportera avvikelser från slamtömningspersonalen till Miljö Avsätt tillräckliga resurser för samarbete Jag kan inte nog understryka vikten av att ha regelbundna möten där man diskuterar generella frågor och rutiner. De kommuner som fått igång sådana rutiner berättar om mycket bättre hantering. Om avfall får kännedom om att anläggningen är på plats och kanske ha möjlighet att besiktiga den innan det är dags för tömning- Också kunna lägga in anläggningen i registret så att den kommer med i rullorna. Men också att miljö får information om avvikelser som rapporteras av tömningspersonalen. Så här har Umeva och Umeå jobbat!

29

30 Kontakt Jenny Westin Avfall Sverige Prostgatan 2, 211 25 Malmö
(växel) (direkt) twitter.com/AvfallSverige Adress Telefon Mobil E-post Hemsida


Ladda ner ppt "Fosforfällor - Tömning och omhändertagande! Jenny Westin."

Liknande presentationer


Google-annonser