Presentation laddar. Vänta.

Presentation laddar. Vänta.

Miljö och Byggförvaltningen - utifrån folkhälsomålen Gullmarsstrand 20-21 april 2006 Camilla Björck, förvaltningschef.

Liknande presentationer


En presentation över ämnet: "Miljö och Byggförvaltningen - utifrån folkhälsomålen Gullmarsstrand 20-21 april 2006 Camilla Björck, förvaltningschef."— Presentationens avskrift:

1

2 Miljö och Byggförvaltningen - utifrån folkhälsomålen Gullmarsstrand 20-21 april 2006 Camilla Björck, förvaltningschef

3 Mål 1 Delaktighet och inflytande i samhället Samrådsmöten Samrådsmöten Referensgrupper Referensgrupper Information Information Tillgänglighet i offentliga lokaler Tillgänglighet i offentliga lokaler

4 Mål 2 Ekonomisk och social trygghet Samhällsplanering Samhällsplanering –Trygghet i bostadsområden –Segregering …POSOM..?

5 Mål 3 Trygga och goda uppväxtvillkor Planering av gång och cykelvägar Planering av gång och cykelvägar Lekplatser Lekplatser Tillsyn av inomhusmiljö Tillsyn av inomhusmiljö Material vid t ex bygge av dagis Material vid t ex bygge av dagis

6 Mål 4 Ökad hälsa i arbetslivet Som arbetsgivare Som arbetsgivare –Systematiskt arbetsmiljöarbete

7 Mål 5 Sunda och säkra miljöer och livsmedel Luftövervakningsprogram Luftövervakningsprogram Tillsyn t ex kemiska produkter hos handlare ur bl a barnperspektiv, solarier Tillsyn t ex kemiska produkter hos handlare ur bl a barnperspektiv, solarier Informationsspridning Informationsspridning Buller – för tillfället utifrån klagomål och vid bygglov Buller – för tillfället utifrån klagomål och vid bygglov Livsmedel – offentlig kontroll, information och provtagning Livsmedel – offentlig kontroll, information och provtagning

8 …forts. …forts. Radon – Information och i samband med bygglov Radon – Information och i samband med bygglov Skadeförebyggande arbete – lagen om skydd mot olyckor Skadeförebyggande arbete – lagen om skydd mot olyckor

9 Mål 7 Gott skydd mot smittspridning Livsmedelsburen smitta Livsmedelsburen smitta

10 Mål 8 Trygg och säker sexualitet och en god reproduktiv hälsa …finns det ”hångelbänkar”… …finns det ”hångelbänkar”…

11 Mål 9 Ökad fysisk aktivitet Samhällsplanering Samhällsplanering Att grön- och naturområden bevaras och utvecklas Att grön- och naturområden bevaras och utvecklas Naturvårdsprogram… projekt på gång Naturvårdsprogram… projekt på gång

12 Mål 10 Goda matvanor och säkra livsmedel Livsmedelssäkerhet Livsmedelssäkerhet –Offentlig kontroll av livsmedelsanläggningar och vattenverk

13 Mål 11 Minskat bruk av tobak och alkohol, ett samhälle fritt från narkotika och dopning samt minskade skadeverkningar av överdrivet spelande Tillsyn enligt tobakslagen Tillsyn enligt tobakslagen Remissinstans för serveringstillstånd Remissinstans för serveringstillstånd

14 Behov/intresse utifrån målen: Arbeta mer förebyggande Arbeta mer förebyggande –Information –Utbildningsinsatser –Prata på skolor –Skulle vilja arbeta mer utåtriktat Hinner ”bara” göra det akuta eller mest nödvändiga…

15 Det viktiga är kanske att ha… …Folkhälsoglasögon i vardag och verksamhet

16 Folkhälsoarbete i Munkedal Hälsa för alla – 1985 Hälsa för alla – 1985 Från primärvård till kommun Från primärvård till kommun Regionen bildas Regionen bildas Avtal mellan region och kommun Avtal mellan region och kommun

17 Organisation - då och nu 1985 – Folkhälsoråd med arbetsgrupper 1985 – Folkhälsoråd med arbetsgrupper 1997 - Hälsopolitisktprogram 1997 - Hälsopolitisktprogram 2001 – LLG och folkhälsoråd 2001 – LLG och folkhälsoråd 2002 – Folkhälsopolitiskt råd 2002 – Folkhälsopolitiskt råd 2004 – Folkhälsoplan 2005-2007 2004 – Folkhälsoplan 2005-2007 2007 - …..? 2007 - …..?

18 Hur går det med Folkhälsopolitiken? SVERIGE I VÄRLDSTOPPEN I FOLKHÄLSA! Medellivslängd enligt WHO 2002

19 Vi lever längre i Munkedal!

20 Folkhälsoframgångar Sverige ligger fortfarande bra till när det gäller levnadsnivå, relativt hög jämlikhet. Den kulturella aktiviteten har ökat. Sverige ligger fortfarande bra till när det gäller levnadsnivå, relativt hög jämlikhet. Den kulturella aktiviteten har ökat. Små barns kroppsliga hälsa är utmärkt. Små barns kroppsliga hälsa är utmärkt. Sjukvården är bra på att rädda liv – låg åtgärdbar dödlighet Sjukvården är bra på att rädda liv – låg åtgärdbar dödlighet Förebygga skador — Sverige är bäst i världen när det gäller att förebygga dödsolyckor hos barn (men tyvärr inga framgångar när det gäller fallolyckor bland äldre) Förebygga skador — Sverige är bäst i världen när det gäller att förebygga dödsolyckor hos barn (men tyvärr inga framgångar när det gäller fallolyckor bland äldre) Arbetet med att förebygga hiv/aids har varit framgångsrikt även om antalet nysmittade ökat de senaste åren Arbetet med att förebygga hiv/aids har varit framgångsrikt även om antalet nysmittade ökat de senaste åren Vi röker allt mindre — minskad rökning innebär flera tusen färre förtidiga dödsfall varje år September 2005 Vi röker allt mindre — minskad rökning innebär flera tusen färre förtidiga dödsfall varje år September 2005

21 Områden med anledning till oro Ingen påtaglig minskning av hälsoskillnader Ingen påtaglig minskning av hälsoskillnader Ökade socioekonomiska och etniska skillnader när det gäller valdeltagande Ökade socioekonomiska och etniska skillnader när det gäller valdeltagande Tecken på att ungdomars känsla och delaktighet har minskat Tecken på att ungdomars känsla och delaktighet har minskat Trendmässigt minskande sysselsättning och ökade ohälsotal Trendmässigt minskande sysselsättning och ökade ohälsotal Fortfarande påtagliga miljöproblem bland annat när det gäller vissa typer av luftföroreningar och buller Fortfarande påtagliga miljöproblem bland annat när det gäller vissa typer av luftföroreningar och buller Förebyggande arbete dåligt utvecklat i sjukvården Förebyggande arbete dåligt utvecklat i sjukvården Ökande övervikt, minskad fysisk aktivitet, ökad alkoholkonsumtion Ökande övervikt, minskad fysisk aktivitet, ökad alkoholkonsumtion

22 De stora hoten mot hälsan Sämre psykisk hälsa — allt fler sover illa och är nedstämda Sämre psykisk hälsa — allt fler sover illa och är nedstämda Kraftig ökande ohälsotal — 15 procent av den arbetsföra befolkningen jobbar inte på grund av sjukdom Kraftig ökande ohälsotal — 15 procent av den arbetsföra befolkningen jobbar inte på grund av sjukdom Minskad fysisk aktivitet och övervikt en hotande folkhälsobomb Minskad fysisk aktivitet och övervikt en hotande folkhälsobomb Den högsta alkoholkonsumtionen på mer än 100 år Den högsta alkoholkonsumtionen på mer än 100 år

23 Många har problem med sömnen

24 Förskrivning av mediciner mot depressioner 6 procent av svenska folket använder antidepressiva. I de högsta åldersgrupperna är andelen 15—20 procent.

25

26 830 000 PERSONER ÄR SJUKSKRIVNA ELLER FÖRTIDSPENSIONERADE Antal ohälsodagar per sjukpenningförsäkrad

27

28 Andel elever med normal kroppsvikt Beräknat på längd/vikt index i skolår 4 (ca 10 år) Motsvarar ett BMI (vikten i kg/längd i m x 2) - övervikt för barn <20,0 och fetma <25,6

29

30 Roller och ansvar Ansvarsnivåer: Ansvarsnivåer: –Fullmäktige/nämnden har befolkningsansvaret för folkhälsa –Cheferna har utförandeansvaret för folkhälsoarbetet –Folkhälsosamordnaren har en stödjande funktion inom kommunen som helhet

31 Folkhälsosamordnarens roll Folkhälsosamordnarens roll –initiativ, konsult och stöd Uppdragsgivare Uppdragsgivare –Närmaste chef –Närmaste nämnd/styrelse –Ytterst kommunfullmäktige/kommunstyrelsen Kund Kund –Primärt chefer med utförandeansvar –Sekundärt politiker med ansvar för styrning och uppföljning

32 Gruppsamtal 1. Camilla, Per-Arne, Jan, Anne 2. Gunvor, Lars-Erik, Hans, Uno, Lotta 3. Gunnel, Donald, Mariette, Eva 4. Bertil, Lars-Göran, Åsa, Leif, Ewy

33 Frågor att samtala om Hur kan vi implementera folkhälsomålen i kommunens fortlöpande arbete? Hur kan vi implementera folkhälsomålen i kommunens fortlöpande arbete? Vilka mål berör ”min” förvaltning/nämnd? Vilka mål berör ”min” förvaltning/nämnd? På vilket sätt? På vilket sätt? Vad skulle vi vilja utveckla mer? Vad skulle vi vilja utveckla mer? Hur använder vi oss av ”folkhälsotänket” för att det ska vara gott att leva i Munkedal, skapa attraktion och tillväxt? Hur använder vi oss av ”folkhälsotänket” för att det ska vara gott att leva i Munkedal, skapa attraktion och tillväxt?

34 Till sist: Hur går vi konkret vidare…vad är nästa steg? Hur går vi konkret vidare…vad är nästa steg? Ska vi genomföra utbildningsdag för ”30- gruppen” den 15 juni? Ska vi genomföra utbildningsdag för ”30- gruppen” den 15 juni? Vad för fokus ska den dagen ha? Vad för fokus ska den dagen ha?

35 Tack!! Till alla deltagare och inblandade på olika sätt! Hälsa skapas i vardagen där människor lär, lever, leker och älskar! Folkhälsopolitiska rådet


Ladda ner ppt "Miljö och Byggförvaltningen - utifrån folkhälsomålen Gullmarsstrand 20-21 april 2006 Camilla Björck, förvaltningschef."

Liknande presentationer


Google-annonser