Presentation laddar. Vänta.

Presentation laddar. Vänta.

Äldre – Överenskommelse 2014

Liknande presentationer


En presentation över ämnet: "Äldre – Överenskommelse 2014"— Presentationens avskrift:

1 Äldre – Överenskommelse 2014
Håll i och håll ut! Bygger vidare på tidigare år. Inte så mycket förändringar! Vad händer sen? Förebereda för Hur ser fortsättningen ut när projektet avslutats? Fortsatt aktivitet. Bibehålla fokus på att göra skillnad för sjuka äldre!

2 Jag kan åldras i trygghet och självbestämmande med tillgång till en god vård och omsorg
Optimal läkemedelsbehandling Vårdpreventivt arbetssätt En god demensvård Sammanhållen vård och omsorg Värdig vård i livets slut

3 Nytt 2014 Stöd till Rikssår – ingen prestationsersättning
Senior alert - delta i punktprevalensmätning för att få ersättning för täckningsgrad i SÄBO Senior alert - mer fokus på riskbedömningar i hemtjänst och hemsjukvård Ny inrapportering av data från landstingen kommer att ge möjlighet att visa upp resultat på vårdcentralsnivå Redovisa utskrivningsklara patienter på kommunnivå

4 Gemensamma medel på länsnivå 2014
Utvecklingsledare Fokus på förbättringsarbete Bidra till måluppfyllelse De områden som lagts fast i handlingsplanen Bidra till att de nya arbetssätten blir vardag Analysarbete 1 miljon till länet Fokus på undvikbar slutenvård och återinläggningar inom 30 dagar Omfatta både kommuner och landsting Återföra resultat till Ledningskraft och den gemensamma analysarbetsgruppen

5 Analysarbete i länet Utveckla gemensamt analysarbete kommun/landsting i länsdelsgrupperna Indikatorerna Undvikbar slutenvård och Återinläggningar inom 30 dag Varför och när patienten behandlats Vilka diagnosgrupper På vilket sätt kunnat undvikas Individperspektiv Lokala analysgruppen ansvarar för att återrapporteralänetsresultat och erfarenheter till Ledningskraft och den nationella analysarbetsgruppen

6 Grundläggande krav 1 - Handlingsplan
Struktur för ledning och styrning i samverkan och en politiskt förankrad handlingsplan (Gemensam för kommunerna och landstinget i länet) Beskrivning av förbättringsområden Konkreta och mätbara mål Planerade aktiviteter Uppföljning och redovisning av resultat Utvecklingsledarnas roll och mandat Hur länet avser att fortsätta arbeta med utvecklingsledare Hur länet avser att skapa lånsiktighet i det systematiska förbättringsarbetet Hur privata och idéburna utförare kan involveras Sammanhållen vård- och omsorg om de mest sjuka äldre HANDLINGSPLAN FÖR ÖREBRO LÄN

7 Grundläggande krav 2 - Ledningssystem
Ledningssystem för systematiskt kvalitetsarbete (SOSFS 2011:9) (Kommuner och landsting var för sig, ett dokument per huvudman) Beskriva hur Riskanalys Egenkontroll Avvikelsehantering har bedrivits inom vård och omsorg om äldre Vilka resultat som uppnåtts i arbetet med att säkra verksamheternas kvalitet

8 God vård i livets slutskede 2014 70 miljoner kronor
Täckningsgrad 70% i Svenska Palliativregistret är ett grundkrav Mäts på kommunnivå för både kommun och landsting 50 miljoner kronor för genomsnittlig förbättring med 5% för brytpunktsamtal, smärtskattning, munhälsa och ordination av injektionsläkemedel vid ångest 20 miljoner kronor för 10% förbättring eller genomsnittlig måluppfyllelse på minst 60% Det röda i spindeln ska bli grönt! 70% till kommuner och 30% till landsting

9 Palliativ vård norra länsdelen

10 Palliativ vård per kommun

11 Preventivt arbetssätt 2014 120 miljoner kronor
Senior alert, täckningsgrad 90% i SÄBO Grundläggande krav att delta i punktprevalensmätning - 50 miljoner kr Hela den vårdpreventiva processen, Systematiska riskbedömningar, åtgärder och uppföljning med registrering i Senior alert. Landstinget och kommunfokus på hemtjänst och hemsjukvård (ej SÄBO)– 50 miljoner kronor Bedömning av munhälsa i Senior alert Alla verksamheter - 20 miljoner kronor 70% till kommuner och 30% till landsting

12 Vårdprevention för alla områden 2013-10-01 tom 2014-02-23
Vald enhet Risk- bedömningar * varav risk ...åtgärd planerats ...åtgärd utförts ** N % Hällefors kommun 6 4 66.7 Lindesbergs kommun 278 238 227 95.4 149 62.6 Ljusnarsbergs kommun 43 39 32 82.1 7 17.9 Nora kommun 152 131 129 98.5 63 48.1 Lindesbergs lasarett 807 628 613 97.6 611 97.3

13 Täckningsgrad på SÄBO 2013-10-01 tom 2014-02-24

14 Munhälsobedömning ROAG
tom Enhet Antal ROAG-bedömningar Riskbedömning med ROAG går ej att göra, men risk föreligger Antal riskbedömningar med minst en 2:a i ROAG Antal riskbedömningar med minst en 3:a i ROAG Hällefors Äldreomsorgen 6 3 SUMMA HÄLLEFORS Lindesberg Hemsjukvård 19 1 2 Lindesberg SÄBO 52 8 7 SUMMA LINDESBERG 71 14 9 Ljusnarsberg Hemtjänst/hemsjukvård 16 Ljusnarsberg Koppargården 5 Ljusnarsberg Solgården Ljusnarsberg Treskillingen Servicehus SUMMA LJUSNARSBERG 44 12 Nora Hemtjänstgr 2 Nora Hemtjänstgr 4 Nora Hemtjänstgr 6 Nora Nora SÄBO 63 32 Nora hemtjänstgr 3 Nora hemtjänstgr 5 SUMMA NORA 80 40 Lindesberg kirurgiska kliniken Lindesberg medicin och geriatrikkliniken 36 17 Lindesbergs lasarett 60 41

15 God vård vid demenssjukdom 2014 - 100 miljoner kronor
Nyinsjuknade -Utredning, diagnos med registrering i SveDem i primärvård – 25 miljoner kronor Uppföljning av demenssjuka i primärvård med registrering i SveDem – 25 miljoner kronor Symptomskattning med registrering i BPSD-registret i kommunerna – 50 miljoner kronor

16 Läkemedel 2014 – 300 miljoner kronor
Olämpliga läkemedel – 100 miljoner kronor Läkemedel mot psykos miljoner kronor Antiinflammatoriska läkemedel – 100 miljoner kronor Alla 75 år och äldre Statistisk säkerställd förbättring (4 av 6 månader lägre än 2013) 70% till kommuner och 30% till landstinget

17 Olämpliga läkemedel norra länet

18 Antipsykotiska norra länet

19 Antiinflammatoriska norra länet

20 Sammanhållen vård och omsorg 2014 – 250 miljoner kronor
Månadsvis inrapportering av data på vårdcentralsnivå (20 jan) Rapportera utskrivningsklara per kommun (20 april) Statistiskt säkerställd förbättring (4 av 6 månader lägre än 2013) Undvikbar slutenvård - 50 miljoner kronor Återinläggningar inom 30 dagar – 200 miljoner kronor 70% till kommuner och 30% till landstinget

21 Resultat för Örebro 2013

22 Organisationsskiss för projektet Sammanhållen vård och omsorg
Styrgrupp Samvo Örebro länsdelsgruppen Södra länsdelsgruppen Västra länsdelsgruppen Norra länsdelsgruppen Styrgruppen är enbart för projektet. En representant per länsdelsgrupp (Örebro 2) som ingår i styrgruppen och representerar länsdelsgruppen. Varje länsdelsgrupp utser resursperson/er som ingår i ett nätverk som leds av projektledaren för lärande och erfarenhetsutbyte om pågående förbättringsarbete, mm… Från projektgruppen har en kontaktperson utsetts till varje länsdelsgrupp som deltar på möten efter behov och bistår med information, resultat och statistik. Projektgrupp Samvo Nätverk (lärande) Resurs personer

23 Sammanhållen vård och omsorg
SKL Projektledare Ejja H och Maj R Regionförbundet Projektägare Marie G Plattformsledare Kjerstin L Utvecklingsledare Gunnel A Projektledare Margit GF Projektmedarbetare Annika F, Annika J, Anna-Karin KL, Fredrik S och Inger L

24 Örebro länsdelsgruppen Västra länsdelsgruppen Södra länsdelsgruppen
Styrgruppen Samvo Norra länsdelsgruppen Madde Gustavsson Örebro länsdelsgruppen Clas-Mårten Ingberg och Elisabeth Liljeqvist Västra länsdelsgruppen Karin Björkman Södra länsdelsgruppen Lennart Svärd Mats Björeman (Landstinget), Marie Gustafsson (RFÖ) Margit Gehrke Flyckt (projektledare Samvo) Områdeschef Medicin/USÖ just nu Clas-Mårten kommer att bli en annan person.


Ladda ner ppt "Äldre – Överenskommelse 2014"

Liknande presentationer


Google-annonser