Presentation laddar. Vänta.

Presentation laddar. Vänta.

Äldre – Överenskommelse 2014 Håll i och håll ut! Bygger vidare på tidigare år. Inte så mycket förändringar! Vad händer sen? Förebereda för 2015. Hur ser.

Liknande presentationer


En presentation över ämnet: "Äldre – Överenskommelse 2014 Håll i och håll ut! Bygger vidare på tidigare år. Inte så mycket förändringar! Vad händer sen? Förebereda för 2015. Hur ser."— Presentationens avskrift:

1 Äldre – Överenskommelse 2014 Håll i och håll ut! Bygger vidare på tidigare år. Inte så mycket förändringar! Vad händer sen? Förebereda för 2015. Hur ser fortsättningen ut när projektet avslutats? Fortsatt aktivitet. Bibehålla fokus på att göra skillnad för sjuka äldre!

2 Jag kan åldras i trygghet och självbestämmande med tillgång till en god vård och omsorg Optimal läkemedelsbehandling Vårdpreventivt arbetssätt En god demensvård Sammanhållen vård och omsorg Värdig vård i livets slut

3 Nytt 2014 Stöd till Rikssår – ingen prestationsersättning Senior alert - delta i punktprevalensmätning för att få ersättning för täckningsgrad i SÄBO Senior alert - mer fokus på riskbedömningar i hemtjänst och hemsjukvård Ny inrapportering av data från landstingen kommer att ge möjlighet att visa upp resultat på vårdcentralsnivå Redovisa utskrivningsklara patienter på kommunnivå

4 Gemensamma medel på länsnivå 2014 Utvecklingsledare Fokus på förbättringsarbete Bidra till måluppfyllelse De områden som lagts fast i handlingsplanen Bidra till att de nya arbetssätten blir vardag Analysarbete 1 miljon till länet Fokus på undvikbar slutenvård och återinläggningar inom 30 dagar Omfatta både kommuner och landsting Återföra resultat till Ledningskraft och den gemensamma analysarbetsgruppen

5 Analysarbete i länet Utveckla gemensamt analysarbete kommun/landsting i länsdelsgrupperna Indikatorerna Undvikbar slutenvård och Återinläggningar inom 30 dag Varför och när patienten behandlats Vilka diagnosgrupper På vilket sätt kunnat undvikas Individperspektiv Lokala analysgruppen ansvarar för att återrapporteralänetsresultat och erfarenheter till Ledningskraft och den nationella analysarbetsgruppen

6 Grundläggande krav 1 - Handlingsplan Struktur för ledning och styrning i samverkan och en politiskt förankrad handlingsplan (Gemensam för kommunerna och landstinget i länet)  Beskrivning av förbättringsområden  Konkreta och mätbara mål  Planerade aktiviteter  Uppföljning och redovisning av resultat  Utvecklingsledarnas roll och mandat  Hur länet avser att fortsätta arbeta med utvecklingsledare  Hur länet avser att skapa lånsiktighet i det systematiska förbättringsarbetet  Hur privata och idéburna utförare kan involveras Sammanhållen vård- och omsorg om de mest sjuka äldre HANDLINGSPLAN FÖR ÖREBRO LÄN 2013-2014

7 Grundläggande krav 2 - Ledningssystem Ledningssystem för systematiskt kvalitetsarbete (SOSFS 2011:9) (Kommuner och landsting var för sig, ett dokument per huvudman) Beskriva hur Riskanalys Egenkontroll Avvikelsehantering har bedrivits inom vård och omsorg om äldre Vilka resultat som uppnåtts i arbetet med att säkra verksamheternas kvalitet

8 God vård i livets slutskede 2014 70 miljoner kronor Täckningsgrad 70% i Svenska Palliativregistret är ett grundkrav Mäts på kommunnivå för både kommun och landsting 50 miljoner kronor för genomsnittlig förbättring med 5% för brytpunktsamtal, smärtskattning, munhälsa och ordination av injektionsläkemedel vid ångest 20 miljoner kronor för 10% förbättring eller genomsnittlig måluppfyllelse på minst 60% Det röda i spindeln ska bli grönt! 70% till kommuner och 30% till landsting

9 Palliativ vård norra länsdelen

10 Palliativ vård per kommun

11 Preventivt arbetssätt 2014 120 miljoner kronor Senior alert, täckningsgrad 90% i SÄBO Grundläggande krav att delta i punktprevalensmätning - 50 miljoner kr Hela den vårdpreventiva processen, Systematiska riskbedömningar, åtgärder och uppföljning med registrering i Senior alert. Landstinget och kommunfokus på hemtjänst och hemsjukvård (ej SÄBO)– 50 miljoner kronor Bedömning av munhälsa i Senior alert Alla verksamheter - 20 miljoner kronor 70% till kommuner och 30% till landsting

12 Vårdprevention för alla områden 2013-10-01 tom 2014-02-23 Vald enhet Risk- bedömninga r * varav risk...åtgärd planerats...åtgärd utförts ** NNN%N% Hällefors kommun66466.74 Lindesbergs kommun27823822795.414962.6 Ljusnarsbergs kommun43393282.1717.9 Nora kommun15213112998.56348.1 Lindesbergs lasarett80762861397.661197.3

13 Täckningsgrad på SÄBO 2013-10-01 tom 2014-02-24

14 Munhälsobedömning ROAG EnhetAntal ROAG-bedömningar Riskbedömning med ROAG går ej att göra, men risk föreligger Antal riskbedömningar med minst en 2:a i ROAG Antal riskbedömningar med minst en 3:a i ROAG Hällefors Äldreomsorgen6030 SUMMA HÄLLEFORS6030 Lindesberg Hemsjukvård19162 Lindesberg SÄBO52187 SUMMA LINDESBERG712149 Ljusnarsberg Hemtjänst/hemsjukvård 16032 Ljusnarsberg Koppargården16050 Ljusnarsberg Solgården6020 Ljusnarsberg Treskillingen Servicehus 6020 SUMMA LJUSNARSBERG440122 Nora Hemtjänstgr 23020 Nora Hemtjänstgr 43011 Nora Hemtjänstgr 62011 Nora Nora SÄBO630326 Nora hemtjänstgr 32010 Nora hemtjänstgr 57030 SUMMA NORA800408 Lindesberg kirurgiska kliniken 8050 Lindesberg medicin och geriatrikkliniken 5203617 Lindesbergs lasarett 6004117 2013-10-01 tom 2014-02-23

15 God vård vid demenssjukdom 2014 - 100 miljoner kronor Nyinsjuknade -Utredning, diagnos med registrering i SveDem i primärvård – 25 miljoner kronor Uppföljning av demenssjuka i primärvård med registrering i SveDem – 25 miljoner kronor Symptomskattning med registrering i BPSD-registret i kommunerna – 50 miljoner kronor

16 Läkemedel 2014 – 300 miljoner kronor Olämpliga läkemedel – 100 miljoner kronor Läkemedel mot psykos - 100 miljoner kronor Antiinflammatoriska läkemedel – 100 miljoner kronor Alla 75 år och äldre Statistisk säkerställd förbättring (4 av 6 månader lägre än 2013) 70% till kommuner och 30% till landstinget

17 Olämpliga läkemedel norra länet

18 Antipsykotiska norra länet

19 Antiinflammatoriska norra länet

20 Sammanhållen vård och omsorg 2014 – 250 miljoner kronor Månadsvis inrapportering av data på vårdcentralsnivå (20 jan) Rapportera utskrivningsklara per kommun (20 april) Statistiskt säkerställd förbättring (4 av 6 månader lägre än 2013) Undvikbar slutenvård - 50 miljoner kronor Återinläggningar inom 30 dagar – 200 miljoner kronor 70% till kommuner och 30% till landstinget

21 Resultat för Örebro 2013

22 Organisationsskiss för projektet Sammanhållen vård och omsorg Styrgrupp Samvo Örebro länsdelsgruppen Södra länsdelsgruppen Västra länsdelsgruppen Norra länsdelsgruppen Nätverk (lärande) Resurs personer Projektgrupp Samvo

23 Sammanhållen vård och omsorg Projektmedarbetare Annika F, Annika J, Anna-Karin KL, Fredrik S och Inger L Projektledare Margit GF Regionförbundet Projektägare Marie G Plattformsledare Kjerstin L Utvecklingsledare Gunnel A SKL Projektledare Ejja H och Maj R

24 Styrgruppen Samvo Södra länsdelsgruppen Lennart Svärd Mats Björeman (Landstinget), Marie Gustafsson (RFÖ) Margit Gehrke Flyckt (projektledare Samvo) Västra länsdelsgruppen Karin Björkman Örebro länsdelsgruppen Clas-Mårten Ingberg och Elisabeth Liljeqvist Norra länsdelsgruppen Madde Gustavsson


Ladda ner ppt "Äldre – Överenskommelse 2014 Håll i och håll ut! Bygger vidare på tidigare år. Inte så mycket förändringar! Vad händer sen? Förebereda för 2015. Hur ser."

Liknande presentationer


Google-annonser