Presentation laddar. Vänta.

Presentation laddar. Vänta.

Patientsäkerhetsutredningen

Liknande presentationer


En presentation över ämnet: "Patientsäkerhetsutredningen"— Presentationens avskrift:

1 Patientsäkerhetsutredningen
SOU 2008:117 En ”joint venture” med vårdens aktörer, patientorganisationer och myndigheter! Stor uppslutning bakom förslagen!

2 Våra utgångspunkter Patientsäkerheten brister
Dagens regelverk stödjer inte hög patientsäkerhet Patienternas erfarenheter tas inte till vara – det är svårt för patienter att göra sin röst hörd Socialstyrelsen och HSAN går i otakt Regelverket ska stödja öppenhet och insyn Vårdgivarens ansvar för patientsäkerheten måste förtydligas Nuvarande ansvarssystem silar mygg och sväljer kameler

3 Förslagen En ny lag – lag om patientsäkerhet m.m.
Vårdgivarens skyldighet att bedriva ett systematiskt patientsäkerhetsarbete, skyldiga att vidta alla åtgärder som behövs för att förhindra att patienter kommer till skada (gäller också personalen) säkerhetsarbetet ska vara proaktivt, skyldighet att utreda tillbud och negativa händelser – fokus på hur man ska förhindra upprepning, patientsäkerhetsberättelse, anmälningsskyldighet - riskindivider Patientens ställning ska stärkas! vårdgivaren ska informera patienten….. patienterna ska involveras i patientsäkerhetsarbetet

4 Förslagen Den enskildes yrkesansvar fortsatt stort
Skärpt prövotid ersätter disciplinpåföljder plan för prövotidens genomförande Skärpta återkallelseregler

5 Förslagen Socialstyrelsen ska vara statens utredande myndighet
en myndighet ha totalöverblick över bristerna i hälso- och sjukvården, Socialstyrelsens tillsyn ska i första hand inriktas på vårdgivarnas egenkontroll, patient ska bara behöva anmäla händelsen i sig, patient inte längre part i HSAN, särskilda förfaranderegler för att säkerställa ”partsinsyn” HSAN fortsatt domstolsliknande roll Samrådsskyldighet för åklagare Uppdaterar och utökar domstolarnas rapporteringsplikt

6 Förslag Författningsbestämmelser är nog bra men…
Kunskapsstyrning är viktig! Nationellt fristående patientsäkerhetscentrum enligt internationell förebild pådrivande, rådgivande och stödjande resurs till regering, riksdag och vårdens aktörer Organisationskommitté bör utreda uppdrag, former och finansiering

7 lex Maria lex Maria behålls i princip oförändrad
Socialstyrelsens förslag förkastas Argument: Orimligt att statens tillsynsmyndighet inte får vetskap om allvarliga händelser i vården, huvudargumentet mot lex Maria (disciplinansvar) försvinner ej sekretess – viktigt med öppenhet för allmänhetens förtroende. Patientsäkerhetsrörelsen handlar om att avdramatisera mänskliga misstag – skulle ge fel signal att samtidigt införa en ordning med hemlighållande

8 Patientnämnderna Nuvarande ordning bör i allt väsentligt bestå
info till Socialstyrelsen om riskområden, verksamheten utökas till att omfatta privat tandvård som omfattas av landstingen.

9 Infoskyldighet för apotekspersonal
Skyldighet för apotekspersonal att rapportera om det sker överförskrivning av narkotika och andra preparat som Läkemedelsverket klassat som särskilda läkemedel

10 Försäkringsmedicinska rådgivare
Ska inte stå under Socialstyrelsens tillsyn

11 Registerkontroll Socialstyrelsen ska ha möjlighet att granska utdrag ur belastnings- respektive misstankesregistret det införs ett krav på uppvisande av belastningsregisterutdrag vid anställning inom hälso- och sjukvården endast grov brottslighet och brottslighet som antyder missbruk, endast personal med patientkontakter

12 Ikraftträdande 1 juli 2010

13 Konsekvenser Betydande samhällsekonomiska effekter
Besparing HSAN ökade kostnader för Socialstyrelsen (beroende på ambitionshöjning) (44,4 miljoner – 32 miljoner) Vårdgivarna inga krav på resurstillskott Utdrag ur belastningsregistret RPS kr per år

14 Särskilda yttranden Två särskilda yttranden
Åsa Rundqvist, Håkan Hedman & Lars-Åke Johnsson ang. patientnämnderna Lars-Åke Johnsson ang. HSAN:s roll


Ladda ner ppt "Patientsäkerhetsutredningen"

Liknande presentationer


Google-annonser