Presentation laddar. Vänta.

Presentation laddar. Vänta.

© Anders Broberg, Lena Kallin Westin, 2007 Datastrukturer och algoritmer Föreläsning 11.

Liknande presentationer


En presentation över ämnet: "© Anders Broberg, Lena Kallin Westin, 2007 Datastrukturer och algoritmer Föreläsning 11."— Presentationens avskrift:

1 © Anders Broberg, Lena Kallin Westin, 2007 Datastrukturer och algoritmer Föreläsning 11

2 DoA VT -07 © Anders Broberg, Lena Kallin Westin, 2007 2 Innehåll  Trie  Sökning och sökträd (mer nästa föreläsning)  Heap/Hög  Kapitel 14.1-14.4, 14.7, delar av kapitel 15 i boken + OH-bilderna…

3 DoA VT -07 © Anders Broberg, Lena Kallin Westin, 2007 3 Trie  Ytterligare en variant av träd. Jmfr med:  Oordnat träd - barnen till en nod bildar en mängd  Ordnat träd - barnen till en nod bildar en lista  I Trie är barnen till en nod organiserade som tabellvärden i en tabell som hör till noden.  Trie kallas också för diskrimineringsträd, code-link tree eller radix-search tree.  I radix-search tree är argumentvärdena specialiserade till siffror i ett talsystem med given bas.

4 DoA VT -07 © Anders Broberg, Lena Kallin Westin, 2007 4 Organisation av Trie  Man når barnen (delträden) direkt genom ”namn”, dvs argument/nycklar i barnnodens tabell.  När man ritar en trie brukar nycklarna skrivas direkt intill motsvarande båge. Bild från sidan 281 i Janlert L-E., Wiberg T., Datatyper och algoritmer, Studentlitteratur, 2000

5 DoA VT -07 © Anders Broberg, Lena Kallin Westin, 2007 5 Organisation av Trie  Tabellerna har en och samma nyckeltyp.  tex tecken  Ofta saknar de inre noderna etiketter.  Träden är lövträd.  Trie är normalt nedåtriktad.  Binära träd kan ses som ett specialfall av Trie där nyckelvärdena är left och right.

6 DoA VT -07 © Anders Broberg, Lena Kallin Westin, 2007 6 Informell specifikation, två sätt:  Utgå från Urträdets specifikation och låt typparametern sibling ha värdet Tabell.  Då hanteras insättning, borttagning och värdeskontroll av Tabellen själv.  I övrigt används de vanliga operationerna för att sätta in och ta bort barn etc.  Sätt in lämpliga tabelloperationer direkt i specifikationen av Trie.  Insert-child blir tabellens Insert,  Delete-child tabellens Remove och  Child tabellens Lookup.

7 DoA VT -07 © Anders Broberg, Lena Kallin Westin, 2007 7 Konstruktion av Trie  De flesta konstruktioner av träd går bra  Om det går bra ändra så att barnen hanteras som tabellvärden i en tabell. oEn länkad lista med 2-celler byts till 3-celler.  Implementerar man tabellen som vektor eller hashtabell får man effektiva Trieimplementationer.

8 DoA VT -07 © Anders Broberg, Lena Kallin Westin, 2007 8 Tillämpningar av Trie  Lexikon av sekvenser eller Tabeller där nycklarna är sekvenser.  För sekvenser med element av typ A väljer vi en Trie med tabellnycklar av typ A.  En sekvens motsv. en väg i trädet från roten till ett löv.  Man lägger till en slutmarkör i slutet av varje sekvens om en sekvens kan vara början på en annan sekvens. oEn annan variant är att ha etiketter i de inre noderna också.  Ett viktigt/vanligt specialfall är Lexikon/Tabell av textsträng. En sträng kan ju ses som en lista eller vektor av tecken.

9 DoA VT -07 © Anders Broberg, Lena Kallin Westin, 2007 9 Exempel på Trie Bild från sidan 284 i Janlert L-E., Wiberg T., Datatyper och algoritmer, Studentlitteratur, 2000

10 DoA VT -07 © Anders Broberg, Lena Kallin Westin, 2007 10 Trie för Lexikon/Tabeller som lagrar sekvenser  Speciellt där sekvenserna är lika i början.  Fördelar  Kompakt sätt att lagra lexikonet/tabellen på.  Sökningens tidskomplexitet proportionell mot sekvenslängden. oEn jämförelse per elementtecken.  Den relativa komplexiteten är oberoende av lexikonet/tabellens storlek. oDet blir inte ”dyrare” att söka i ett stort lexikon jämfört med ett litet.

11 DoA VT -07 © Anders Broberg, Lena Kallin Westin, 2007 11 Tillämpningar  Stavningskontroll  Skapa ett trie med alla ord som finns i språket.  Översättningstabell  Löven innehåller motsvarande ord i ett annat språk.  Filsystem på Unix/PC  Datakomprimering  LZ78-algoritmen  Huffman-kodning

12 DoA VT -07 © Anders Broberg, Lena Kallin Westin, 2007 12 Komprimerade Tries  Alla enbarnsnoder konverteras till att innehålla hela strängen/sekvensen som är under.  Varje intern nod i ett komprimerat Trie har två barn och varje löv symboliserar en sträng.  Minnesutrymmet krymper från O(m) till O(n)  m är summan av längderna av strängarna  n är antalet strängar i strukturen

13 DoA VT -07 © Anders Broberg, Lena Kallin Westin, 2007 13 Variant utan slutmarkörer Bild från sidan 286 i Janlert L-E., Wiberg T., Datatyper och algoritmer, Studentlitteratur, 2000

14 DoA VT -07 © Anders Broberg, Lena Kallin Westin, 2007 14 Tries för strängar  Insättning  Starta i noden och gå nedåt så länge vägen matchar.  När man hittar en skiljelinje, stanna och stoppa in resten av strängen som ett delträd.  Insättning i komprimerade tries:  Är löven strängar kan dessa behöva delas upp i två barn  Borttagning  I princip samma algoritm fast ”tvärtom”. Sök upp strängen som ska tas bort och radera nerifrån i trädet upp till första förgreningen.

15 DoA VT -07 © Anders Broberg, Lena Kallin Westin, 2007 15 LZ78 eller Lempel-Ziv kodning  Kodning:  Låt frasen 0 vara strängen ””  Skanna igenom texten oOm du stöter på en ”ny” bokstav lägg till den på toppnivån på trien. oOm du stöter på en ”gammal” bokstav gå nedåt i trien tills du inte kan matcha fler tecken, lägg till en nod i trien som representerar den nya strängen. oStoppa in paret (nodeIndex, sistaBokstaven) i den komprimerade strängen.  Exempel: ”how now brown cow in town.”

16 DoA VT -07 © Anders Broberg, Lena Kallin Westin, 2007 16 LZ78 eller Lempel-Ziv kodning  Avkodning:  Varje gång du stöter på ”0” i strängen lägg nästa bokstav i strängen direkt efter den föregående i den avkodade strängen.  För varje index 0 stoppa in delsträngen som motsvaras av den noden i den avkodade strängen, följt av nästa tecken i den komprimerade strängen.  Notera att man inte behöver skicka med trädet.  Exempel: 0h0o0w0_0n2w4b0r6n4c6_0i5_0t9.

17 DoA VT -07 © Anders Broberg, Lena Kallin Westin, 2007 17 LZ78 eller Lempel-Ziv kodning  I praktiken är kompressionen ≥ 50%.  Om man vidareutvecklar kompressionen (tex tar bort nollor i strängen) får man varianter som i praktiken är snabbare än Huffman- kodning.  Läs mer om LZ78 i ”Data Structures and Algorithms in Java” av M. T. Goodrich och R. Tamassia, John Wiley & Sons, 1998.

18 DoA VT -07 © Anders Broberg, Lena Kallin Westin, 2007 18 Filkomprimering  ASCII-filer är textfiler där varje bokstav representeras av en 8-bitars ascii-kod.  Det är alltså en fixlängdskodning  Om man tittar på en textfil ser man att vissa bokstäver förekommer oftare än andra.  Om man lagrar vanligt förekommande bokstäver med färre bitar än ovanliga så skulle vi kunna spara utrymme.

19 DoA VT -07 © Anders Broberg, Lena Kallin Westin, 2007 19 Filkomprimering  Kodningen måste ske så att man enkelt kan avkoda strängen entydigt med kännedom om hur de olika tecknen översätts.  Exempel: Antag att de tre tecknen a, b och c kodas som 0, 1 respektive 01. oOm en mottagare får strängen 001 vad betyder det? aab eller ac??  Prefix-regeln: Ingen symbol kodas med en sträng som utgör prefix till en annan symbols kodsträng.

20 DoA VT -07 © Anders Broberg, Lena Kallin Westin, 2007 20  Bokstäverna lagras i löven.  Den vänstra kanten betyder 0  Den högra betyder 1  Vad betyder 01011011010000101001011011010 Vi använder ett trie!

21 DoA VT -07 © Anders Broberg, Lena Kallin Westin, 2007 21 Vi vill ha optmial kompression!  Så kort sträng som möjligt. Strängen 01011011010000101001011011010 = 29 bits kan kortas ned till 24 bitar 001011000100001100101100 med trädet  Gjort bokstäverna A och R kortare och C och D längre.

22 DoA VT -07 © Anders Broberg, Lena Kallin Westin, 2007 22 Huffman-kodning  Börja med en serie träd bestående av ett enda löv.  Till varje löv associeras en symbol och en vikt = symbolens frekvens i texten som ska kodas.  Välj de två träd som har minst vikt i roten. Bygg ihop dem till ett träd där de blir barn till en ny nod.  Nya nodens vikt = summan av barnens vikter.  Upprepa förra punkten tills vi har ett enda stort träd.

23 DoA VT -07 © Anders Broberg, Lena Kallin Westin, 2007 23 Exempel Huffmankodning  ABRACADABRA A 5/11 B 2/11 R 2/11 C 1/11 D 1/11 C 1/11 D 1/11 2/11 B 2/11 R 2/11 4/116/11 A 5/11 11/11 ABRACADABRA blir nu 23 bitar 0 100 101 0 110 0 111 0 100 101 0

24 DoA VT -07 © Anders Broberg, Lena Kallin Westin, 2007 24 Binärt sökträd  Används för sökning i linjära samlingar av dataobjekt, specifikt för att konstruera tabeller och lexikon.  I ett vanligt binärt träd kan man i värsta fall måsta besöka alla noder för att hitta ett element.

25 DoA VT -07 © Anders Broberg, Lena Kallin Westin, 2007 25 Binärt sökträd – Organisation  Ett binärt träd som är sorterat med avseende på en sorteringsordning R av etikett-typen så att  I varje nod N gäller att alla etiketter i vänster delträd går före N som i sin tur går före alla etiketter i höger delträd.  Alla noder är definierade.

26 DoA VT -07 © Anders Broberg, Lena Kallin Westin, 2007 26 Informell specifikation  Skiljer sig från ett vanligt binärt träd:  Alla noder måste ha etiketter. oTa bort Create, Has-Label och Set-Label och inför Make som skapar rotnod med värde. oInsert-operationerna utökas med ett etikettvärde.  Man ska kunna ta bort inre noder också, inte bara löv. oPositionsparametern i Delete-node behöver inte peka på ett löv. oNär man rycker bort en inre nod slits trädet sönder. Hur lagar man det?  Är nedåtriktat oParent kan utelämnas.  Eftersom trädet är sorterat kan man inte få stoppa in ett nytt element vart som helst. oMåste uppfylla sorteringsordningen.

27 DoA VT -07 © Anders Broberg, Lena Kallin Westin, 2007 27 Varför sorterat träd?  Det går snabbare att söka i strukturen…  För binärt sökträd:  Kolla om det sökta värdet finns i den aktuella noden.  Om inte sök rekursivt nedåt i vänster eller höger delträd beroende på om det sökta elementet kommer före eller efter nodens värde i sorteringsordningen.  Om det binära trädet är komplett:  Värstafallskomplexitet för sökning O(log n) för ett träd med n noder.  Hur ser man till att trädet blir komplett vid insättning? oMer om detta nästa föreläsning!

28 DoA VT -07 © Anders Broberg, Lena Kallin Westin, 2007 28 Insättning i binärt sökträd Bild från sidan 289 i Janlert L-E., Wiberg T., Datatyper och algoritmer, Studentlitteratur, 2000

29 DoA VT -07 © Anders Broberg, Lena Kallin Westin, 2007 29 Borttagning av nod i binärt sökträd  Hur tar bort en nod mitt i ett träd?  Om den borttagna noden bara hade ett delträd: oLyft upp det ett snäpp  Om den borttagna noden hade två delträd: oVälj noden med det minsta värdet i höger delträd som ersättning (alternativt noden med största värdet i vänster delträd).  Detta är standardkonstruktionen, är upp till den som implementerar trädet.  De vanligaste tillämpningarna är inte beroende av denna detalj.  Viktigt att visar sitt beslut i specifikation och dokumentation.

30 DoA VT -07 © Anders Broberg, Lena Kallin Westin, 2007 30 → → Bild från sidan 289-290 i Janlert L-E., Wiberg T., Datatyper och algoritmer, Studentlitteratur, 2000

31 DoA VT -07 © Anders Broberg, Lena Kallin Westin, 2007 31 Varför inte ändra gränsytan?  Eftersom man inte får sätta in ett nytt element vart som helst så kanske man lika gärna kan ersätta insert-left och insert-right med en metod place som automatiskt placerar det rätt?  På samma sätt ersätta delete-node(pos, bt) med remove(val, bt)?  Bägge dessa metoder ligger på en högre abstraktionsnivå än övriga metoder i gränsytan.  Place implementerar man i huvudsak med hjälp av andra metoder i gränsytan vilket är lite märkligt.  Strukturen döljs (för oss) och blir mer lik en mängd.

32 DoA VT -07 © Anders Broberg, Lena Kallin Westin, 2007 32 Tillämpningar av Binärt sökträd  Framför allt till konstruktioner av Lexikon och Tabell.  Notera att inorder-traversering av binärt sökträd ger en sorterad sekvens av de ingående elementen.  Kan alltså sortera element genom att stoppa in dem ett och ett i ett tomt Binärt sökträd och sedan traversera det.

33 DoA VT -07 © Anders Broberg, Lena Kallin Westin, 2007 33 Generaliseringar  Ett binärt sökträd underlättar sökning i en en- dimensionell datamängd.  Lätt att generalisera detta till sökning i en 2- dimensionell datamängd (quadtree) eller så hög dimension man önskar (tex octtree).

34 DoA VT -07 © Anders Broberg, Lena Kallin Westin, 2007 34 Quadtree (Fyrträd)  Organiserat som ett binärt träd med förgreningsfaktor 4 istället för 2.  Tolkning (vanligast):  Rotnoden delar in den givna ytan (oftast kvadrat) i fyra lika stora kvadrater. Vart och ett av de fyra barnen delar i sin tur sin kvadrat i fyra osv. Inga koordinater behöver lagras i inre noder.  Kan användas för att lagra lägesinformation för punktformiga grafiska objekt.

35 DoA VT -07 © Anders Broberg, Lena Kallin Westin, 2007 35 Quadtree – forts.  Man kan också använda det för att representera kurvor och ytor.  Svarta kvadranter – fylls helt av objektet  Grå kvadranter – fylls delvis av objektet  Vita kvadranter – innehåller inte objektet  Exempel på tillämpning  GIS  qtdemo i Matlab på peppar

36 DoA VT -07 © Anders Broberg, Lena Kallin Westin, 2007 36 På Matlabs hemsida om Image processing toolbox Image and a Representation of Its Quadtree Decomposition

37 DoA VT -07 © Anders Broberg, Lena Kallin Westin, 2007 37 Heap/Hög  Ett partiellt sorterat binärt träd  Etiketterna är sorterade efter en relation R så att a är förälder till b endast om a är före b i ordningen som ges av R.  Insättningar och borttagningar görs så att trädet hålls komplett.  Insert O(log n), Delete-first O(log n)  Kan användas tex för att konstruera en prioritetskö.

38 DoA VT -07 © Anders Broberg, Lena Kallin Westin, 2007 38 Insättning i en Heap  Placera den nya noden på första lediga plats.  Låt sedan noden vandra uppåt i heapen tills det hamnat rätt i sorteringsordningen eller blivit rot.

39 DoA VT -07 © Anders Broberg, Lena Kallin Westin, 2007 39 Borttagning ur en heap  Ersätt noden som ska tas bort med den ”sista” noden i heapen.  Låt denna vandra ned tills den hamnat ”rätt” eller nått ”botten”.


Ladda ner ppt "© Anders Broberg, Lena Kallin Westin, 2007 Datastrukturer och algoritmer Föreläsning 11."

Liknande presentationer


Google-annonser