Presentation laddar. Vänta.

Presentation laddar. Vänta.

Schenck Jämställdhetsstrateg SLL Jämställdhetsstrategi i SLL Karin Schenck-Gustafsson Jämställhdetsstrateg SLL Professor i kardiologi,KI.

Liknande presentationer


En presentation över ämnet: "Schenck Jämställdhetsstrateg SLL Jämställdhetsstrategi i SLL Karin Schenck-Gustafsson Jämställhdetsstrateg SLL Professor i kardiologi,KI."— Presentationens avskrift:

1 Schenck Jämställdhetsstrateg SLL Jämställdhetsstrategi i SLL Karin Schenck-Gustafsson Jämställhdetsstrateg SLL (karin.schenck@sll.se) Professor i kardiologi,KI (karin.schenck-gustafsson@ki.se) Chef, Centrum för Genus Medicin, KI (www.ki.se/cfg/)

2 Schenck Jämställdhetsstrateg SLL Vad är genusmedicin?

3 Schenck Jämställdhetsstrateg SLL Kvinnor och män upplever sjukdom och hälsa olika Biologin skiljer sig

4 Schenck Jämställdhetsstrateg SLL Genusperspektiv på olika sjukdomar, exempel KVINNOR Osteoporos  Lungcancer Reumatiska sjukdomar (SLE) Multipel skleros Sköldkörtel sjukdomar Gallsten Migrän Depression Ätstörningar Fibromyalgi Whip-lash Reumatisk mitralstenos Kawasakis sjukdom Dissektion i koronarkärlen Brustet hjärta syndrom 28 mars 20154 MÄN  Infektioner  Coloncancer  Ulcus  Diabetes  Alkoholism  Schizofreni  Hjärtinfarkt (yngre)  Behcet´s Sjukdom (systemisk vaskulit)  Förmaksflimmer

5 Schenck Jämställdhetsstrateg SLL Kvinnor och män kan ha olika Epidemiologi Riskfaktorprofil Anatomi Patofysiologi Symptom Diagnostik Behandling Prognos Vi är skyldiga att ta reda på det

6 Schenck Jämställdhetsstrateg SLL Borrelios varför får kvinnor mer neuro borrelios? Kvinnors borrelia missas ofta Borreliautslag hos kvinnor ser ofta helt annorlunda ut än hos män. I stället för det klassiskt ringformade utslaget är kvinnans i allmänhet jämnrött med blåsbildning i mitten. Eftersom läroböckerna enbart bygger på det typiskt manliga utslaget är risken stor att borrelia hos kvinnor inte känns igen och därmed inte behandlas Doktorsavhandling Louise Bennet, Blekinge

7 Schenck Jämställdhetsstrateg SLL Uppdragsbeskrivning jämställdhetsstrateg SLL Stockholms läns landsting intar en nyckelposition i länet genom att flertalet av verksamheterna är centrala i samhället. ”Vår vision är att landstinget ska vara ett föredöme ur jämställdhetsperspektiv. Inom Stockholms läns landsting ska man i samtliga verksamheter som vänder sig till länets medborgare känna ansvar för att resurserna fördelas på ett rättvist och jämställt sätt mellan flickor och pojkar, kvinnor och män. Alla ska oavsett kön ha samma möjlighet att få tillgång till och ta del av den vård, trafik och service som landstinget ger”. Uppdraget som jämställdhetsstrateg ska fokusera på verksamhetsutveckling med genusperspektiv, framför allt inom hälso- och sjukvården men även inom landstingets övriga verksamheter”

8 Schenck Jämställdhetsstrateg SLL Jämställdhet & mångfald SKL- pengar CEMR- deklarationen Gemensamma riktlinjer för planer Arbetsgivar- och verksamhetsperspektiv Handlings- program jämlik och jämställd vård Jämställdhets- strateg Certifierad jämställdhetsutbildning för chefer SLL-nätverk JäMå Uppföljning bl a jämix Arbetsplats-anknutet material - verktyg ESF-projekt Funktionshindrade Regional jämställdhets- strategi Jämställdhets- policy Diskriminerings- lagen Budget- bokslut

9 Schenck Jämställdhetsstrateg SLL Jämställdhetsintegrering

10 Schenck Jämställdhetsstrateg SLL JÄMIX® – 20086 JÄMIX ® i jämförelse med föregående år

11 Schenck Jämställdhetsstrateg SLL JÄMIX® – 20088 JÄMIX ® i jämförelse med Region Skåne

12 Schenck Jämställdhetsstrateg SLL JÄMIX® – 20089 JÄMIX ® i jämförelse SLL – VGR - Skåne

13 Schenck Jämställdhetsstrateg SLL Arbetsgivarperspektiv (Jämställdhetsstrateg) Jämställdhetsutbildningar i SLL Deltagande i certifierad jämställdhetsutbildning för chefer 2009 och framåt. Komplettera jämställdhetsutbildningarna med information om genusmedicin Kortkurs för centrala fackliga representanter maj-juni 2009 Separat utbildning för SL, tillsammans med Färdtjänsten Uppföljning av projektarbeten inom den certifierade jämställdhetsutbildningen utifrån den kunskapsbank som finns. (ex ortopedi,, hygien, penumoni, narkos/postop) Sammanfattning i SLL-skrift Övrigt Uppföljning av HOUPE-projektet (1827 läkare på Karolinska) Sammanfattning i SLL-skrift

14 Schenck Jämställdhetsstrateg SLL SLL:s jämställdhetspolicy SLL ska aktivt verka för att: ……….. ………… Erfarenhet av och kunskap om jämställdhetsarbete är meriterande vid tillsättning av chefstjänster. Saknas denna kunskap ska arbetsgivaren se till att utbildning ges. ………

15 Schenck Jämställdhetsstrateg SLL Utbildningsaktiviteter Certifierad jämställdhetsutbildning för chefer - 150 chefer 2008 - 150 chefer 2009 (Under projekttiden 2004 – 2007 utbildades ca 520 chefer samt ca 100 handl) Det övergripande målet med utbildningen är att deltagarna har kunskap om Diskrimineringslagen kopplat till arbetsgivar-/chefsansvar och med stöd av fakta och genusforskning har höjt sin kunskap och kompetens inom området. Vidare att deltagarna har fått verktyg för att professionellt kunna omsätta förvärvad kunskap i praktisk handling. Utbildning av kvalificerade handläggare på stabsfunktioner Utbildning för koncernledningen hösten 2008 (även 2004) Arbetsplatsaktiviteter med hjälp av olika typer verktyg.

16 Schenck Jämställdhetsstrateg SLL Verksamhetsperspektiv (Jämställdhetsstrateg) Samarbete med Centrum för Genus Medicin, KI, för att sprida genusmedicin till de olika kliniska specialiteterna i SLL. Kliniska handledarutbildningen, samarbete med Jörgen Larsson. Samarbete med HSN-förvaltningen, Catarina Forsman-Andersson och Lena Blom ”Nyckeltal i ledningssystem för jämställd vård” (SKL-pengarna) Samarbete med FOU-SLL för fortsatt medvetandegörande av genusfrågor i ALF- ansökningar, samarbete med Thorbjörn Ekström. Samarbete med övriga landsting i landet, till exempel Västra Götalandsregionen och Skåneregionen (inbjuden talare till regionmöte 7 maj 2009

17 Schenck Jämställdhetsstrateg SLL Verksamhetsperspektiv forts. Planerade projekt Utredning om ojämställda klagomål i samarbete med Patientnämnden, Åsa Rundqvist. Introduktion av ämnet på Läkarlinjen T2 hösten 2009 tillsammans med övriga föreläsare i Genus Medicin på centrets utbildningsdag. Genusfrågor inom läkemedelsområdet i samarbete med Läkemedelscentrum. Ev. ansökan om projekmedel från SKL, deadline 15 oktober 2009. Tillsammans med riksdagsledamöter Fortsatt samarbete med partiöverskridande jämställdhetsarbete. Eu-samarbete Fortsatt samarbete med Europa parlamentet (Sören Berg, Internationella kansliet, SLL). EU-möte i parlamentet den 18.3.2009 med Margot Wallström, Lena Ek (ALDE) med flera anordnat av Karin Schenck- Gustafsson och Alexandra Charles

18 Schenck Jämställdhetsstrateg SLL Verksamhetsperspektiv forts. Seminarier och informationsverksamhet Fortsatt samarbete med 1.6miljoner klubben om kvinnors hälsa och genusmedicin. Debatt om ojämställd vård. GoRed for Women 8.3.2009 på Oskarsteatern, heldag om hjärt-kärlsjukdom hos kvinnor för allmänheten Genus i Vården Symposium 16 oktober, Landstingssalen..

19 Schenck Jämställdhetsstrateg SLL Genus i Vården Landstingssalen 16 Oktober 2009, 9.00-15.00 Landstingshuset Preliminärt program Välkommen Mona Boström, Landstingsdirektör Karin Schenck-Gustafsson,Jämställdhetsstrateg SLL CEMR-deklarationen Birgitta Rydberg, Landstingsråd Ulrika Gellerstedt. Personalstrateg Genus och kön i hjärtsjukvården Karin Schenck-Gustafsson Professor, Centrum för GenusMedicin,KI Diabetes mellitus Genusaspekter på förekomst, förlopp, komplikationer, följsamhet Claes-Göran Östensson, Professor, KI Lungsjukdom hos kvinnor Varför ökar KOL hos kvinnor, Kvinnor och lungcancer Eva Brandén, Docent, Karolinska Univ.Sjukhuset Genusaspekter i ambulansen Leif Svensson, docent, Prehospitalt Centrum, SöS LUNCH Attityder –hur förändra Om förändringsarbete inom polisen och sjukvården Carin Götblad,länspolismästare Våld mot kvinnor Lotti Helström, docent, Våldtäktsakuten, SöS Kristina Martitnen, processledare, SLL Vad står i nya lagen om likabehandling Representant från DO ANMÄLAN TILL Karin Schenck@sll.seSchenck@sll.se 08 51774686, 08 7374525 Ulrika Gellerstedt@sll.se 08 12314601Gellerstedt@sll.se brittMarie.hoglund@karolinska.se 08 51772245rittMarie.hoglund@karolinska.se


Ladda ner ppt "Schenck Jämställdhetsstrateg SLL Jämställdhetsstrategi i SLL Karin Schenck-Gustafsson Jämställhdetsstrateg SLL Professor i kardiologi,KI."

Liknande presentationer


Google-annonser