Presentation laddar. Vänta.

Presentation laddar. Vänta.

Jämställdhetsstrategi i SLL

Liknande presentationer


En presentation över ämnet: "Jämställdhetsstrategi i SLL"— Presentationens avskrift:

1 Jämställdhetsstrategi i SLL
Karin Schenck-Gustafsson Jämställhdetsstrateg SLL Professor i kardiologi,KI Chef, Centrum för Genus Medicin, KI (www.ki.se/cfg/) Schenck Jämställdhetsstrateg SLL

2 Schenck Jämställdhetsstrateg SLL
Vad är genusmedicin? Schenck Jämställdhetsstrateg SLL

3 Schenck Jämställdhetsstrateg SLL
Kvinnor och män upplever sjukdom och hälsa olika Biologin skiljer sig Schenck Jämställdhetsstrateg SLL

4 Genusperspektiv på olika sjukdomar, exempel
KVINNOR Osteoporos Lungcancer Reumatiska sjukdomar (SLE) Multipel skleros Sköldkörtel sjukdomar Gallsten Migrän Depression Ätstörningar Fibromyalgi Whip-lash Reumatisk mitralstenos Kawasakis sjukdom Dissektion i koronarkärlen Brustet hjärta syndrom MÄN Infektioner Coloncancer Ulcus Diabetes Alkoholism Schizofreni Hjärtinfarkt (yngre) Behcet´s Sjukdom (systemisk vaskulit) Förmaksflimmer Schenck Jämställdhetsstrateg SLL 8 april 2017 4

5 Kvinnor och män kan ha olika
Epidemiologi Riskfaktorprofil Anatomi Patofysiologi Symptom Diagnostik Behandling Prognos Vi är skyldiga att ta reda på det Schenck Jämställdhetsstrateg SLL

6 Borrelios varför får kvinnor mer neuro borrelios?
Kvinnors borrelia missas ofta Borreliautslag hos kvinnor ser ofta helt annorlunda ut än hos män. I stället för det klassiskt ringformade utslaget är kvinnans i allmänhet jämnrött med blåsbildning i mitten. Eftersom läroböckerna enbart bygger på det typiskt manliga utslaget är risken stor att borrelia hos kvinnor inte känns igen och därmed inte behandlas Doktorsavhandling Louise Bennet, Blekinge Schenck Jämställdhetsstrateg SLL

7 Uppdragsbeskrivning jämställdhetsstrateg SLL
Stockholms läns landsting intar en nyckelposition i länet genom att flertalet av verksamheterna är centrala i samhället. ”Vår vision är att landstinget ska vara ett föredöme ur jämställdhetsperspektiv. Inom Stockholms läns landsting ska man i samtliga verksamheter som vänder sig till länets medborgare känna ansvar för att resurserna fördelas på ett rättvist och jämställt sätt mellan flickor och pojkar, kvinnor och män. Alla ska oavsett kön ha samma möjlighet att få tillgång till och ta del av den vård, trafik och service som landstinget ger”. Uppdraget som jämställdhetsstrateg ska fokusera på verksamhetsutveckling med genusperspektiv, framför allt inom hälso- och sjukvården men även inom landstingets övriga verksamheter” Schenck Jämställdhetsstrateg SLL

8 Arbetsgivar- och verksamhetsperspektiv Jämställdhet & mångfald
Diskriminerings-lagen CEMR-deklarationen Regional jämställdhets-strategi Budget- bokslut Jämställdhets-policy Uppföljning bl a jämix SKL-pengar Gemensamma riktlinjer för planer Jämställdhet & mångfald Handlings-program jämlik och jämställd vård SLL-nätverk JäMå ESF-projekt Funktionshindrade Jämställdhets-strateg Certifierad jämställdhetsutbildning för chefer Arbetsplats-anknutet material - verktyg Schenck Jämställdhetsstrateg SLL

9 Jämställdhetsintegrering
Schenck Jämställdhetsstrateg SLL

10 JÄMIX® i jämförelse med föregående år
Ju högre poäng, eller ju längre ut i spindeldiagrammet, desto bättre jämställdhet. Observera att ett högt värde på t ex lön eller långtidssjukfrånvaro inte betyder att organisationen har "hög lön" eller "låg långtidssjukfrånvaro" utan att lönerna och långtidssjukfrånvaron är lika mellan män och kvinnor. De svarta linjerna och punkter visar den egna organisationen, den blå linjen och punkterna er organisations värden föregående år. Schenck Jämställdhetsstrateg SLL JÄMIX® –

11 JÄMIX® i jämförelse med Region Skåne
Ju högre poäng, eller ju längre ut i spindeldiagrammet, desto bättre jämställdhet. Observera att ett högt värde på t ex lön eller långtidssjukfrånvaro inte betyder att organisationen har "hög lön" eller "låg långtidssjukfrånvaro" utan att lönerna och långtidssjukfrånvaron är lika mellan män och kvinnor. De svarta linjerna och punkter visar SLL, den röda linjen och punkterna Region Skåne. Schenck Jämställdhetsstrateg SLL JÄMIX® –

12 JÄMIX® i jämförelse SLL – VGR - Skåne
Ju högre poäng, eller ju längre ut i spindeldiagrammet, desto bättre jämställdhet. Observera att ett högt värde på t ex lön eller långtidssjukfrånvaro inte betyder att organisationen har "hög lön" eller "låg långtidssjukfrånvaro" utan att lönerna och långtidssjukfrånvaron är lika mellan män och kvinnor. De svarta linjerna och punkter visar den egna organisationen, grönt VGR och rött Region Skåne. Schenck Jämställdhetsstrateg SLL JÄMIX® –

13 Arbetsgivarperspektiv (Jämställdhetsstrateg)
Jämställdhetsutbildningar i SLL Deltagande i certifierad jämställdhetsutbildning för chefer 2009 och framåt. Komplettera jämställdhetsutbildningarna med information om genusmedicin Kortkurs för centrala fackliga representanter maj-juni 2009 Separat utbildning för SL, tillsammans med Färdtjänsten Uppföljning av projektarbeten inom den certifierade jämställdhetsutbildningen utifrån den kunskapsbank som finns. (ex ortopedi,, hygien, penumoni, narkos/postop) Sammanfattning i SLL-skrift Övrigt Uppföljning av HOUPE-projektet (1827 läkare på Karolinska) Schenck Jämställdhetsstrateg SLL

14 SLL:s jämställdhetspolicy
SLL ska aktivt verka för att: ……….. ………… Erfarenhet av och kunskap om jämställdhetsarbete är meriterande vid tillsättning av chefstjänster. Saknas denna kunskap ska arbetsgivaren se till att utbildning ges. ……… Schenck Jämställdhetsstrateg SLL

15 Utbildningsaktiviteter
Certifierad jämställdhetsutbildning för chefer chefer chefer 2009 (Under projekttiden 2004 – 2007 utbildades ca 520 chefer samt ca 100 handl) Det övergripande målet med utbildningen är att deltagarna har kunskap om Diskrimineringslagen kopplat till arbetsgivar-/chefsansvar och med stöd av fakta och genusforskning har höjt sin kunskap och kompetens inom området. Vidare att deltagarna har fått verktyg för att professionellt kunna omsätta förvärvad kunskap i praktisk handling. Utbildning av kvalificerade handläggare på stabsfunktioner Utbildning för koncernledningen hösten 2008 (även 2004) Arbetsplatsaktiviteter med hjälp av olika typer verktyg. Schenck Jämställdhetsstrateg SLL

16 Verksamhetsperspektiv (Jämställdhetsstrateg)
Samarbete med Centrum för Genus Medicin, KI, för att sprida genusmedicin till de olika kliniska specialiteterna i SLL. Kliniska handledarutbildningen, samarbete med Jörgen Larsson. Samarbete med HSN-förvaltningen, Catarina Forsman-Andersson och Lena Blom ”Nyckeltal i ledningssystem för jämställd vård” (SKL-pengarna) Samarbete med FOU-SLL för fortsatt medvetandegörande av genusfrågor i ALF- ansökningar, samarbete med Thorbjörn Ekström. Samarbete med övriga landsting i landet, till exempel Västra Götalandsregionen och Skåneregionen (inbjuden talare till regionmöte 7 maj 2009 Schenck Jämställdhetsstrateg SLL

17 Verksamhetsperspektiv forts.
Planerade projekt Utredning om ojämställda klagomål i samarbete med Patientnämnden, Åsa Rundqvist. Introduktion av ämnet på Läkarlinjen T2 hösten 2009 tillsammans med övriga föreläsare i Genus Medicin på centrets utbildningsdag . Genusfrågor inom läkemedelsområdet i samarbete med Läkemedelscentrum. Ev. ansökan om projekmedel från SKL, deadline 15 oktober 2009. Tillsammans med riksdagsledamöter Fortsatt samarbete med partiöverskridande jämställdhetsarbete. Eu-samarbete Fortsatt samarbete med Europa parlamentet (Sören Berg, Internationella kansliet, SLL). EU-möte i parlamentet den med Margot Wallström, Lena Ek (ALDE) med flera anordnat av Karin Schenck-Gustafsson och Alexandra Charles Schenck Jämställdhetsstrateg SLL

18 Verksamhetsperspektiv forts.
Seminarier och informationsverksamhet Fortsatt samarbete med 1.6miljoner klubben om kvinnors hälsa och genusmedicin. Debatt om ojämställd vård. GoRed for Women på Oskarsteatern, heldag om hjärt-kärlsjukdom hos kvinnor för allmänheten Genus i Vården Symposium 16 oktober, Landstingssalen. . Schenck Jämställdhetsstrateg SLL

19 Genusaspekter i ambulansen Vad står i nya lagen om likabehandling
Genus i Vården Landstingssalen 16 Oktober 2009, Landstingshuset Preliminärt program Välkommen Mona Boström, Landstingsdirektör Karin Schenck-Gustafsson,Jämställdhetsstrateg SLL CEMR-deklarationen Birgitta Rydberg, Landstingsråd Ulrika Gellerstedt. Personalstrateg Genus och kön i hjärtsjukvården Karin Schenck-Gustafsson Professor, Centrum för GenusMedicin,KI Diabetes mellitus Genusaspekter på förekomst, förlopp, komplikationer, följsamhet Claes-Göran Östensson, Professor, KI Lungsjukdom hos kvinnor Varför ökar KOL hos kvinnor, Kvinnor och lungcancer Eva Brandén, Docent, Karolinska Univ.Sjukhuset Genusaspekter i ambulansen Leif Svensson, docent, Prehospitalt Centrum, SöS LUNCH Attityder –hur förändra Om förändringsarbete inom polisen och sjukvården Carin Götblad,länspolismästare Våld mot kvinnor Lotti Helström, docent, Våldtäktsakuten, SöS Kristina Martitnen, processledare, SLL Vad står i nya lagen om likabehandling Representant från DO ANMÄLAN TILL Karin , Ulrika Schenck Jämställdhetsstrateg SLL


Ladda ner ppt "Jämställdhetsstrategi i SLL"

Liknande presentationer


Google-annonser