Presentation laddar. Vänta.

Presentation laddar. Vänta.

KomHem – vård, omsorg och rehab nära dig Nu är vi nära!

Liknande presentationer


En presentation över ämnet: "KomHem – vård, omsorg och rehab nära dig Nu är vi nära!"— Presentationens avskrift:

1 KomHem – vård, omsorg och rehab nära dig Nu är vi nära!

2 KomHem – vård, omsorg och rehab nära dig Nytta för patienten Patientnyttan har varit utgångspunkt när Landstinget och kommunerna i Jönköpings län genomfört denna process. Värdegrund Vi utgår från patientens/brukarens behov Vi samarbetar aktivt över organisations- och huvudmannagränser Vi bemöter varandra med respekt och visar tillit Vi lär av varandra och tar tillvara varandras kompetens mars 2015

3 KomHem – vård, omsorg och rehab nära dig Uppdraget Skatteväxling för hemsjukvården i Jönköpings län. Byte av huvudmannaskap från Landstinget till länets tretton kommuner. mars 2015

4 KomHem – vård, omsorg och rehab nära dig Tidplan Maj 2011: Projektstart Oktober 2011: Avsiktsförklaring med definitioner, avgränsningar och gemensamma ambitioner. April 2012: Ett avtalsförslag. Samverkan med fackliga företrädare. 4 maj 2012:Avtalet tagit av PD och PKN September 2012:Respektive kommunfullmäktige och landstingsfullmäktige behandlar avtalet. Skrivelse till regeringen om godkännande om skatteväxling. Hösten 2012:Arbete med förberedelser och stöd samt framtida vägledning inför övergången. 1 januari 2013: Skatteväxling och verksamhetsövergång. mars 2015

5 KomHem – vård, omsorg och rehab nära dig Projektorganisation Styrgrupp på uppdrag av Landstingets planeringsdelegation och Primärkommunala nämnden : mars 2015 Representanter för kommunerna: - en socialchef/direktör från vardera länsdel, - en kommunchef - En ekonomichef - en representant från Regionförbundet. Representanter för landstinget: - landstingsdirektör, - hälso- och sjukvårdsdirektör, - utvecklingsdirektör, - personaldirektör - ekonomidirektör. Projektledning Arbetsgrupper för hälso- och sjukvård, rehabilitering/habilitering, personal, ekonomi, IT, information, uppföljning och medicintekniska produkter

6 KomHem – vård, omsorg och rehab nära dig Så mycket som möjligt Ur Landstingets och kommunernas gemensamma avsiktsförklaring: Utgångspunkten var att så mycket som möjligt av vården i hemmet överförs, under förutsättning att - den nya ansvarsfördelningen sammantaget gynnar patienten, - är resurseffektiv - vården ges med god kompetens och säkerhet mars 2015

7 2015-03-28 7 KomHem – vård, omsorg och rehab nära dig Avtal om hemsjukvården Avtal mellan Landstinget och kommunerna i Jönköpings län om överlåtelse av skyldighet att erbjuda hälso- och sjukvård i ordinärt boende Maj 2012

8 KomHem – vård, omsorg och rehab nära dig Avtalets uppbyggnad Inledning Avtalets omfattning och lagliga grund Definitioner och avgränsningar, ansvarsfördelning IT och informationsöverföring Personal Ekonomi Uppföljning Styrning och ledning Säkerhet och krisberedskap Avgifter, avtalstid, giltighet, ändringar och tillägg Avtalet (15 sidor) + 12 bilagor + Fördjupningsdokument (om tillämpning etc) mars 2015

9 2015-03-28 9 KomHem – vård, omsorg och rehab nära dig Kommunerna tar över: 1.Hemsjukvård till patienter dygnet runt, oavsett ålder och diagnos 2.Insatser till och med specialistsjuksköterska, sjukgymnast och arbetsterapeut 3.Planerade och akuta hälso- och sjukvårdsinsatser i ordinärt boende, inklusive rehabilitering, habilitering och palliativ vård, till patient registrerad som mottagare av hemsjukvård på primärvårdsnivå, specialiserad somatisk och psykiatrisk hemsjukvård – från den dag behovet uppstår och/eller vårdplan upprättats 4.Planerade och akuta hälso- och sjukvårdsinsatser på primärvårdsnivå hos patienter i ordinärt boende som inte har hemsjukvård 5.Förskrivning av hjälpmedel till personer i ordinärt boende = Skatteväxling: 34 öre

10 2015-03-28 10 KomHem – vård, omsorg och rehab nära dig Kom Upp Båda huvudmännens ledning har, gemensamt och var för sig, ansvar för att avtalets viljeinriktning och värdegrund följs upp. Kvalitetsindikatorer för att följa upp det förändrade huvudmannaskapet: En baslinjemätning och uppföljning efter 1 år samt 3-5 år. Datainsamling från register, enkäter till personal inom hemsjukvården samt intervjuer av personer som erhåller hemsjukvård. Resultatet följs upp av: - ledningsgruppen för samverkan mellan kommunerna – landstinget - respektive huvudman Volym- och kostnadsutveckling Efter tre år ska det genomföras en uppföljning som följd av: personalvolymer per yrkeskategori och köpta tjänster kostnad för medicintekniska produkter

11 2015-03-28 11 KomHem – vård, omsorg och rehab nära dig Styrning och ledning Ledningsgruppen för samverkan mellan kommunerna och Landstinget ska – följa upp konsekvenser av det förändrade huvudmannaskapet, – vidta åtgärder och om det krävs, – föreslå kommunerna och Landstinget att gemensamt fatta erforderliga beslut med utgångspunkt från antagen värdegrund och viljeinriktning. En grupp med mandat att hantera oklarheter avseende praktisk tillämpning av och om avtalet på vårdtagarnivå ska inrättas av Ledningsgruppen för samverkan. En grupp för uppföljning av hemsjukvårdsavtalets tillämpning på övergripande politisk nivå ska inrättas av PKN och PD, eller motsvarande.

12 2015-03-28 12 KomHem – vård, omsorg och rehab nära dig Vad görs just nu? Fördjupningsdokument - hur gick det till? Tillämpningsanvisningar – In och utskrivning i hemsjukvård- Specialistsjukvård – Överrapportering- Egenvård – Palliativ vård- Medicin tekniska produkter – Förbandsartiklar- Nutrition, PEG – Kvalitetsregister- Meddix – Samverkan hsv-vc- Munhälsovård – Provtagning, vab- Smittskydd, vårdhygien – Lokala läkaravtal- Kompressionsstrumpor – Helgpatienter- Diabetshjälpmedel – Påsdialys- Syrgas – Utlämning av sjukvårdsmaterel- Läkemedel och förbrukningsartiklar – Landstingssubventioner- Vårdplanering – Infoöverföring slutenvård - hsv November 2012

13 2015-03-28 13 KomHem – vård, omsorg och rehab nära dig Mer information på vår webbplats: www.komhem.net www.komhem.net


Ladda ner ppt "KomHem – vård, omsorg och rehab nära dig Nu är vi nära!"

Liknande presentationer


Google-annonser