Presentation laddar. Vänta.

Presentation laddar. Vänta.

Livcykelanalys Stefan Olander Tekn. Dr. Avdelningen för Byggproduktion

Liknande presentationer


En presentation över ämnet: "Livcykelanalys Stefan Olander Tekn. Dr. Avdelningen för Byggproduktion"— Presentationens avskrift:

1 Livcykelanalys Stefan Olander Tekn. Dr. Avdelningen för Byggproduktion Lunds Universitet

2 Fastighetens nytta Långsiktigt byggnadsvärde = Samhällsekonomiskt intressant ”Långsiktigt effektiva byggnader är sådana som kan förändras för att svara mot en förändrad efterfrågan”

3 Nytta = Värdeskapande faktorer
För fastighetsägaren En nivå som tekniskt, ekonomiskt och funktionellt är attraktiv för hyresgäster och ger acceptabel avkastning För fastighetsförvaltaren En teknisk och funktionell nivå som tillgodoser brukarnas krav med enkla medel och till låg kostnad För hyresgästen Utrymme med en funktion som tillgodoser verksamheten krav till ett pris som verksamheten kan bära För brukaren Trivsel och komfort

4 Varje utbytesrelation rymmer en motsättning:
Alla parter vill maximera sin nytta och minimera sin kostnad Detta behöver dock inte alltid vara en motsättning: En effektiv byggnad - som ger god funktion till låg kostnad - gynnar båda parter

5 Hinder mot långsiktigt tänkande
Traditionellt tillmäts nybyggnad större betydelse än förvaltning Mänskliga aktörer lägger sällan ett tidsperspektiv som överstiger deras egen livslängd Framtiden är osäker, ej exakta svar Ekonomiredovisning fokuserar på räkenskapsår och ej på långsiktig effektivitet

6 Grundläggande steg i en livscykelanalys
Identifiera det huvudsakliga syftet med analysen Bestämma analysens omfattning Bestämma kalkylperiodens längd Identifiera behovet av kompletterande risk och känslighetsanalyser Identifiera de alternativ som ska bedömas, samt relevanta intäkts- och kostnadsposter Samla indata Värdera indata Utföra den ekonomiska bedömningen Utföra risk- och känslighetsanalyser Tolka resultaten av analysen Presentera slutgiltigt beslut

7 Begrepp och modeller Livscykelvinst (LCP, Life Cycle Profit) är en bedömning av betalningsflöden som långsiktigt ger maximal lönsamhet Livscykelkostnad (LCC, Life Cycle Cost) bedömning av långsiktigt minimal kostnad

8 Livscykelvinstmodellen
Ett överskott beräknat som differensen mellan anskaffningsutgiften och nuvärdet av driftnetton under kalkylperioden som avser optimalt resursutnyttjande

9 Livscykelvinstmodellen

10 Livscykelvinstmodellen
A = Anskaffningsutgift It = Inkomster år t Ut = Utgifter år t It - Ut = Driftnetto år t Rn = Restvärdet efter n år r = kalkylränta n = ekonomisk livslängd

11 Livscykelkostnadsmodellen
Den totala kostnaden, beräknad som summan av anskaffningsutgiften samt nuvärdet av drift och underhållskostnader under den kalkylperiod som medför optimalt resursutnyttjande

12 Livscykelkostnadsmodellen

13 Livscykelkostnadsmodellen
A = Anskaffningsutgift It = Inkomster år t Ut = Utgifter år t It-Ut = Driftnetto år t Rn = Restvärdet efter n år r = kalkylränta n = ekonomisk livslängd

14 Kalkylräntans betydelse
Hög kalkylränta premierar alternativ med låg anskaffningsutgift medan en låg ger motsatt effekt Val av kalkylränta varierar beroende på beslutssituation, avkastningskrav och riskbedömning Valet av kalkylränta baseras på: Alternativkostnad för eget kapital Inflationsbedömning Risk

15 Nollkalkylränta? Kan teoretiskt motiveras för att gynna låga årskostnader Är dock praktiskt olämpligt då den är orimlig Ingen verksamhet kan överleva med avkastningskrav lika med noll Risk finns åtgärder felaktigt gynnas vilket tar resurser från mer välbehövliga åtgärder

16 Livscykelekonomiska beslutssituationer
Effektiv byggnadsförvaltning God förvaltning är att välja åtgärder som bibehåller eller ökar fastighetens effektivitet Styrning och beslutsstöd Ställa upp relevanta och operationella mål Produktdefinition Produktutformning

17 Kalkylnivåer Fastighetsnivå Omfattar hela byggnaden eller fastigheten Byggdelsnivå Avser principlösningar för olika byggdelar Komponentnivå Avser val av komponenter

18 Livscykelanalys på byggdelsnivå
Slitage, nötning Funktionsnedsättning Stegrande driftkostnader Skador Val av material Val av teknisk lösning

19 Tack för visat intresse!


Ladda ner ppt "Livcykelanalys Stefan Olander Tekn. Dr. Avdelningen för Byggproduktion"

Liknande presentationer


Google-annonser